Nulio promilių visiems kol kas netaikys

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2016-06-14 06:00
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2016-06-14 06:00
Atsižvelgus į Susisiekimo ministerijos pastabas, nutarta 0 promilių reikalavimo visiems vairuotojams neįvesti. LŽ archyvo nuotrauka
Nors po­li­ci­jos par­ei­gū­nai aiš­kiai pa­si­sa­kė už 0 pro­mi­lių vi­siems vai­ruo­to­jams įsta­ty­mą, VRM nu­ro­dė, kad pra­ėju­sių me­tų pa­bai­go­je pa­teik­to siū­ly­mo at­si­sa­ko at­siž­velg­da­ma į Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­jos pa­sta­bas. Pa­tai­są siū­lęs tuo­me­tis vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tras Sau­lius Skver­ne­lis sa­kė, esą šiuo me­tu ga­lio­jan­ti 0,4 pro­mi­lių ri­ba lei­džia žmo­nėms pa­tiems ap­sisp­ręs­ti – vai­ruo­ti iš­gė­rus ar ne, to­dėl kar­tais vai­ruo­to­jai ri­zi­kuo­ja, tin­ka­mai ne­įver­tin­da­mi si­tua­ci­jos.

Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­jos tei­gi­mu, di­džiau­sią pa­vo­jų ke­lia vai­ruo­to­jai, ku­riems nu­sta­to­mas vi­du­ti­nis (nuo 1,51 iki 2,5 pro­mi­lės) ar­ba su­nkus (nuo 2,51 pro­mi­lės ir dau­giau) gir­tu­mas, to­dėl „keis­ti šiuo me­tu nu­sta­ty­tą tei­si­nį re­gu­lia­vi­mą dėl leis­ti­nos al­ko­ho­lio kon­cen­tra­ci­jos vai­ruo­to­jų bio­lo­gi­nė­se or­ga­niz­mo ter­pė­se ne­tiks­lin­ga“.

Kar­tu pa­žy­mi­ma, kad esa­mas re­gu­lia­vi­mas ati­tin­ka Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos re­ko­men­da­ci­jas, siū­lan­čias mak­si­ma­lią leis­ti­ną mo­to­ri­nių trans­por­to prie­mo­nių vai­ruo­to­jų al­ko­ho­lio kie­kio krau­jy­je ri­bą nu­sta­ty­ti ne dau­giau kaip 0,5 pro­mi­lės, o ki­toms eis­mo da­ly­vių gru­pėms (ne­pa­ty­ru­siems vai­ruo­to­jams, dvi­ra­čių mo­to­ri­nių trans­por­to prie­mo­nių vai­ruo­to­jams, di­de­lių ga­ba­ri­tų trans­por­to prie­mo­nių ir ve­žan­čių pa­vo­jin­guo­sius kro­vi­nius vai­ruo­to­jams) su­ma­žin­ti iki 0,2 pro­mi­lės ar ma­žiau.

Da­bar Lie­tu­vo­je dau­gu­mai vai­ruo­to­jų tai­ko­ma mak­si­ma­li leis­ti­na al­ko­ho­lio kon­cen­tra­ci­jos krau­jy­je (0,4 pro­mi­lės) ri­ba. Tuo me­tu pra­de­dan­tie­siems vai­ruo­to­jams, tak­si au­to­mo­bi­lių, mo­pe­dų, mo­to­cik­lų ir kai ku­rių ki­tų trans­por­to prie­mo­nių vai­ruo­to­jams ga­lio­ja vi­siš­ko blai­vu­mo – nu­lio pro­mi­lių – rei­ka­la­vi­mas.

Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja taip pat siū­lo keis­ti bau­dų už grei­čio vir­ši­ji­mą tvar­ką, pa­gal ku­rią bau­da grės­tų grei­tį vir­ši­jus jau 5 ki­lo­me­trais per va­lan­dą. Da­bar grei­čio vir­ši­ji­mas iki 10 ki­lo­me­trų per va­lan­dą ga­li už­trauk­ti tik įspė­ji­mą. Be to, siū­lo­ma nu­ma­ty­ti fik­suo­tą bau­dą už kiek­vie­ną nu­sta­ty­to grei­čio vir­šy­tą ki­lo­me­trą ir kuo la­biau bū­tų vir­šy­tas grei­tis, tuo bran­giau kiek­vie­nas ki­lo­me­tras at­siei­tų pa­žei­dė­jui.

Ga­li baus­ti ir keleivius

At­ei­ty­je bau­da ga­li grės­ti ne tik ne­blai­viems vai­ruo­to­jams, bet ir jų ke­lei­viams, o ne­su­mo­kė­jus bau­dų už ke­lių eis­mo pa­žei­di­mus, ne­bus kei­čia­mas ar iš­duo­da­mas vai­ruo­to­jo pa­žy­mė­ji­mas. To­kias Sau­gaus eis­mo įsta­ty­mo pa­tai­sas pra­de­da svars­ty­ti Sei­mas. Ple­na­ri­nia­me po­sė­dy­je pa­teik­ti 6 įsta­ty­mų pro­jek­tai, ku­riais siū­lo­ma su­griež­tin­ti rei­ka­la­vi­mus vai­ruo­to­jams, siek­ti jų di­des­nės at­sa­ko­my­bės už pa­da­ry­tus pa­žei­di­mus.

Mi­nis­tras Ju­ras Po­že­la siū­lė, kad bū­tų bau­džia­mi ne tik ne­blai­vūs ar nuo nar­ko­ti­kų aps­vai­gę vai­ruo­to­jai, bet ir kar­tu su jais va­žiuo­jan­tys as­me­nys, ne­su­lai­kę iš­gė­ru­sio as­mens nuo vai­ra­vi­mo ne­blai­viam.

Po­li­ci­jos duo­me­ni­mis, pra­ėju­siais me­tais dėl ne­blai­vių vai­ruo­to­jų kal­tės žu­vo 15 žmo­nių, su­žeis­ta – 350. Už va­žia­vi­mą su ne­blai­viu vai­ruo­to­ju grės­tų bau­da iki 140 eu­rų. Taip pat sie­kiant su­draus­min­ti vai­ruo­to­jus siū­lo­ma ne­iš­duo­ti ir ne­keis­ti vai­ruo­to­jo pa­žy­mė­ji­mo, jei­gu jis ne­su­mo­kė­jęs bau­dų už eis­mo pa­žei­di­mus.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Šian­dien į Lie­tu­vą at­vyks­ta Bel­gi­jos rotacinių pa­jė­gų ka­riai.
Eks­per­tai ir apž­val­gi­nin­kai ma­no, kad pa­sta­rie­ji ket­ve­ri me­tai mū­sų ša­liai ne­ta­po pro­ver­žio lai­ko­tar­piu. Esą reikš­min­ges­nius val­džios lai­mė­ji­mus ga­li­ma su­skai­čiuo­ti ant vienos ran­kos pirš­tų. [...]
Eu­ro­pos Są­jun­gos vy­riau­sio­ji įga­lio­ti­nė už­sie­nio rei­ka­lams ir sau­gu­mo po­li­ti­kai Fe­de­ri­ca Mog­he­ri­ni par­eiš­kė, kad yra itin svar­bu, kad Jung­ti­nės ty­rė­jų gru­pė (JTG) ga­lė­tų užbaigti sa­vo dar­bą [...]
Po­pie­žiaus Pra­nciš­kaus pa­stan­gos pa­ge­rin­ti san­ty­kius su Gru­zi­jos or­to­dok­sais šeš­ta­die­nį pa­ty­rė smū­gį, kai Or­to­dok­sų Baž­ny­žios pa­triar­cha­tas nu­spren­dė ne­pa­siųs­ti savo ofi­cia­lios de­le­ga­ci­jos [...]
Į Vil­nių Na­pa­leo­nas Kit­kaus­kas at­vy­ko 1960-ai­siais, bai­gęs stu­di­jas Kau­no po­li­tech­ni­kos ins­ti­tu­te, tai­gi jau 56 me­tai, kai yra vil­nie­tis.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
Ne me­mo­ria­li­nis mu­zie­jus. Bet ir ne lan­ky­to­jams ne­priei­na­mos sau­gyk­los, ku­rio­se pa­pras­tai pri­glo­bia­mi iš­ki­lių žmo­nių as­me­ni­nių daik­tai, įskai­tant bib­lio­te­kas, su­kaup­tus rin­ki­nius, įvai­rią ar­chy­vi­nę [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nė­je fil­har­mo­ni­jo­je spa­lio 6-ąją vyks Sau­liaus Lip­čiaus gy­ve­ni­mo 70-me­čiui ir kū­ry­bi­nės veik­los 50-me­čiui skir­tas ju­bi­lie­ji­nis kon­cer­tas „Ro­man­ti­kai – ro­man­ti­kams“. Nuo [...]
Vil­niu­je bai­gia­ma­ja­me Ino­va­ci­jų sa­vai­tės ren­gi­ny­je šeš­ta­die­nį ren­gia­mas ro­bo­tų par­adas ir ko­vos, bepiločių or­lai­vių pa­si­ro­dy­mai.
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Res­pub­li­ki­nė Kau­no li­go­ni­nė pir­ko dar­bus iš vie­nų ran­go­vų, o ga­vo iš ki­tų. Bend­ro­vei „Ir­dai­va“ jos su­bran­go­vė „Nis­ka­ma“ su­mo­kė­jo 478 tūkst. eu­rų už perleistą ga­li­my­bę re­mon­tuo­ti [...]
Klai­pė­dos uos­to pie­ti­nė­je da­ly­je per pu­san­trų me­tų įreng­ta pir­mo­ji dvie­jų ly­gių san­kry­ža pa­leng­vins trau­ki­nių ir ma­ši­nų ju­dė­ji­mą. Es­ta­ka­dos pro­jek­tas kai­na­vo dau­giau kaip 4 mln. eu­rų.
Pa­ne­vė­žio val­džia nu­ta­rė, kad ga­li­my­bės iš­si­mau­dy­ti na­muo­se ne­tu­rin­tiems mies­tie­čiams ge­riau­sia vie­ta tai da­ry­ti – pa­tal­pos pa­sta­te, ku­ria­me vei­kia Ne­mu­no po­lik­li­ni­ka. Jos darbuotojams toks su­ma­ny­mas [...]
Dar šie­met Ša­kių cen­tre tu­rė­tų iš­kil­ti pa­mink­las lie­tu­vių kal­bai. Ją sim­bo­li­zuos Ne­prik­lau­so­my­bės gat­vės alė­ja žen­gian­čios za­na­vy­kės mer­gai­tės skulp­tū­ra ir lietuviškos abė­cė­lės rai­dės [...]
Šeš­ta­die­nį, Gar­lia­vos spor­to cen­tro sa­lė­je bu­vo už­baig­tos Lie­tu­vos mo­te­rų ran­ki­nio ly­gos pir­mo­jo tu­ro ko­vos tarp ša­lies šios spor­to ša­kos ly­de­rių HC „Gar­lia­va SM-CASCADA“ ir „AC­ME-Žal­gi­ris“ [...]
Di­džio­jo­je Bri­ta­ni­jo­je penk­ta­die­nį li­go­ni­nė­je mi­rė ško­tų bok­si­nin­kas Mi­ke'as To­wel­las, pa­ty­ręs su­nkią sme­ge­nų traumą ko­vos me­tu.
Lie­tu­vos ak­lų­jų bib­lio­te­ka šio­mis die­no­mis ne­įp­ras­tai šur­mu­liuo­ja: vi­si džiau­gia­si iš Rio de Ža­nei­ro grį­žu­siais bend­ra­dar­biais „auk­si­niais ber­niu­kais“, par­olim­pi­nius aukso me­da­lius par­ve­žu­siais [...]
Jau šį pir­ma­die­nį, spa­lio 3 die­ną, Vil­niaus vo­kie­čių bend­ruo­me­nės an­samb­lis at­liks pro­tė­vių dai­nas sos­ti­nė­je, Vo­kie­čių gat­vė­je. Čia bus pa­ka­bin­ta ir at­mi­ni­mo len­te­lė vokiečių kal­ba. Pen­kio­li­ka [...]
Spa­lio 1-ąją Me­dar­do Čo­bo­to tre­čio­jo am­žiaus uni­ver­si­te­to (MČTAU) sen­jo­rai iš­kil­min­gai pra­dė­jo nau­jus – jau dvi­de­šimt an­truo­sius – moks­lo me­tus. Tra­di­ciš­kai moks­lo metų pra­džios iš­va­ka­rė­se [...]
Ne­ga­li­te pa­kęs­ti sto­vė­ti ei­lė­je prie sa­vo mėgs­ta­mo res­to­ra­no? Ja­po­ni­jos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­ja „Nis­san“ su­gal­vo­jo iš­ma­nų bū­dą, ku­ris ti­krai pa­tiks jūsų skau­dan­čioms ko­joms.
Rug­sė­jis mus pa­si­ti­ko šil­tais orais, ir bu­vo grau­du skir­tis su at­os­to­go­mis. Jei pūs­tų šal­ti, bjau­rūs vė­jai su lie­tu­mi, tai psi­cho­lo­giš­kai bū­tų ti­krai leng­viau dar­buo­tis. Tačiau ši­lu­ma taip [...]
Pa­sau­lio kli­ma­tas iki 2050 me­tų at­šils dviem laips­niais Cel­si­jaus ir per­žengs ri­bą, ro­dan­čią, kad kli­ma­to po­ky­čių pro­ce­sas įgi­jo pa­vo­jin­gą mas­tą, ket­vir­ta­die­nį perspėjo sep­ty­ni iš­ki­lūs [...]
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Šian­dien Ra­dai­liuo­se, Klai­pė­dos ra­jo­ne, ati­da­ry­tas pir­ma­sis Bal­ti­jos ša­ly­se ir di­džiau­sias Eu­ro­po­je apverstas gy­ve­na­ma­sis na­mas. 
IT mil­ži­nė „Dell Tech­no­lo­gies“ pri­sta­tė at­nau­jin­tą ne­šio­ja­mą­jį kom­piu­te­rį „XPS 13“, jau lai­ko­mą ne tik vie­na sti­lin­giau­sių se­zo­no tech­no­lo­gi­nių nau­jie­nų, bet ir be­ne kom­pak­tiš­kiau­siu [...]
Gra­žuo­lis Ken­dis – apie 3 mė­ne­sių am­žiaus ka­ti­nu­kas ga­li bū­ti va­di­na­mas lū­ši­mi. Ži­no­ma, na­mi­ne lū­ši­mi, nes Ken­dis glos­to­mas burz­gia kaip trak­to­riu­kas ir yra tikras mei­lu­mo įsi­kū­ni­ji­mas.
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Užg­rū­din­ti vai­kai ser­ga re­čiau. At­ša­lus orams ne­ga­li­me vai­ko pa­vers­ti mi­mo­za, sau­go­ma nuo vė­jo gū­sio. Kaip iš­la­vi­ruo­ti, kad grūdindami jo ne­su­sarg­din­tu­me.
Jei vai­ko he­mog­lo­bi­no kie­kis ma­žas, tė­vai ga­li ne­rtis iš kai­lio grū­din­da­mi, ta­čiau li­gos vis tiek kibs. Kaip su­stip­rin­ti krau­ją prasidėjus li­gų se­zo­nui?
Stin­gas, ku­ris sa­vo nau­jau­siam al­bu­mui, be ki­tų, pa­si­rin­ko ir pa­bė­gė­lių kri­zės te­mą, Ber­ly­ne su­si­ti­ko su Si­ri­ją pa­li­ku­siais mu­zi­kan­tais ir pa­pra­šė jų leidimo įra­šy­ti dai­ną.
Šie vy­rai ir mo­te­rys vil­ki gra­žiau­sius ir bran­giau­sius dra­bu­žius pa­sau­ly­je, bet jų vei­duo­se atsispindi ab­so­liu­tus nuo­bo­du­lys.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip vertinate padėtį Lietuvoje per pastaruosius 4 metus?
Teigiamai. Pasiekta daug svarbių laimėjimų
Neutraliai. Pasirodėme neblogai, bet tikėjausi geriau
Neigiamai. Neišspręsta nei viena opi šaliai problema
Man tas pats. Niekada čia niekas nepasikeis
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami