Nuvertusio kelio ženklą ir pabėgusio vairuotojo laukia tūkstantinė bauda

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2016-08-08 06:00
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2016-08-08 06:00
Užvažiavus ar viso labo tik automobiliu aplamdžius kelio ženklą vairuotojams patartina sustoti ir iškviesti policiją.   Romo Jurgaičio (LŽ) nuotrauka
Di­des­nių ar ma­žes­nių su au­to­mo­bi­liu su­si­ju­sių rū­pes­čių pa­si­tai­ko tur­būt kiek­vie­nam vai­ruo­to­jui, o ne­ma­lo­nių si­tua­ci­jų iš­veng­ti ne­pa­vyks­ta net ir la­bai pa­ty­ru­siems bei at­sar­giems trans­por­to prie­mo­nių sa­vi­nin­kams. Bet, drau­di­mo kom­pa­ni­jos „Er­go In­su­ran­ce“ Lie­tu­va tei­gi­mu, yra trys klai­dos, ku­rios la­bai skau­džiai ga­li kirs­ti per vai­ruo­to­jų ki­še­nę.

Už se­ne­lio au­to­mo­bi­lio vai­ro – ne­pa­ty­ręs anūkas

Pa­sak drau­di­mo kom­pa­ni­jos „Er­go Lie­tu­va“, mū­sų ša­ly­je ne­re­ti at­ve­jai, kai vie­nu au­to­mo­bi­liu nau­do­ja­si vi­si šei­mos na­riai – nuo di­de­lį vai­ra­vi­mo sta­žą tu­rin­čių tė­vų ar net se­ne­lių iki ką tik tei­sę vai­ruo­ti įgi­ju­sių jų vai­kų.

„Sa­vo au­to­mo­bi­lio dar ne­tu­rin­tis, ta­čiau vai­ruo­ti jau ga­lin­tis jau­ni­mas daž­nai mėgs­ta pa­sis­ko­lin­ti tė­vų ar se­ne­lių au­to­mo­bi­lius. Ta­me, ži­no­ma, nė­ra nie­ko blo­go, jei tik ne­pa­mirš­ta­ma, kad drau­džiant au­to­mo­bi­lį to­kiu at­ve­ju pri­va­lu įtrauk­ti ir vai­ruo­to­jo pa­tir­ties trū­ku­mo ri­zi­ką. Ki­taip ta­riant, jei pla­nuo­ja­ma, kad au­to­mo­bi­lį bent ret­kar­čiais vai­ruos jau­nes­nis vai­ruo­to­jas, bū­ti­na pa­si­rū­pin­ti ati­tin­ka­mos apim­ties trans­por­to prie­mo­nės drau­di­mu. Ki­tu at­ve­ju, net ir ne­di­de­lė jau­no­jo vai­ruo­to­jo klai­da prie vai­ro ga­li daug kai­nuo­ti, nes da­lis ki­tiems as­me­nims pa­da­ry­tos ža­los ga­li bū­ti iš­ieš­ko­ta iš ava­ri­jos kal­ti­nin­ko“, – pa­ste­bi „Er­go In­su­ran­ce“ Lie­tu­vo­je Trans­por­to prie­mo­nių ža­lų ad­mi­nis­tra­vi­mo sky­riaus va­do­vas Rai­mon­das Bie­liaus­kas.

Drau­di­mo eks­per­tas pa­ta­ria prieš drau­džiant au­to­mo­bi­lį ge­rai ap­gal­vo­ti, ko­kio am­žiaus vai­ruo­to­jams ga­li tek­ti jį vai­ruo­ti, o su­da­rant drau­di­mo su­tar­tį vi­suo­met tei­sin­gai nu­ro­dy­ti vi­są rei­ka­lin­gą in­for­ma­ci­ją.

Au­to­mo­bi­liai par­kuo­ja­mi ir gy­vu­lių ga­nyk­lo­se, ir sta­ty­bų aikštelėse

R. Bie­liaus­ko tei­gi­mu, rink­tis, kur pa­sta­ty­ti au­to­mo­bi­lį, rei­kė­tų ap­dai­riai. Vi­suo­met pa­tar­ti­na trans­por­to prie­mo­nę sta­ty­ti tik tam skir­to­se, o dar ge­riau – ir sau­go­mo­se aikš­te­lė­se. Vis dėl­to gy­ven­to­jai no­rė­da­mi trans­por­to prie­mo­nę pa­sis­ta­ty­ti kuo ar­čiau ke­lio­nės tiks­lo ne­sto­ko­ja iš­ra­din­gu­mo, dėl ku­rio ne­re­tai ir nu­ken­čia.

„Tu­rė­jo­me at­ve­jį, kai prie eže­ro žu­vau­ti at­vy­kę gy­ven­to­jai au­to­mo­bi­lį pa­li­ko ne­to­li esan­čio­je pie­vo­je. Kaip vė­liau pa­aiš­kė­jo, tai bu­vo gy­vu­lių ga­nyk­la, o ten be­si­ga­nan­tiems gal­vi­jams drau­gi­ja ma­tyt ne itin pa­ti­ko, to­dėl jie au­to­mo­bi­lį ge­ro­kai ap­lam­dė. Trans­por­to prie­mo­nei tuo­kart pa­da­ry­ta ža­la sie­kė maž­daug 2 tūkst. eu­rų“, – pa­sa­ko­ja „Er­go In­su­ran­ce“ Lie­tu­vo­je Trans­por­to prie­mo­nių ža­lų ad­mi­nis­tra­vi­mo sky­riaus va­do­vas.

Drau­di­kų at­sto­vo tei­gi­mu, au­to­mo­bi­lius gy­ven­to­jai įsi­gud­ri­na pa­sta­ty­ti ir apie pa­vo­jų įspė­jan­čiais ženk­lais pa­žy­mė­to­se sta­ty­bų te­ri­to­ri­jo­se, ir at­okio­se miš­ko aikš­te­lė­se, kur trans­por­to prie­mo­nės tam­pa leng­vu va­gių ar chu­li­ga­nų gro­biu. R. Bie­liaus­kas pa­brė­žia, kad, jei au­to­mo­bi­lis pa­lie­ka­mas tam ne­skir­to­se ar­ba apie ga­li­mus pa­vo­jus įspė­jan­čiais ženk­lais pa­žy­mė­to­se vie­to­se, tuo­met pa­tir­tų nuo­sto­lių ga­li ne­pa­deng­ti net ir Kas­ko drau­di­mas.

Apie iš­lauž­tą ke­lio ženk­lą pri­me­na policija

Daž­nas vai­ruo­to­jas, pa­sak R. Bie­liaus­ko, ne­su­si­mąs­to, kad ke­lio ženk­lai, ati­tva­rai ir stul­pe­liai taip pat yra kaž­kie­no nuo­sa­vy­bė, o juos pa­žei­dus pri­va­lu apie tai pra­neš­ti ke­lių po­li­ci­jai, net jei eis­mo įvy­ky­je ne­da­ly­va­vo ki­tos trans­por­to prie­mo­nės.

„La­bai daž­nai ke­lio ženk­lą ar stul­pe­lį iš­lau­žę vai­ruo­to­jai pa­pras­čiau­siai ap­si­žiū­ri sa­vo au­to­mo­bi­lį ir pa­tys to ne­su­vok­da­mi pa­si­ša­li­na iš eis­mo įvy­kio vie­tos. Apie tai, kad pa­žei­dė tai­syk­les ir pri­da­rė nuo­sto­lių, jie jau su­ži­no iš po­li­ci­jos, ku­ri ne tik pri­me­na apie bū­ti­ną at­ly­gin­ti ža­lą, bet ir iš­ra­šo ne­tgi virš tūks­tan­čio eu­rų siek­ti ga­lin­čią bau­dą. Jei­gu ža­lą tre­čio­sioms ša­lims pa­pras­tai at­ly­gi­na drau­di­mo bend­ro­vė, tai bau­dą jau ten­ka su­si­mo­kė­ti pa­tiems vai­ruo­to­jams“, – pri­me­na R. Bie­liaus­kas.

Anot drau­di­mo eks­per­to, ke­lio ženk­lai, ati­tva­rai ir stul­pe­liai pa­pras­tai yra ke­lio ruo­žą pri­žiū­rin­čios įmo­nės ar sa­vi­val­dy­bės nuo­sa­vy­bė, to­dėl ją ap­ga­di­nus ant vai­ruo­to­jo pe­čių krin­ta to­kia pat ci­vi­li­nė at­sa­ko­my­bė kaip ir ap­ga­di­nus eis­mo da­ly­vių trans­por­to prie­mo­nes ar ki­tą pri­va­čių as­me­nų tur­tą.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
kaunietė  79.135.27.26 2016-08-12 23:30:14
na, toks draudikų reikalavimas kaip automobilio signalizacija yra visai neveiksmingas tik triukšmingas. Jos kaukia dieną naktį gatvėse - automobilių savininkų nė kvapo , o svetimi tikrai nebėgios paskui kiekvieną kaukiančią signalizaciją. Gal reiktų ieškoti veiksmingesnių priemonių ?
0 0  Netinkamas komentaras
Prieš 25 me­tus įvy­kęs So­vie­tų Są­jun­gos žlu­gi­mas, pir­mo­jo fak­ti­nio Lie­tu­vos va­do­vo Vy­tau­to Lands­ber­gio tei­gi­mu, Eu­ro­pos is­to­ri­jo­je bus pa­žy­mė­tas kaip ne­ei­li­nis įvy­kis.
Iš Lie­tu­vos iš­vy­ko dar vie­na pa­bė­gė­lių šei­ma. Tai si­rai: du su­au­gę ir trys vai­kai, pranešė LNK Ži­nios.
Eu­ro­pos Są­jun­ga pra­de­da vyk­dy­ti 348 mln. eu­rų ver­tės pa­gal­bos pro­jek­tą, pa­gal ku­rį pa­žei­džia­miau­siems pa­bė­gė­liams Tur­ki­jo­je bus skiriamos tie­sio­gi­nės iš­mo­kos.
Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja, Pra­ncū­zi­ja ir Jung­ti­nės Vals­ti­jos sek­ma­die­nį Jung­ti­nė­se Tau­to­se už­si­puo­lė Ru­si­ją dėl au­gan­čio žudynių mas­to Si­ri­jo­je.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
Liu­ci­jos Jū­ra­tės Kry­že­vi­čie­nės „Kū­ry­bi­nės trans­for­ma­ci­jos“ – teks­ti­lė, ak­va­re­lė, mo­no­ti­pi­jos, pro­jek­tai, tri­ma­čiai erd­vi­niai ob­jek­tai vie­no­je par­odo­je. Pa­sak pačios au­to­rės, trans­for­ma­ci­jos [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
„Twit­ter“ ar­ti­miau­siu me­tu ga­li su­lauk­ti for­ma­lių pa­siū­ly­mų dėl ak­ci­jų pir­ki­mo, pra­ne­šė CNBC. Tarp pre­ten­den­tų – „Goog­le“ ir „Sa­les­for­ce.com“. Pa­skel­bus šią ži­nią, „Twit­ter“ [...]
Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­te prie Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos (KPD) pra­ėju­sios sa­vai­tės pa­bai­go­je vy­ku­sia­me dvi­ša­lia­me Lie­tu­vos-Bal­ta­ru­si­jos pa­si­ta­ri­me nu­tar­ta kreip­tis dėl tolimesnio fi­nan­sa­vi­mo Rad­vi­lų [...]
Vyks­tant nuo Kau­no au­tos­tra­da Že­mai­ti­jos link,  už Cin­kiš­kio san­kry­žos, kiek dau­giau kaip ki­lo­me­tras, prie miš­ko yra ro­dyk­lė „Ša­ra­vų ąžuo­las. „Pa­va­žia­vus keletą ki­lo­me­trų nuo­ro­dos [...]
Pir­ma­die­nį Bal­ta­ru­si­jos aukš­čiau­sio­sios le­do ri­tu­lio ly­gos rung­ty­nė­se Elek­trė­nų „E­ner­gi­ja“ na­muo­se po at­kak­lios ko­vos 3:4 (0:0, 2:4, 1:0) nu­si­lei­do „HC Brest“ eki­pai ir čem­pio­na­te pa­ty­rė [...]
Sa­vait­ga­lį Lie­tu­vos par­odų ir kong­re­sų cen­tre „Li­tex­po“ šur­mu­lia­vo Vil­niaus spor­to fes­ti­va­lis. Di­džiau­sia­me spor­to ir svei­ka­tin­gu­mo ren­gi­ny­je sa­vo veik­lą pri­sta­tė virš šim­to įvai­riau­sių [...]
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Lie­tu­vo­je pik­ty­bi­niai na­vi­kai yra an­tro­ji pa­gal daž­nu­mą mir­ties prie­žas­tis po šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų. Mū­sų ša­ly­je ši klas­tin­ga li­ga kas­met nu­si­ne­ša apie 8 tūkstančius gy­vy­bių. Vė­žio [...]
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar reikia izoliuoti Rusiją?
Taip. Kol neišnyks Maskvos agresija, su šia šalimi negali būti bendradarbiaujama 
Ne. Izoliacija tik mažina problemų sprendimo galimybę
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami