Nuo duobių pasiūlė draudimą

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2016-03-18 06:00
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2016-03-18 06:00
Privalomuoju vairuotojų civilinės atsakomybės draudimu transporto priemonę apdraudę gyventojai, patyrę nuostolių dėl nesutvarkytų kelių, dėl žalos atlyginimo taip pat gali kreiptis į įmonę ar savivaldybę, prižiūrinčią kelio ruožą. LŽ archyvo nuotrauka
Duo­bės ke­ly­je – pei­lis au­to­mo­bi­lio pa­ka­bai, o vie­nas ne­at­sar­gus ma­nev­ras ga­li baig­tis ne­pi­giai kai­nuo­jan­čiu pa­ka­bos re­mon­tu ar ra­to kei­ti­mu. Bend­ro­vės „Lie­tu­vos drau­di­mas“ spe­cia­lis­tai per­nai už­re­gis­tra­vo dau­giau nei 600 drau­džia­mų­jų įvy­kių, ku­rių prie­žas­tis bu­vo ke­lio duo­bė, o vi­du­ti­nė to­kios ža­los kai­na sie­kė 560 eu­rų – maž­daug tiek, kiek vi­du­ti­nis į ran­kas gau­na­mas at­ly­gi­ni­mas Lie­tu­vo­je.

„Ma­to­me, kad pa­va­sa­rį vai­ruo­to­jus var­gi­na duo­bės gat­vė­se. Nors gat­vės kas­met tai­so­mos, jų vis at­si­ran­da dėl mū­sų kli­ma­to ypa­tu­mų. Tad nu­spren­dė­me sa­vo klien­tams pa­siū­ly­ti „pa­gal­vę“ – drau­di­mą nuo duo­bių. Jis pa­dengs duo­bė­je su­ga­din­to au­to­mo­bi­lio re­mon­to iš­lai­das, jei­gu įva­žiuo­si­te į duo­bę ar­ba at­vi­rą šu­li­nio an­gą as­fal­tuo­ta­me ke­ly­je Lie­tu­vo­je ir dėl to nu­ken­tės au­to­mo­bi­lio va­žiuok­lė bei rat­lan­kiai. Įpras­tai dėl su­ga­din­to au­to­mo­bi­lio iš­si­rei­ka­lau­ti ža­lą iš duo­bė­to ke­lio sa­vi­nin­kų rei­kia kan­try­bės ir lai­ko, ne­re­tai to­kie gin­čai spren­džia­mi teis­muo­se“, – tei­gė drau­di­ko Ža­lų de­par­ta­men­to di­rek­to­rius Ar­tū­ras Juo­dei­kis.

Dau­giau­sia didmiesčiuose

Tai – nau­jie­na drau­di­mo rin­ko­je, nes iki šiol nuo­sto­liai, at­si­ra­dę dėl duo­bių, bu­vo at­ly­gi­na­mi tik kas­ko drau­di­mu ap­sid­rau­du­siems klien­tams.

„Į­lė­kus į duo­bę au­to­mo­bi­lis ga­li bū­ti ap­ga­din­tas taip, kad tęs­ti ke­lio­nę bū­tų ne­sau­gu. To­kiu at­ve­ju ap­sid­rau­dęs au­to­mo­bi­lio sa­vi­nin­kas tu­rė­tų iš­kvies­ti ke­lių po­li­ci­ją eis­mo įvy­kiui už­fik­suo­ti, o tech­ni­nės pa­gal­bos tar­ny­ba pa­gal ga­li­my­bes ar­ba su­re­mon­tuo­tų au­to­mo­bi­lį vie­to­je, pa­vyz­džiui, pa­keis­tų pra­kirs­tą pa­dan­gą, ar­ba, jei­gu au­to­mo­bi­lis su­ga­din­tas rim­čiau, nu­ga­ben­tų jį į ser­vi­są“, – pa­aiš­ki­no A. Juo­dei­kis.

Dau­giau­sia to­kių įvy­kių už­fik­suo­ja­ma did­mies­čiuo­se, treč­da­lis in­ci­den­tų dėl duo­bių įvyks­ta va­žiuo­jant už­mies­čio ke­liais.

Kvie­tė kas dvidešimtas

Tai, kad vai­ruo­to­jai ver­ti­na drau­di­kų pa­stan­gas su­teik­ti dau­giau ver­tės, par­odė „Lie­tu­vos drau­di­mo“ pra­ėju­sių me­tų pa­tir­tis. Per­nai ne­mo­ka­mo­mis tech­ni­nės pa­gal­bos tar­ny­bos pa­slau­go­mis pa­si­nau­do­jo kas dvi­de­šim­tas vai­ruo­to­jas, au­to­mo­bi­lį apd­rau­dęs pri­va­lo­muo­ju ci­vi­li­nės at­sa­ko­my­bės drau­di­mu.

Tech­ni­nės pa­gal­bos tar­ny­bą drau­dė­jai ne­mo­ka­mai ga­li kvies­ti už­ge­sus va­rik­liui ar­ba ne­pa­vy­kus jo pa­leis­ti, užk­lim­pus, pra­dū­rus pa­dan­gą, pa­si­bai­gus de­ga­lams ar­ba pa­me­tus ar už­tren­kus au­to­mo­bi­lių rak­te­lius. Eis­mo įvy­ky­je ap­ga­din­tas au­to­mo­bi­lis ne­mo­ka­mai trans­por­tuo­ja­mas iki ser­vi­so ar­ba vai­ruo­to­jo pa­si­rink­tos vie­tos.

La­biau­siai ken­čia įvorės

Nuo duo­bių ken­čian­čius pa­ka­bos ele­men­tus po žie­mos ver­tė­tų pa­ti­krin­ti ir pro­fi­lak­tiš­kai, kol pa­ka­ba ne­vir­to bil­dan­čių svir­čių, trau­kių ir gu­mų lau­žu. Daž­niau­siai dėl su­si­dė­vė­ju­sių gu­mi­nių at­ra­mų at­si­ran­da pa­ka­bos lais­vu­mas. Ke­ly­je ma­ši­na pa­si­da­ro ne­sta­bi­li, kai su­si­dė­vi, iš­plyš­ta gu­mi­nės įvo­rės. Jei va­žiuo­jant di­des­niu grei­čiu ir lai­kant au­to­mo­bi­lio vai­rą tie­siai jis vis tiek šiek tiek vin­giuo­ja, aiš­ku, kad svir­čių įvo­rėms at­ėjo ga­las. Jos daž­niau iš­plyš­ta prie­ki­nė­se pa­ka­bos de­ta­lė­se, apa­ti­nė­se ša­kė­se.

Tuo­met pa­ka­ba ima skleis­ti bil­de­sius, o jei au­to­mo­bi­lio sa­vi­nin­kas grei­tai ne­tvar­ko ge­di­mo, vė­liau pa­žei­džia­mos ir ki­tos jos da­lys. Tvar­kant ir kei­čiant svir­čių įvo­res la­bai svar­bu pa­tep­ti gu­mas – te­pa­las jas su­minkš­ti­na. Taip pat bū­ti­na nau­do­ti to­kį te­pa­lą, ku­rio ne­išp­lau­na van­duo.

Be­je, dau­ge­lis meis­trų ne­si­var­gi­na pa­tep­ti ša­kių varž­tų, to­dėl vė­liau at­lie­kant re­mon­to dar­bus jie ne­iš­si­trau­kia, nes daž­nai bū­na pri­ke­pę. Kei­čiant svir­čių įvo­res bū­ti­na tin­ka­mai jas už­verž­ti. To ne­ga­li­ma da­ry­ti pa­kė­lus au­to­mo­bi­lį, nors bū­tent taip ser­vi­suo­se pa­pras­tai ir dir­ba­ma. Mat nu­lei­dus ma­ši­ną at­si­ran­da tem­pi­mas ir nau­ja de­ta­lė lai­ko trum­piau, nei tu­rė­tų. Pro­fe­sio­na­lūs me­cha­ni­kai pa­brė­žia, kad kei­čiant svir­čių įvo­res ge­riau­sia nau­do­ti hid­rau­li­nį pre­są.

Lanks­tai per žie­mą taip pat grei­tai dė­vi­si, to­dėl at­lie­kant pa­ka­bos pro­fi­lak­ti­ką rei­kė­tų pa­ti­krin­ti ir jų lais­vu­mą, įver­tin­ti amor­ti­za­to­rių, ku­rie mėgs­ta „nu­mir­ti“ bū­tent pa­va­sa­rį, būk­lę. Grei­tai va­žiuo­ti, kai amor­ti­za­to­riai leis­gy­viai, nei sau­gu, nei ma­lo­nu.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Vi­du­ti­nio nuo­to­lio nor­ve­giš­koms ir ame­ri­kie­tiš­koms oro gy­ny­bos sis­te­moms NA­SAMS Lie­tu­va pla­nuo­ja iš­leis­ti dau­giau nei 100 mln. eu­rų.
Lie­tu­vos pi­lie­ti, keis­ki­mės ir pa­keis­ki­me sa­vo at­ei­tį Lie­tu­vo­je. Są­ži­nin­gai at­li­ki­me par­ei­gą Lie­tu­vai ir dėl sa­vęs 2016 me­tų LR Sei­mo rin­ki­muo­se. 
Jor­da­ni­jos sos­ti­nė­je sek­ma­die­nį nu­šau­tas įžy­mus ra­šy­to­jas Na­he­das Hat­ta­ras; iš­puo­lis įvy­ko Ama­ne prie teis­mo, ku­ria­me jam ke­tin­ta par­eikš­ti kal­ti­ni­mus is­la­mo įžei­di­mu, padarytu da­li­jan­tis ka­ri­ka­tū­ra [...]
Sek­ma­die­nį švei­ca­rai bal­suo­ja dėl to, ar su­teik­ti nau­jų ga­lių ša­lies žval­gy­bos tar­ny­boms, – tei­sę sek­ti veik­lą in­ter­ne­te, ti­krin­ti elek­tro­ni­nį pa­štą ir klau­sy­tis telefono po­kal­bių, kad [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Rug­sė­jo 26 die­ną Vil­niaus uni­ver­si­te­to Fi­zi­kos fa­kul­te­te vie­šės pro­fe­so­rius iš Vo­kie­ti­jos Uwe Eich­hof­fas. Sve­čias skai­tys pa­skai­tą „The Al­most Un­li­mi­ted Pos­si­bi­li­ties of NMR in Me­di­ci­ne“. 
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Per gais­rą dau­gia­bu­čio na­mo bu­te Kau­ne sek­ma­die­nio va­ka­rą žuvo du vy­rai.
Vil­niaus sa­vi­val­dy­bė sos­ti­nė­je ke­ti­na at­nau­jin­ti dar 13 pers­pė­ji­mo si­re­nų.
Sek­ma­die­nį Elek­trė­nuo­se Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio čem­pio­nai Elek­trė­nų „E­ner­gi­jos“ le­do ri­tu­li­nin­kai sto­jo į ko­vą Bal­ta­ru­si­jos aukš­čiau­sio­sios ly­gos rung­ty­nė­se su sve­čiais iš Bres­to. Elek­trė­nie­čiai [...]
Dvi­ra­ti­nin­kas Ai­dis Kruo­pis („Ve­ran­da's Wil­lems“) sek­ma­die­nį Bel­gi­jo­je lai­mė­jo 13-ąsias lenk­ty­nes „Gooik­se Pijl“ (1.2 ka­te­go­ri­ja). Už per­ga­lę 29-erių me­tų lie­tu­viui atiteko 40 pa­sau­lio [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Sek­ma­die­nį Piet­va­ka­rių Ki­ni­jo­je pra­dė­jo veik­ti di­džiau­sias pa­sau­ly­je ra­dio­te­les­ko­pas. Pe­ki­nas tei­gia, kad šis pro­jek­tas pa­dės žmo­ni­jai kos­mo­se ieš­ko­ti kitų gy­vy­bės for­mų.
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Dau­ge­lis so­do ir dar­žo dar­bų jau at­lik­ta, ta­čiau ti­krai dar ne vi­si. No­rint sėk­min­gai už­baig­ti šį se­zo­ną ir pa­si­džiaug­ti der­liu­mi, rei­kia spė­ti lai­ku nu­im­ti li­ku­sias daržoves bei par­uoš­ti [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Kiek­vie­nais me­tais pa­sku­ti­nį rug­sė­jo sek­ma­die­nį Pa­sau­li­nė šir­dies die­na. Įvai­rios svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­jos kvie­čia at­kreip­ti dė­me­sį į šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų pre­ven­ci­ją, ak­ty­ves­nį gy­ve­ni­mo [...]
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip manote, kokie dabar yra Lenkijos ir Lietuvos santykiai?
Geri, bet reikėtų gerinti
Geri, gerinti nereikia
Atšalę visapusiškai
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami