Novatoriškas hibridas „Hyundai Ioniq“ pateiks inžinerinių inovacijų

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2016-01-11 17:35
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2016-01-11 17:35
„Hyundai Ioniq“ Gamintojo nuotrauka
„Hyun­dai“ pa­tei­kė itin leng­vo ir ne­tar­šaus nau­jo­jo au­to­mo­bi­lio „IO­NIQ“ pro­to­ti­po nuo­trau­kas. Tai nau­jos kar­tos hib­ri­di­nis au­to­mo­bi­lis – pir­ma­sis, ku­ria­me to pa­ties ti­po kė­bu­le bus ga­mi­na­mi ne tik hib­ri­dai, bet ir elek­tro­mo­bi­liai.

„IO­NIQ“ įkū­ni­ja nau­ją­jį „Hyun­dai Mo­tor“ mąs­ty­mą bei drą­sias at­ei­ties am­bi­ci­jas. Šis pa­sau­li­nės kla­sės hib­ri­das žy­mi mū­sų at­ei­ties au­to­mo­bi­lių pra­džią“, – tei­gė Pie­tų Ko­rė­jos ga­min­to­jo ty­ri­mų cen­tro Pro­jek­tų val­dy­mo de­par­ta­men­to va­do­vas Ra­gas Jun­gas.

Dėl spe­cia­laus hib­ri­di­nės plat­for­mos di­zai­no bu­vo už­ti­krin­ti leng­vo svo­rio in­ži­ne­ri­niai spren­di­mai. „IO­NIQ“ su­kons­truo­tas ant va­žiuok­lės, su­kur­tos tri­jų ti­pų efek­ty­viems itin ma­žų iš­la­kų va­ran­tie­siems me­cha­niz­mams. 53 % kons­truk­ci­jos su­da­ro pa­žan­gus itin tvir­tas plie­nas, iš­ma­niai su­de­rin­tas su leng­vu aliu­mi­niu. Nau­ja­sis mo­de­lis yra leng­ves­nis, nes ne­struk­tū­ri­nės kė­bu­lo da­lys, pvz., va­rik­lio gaub­tas, ba­ga­ži­nės dang­tis ir pa­ka­bos kom­po­nen­tai, yra nu­lie­ti iš aliu­mi­nio. Vie­to­se, rei­ka­lau­jan­čio­se tvir­tu­mo ir smū­gių su­ger­ties, kons­truk­ci­ja pa­ga­min­ta iš pa­žan­gaus itin tvir­to plie­no, ga­lin­čio at­lai­ky­ti di­de­lius smū­gius.

Nau­ja­sis mo­de­lis su­kur­tas sie­kiant di­na­miš­ko va­žia­vi­mo ir val­dy­mo – bū­tent dėl šių sa­vy­bių „IO­NIQ“ iš­sis­ki­ria iš ki­tų hib­ri­di­nių au­to­mo­bi­lių. Že­mai prie­ky­je esan­tys au­to­mo­bi­lio aku­mu­lia­to­riai su­ma­ži­na svo­rio cen­trą, tad au­to­mo­bi­lis ge­riau rea­guo­ja ir yra sta­bi­les­nis įveik­da­mas po­sū­kius. „IO­NIQ“ val­dy­mą pa­ge­ri­na ir dvi­gu­ba že­ma dau­gias­vir­tė ga­li­nė pa­ka­ba.

Pil­nas „IO­NIQ“ pa­si­rin­ki­mas: elek­tri­nis, įkrau­na­mas hib­ri­di­nis ir hib­ri­di­nis va­ran­tie­ji me­cha­niz­mai – tai pir­mas kar­tas pa­sau­ly­je, kai jie yra vie­na­me mo­de­ly­je. Vi­si trys mo­de­liai bus pri­sta­ty­ti Že­ne­vos au­to­mo­bi­lių par­odo­je 2016 m. ko­vo mėn., tuo­met bus pa­teik­ta ir iš­sa­mi jų in­for­ma­ci­ja. Ko­rė­jo­je įvy­ku­sia­me pri­sta­ty­me bu­vo pa­teik­ta in­for­ma­ci­ja apie pir­mą­jį rin­kai pri­sta­to­mą mo­de­lį – hib­ri­di­nę ver­si­ją.

„Hyun­dai Mo­tors“ iš­skir­ti­nai sa­vo hib­ri­di­niams va­rik­liams su­kū­rė nau­ją­jį di­džiau­sio pa­sau­ly­je ši­lu­mi­nio efek­ty­vu­mo (40 %) 1,6 l dar­bi­nio tū­rio „Kap­pa GDi“ va­rik­lį, ku­ris su­de­rin­tas su nuo­la­ti­nio mag­ne­to elek­tri­niu va­rik­liu, ati­tin­ka­mai 105 AG ir 43,5 AG.

Va­rik­lis pa­sie­kia ge­riau­sią sa­vo kla­sė­je (40 %) ši­lu­mi­nį efek­ty­vu­mą, jo gal­va ir blo­kas at­skir­ti sie­kiant op­ti­mi­zuo­ti au­ši­ni­mą. Be to, 200 ba­rų aukš­to slė­gio 6 an­gų tie­sio­gi­nis de­ga­lų įpurš­ki­mas pa­ge­ri­na de­ga­lų są­nau­das ir ang­lies diok­si­do iš­la­kas.

Li­čio jo­nų po­li­me­rų aku­mu­lia­to­rius pa­si­žy­mi iš­skir­ti­nė­mis įkro­vi­mo ir iš­kro­vi­mo sa­vy­bė­mis, op­ti­mi­zuo­ja aukš­to­sios įtam­pos va­rik­lio ga­lią ir lei­džia grei­tą re­ge­ne­ra­ci­ją. Ga­lios skirs­ty­mą val­do iš­skir­ti­nai hib­ri­di­niams au­to­mo­bi­liams skir­ta dvi­gu­bos san­ka­bos trans­mi­si­ja (DCT), už­ti­kri­nan­ti uni­ka­lią „IO­NIQ“ va­žia­vi­mo pa­tir­tį. Ge­riau­sias kla­sė­je ga­lios per­da­vi­mo efek­ty­vu­mas (95,7 %), to­dėl už­ti­kri­na­ma grei­ta reak­ci­ja, grei­tė­ji­mas ir to­ly­gus pa­va­rų per­jun­gi­mas, – ga­min­to­jo tei­gi­mu, vai­ruo­to­jai ga­li mė­gau­tis ir efek­ty­vu­mu, ir val­dy­mu.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Lie­tu­vos pi­lie­ti, keis­ki­mės ir pa­keis­ki­me sa­vo at­ei­tį Lie­tu­vo­je. Są­ži­nin­gai at­li­ki­me par­ei­gą Lie­tu­vai ir dėl sa­vęs 2016 me­tų LR Sei­mo rin­ki­muo­se. 
Du Lie­tu­vos Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­gų bū­riai šį sa­vait­ga­lį da­ly­vau­ja Lat­vi­jo­je vyks­tan­čio­se lau­ko tak­ti­nė­se pra­ty­bo­se, pra­ne­šė Krašto ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja.
Pra­ncū­zi­jos pre­zi­den­tas Fran­cois Hol­lan­de'as iš­reiš­kė vil­tį, kad par­ei­gū­nams ar­ti­miau­sias ke­le­tą sa­vai­čių pa­vyks per­kel­ti iki 9 tūkst. mig­ran­tų iš skur­džios sto­vyk­los Ka­lė į pri­ėmi­mo cen­trus [...]
Es­ti­jos rin­ki­kų ko­le­gi­jai šeš­ta­die­nį per an­trą­jį bal­sa­vi­mą ne­pa­vy­ko iš­rink­ti pre­zi­den­to Too­mo Hend­ri­ko Il­ve­so įpė­di­nio, nes nei vie­nas kan­di­da­tas ne­su­rin­ko pa­pras­tos balsų dau­gu­mos, to­dėl [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Kiek­vie­na mums su­teik­ta aki­mir­ka yra ne­įkai­no­ja­ma. Vie­nos iš­nyks­ta vos blyks­te­lė­ju­sios, o ki­tos, re­gis, tę­sia­si am­ži­ny­bę. Ta­čiau kiek­vie­no­je sly­pi ne­iš­ma­tuo­ja­mos ga­li­my­bės: vos per aki­mir­ką [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Sos­ti­nės ta­ry­bai ne­pri­ta­rus Vil­niaus kli­ni­ki­nės li­go­ni­nės reor­ga­ni­za­ci­jai, jos fi­lia­le An­ta­kal­nio li­go­ni­nė­je vis­tiek tu­rė­tų įsi­kur­ti Ge­ria­tri­jos cen­tras,  skir­tas su senėjimo pro­ce­sais su­si­ju­sioms [...]
Ru­si­jos am­ba­sa­do­rius Alek­sand­ras Udal­co­vas ne­įti­ki­no Šiau­lių va­do­vy­bės, kad cen­tri­nė­je mies­to aikš­tė­je rei­kė­tų pa­lik­ti sovietmečiu sta­ty­tą pa­mink­lą.
Ne­leng­vą per­ga­lę „Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te iš­ko­vo­jo „Žal­gi­rio“ krep­ši­nin­kai. Kau­nie­čiai na­muo­se 90:70 palaužė „Ju­ven­tus“ eki­pą.
Šeš­ta­die­nį Klai­pė­do­je ir Šiau­liuo­se star­ta­vo nau­ja­sis 2017m.Lie­tu­vos mo­te­rų rankinio ly­gos var­žy­bos.
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) par­ei­gū­nai, iš­ana­li­za­vę tei­sės ak­tus, reg­la­men­tuo­jan­čius pri­ėmi­mą į Lie­tu­vos di­džių­jų mies­tų mo­kyk­las, pa­da­rė iš­va­das, jog būtina to­bu­lin­ti tei­sės [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Bang­la­de­šo zoo­lo­gi­jos so­do pri­žiū­rė­to­jai tre­čia­die­nį su­ren­gė dviem liū­tams iš­kil­min­gas „ves­tu­ves“, ku­rio­se bu­vo ba­lio­nų ir net šir­dies pavidalo mė­sos py­ra­gas.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Dau­ge­lis so­do ir dar­žo dar­bų jau at­lik­ta, ta­čiau ti­krai dar ne vi­si. No­rint sėk­min­gai už­baig­ti šį se­zo­ną ir pa­si­džiaug­ti der­liu­mi, rei­kia spė­ti lai­ku nu­im­ti li­ku­sias daržoves bei par­uoš­ti [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Ru­duo dar tik pra­si­dė­jo, ta­čiau per­ša­li­mo li­gos jau ima plis­ti. Per­mai­nin­gi orai ir ne­pa­kan­ka­mas rū­pi­ni­ma­sis sa­vo bei šei­mos na­rių svei­ka­ta daž­nai le­mia vie­ną ne­ma­lo­niau­sių ir su­nkiau­siai prog­no­zuo­ja­mų [...]
Bū­ti­ny­bė kas­dien kel­tis ir dirb­ti nuo de­vin­tos va­lan­dos yra la­biau­siai pa­pli­tu­si kan­ki­ni­mo for­ma šiuo­lai­ki­nė­je vi­suo­me­nė­je, tei­gia­ma Oks­for­do uni­ver­si­te­to pro­fe­so­riaus Pa­ulo Kelley at­lik­to ty­ri­mo [...]
„Šno­be­lio“ pre­mi­jos įteik­tos moks­li­nin­kams, ku­rie ty­ri­nė­jo me­la­gius, žiur­kėms už­mo­vė kel­nes ar­ba gyveno kaip žvė­rys.
Komentarai
Dienos klausimas
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami