Nuo linksmybių iki tragedijos neblaivius „kelių erelius“ skyrė akimirka

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2016-05-16 06:00
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2016-05-16 06:00
Atšilus orams dalis vairuotojų mėgsta važiuodami keliais pasipuikuoti gyvybei pavojingais triukais.   LŽ archyvo nuotrauka
Lie­tu­vos ke­lių po­li­ci­jos tar­ny­ba (LKPT) in­for­muo­ja, kad per sa­vai­tę, ge­gu­žės 6–12 die­no­mis (penk­ta­die­nį-ket­vir­ta­die­nį), mū­sų ša­lies ke­liuo­se, pir­mi­niais duo­me­ni­mis, įvy­ko 81 eis­mo įvy­kis, ku­riuo­se žu­vo 3 žmo­nės.

Žu­vu­sie­ji – 2 vy­rai ir 1 mo­te­ris, vi­si – vai­ruo­to­jai, o jų am­žiaus vi­dur­kis – 34-eri me­tai. LKPT taip pat skel­bia, kad pra­ėju­sią sa­vai­tę bu­vo su­žeis­ta 100 žmo­nių, tarp jų – 18 ne­pil­na­me­čių. Įvy­kiuo­se dau­giau­sia su­žeis­ta vai­ruo­to­jų – 41 ir ke­lei­vių – 37.

Pir­mi­niais duo­me­ni­mis, mo­to­cik­lų vai­ruo­to­jai da­ly­va­vo 4 įvy­kiuo­se: juo­se 1 žmo­gus žu­vo (mo­to­cik­lo vai­ruo­to­jas), 3 bu­vo su­žeis­ti. Per sa­vai­tę ne­blai­vūs vai­ruo­to­jai pa­te­ko į 4 eis­mo įvy­kius.

Pa­ly­gin­ti šios sa­vai­tės ava­rin­gu­mo sta­tis­ti­ką su pra­ėju­sių me­tų ta pa­čia sa­vai­te, pir­mi­niais duo­me­ni­mis, įvy­ko 26 eis­mo įvy­kiais dau­giau, žmo­nių žu­vo 2 dau­giau, su­žeis­ta 32 dau­giau.

Dvi di­džiau­sios pra­ėju­sios sa­vai­tės tra­ge­di­jos įvy­ko ge­gu­žės 7-ąją, šeš­ta­die­nį. Tą die­ną žu­vo 2 žmo­nės.

Pir­mo­ji tra­ge­di­ja įvy­ko pa­va­ka­rę (apie 15.58 val.) Jo­na­vos ra­jo­ne, Žei­mių se­niū­ni­jo­je. Ke­ly­je Jo­na­va-Kė­dai­niai-Še­du­va, tie­sia­me ke­lio ruo­že, esant sau­sai ke­lio dan­gai, vai­ruo­ja­mo au­to­mo­bi­lio „Au­di A3“ ne­su­val­dė 24 me­tų šio ra­jo­no gy­ven­to­jas. Au­to­mo­bi­lis nu­va­žia­vo nuo ke­lio į grio­vį ir ap­vir­to. Vai­ruo­to­jas iš­kri­to iš au­to­mo­bi­lio, jis mi­rė ne­lai­mės vie­to­je. Pir­mi­niais duo­me­ni­mis, jau­nuo­lis ne­pa­si­rin­ko sau­gaus va­žia­vi­mo grei­čio.

Po va­lan­dos ki­ta eis­mo ne­lai­mė įvy­ko Ig­na­li­nos ra­jo­ne. Apie 16.58 val. ke­ly­je Vil­nius-Šven­čio­nys-Za­ra­sai, ties po­sū­kiu į Ka­zo­ki­nės kai­mą, au­to­mo­bi­lis „VW Pa­ssat“, vai­ruo­ja­mas 55 me­tų mo­ters, su­kda­mas į kai­rę, su­si­dū­rė su prieš­prie­šiais va­žia­vu­siu au­to­mo­bi­liu „O­pel Za­fi­ra“, ku­rį vai­ra­vo 61 me­tų vy­ras. Įvy­kio me­tu žu­vo pir­mo­jo au­to­mo­bi­lio vai­ruo­to­ja. „O­pel“ vai­ruo­to­jas (dau­gy­bi­niai ko­jos lū­žiai, trau­mi­nis šo­kas) ir su juo va­žia­vu­si 59 me­tų mo­te­ris (šon­kau­lių ir du­bens kau­lų lū­žiai, trau­mi­nis šo­kas) pa­gul­dy­ti į li­go­ni­nę.

Dar vie­na tra­giš­ka ava­ri­ja įvy­ko ge­gu­žės 12-osios, ket­vir­ta­die­nio, va­ka­re (apie 22.35 val.). Šiau­lių ra­jo­ne, Aukš­tel­kės kai­mo te­ri­to­ri­jo­je, ke­ly­je Ry­ga-Šiau­liai-Tau­ra­gė-Ka­li­ning­ra­das, mo­to­cik­las „Ya­ma­ha YZF-56“, vai­ruo­ja­mas 22 me­tų vai­ki­no, at­si­tren­kė į prie­ky­je ta pa­čia kryp­ti­mi va­žia­vu­sį mo­to­cik­lą „Su­zu­ki GSX-R 1000“, ku­rį vai­ra­vo ne­tu­rin­tis tei­sės vai­ruo­ti 29 me­tų vy­ras. Įvy­kio me­tu dau­gy­bi­nius su­žei­di­mus pa­ty­ręs pir­mo­jo mo­to­cik­lo vai­ruo­to­jas bu­vo pa­gul­dy­tas į Res­pub­li­ki­nės Šiau­lių li­go­ni­nės Chi­rur­gi­nės rea­ni­ma­ci­jos sky­rių, kur ki­tos die­nos nak­tį (apie 0.20 val.) mi­rė. Eis­mo įvy­kis įvy­ko tie­sia­me ke­lio ruo­že, esant sau­sai ke­lio dan­gai.

Ge­gu­žės 8-ąją, sek­ma­die­nį, ke­le­tas mi­nu­čių po vi­dur­nak­čio (0.12 val.) įvy­ko dar eis­mo įvy­kis, la­biau bū­din­gas šil­ta­jam me­tų lai­kui, kai aps­vai­gę nuo al­ko­ho­lio ar ki­tų svai­gi­na­mų­jų me­džia­gų jau­nuo­liai ima pui­kuo­tis prieš ap­lin­ki­nius sa­vo šau­nu­mu. Tą­nakt Šiau­lių ra­jo­ne, Vait­kai­čių kai­me, „O­pel“ mar­kės au­to­mo­bi­lį vai­ra­vęs ne­blai­vus 20 me­tų vai­ki­nas ant va­rik­lio dang­čio ve­žė sa­vo bend­raam­žį pa­žįs­ta­mą. Au­to­mo­bi­lį stab­dant, šis nuo jo nu­kri­to. Jau­nuo­lis pa­ty­rė dau­gy­bi­nius su­žei­di­mus – jis bu­vo pa­gul­dy­tas į Res­pub­li­ki­nės Šiau­lių li­go­ni­nės Chi­rur­gi­nės rea­ni­ma­ci­jos sky­rių. Vai­ruo­to­jui, pir­mi­niais duo­me­ni­mis, nu­sta­ty­tas leng­vas 1,43 pro­mi­lės gir­tu­mas.

Šiais me­tais (iki ge­gu­žės 13-osios) Lie­tu­vo­je eis­mo įvy­kiuo­se žu­vo 56 žmo­nės, t. y. 19, ar­ba 25 proc., ma­žiau ne­gu pra­ėju­siais me­tais per tą pa­tį lai­ko­tar­pį. Dau­giau­sia žu­vo pės­čių­jų – 22 ir vai­ruo­to­jų – 21, tarp jų – 5 mo­to­cik­lų vai­ruo­to­jai.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Prieš ket­ve­rius me­tus Eli­gi­jaus Ma­siu­lio ir Val­de­ma­ro To­ma­ševs­kio va­do­vau­ja­mas par­ti­jas Sei­mo rin­ki­muo­se pa­lai­kė maž­daug 200 tūkst. rin­kė­jų. Ne­di­de­lės, ta­čiau stabilų elek­to­ra­tą tu­rin­čios [...]
Vil­niu­je re­zi­duo­jan­tis Ita­li­jos am­ba­sa­do­rius Lie­tu­vo­je Ste­fa­no Ta­lia­ni De Mar­chio mū­sų ša­ly­je at­ra­do ak­ty­vų jau­ni­mą, tur­tin­gą aka­de­mi­nį gy­ve­ni­mą, gy­vy­bin­gą ir kū­ry­bin­gą meninį pa­sau­lį, lie­tu­vių [...]
Ukrai­nos na­cio­na­li­nis an­ti­ko­rup­ci­jos biu­ras (UNAB) vei­kia jau be­veik de­šimt mė­ne­sių. Per šį lai­ką jis pra­dė­jo dau­giau nei 200 kri­mi­na­li­nių ty­ri­mų, su­si­ju­sių su įsigalėjusia ša­ly­je ko­rup­ci­ja. [...]
Rug­sė­jį Šve­di­ja pa­skel­bė do­ku­men­tą, at­spin­din­tį ša­lies po­zi­ci­ją gy­ny­bos sri­ty­je. Be ki­ta ko, ja­me pa­žy­mi­ma, jog Ru­si­ja yra vie­nin­te­lė re­gio­no vals­ty­bė, ga­lin­ti kel­ti karinę grės­mę kai­my­nams, [...]
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
Šį tea­tro se­zo­ną tea­tro­lo­gas, kri­ti­kas, spek­tak­lių pro­diu­se­ris Aud­ro­nis Liu­ga pra­dė­jo Vals­ty­bi­nia­me jau­ni­mo tea­tre. Jo da­bar­ti­nis va­do­vas sie­kia nau­jin­ti tea­trą, bū­si­mos prem­je­ros – tiek jau­nų, [...]
Gal­būt net ne vi­si vil­nie­čiai ži­no, kur va­ka­rais ga­li­ma pa­bėg­ti nuo ne­oni­nių var­to­to­jų kul­tū­ros lem­pu­čių ir ras­ti ne to­kią triukš­min­gą, tru­pu­tį nos­tal­gi­jos dul­kė­mis nusėtą ra­my­bės oa­zę.
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
Įmo­nėms, ku­rios Vil­niu­je ne tik žen­gė pir­muo­sius žings­nius, bet ir skai­čiuo­ja čia veik­los de­šimt­me­čius ar šimt­me­tį, mies­to pra­na­šu­mai na­tū­ra­liai nu­sve­ria trū­ku­mus: lo­gis­ti­kos iš­šū­kiai [...]
Rug­sė­jo 29 d., ket­vir­ta­die­nį, du­ris ofi­cia­liai at­vė­rė de­ši­nia­ja­me Ne­ries kran­te įsi­kū­ręs vers­lo mies­tas „Quad­rum“, į ku­rį Nor­ve­gi­jos įmo­nių gru­pė „Scha­ge Group“ investavo 100 mln. [...]
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Birš­to­no me­ri­ja ofi­cia­liai at­sip­ra­šė kū­rė­jos Il­zės But­ku­tės už teks­tus, nu­si­ra­šy­tus iš jos tink­la­raš­čio. Ta­čiau au­to­rė krei­pė­si į ad­vo­ka­tus, nes jos kū­ry­ba sa­vi­na­ma­si jau ne pir­mą kar­tą.
Šią sa­vai­tę su­kan­ka 20 me­tų, kai Lon­do­no „Ar­se­nal“ fut­bo­lo klu­bą tre­ni­ruo­ja prancūzas Ar­se­ne'as Wen­ge­ras.
Po tri­jų Lie­tu­vos krep­ši­nio ly­gos (LKL) tu­rį vien­val­dis ly­de­ris yra Vil­niaus „Lie­tu­vos ry­tas“. Per­ga­lės sko­nio šį se­zo­ną dar ne­pa­ju­to ša­lies vi­ce­čem­pio­nas Klai­pė­dos „Neptūnas“ ir be­ne [...]
Vil­niu­je ga­li­ma ska­nau­ti ko­ne vi­sų pa­sau­lio vir­tu­vių pa­tie­ka­lų. Čia ne­trūks­ta ir tra­di­ci­nės lie­tu­viš­kos vir­tu­vės res­to­ra­nų, ku­riuos daž­nai ren­ka­mės, kai at­vy­ku­siems svečiams no­ri­si pri­sta­ty­ti [...]
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Rug­sė­jo pra­džio­je Eko­no­mi­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo ir plė­tros or­ga­ni­za­ci­ja (EB­PO) pa­skel­bė kas­me­ti­nį švie­ti­mo duo­me­nų lei­di­nį „Žvilgs­nis į švie­ti­mą“ (anlg. Edu­ca­tion at a Glan­ce), ku­ria­me pir­mą [...]
Pi­gi ir leng­vai pa­ga­mi­na­ma sin­te­ti­nė kau­lų me­džia­ga, im­plan­tuo­ta žiur­kių stu­bu­ruo­se ir bež­džio­nių kau­ko­lė­se, sti­mu­liuo­ja kau­li­nio au­di­nio vys­ty­mą­si, trečiadienį pra­ne­šė moks­li­nin­kai.
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Sti­lin­gi me­di­niai lip­du­kai jū­sų kom­piu­te­riui? Tam­so­je švie­čian­tis bu­me­ran­gas? O gal­būt prie sta­lo prie sta­lo tvir­ti­na­ma ap­lin­kai draugiška šiukš­lių dė­žė? 
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Pra­ncū­zi­jo­je skan­da­lą su­kė­lė žur­na­lis­tas, pa­si­pik­ti­nęs bu­vu­sios tei­sin­gu­mo mi­nis­trės Ra­chi­dos Da­ti dukrai duo­tu var­du.
Net pei­liu gink­luo­tas plė­ši­kas ne­pri­vers at­si­sa­ky­ti puodelio ar­ba­tos Ang­li­jo­je.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar ukrainiečiams pavyks sumažinti korupcijos lygį šalyje?
Taip. Pastangos įveikti korupciją nenueis veltui
Ne. Korupcija Ukrainoje per giliai įsišaknijusi
Man nerūpi
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami