Nuomojamas automobilis – neturinčiam pajamų gimnazistui

Vidmantas UŽUSIENIS v.uzusienis@lzinios.lt 2016-05-03 06:00
Vidmantas UŽUSIENIS
v.uzusienis@lzinios.lt
2016-05-03 06:00
Nuo balandžio 1 dienos išsinuomoti "CityBee" automobilį be galiojančios mokėjimo kortelės jau neįmanoma. Romo Jurgaičio (LŽ) nuotrauka
Vil­niu­je po­pu­lia­rė­jant da­li­ji­mo­si au­to­mo­bi­liais „Ci­ty Bee“ pa­slau­gai, nu­tin­ka vis dau­giau su jos tei­ki­mu su­si­ju­sių in­ci­den­tų. Vie­ną to­kių „Lie­tu­vos ži­nioms“ iš­dės­tė 18-me­čio sos­ti­nės moks­lei­vio tė­vas, pri­vers­tas at­ly­gin­ti pa­slau­gos tei­kė­jai už sū­naus pa­da­ry­tą ža­lą.

Vil­nie­tis D. T. (var­das ir pa­var­dė re­dak­ci­ja ži­no­mi) bend­ro­vei pri­va­lės su­mo­kė­ti 300 eu­rų bau­dą iš šei­mos san­tau­pų. Bet jis įsi­ti­ki­nęs, kad bau­da jo at­ža­lai pri­skai­čiuo­ta už nie­ką, o vi­sus nuo­sto­lius tu­rė­tų pri­siim­ti da­li­ji­mo­si au­to­mo­bi­liais Vil­niu­je pa­slau­gą tei­kian­ti bend­ro­vė „Ci­ty­Bee“, ku­ri esą D. T. sū­nui da­vė va­ži­nė­tis ma­ši­na, ne­pa­ti­kri­nu­si jo mo­ku­mo.

„Šis at­ve­jis pri­lyg­tų grei­tų­jų kre­di­tų tei­ki­mui, dėl ku­rio per­nai ru­de­nį tiek lau­žy­ta ie­čių Sei­me“, – pik­ti­no­si Vil­niaus gy­ven­to­jas.

Ta­čiau „Ci­ty­Bee“ at­sto­vai sa­vo kal­tės dėl in­ci­den­to ne­įž­vel­gia, o prie­mo­nių ap­si­sau­go­ti nuo ne­mo­kių klien­tų jau ėmė­si – nuo šiol ta­pa­ty­bei pa­tvir­tin­ti in­ter­ne­te rei­ka­lau­ja­ma įves­ti ir mo­kė­ji­mo kor­te­lės nu­me­rį.

Ap­ga­di­no mašiną

Vil­nie­čiai ge­rai ži­no, kad pa­si­nau­do­ti da­li­ji­mo­si au­to­mo­bi­liais pa­slau­ga yra ga­na pa­pras­ta. Rei­kia tu­rė­ti vai­ruo­to­jo pa­žy­mė­ji­mą ir už­si­re­gis­truo­ti „Ci­ty­Bee“ in­ter­ne­ti­nė­je sve­tai­nė­je. Vė­liau kom­piu­te­riu ar iš­ma­niuo­ju te­le­fo­nu tam ti­kram ter­mi­nui re­zer­vuo­ji au­to­mo­bi­lį, ir – į ke­lią. Da­li­ji­mo­si ma­ši­na pa­slau­ga pa­to­gi tuo, kad ją re­zer­vuo­ti ga­li ir la­bai trum­pam, o pa­lik­ti – bet ku­rio­je Vil­niaus vie­to­je, kur yra „Ci­ty­Bee“ aikš­te­lės.

Da­ly­tis au­to­mo­bi­liais ypač po­pu­lia­ru ta­po tarp tų vil­nie­čių, ku­rie dėl vie­no­kių ar ki­to­kių prie­žas­čių ne­no­ri va­ži­nė­ti po mies­tą nuo­sa­vo­mis ma­ši­no­mis ar­ba jų ne­tu­ri. „Ci­ty­Bee“ ma­ši­nas nuo­mo­ja­si dau­giau­sia jau­ni žmo­nės, ne iš­im­tis čia bu­vo ir D. T. sū­nus.

Kaip re­dak­ci­jai pa­sa­ko­jo D. T., iki tol jo at­ža­la jau nau­do­jo­si „Ci­ty­Bee“ pa­slau­ga ne vie­ną kar­tą. Ta­čiau pa­sta­rą­jį kar­tą jam iš­si­nuo­mo­jus au­to­mo­bi­lį vis­kas ne­si­bai­gė taip sklan­džiai, kaip anks­čiau. Esą jam va­žiuo­jant ma­žuo­ju „Fiat 500“ kaž­ko­kie vai­kė­zai nuo pa­ke­lės kal­ve­lės nu­ri­de­no pa­dan­gą, o ši pa­tai­kė tie­siai į au­to­mo­bi­lio šo­ną. Pa­sak D. T., ma­ši­nos pa­žei­di­mai ne­bu­vo di­de­li – pa­dan­ga apib­rai­žė „Fiat 500“ spar­ną, nu­brau­kė da­žus. Bend­ro­vė „Ci­ty­Bee“ par­ei­ka­la­vo iš jau­no­jo pa­slau­gos ga­vė­jo su­mo­kė­ti vi­są nu­sta­ty­tą 300 eu­rų kas­ko drau­di­mo iš­skai­tą (fran­ši­zę). D. T. ma­ny­mu, to­kie pi­ni­gai yra per di­de­li, nes meis­trai to­kį ma­ši­nos pa­žei­di­mą bū­tų pa­ša­li­nę ir už 100 eu­rų.

Ne­si­do­mė­jo, ar klien­tas tu­ri pajamų

Vil­nie­tį už­pyk­dė anaip­tol ne fran­ši­zės dy­dis. Jis pik­ti­no­si, kad bend­ro­vė „Ci­ty­Bee“ au­to­mo­bi­liu lei­do nau­do­tis jau­nuo­liui, lan­kan­čiam gim­na­zi­ją ir, sa­vai­me aiš­ku, kol kas ne­tu­rin­čiam jo­kių pa­ja­mų.

„Sū­nus vai­ruo­to­jo pa­žy­mė­ji­mą tu­ri nuo pra­ėju­sių me­tų ru­dens, kai jam su­ka­ko 18 me­tų. Aiš­ku, pa­ja­mų ne­tu­ri, nes dar ne­bai­gė gim­na­zi­jos. Pa­te­ko į kvai­lą si­tua­ci­ją, pats ne­bu­vo kal­tas, bet „Ci­ty­Bee“ iš jo vis tiek rei­ka­lau­ja su­mo­kė­ti už au­to­mo­bi­lio re­mon­tą. Jei­gu vai­ruo­ja­te sa­vo au­to­mo­bi­lį ir esa­te ap­sid­rau­dęs ne tik pri­va­lo­muo­ju ci­vi­li­nės at­sa­ko­my­bės drau­di­mu, bet ir kas­ko, to­kia si­tua­ci­ja prob­le­mos ne­kel­tų“, – įsi­ti­ki­nęs D. T.

Vy­ras pri­si­pa­ži­no, kad ban­dė su įmo­nės at­sto­vais aiš­kin­tis, ko­kia lo­gi­ka rem­da­mie­si jie nuo­mo­ja pa­ja­mų ne­tu­rin­čiam moks­lei­viui au­to­mo­bi­lį ir nė ne­pa­si­do­mi jo ga­li­my­bė­mis vyk­dy­ti fi­nan­si­nius įsi­pa­rei­go­ji­mus. „A­gen­tas („Ci­ty­Bee“ va­dy­bi­nin­kas – aut.) ne­bu­vo pa­jė­gus at­sa­ky­ti į ma­no klau­si­mus, pa­siū­lė su­ra­šy­ti laiš­ką, ža­dė­jo, kad į jį at­sa­kys at­sa­kin­ga dar­buo­to­ja, ir ke­lis kar­tus pers­pė­jo, kad jei­gu sū­nus ne­su­mo­kės, jo im­sis sko­lų iš­ieš­ko­ji­mo bend­ro­vė“, – pik­ti­no­si vil­nie­tis.

Šei­ma nu­ta­rė įvyk­dy­ti bend­ro­vės „Ci­ty­Bee“ rei­ka­la­vi­mus jau­nuo­liui. „Dėl šven­tos ra­my­bės su­mo­kė­siu tam „Ci­ty­Bee“ 300 eu­rų, nes su sko­lų iš­mu­ši­nė­to­jais ne­no­riu tu­rė­ti rei­ka­lų. No­riu tik pa­tar­ti ki­tiems: ne­su­si­dė­ki­te su „Ci­ty­Bee“ ir pers­pė­ki­te sa­vo vai­kus, kad su jais ne­su­si­dė­tų. Kiek man te­ko Eu­ro­po­je nuo­mo­tis au­to­mo­bi­lį, pa­pras­tai yra įšal­do­mas de­po­zi­tas, ku­ris bė­dos at­ve­ju ga­ran­tuo­ja, kad klien­tas yra mo­kus. Lai­kan­tis to­kių pa­pras­tų ir ci­vi­li­zuo­tų tai­syk­lių, ma­no sū­nus ne­bū­tų ga­lė­jęs nau­do­tis „Ci­ty­Bee“ pa­slau­ga. Ta­čiau šiai įmo­nei Lie­tu­vo­je iki ci­vi­li­zuo­tų tai­syk­lių dar to­lo­kai“, – griež­tą iš­va­dą da­rė T. D.

Pa­dan­gos nerado

Bend­ro­vės „Ci­ty­Bee“ rin­ko­da­ros va­do­vas Lu­kas Yla sa­kė, kad ke­lių po­li­ci­nin­kai in­ci­den­to vie­to­je dir­bo net 6 va­lan­das ir jiems ne­pa­vy­ko nu­sta­ty­ti tiks­lių įvy­kio ap­lin­ky­bių. D. T. sū­naus nu­ro­dy­to­je vie­to­je pa­dan­gos, ku­rią esą ne­pa­žįs­ta­mi pa­aug­liai nu­ri­de­no nuo kal­ve­lės ir ji su­brai­žė „Fiat 500“ spar­ną, ne­ras­ta. Ne­bu­vo su­ras­ti ir pa­tys pik­ta­da­riai.

L. Yla ne­su­ti­ko ly­gin­ti au­to­mo­bi­lių da­li­ji­mo­si pa­slau­gos su ne­at­sa­kin­gu grei­tų­jų kre­di­tų da­li­ji­mu. „Pri­sii­ma­mas fi­nan­si­nis įsi­pa­rei­go­ji­mas nė­ra tas pat, kas nau­do­ji­ma­sis au­to­mo­bi­lių da­li­ji­mo­si pa­slau­ga. Dau­gu­ma „Ci­ty­Bee“ ke­lio­nių yra trum­pos ke­lio­nės mies­te, jos trun­ka iki 20 mi­nu­čių, kai­na už to­kią ke­lio­nę ga­li bū­ti nuo 3 iki 5 eu­rų. „Ci­ty­Bee“ im­asi vi­sų prie­mo­nių, kad nau­do­ji­ma­sis pa­slau­ga bū­tų lei­džia­mas tik tiems var­to­to­jams, ku­riems vai­ruo­ti au­to­mo­bi­lį lei­džia Lie­tu­vo­je ga­lio­jan­tys įsta­ty­mai (as­muo pri­va­lo bū­ti pil­na­me­tis, tu­rė­ti ga­lio­jan­tį vai­ruo­to­jo pa­žy­mė­ji­mą, sąs­kai­tą ban­ke ir ak­ty­vin­tą e. ban­ki­nin­kys­tę bei mo­kė­ji­mo kor­te­lę). Ne­sa­me fi­nan­si­nė ins­ti­tu­ci­ja, o su­tei­kia­me ga­li­my­bę tu­rė­ti nuo­sa­vą au­to­mo­bi­lį nuo ke­lių mi­nu­čių iki ke­lių va­lan­dų ar par­ų. Au­to­mo­bi­lių nuo­ma yra trum­pa­lai­kė, jos efek­ty­vu­mą le­mia ap­tar­na­vi­mo grei­tis. Ma­no­me, jog aš­tuo­nio­li­kos me­tų žmo­gus jau yra pa­kan­ka­mai są­mo­nin­gas, kad ga­lė­tų pats at­sa­ky­ti už sa­vo veiks­mus“, – ti­ki­no „Ci­ty­Bee“ rin­ko­da­ros va­do­vas.

Tie­sa, jis tu­rė­jo pa­tvir­tin­ti, kad tik nuo šių me­tų ba­lan­džio 1 die­nos re­gis­truo­jan­tis „Ci­ty­Bee“ sis­te­mo­je pra­dė­ta rei­ka­lau­ti nu­ro­dy­ti ban­ko mo­kė­ji­mo kor­te­lę, tai­gi jau įvy­kus in­ci­den­tui su D. T. sū­nu­mi. Da­bar bend­ro­vė ti­ki­si, kad tai pa­dės iki mi­ni­mu­mo ap­ri­bo­ti pa­slau­gų tei­ki­mą gal­būt ne­mo­kiems klien­tams.

L.Yla ne­igė, kad „Ci­ty­Bee“ klien­tai ne­in­for­muo­ja­mi dėl fran­ši­zės tai­ky­mo. „Drau­džia­mo­jo įvy­kio fran­ši­zės są­ly­gos ga­na aiš­kiai nu­ro­dy­tos pa­slau­gų su­tar­ty­je, taip pat bend­ro­vės in­ter­ne­ti­nia­me pus­la­py­je. Taip pat svar­bu pa­mi­nė­ti, kad drau­di­mo fran­ši­zė ap­ri­bo­ja klien­to ri­zi­ką – pa­te­kus ir į di­des­nį eis­mo įvy­kį, jo at­sa­ko­my­bė ne­vir­šy­tų 300 eu­rų. Mo­kė­ti fran­ši­zę rei­ka­lau­ja ne mū­sų bend­ro­vė, o drau­di­mo kom­pa­ni­ja, ku­ri kas­ko drau­di­mu drau­džia au­to­mo­bi­lius. Mū­sų pa­slau­ga pa­gal veik­los po­bū­dį pri­ski­ria­ma au­to­mo­bi­lių nuo­mai, pa­gal drau­di­mo są­ly­gas au­to­mo­bi­lių nuo­mos vers­las yra di­des­nės ri­zi­kos veik­la, to­dėl drau­di­mo fran­ši­zė tai­ko­ma di­des­nė nei nuo­sa­vam au­to­mo­bi­liui. Jei ne­ap­si­rin­ku, il­ga­lai­ke au­to­mo­bi­lių nuo­ma už­sii­man­čios bend­ro­vės Lie­tu­vo­je rei­ka­lau­ja mo­kė­ti 500 eu­rų ir dau­giau sie­kian­čią fran­ši­zę“, – sa­kė „Ci­ty­Bee“ rin­ko­da­ros di­rek­to­rius.

Dr. Gediminas Navaitis: „Šeima turėtų besąlygiškai remti savo atžalas, o prireikus – ir ginti." /LŽ archyvo nuotrauka

Bū­ti­na gin­ti vai­kus

Vie­nas gar­siau­sių Lie­tu­vos šei­mos psi­cho­lo­gų, Vil­niaus M. Ro­me­rio uni­ver­si­te­to pro­fe­so­rius dr. Ge­di­mi­nas Na­vai­tis džiau­gia­si šio­je is­to­ri­jo­je tė­vų užim­ta po­zi­ci­ja. „Šei­ma yra ta gru­pė, ku­ri tu­rė­tų be­są­ly­giš­kai rem­ti sa­vo at­ža­las, o pri­rei­kus – ir gin­ti. Ir ne tė­vų rei­ka­las at­lik­ti ty­ri­mus, aiš­kin­tis, kas kal­tas, o kas – ne. Aš ir­gi no­rė­čiau, kad tuo lai­ku, kai dar tu­rė­jau tė­vus, jie ma­no pu­sė­je bū­tų bu­vę ne­tgi tais at­ve­jais, kai bu­vau ne­tei­sus“, – da­li­jo­si įžval­go­mis moks­li­nin­kas.

Kar­tu dr. G. Na­vai­tis pa­žy­mė­jo, kad jis ne­tu­ri ome­ny­je tų at­ve­jų, kai ak­lai gi­nant yra pa­žei­džia­mi įsta­ty­mai. „Toks gy­ni­mas bū­tų ne­pras­min­gas, pa­vyz­džiui, kai pa­de­da­ma nai­kin­ti įkal­čius ar pa­na­šiai. Ta­čiau psi­cho­lo­gi­nis tė­vų pa­lai­ky­mas bū­ti­nas. Ir ne­tgi tuo­met, kai vai­kas kal­tas. Nes kaip­gi ki­taip nu­si­žen­gu­siam as­me­niui grįž­ti at­gal į vi­suo­me­nę, jei jo ne­pa­lai­kys ar­ti­miau­si jam žmo­nės – šei­ma?“ – nu­ro­dė dr. G. Na­vai­tis.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
>pastaba  78.56.177.145 2016-05-04 16:01:37
Mūsų laikais niekas nebendrauja, tik komunikuoja; ne vadovauja pašnekesiui, o moderuoja; ne mąsto, o mintis generuoja...
1 0  Netinkamas komentaras
pastaba  88.222.136.88 2016-05-03 12:48:08
Ar ne per dažnai žodis incidentas vartojamas, kai jį galima pakeisti lietuviškais žodžiais: įvykis, atsitikimas, nutikimas.
1 0  Netinkamas komentaras
Prieš 70 me­tų pir­mą­jį spek­tak­lį su­vai­di­nęs Lie­tu­vos Ru­sų dra­mos tea­tras (LRDT) nu­spren­dė ne­švęs­ti šios ju­bi­lie­ji­nės da­tos. Aiš­ki­na­ma, kad šven­tei nė­ra jo­kios pro­gos, o ju­bi­lie­jus tė­ra [...]
Vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos va­do­vo Jo­no Mi­liaus at­lei­di­mo klau­si­mas iš­brauk­tas iš pir­ma­die­nio Vyriausybės po­sė­džio dar­bot­var­kės.
Eu­ro­pos Są­jun­ga pra­de­da vyk­dy­ti 348 mln. eu­rų ver­tės pa­gal­bos pro­jek­tą, pa­gal ku­rį pa­žei­džia­miau­siems pa­bė­gė­liams Tur­ki­jo­je bus skiriamos tie­sio­gi­nės iš­mo­kos.
Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja, Pra­ncū­zi­ja ir Jung­ti­nės Vals­ti­jos sek­ma­die­nį Jung­ti­nė­se Tau­to­se už­si­puo­lė Ru­si­ją dėl au­gan­čio žudynių mas­to Si­ri­jo­je.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
Liu­ci­jos Jū­ra­tės Kry­že­vi­čie­nės „Kū­ry­bi­nės trans­for­ma­ci­jos“ – teks­ti­lė, ak­va­re­lė, mo­no­ti­pi­jos, pro­jek­tai, tri­ma­čiai erd­vi­niai ob­jek­tai vie­no­je par­odo­je. Pa­sak pačios au­to­rės, trans­for­ma­ci­jos [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Su Ka­ra­liš­kuo­ju fil­har­mo­ni­jos or­kes­tru Lie­tu­vos na­cio­na­li­nio ope­ros ir ba­le­to tea­tro sce­no­je rug­sė­jo 28 die­ną pa­si­ro­dys le­gen­di­nis maestro Char­les Du­toit.
„Twit­ter“ ar­ti­miau­siu me­tu ga­li su­lauk­ti for­ma­lių pa­siū­ly­mų dėl ak­ci­jų pir­ki­mo, pra­ne­šė CNBC. Tarp pre­ten­den­tų – „Goog­le“ ir „Sa­les­for­ce.com“. Pa­skel­bus šią ži­nią, „Twit­ter“ [...]
Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja at­si­sa­kė anks­čiau dek­la­ruo­tų pla­nų nai­kin­ti mo­bi­liai­siais te­le­fo­nais tei­kia­mo tarp­tink­li­nio ry­šio (roa­ming, – angl.) mokesčius ke­liau­jan­tiems eu­ro­pie­čiams.
Vyks­tant nuo Kau­no au­tos­tra­da Že­mai­ti­jos link,  už Cin­kiš­kio san­kry­žos, kiek dau­giau kaip ki­lo­me­tras, prie miš­ko yra ro­dyk­lė „Ša­ra­vų ąžuo­las. „Pa­va­žia­vus keletą ki­lo­me­trų nuo­ro­dos [...]
Rug­sė­jo 28-ąją tu­rė­tų pa­aiš­kė­ti, ar at­si­ras mai­ti­ni­mo įmo­nė, ga­lin­ti ir no­rin­ti šie­met rū­pin­tis Kau­no „Ži­bu­rio“ mo­kyk­los auk­lė­ti­nių mai­ti­ni­mu. Kol mies­to val­di­nin­kai suka gal­vas, kaip [...]
Prieš ke­lias die­nas in­ter­ne­tą sprog­di­nęs vi­deoį­ra­šais, ku­riuo­se at­lie­ka virš 60 pri­si­trau­ki­mų, Ni­ko­la­jus Il­ke­vi­čius pa­sau­lio ve­te­ra­nų im­ty­nių čem­pio­na­te iškovojo bron­zos me­da­lį.
2016–2017 m. Lie­tu­vos vy­rų žo­lės rie­du­lio čem­pio­na­te su­žais­tos dar dve­jos rung­ty­nės, ku­rių me­tu Vil­niu­je tvir­tas per­ga­les į sa­vo sąs­kai­tą įsi­ra­šė Šir­vin­tų ir Šiau­lių klu­bai.
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Šiuo­lai­ki­nia­me pa­sau­ly­je na­cio­na­li­nės bib­lio­te­kos tu­ri per­mąs­ty­ti sa­vo vaid­me­nį ir tap­ti vals­ty­bės so­cia­li­nio, tech­no­lo­gi­nio pro­ce­so da­li­mi. Tai lem­ta ir Na­cio­na­li­nei Martyno Maž­vy­do bib­lio­te­kai, [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Vi­si ži­no, kad ta­ba­ko ga­mi­niai ken­kia svei­ka­tai, ir net nau­jo­sios e-ci­ga­re­tės ga­li tu­rė­ti kenks­min­gų tok­si­nų. Ta­čiau Tek­sa­so A&M uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad pats ni­ko­ti­nas [...]
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip manote, kokie dabar yra Lenkijos ir Lietuvos santykiai?
Geri, bet reikėtų gerinti
Geri, gerinti nereikia
Atšalę visapusiškai
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami