Nuniokotoje Ukrainoje atgimsta naujų automobilių rinka

Vidmantas UŽUSIENIS v.uzusienis@lzinios.lt 2016-06-29 06:00
Vidmantas UŽUSIENIS
v.uzusienis@lzinios.lt
2016-06-29 06:00
Čekų "Škoda" Ukrainos gamykloje "Eurocar" automobilius gamina jau dešimt metų.  LŽ archyvo nuotrauka
2016 me­tų sau­sį-ge­gu­žę ukrai­nie­čiai nu­pir­ko 61,7 proc. nau­jų leng­vų­jų au­to­mo­bi­lių dau­giau nei per­nai per tą pa­tį lai­ką. Tai ro­do, kad ge­rė­ja Ukrai­nos žmo­nių lū­kes­čiai dėl ša­lies eko­no­mi­kos at­ei­ties.

Eks­per­tai ge­rai ži­no, kad pre­ky­bos nau­jais leng­vai­siais au­to­mo­bi­liais au­gi­mas ar­ba kri­ti­mas ma­žai tep­rik­lau­so nuo vals­ty­bės eko­no­mi­kos būk­lės. Nau­jų leng­vų­jų ma­ši­nų rin­ka kur kas jau­tres­nė gy­ven­to­jų lū­kes­čiams. Jei pir­kė­jai ti­ki sa­vo ša­lies eko­no­mi­kos at­ei­ti­mi, net ir esant blo­gai ūkio pa­dė­čiai, nau­jų au­to­mo­bi­lių par­da­vi­mas vis tiek au­ga.

Šiuo po­žiū­riu la­bai ski­ria­si pa­dė­tis Ukrai­no­je ir Ru­si­jo­je, ku­ri 2014 me­tais oku­pa­vo Ukrai­nos Kry­mą. Pra­ėjus dve­jiems su pu­se me­tų nuo ne­pas­kelb­to ka­ro prieš Ukrai­ną pra­džios, ru­sai per­ka vis ma­žiau nau­jų au­to­mo­bi­lių (ge­gu­žę, pa­ly­gin­ti su tuo pa­čiu 2015 me­tų mė­ne­siu, rin­ka dar kar­tą kri­to 14,7 proc.) ir ma­žiau jų ga­mi­na. Ukrai­no­je nuo šių me­tų sau­sio – prieš­in­gas vaiz­das.

Pa­mė­go „Toyotą“

Ukrai­nos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jų aso­cia­ci­jos „U­krau­top­rom“ duo­me­ni­mis, 2016 me­tų sau­sį-ge­gu­žę ukrai­nie­čiai nu­pir­ko 22 430 nau­jų au­to­mo­bi­lių, ar­ba 61,7 proc. dau­giau nei per pir­mus pen­kis pra­ėju­sių me­tų mė­ne­sius.

Blo­giau­sias au­gi­mo po­žiū­riu šių me­tų mė­nuo bu­vo sau­sis, kai, pa­ly­gin­ti su tuo pa­čiu mė­ne­siu per­nai, nau­jų au­to­mo­bi­lių rin­ka Ukrai­no­je iš­au­go 22,6 pro­cen­to. Vė­liau ji jau au­go la­bai spar­čiai. Anot „U­krau­top­rom“, va­sa­rį ukrai­nie­čiai įsi­gi­jo 43,7 proc., ko­vą – 117 proc., ba­lan­dį – 86,4 proc., ge­gu­žę – 48,5 proc. dau­giau nau­jų au­to­mo­bi­lių ne­gu tais pa­čiais 2015-ųjų mė­ne­siais.

Ne­pai­sant di­de­lio au­gi­mo, Ukrai­nos nau­jų leng­vų­jų au­to­mo­bi­lių rin­ka vis dar yra tris ar ke­tu­ris kar­tus ma­žes­nė, nei bu­vo prieš už­puo­lant Ru­si­jai. „U­krau­top­rom“ duo­me­ni­mis, 2013 me­tais ukrai­nie­čiai bu­vo nu­pir­kę 213 322 nau­jus au­to­mo­bi­lius. Tai bu­vo be­ne ge­riau­si me­tai ir Ukrai­nos nau­jų au­to­mo­bi­lių par­da­vė­jams, ir jų ga­min­to­jams. Ta­čiau ru­sams pra­dė­jus ag­re­si­ją Kry­me, o vė­liau – ir Lu­hans­ko bei Do­nec­ko sri­ty­se, jau 2014 me­tais Ukrai­no­je bu­vo par­duo­ta 54,5 proc. ma­žiau nau­jų leng­vų­jų ma­ši­nų, o 2015-ai­siais tas skai­čius su­ma­žė­jo ka­tas­tro­fiš­kais 71,6 pro­cen­to.

Tie­sa, pra­ėjus dve­jiems su pu­se me­tų, kai Ukrai­na pa­si­rin­ko Va­ka­rų vys­ty­mo­si ke­lią, jos pi­lie­čiai ta­po kur kas iš­ran­kes­ni pirk­da­mi ma­ši­nas. Iki konf­lik­to su Ru­si­ja Ukrai­no­je pa­tys po­pu­lia­riau­si nau­ji leng­vie­ji au­to­mo­bi­liai bu­vo ru­sų ga­my­bos „VAZ-La­da“, ki­niš­ki „Gee­ly“ ir vie­tos ga­my­bos ZAZ („Za­po­ro­žec“), o per pir­mus 2016 me­tų mė­ne­sius ukrai­nie­čiai dau­giau­sia nu­pir­ko ja­po­niš­kų ma­ši­nų „Toyo­ta“ (2595 ma­ši­nas), pra­ncū­ziš­kų „Re­nault“ (2151) ir vo­kiš­kų „Volks­wa­gen“ (1740).

Pra­ėju­sią ge­gu­žę ki­niš­kų „Gee­ly“ Ukrai­no­je nu­pirk­ta vos 51 (23-io­ji vie­ta), ru­siš­kų „VAZ-La­da“ – 212 (16-oji vie­ta). Į po­pu­lia­riau­sių nau­jų au­to­mo­bi­lių mar­kių de­šim­tu­ką (užė­mė 9 vie­tą) su­ge­bė­jo pra­sib­rau­ti tik ukrai­nie­tiš­ki ZAZ, ku­rių Ukrai­no­je pa­sku­ti­nį pa­va­sa­rio mė­ne­sį re­gis­truo­ta 203.

Ga­my­bą gel­bė­ja „Škoda“

Ne to­kia gied­ra kaip nau­jų au­to­mo­bi­lių par­da­vė­jų yra Ukrai­nos ga­min­to­jų pa­dan­gė.

So­vie­tų Są­jun­go­je Ukrai­na gar­sė­jo kaip ša­lis, ga­mi­nan­ti la­bai ma­žus „Za­po­ro­žec“ su mo­to­cik­lų mo­to­rais. Ukrai­nai at­ga­vus ne­prik­lau­so­my­bę, šio­je ša­ly­je bu­vo pra­dė­ti rink­ti „Bog­dan“, VAZ, „Kia“, ki­tų mar­kių ma­ši­nos. 2012-ie­ji bu­vo ge­riau­si vie­nuo­li­kai tuo me­tu dir­bu­sių Ukrai­nos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jų. Tais me­tais jie nuo kon­ve­je­rių nu­ri­de­no 69 687 nau­jas leng­vą­sias ma­ši­nas.

Ta­čiau 2013 me­tais ukrai­nie­čiai su­rin­ko jau tik 45 758, o po Kry­mo oku­pa­ci­jos 2014 me­tais – vos 28 751 nau­ją leng­vą­jį au­to­mo­bi­lį. At­ro­do, tra­giš­kas ga­my­bos kri­ti­mas bu­vo su­stab­dy­tas tik šie­met. Pa­sak „U­krau­top­rom“ sta­tis­ti­kos, nuo sau­sio iki bir­že­lio 1 die­nos Ukrai­no­je nuo kon­ve­je­rių nu­rie­dė­jo 1288 nau­ji leng­vie­ji au­to­mo­bi­liai, ar­ba 2,2 proc. dau­giau nei per­nai per tą pa­tį lai­ką (1260).

Įdo­mu, kad be­vei­ki vi­sos nau­jos leng­vo­sios ma­ši­nos pa­ga­min­tos Ukrai­nos va­ka­ri­nė­je da­ly­je įsi­kū­ru­sio Už­go­ro­do mies­to ga­myk­lo­je „Eu­ro­car“. Čia pa­gal su­tar­tį su Če­ki­jos ga­min­to­ju „Ško­da Au­to“ ga­mi­na­mi to pa­ties pa­va­di­ni­mo se­da­nai „Oc­ta­via“. Bend­ro­vės „Eu­ro­car“ in­ter­ne­to pus­la­py­je tei­gia­ma, kad ga­myk­los pro­jek­ti­nis ga­lin­gu­mas yra 120 tūkst. au­to­mo­bi­lių per me­tus. At­ro­do, bū­tent če­kų „Ško­da“ bus tas lo­ko­mo­ty­vas, ku­ris ar­ti­miau­siais me­tais temps Ukrai­nos nau­jų au­to­mo­bi­lių pra­mo­nę.

De­šimt po­pu­lia­riau­sių nau­jų leng­vų­jų au­to­mo­bi­lių mar­kių Ukrai­no­je 2016 m. I-V mėn.

VietaMarkėPar­duo­ta au­to­mo­bi­lių (vnt.)
1.„Toyota“2595
2.„Renault“2151
3.„Volkswagen“1740
4.„Škoda“1273
5.„Nissan“1254
6.BMW1190
7.„Kia“1186
8.„Hyundai“1175
9.„Ford“1068
10.„Maz­da“ 903

Šal­ti­nis: „Ukrautoprom“

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Prieš 25 me­tus įvy­kęs So­vie­tų Są­jun­gos žlu­gi­mas, pir­mo­jo fak­ti­nio Lie­tu­vos va­do­vo Vy­tau­to Lands­ber­gio tei­gi­mu, Eu­ro­pos is­to­ri­jo­je bus pa­žy­mė­tas kaip ne­ei­li­nis įvy­kis.
Iš Lie­tu­vos iš­vy­ko dar vie­na pa­bė­gė­lių šei­ma. Tai si­rai: du su­au­gę ir trys vai­kai, pranešė LNK Ži­nios.
Eu­ro­pos Są­jun­ga pra­de­da vyk­dy­ti 348 mln. eu­rų ver­tės pa­gal­bos pro­jek­tą, pa­gal ku­rį pa­žei­džia­miau­siems pa­bė­gė­liams Tur­ki­jo­je bus skiriamos tie­sio­gi­nės iš­mo­kos.
Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja, Pra­ncū­zi­ja ir Jung­ti­nės Vals­ti­jos sek­ma­die­nį Jung­ti­nė­se Tau­to­se už­si­puo­lė Ru­si­ją dėl au­gan­čio žudynių mas­to Si­ri­jo­je.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
Liu­ci­jos Jū­ra­tės Kry­že­vi­čie­nės „Kū­ry­bi­nės trans­for­ma­ci­jos“ – teks­ti­lė, ak­va­re­lė, mo­no­ti­pi­jos, pro­jek­tai, tri­ma­čiai erd­vi­niai ob­jek­tai vie­no­je par­odo­je. Pa­sak pačios au­to­rės, trans­for­ma­ci­jos [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
„Twit­ter“ ar­ti­miau­siu me­tu ga­li su­lauk­ti for­ma­lių pa­siū­ly­mų dėl ak­ci­jų pir­ki­mo, pra­ne­šė CNBC. Tarp pre­ten­den­tų – „Goog­le“ ir „Sa­les­for­ce.com“. Pa­skel­bus šią ži­nią, „Twit­ter“ [...]
Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­te prie Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos (KPD) pra­ėju­sios sa­vai­tės pa­bai­go­je vy­ku­sia­me dvi­ša­lia­me Lie­tu­vos-Bal­ta­ru­si­jos pa­si­ta­ri­me nu­tar­ta kreip­tis dėl tolimesnio fi­nan­sa­vi­mo Rad­vi­lų [...]
Vyks­tant nuo Kau­no au­tos­tra­da Že­mai­ti­jos link,  už Cin­kiš­kio san­kry­žos, kiek dau­giau kaip ki­lo­me­tras, prie miš­ko yra ro­dyk­lė „Ša­ra­vų ąžuo­las. „Pa­va­žia­vus keletą ki­lo­me­trų nuo­ro­dos [...]
Pir­ma­die­nį Bal­ta­ru­si­jos aukš­čiau­sio­sios le­do ri­tu­lio ly­gos rung­ty­nė­se Elek­trė­nų „E­ner­gi­ja“ na­muo­se po at­kak­lios ko­vos 3:4 (0:0, 2:4, 1:0) nu­si­lei­do „HC Brest“ eki­pai ir čem­pio­na­te pa­ty­rė [...]
Sa­vait­ga­lį Lie­tu­vos par­odų ir kong­re­sų cen­tre „Li­tex­po“ šur­mu­lia­vo Vil­niaus spor­to fes­ti­va­lis. Di­džiau­sia­me spor­to ir svei­ka­tin­gu­mo ren­gi­ny­je sa­vo veik­lą pri­sta­tė virš šim­to įvai­riau­sių [...]
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Lie­tu­vo­je pik­ty­bi­niai na­vi­kai yra an­tro­ji pa­gal daž­nu­mą mir­ties prie­žas­tis po šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų. Mū­sų ša­ly­je ši klas­tin­ga li­ga kas­met nu­si­ne­ša apie 8 tūkstančius gy­vy­bių. Vė­žio [...]
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar reikia izoliuoti Rusiją?
Taip. Kol neišnyks Maskvos agresija, su šia šalimi negali būti bendradarbiaujama 
Ne. Izoliacija tik mažina problemų sprendimo galimybę
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami