Oranžinių dviračių vairuotojams – įstatymo pinklės

Vidmantas UŽUSIENIS v.uzusienis@lzinios.lt 2014-07-09 06:00
Vidmantas UŽUSIENIS
v.uzusienis@lzinios.lt
2014-07-09 06:00
Kol kas oranžinių dviračių savitarnos vietose niekas neįspėja, kad naktį važinėjant Vilniaus gatvėmis nusidriekusiais dviračių takais tik su šviesomis, bet nevilkint ryškiaspalvės liemenės gresia bauda. Oresto Gurevičiaus (LŽ) nuotraukos
Jei­gu tam­siu par­os me­tu Vil­niu­je iš­si­nuo­mo­si­te oran­ži­nį dvi­ra­tį ir va­žiuo­si­te juo ne­vil­kė­da­mi ryš­kias­pal­vės lie­me­nės su švie­są at­spin­din­čiais ele­men­tais, ne­nus­teb­ki­te dėl to, kad ga­li­te bū­ti su­stab­dy­tas ir nu­baus­tas bau­da.

Nuo lie­pos 1 die­nos įsi­ga­lio­ju­sios Sau­gaus eis­mo au­to­mo­bi­lių ke­liais įsta­ty­mo pa­tai­sos ga­li smog­ti Vil­niaus pa­si­di­džia­vi­mo – oran­ži­nių dvi­ra­čių, da­bar nuo­mo­ja­mų ke­lio­se de­šim­ty­se sos­ti­nės sa­vi­tar­nos vie­tų, vai­ruo­to­jams. Tam­siu par­os me­tu ryš­kias­pal­vių lie­me­nių ne­vil­kin­čius dvi­ra­ti­nin­kus tu­rės tei­sę stab­dy­ti par­ei­gū­nai. Va­sa­rą tam­sus par­os me­tas, skai­čiuo­ja­mas nuo sau­lė­te­kio iki sau­lė­ly­džio, nė­ra il­gas, to­dėl ir be­si­mė­gau­jan­čių// ke­lio­nė­mis oran­ži­niais dvi­ra­čiais ma­žai kas va­ži­nė­ja. Ta­čiau at­ėjus rug­sė­jui ir iki oran­ži­nių dvi­ra­čių se­zo­no pa­bai­gos spa­lio vi­du­ry­je par­ei­gū­nų ski­ria­mos bau­dos ga­li pa­plo­nin­ti nuo­mo­to­jų ki­še­nes. „Ži­no­ma, nuo pat pir­mos die­nos ak­lai ti­krai vi­sų pa­žei­dė­jų ne­bau­si­me. Pir­miau­sia vyks aiš­ki­na­ma­sis dar­bas. Ta­čiau anks­čiau ar vė­liau vis tiek bū­si­me pri­vers­ti tai­ky­ti ir ad­mi­nis­tra­ci­nes prie­mo­nes, juk įsta­ty­mus pri­va­lu vyk­dy­ti“, - dien­raš­čiui LŽ sa­kė Lie­tu­vos ke­lių po­li­ci­jos tar­ny­bos Ad­mi­nis­tra­ci­nės veik­los ir eis­mo prie­žiū­ros sky­riaus vy­riau­sia­sis spe­cia­lis­tas Ry­tis Vo­sy­lius.

Ge­di­mi­no pros­pek­to pinklės

Eko­lo­giš­ko trans­por­to - oran­ži­nių dvi­ra­čių, ku­riais daž­niau­siai va­ži­nė­ja­ma sos­ti­nės se­na­mies­ty­je, nuo pra­ėju­sių me­tų lie­pos vyk­do Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dy­bė ir lau­ko rek­la­mos pa­slau­gų bend­ro­vė „JCDe­caux“. Ta­čiau nei at­sa­kin­gi sa­vi­val­dy­bės, nei už­sie­nio ka­pi­ta­lo kom­pa­ni­jos dar­buo­to­jai ne­ži­no­jo apie gre­sian­čias sank­ci­jas nau­jų įsi­ga­lio­ju­sių rei­ka­la­vi­mų ne­si­lai­kan­tiems dvi­ra­ti­nin­kams. At­ro­do, apie tai ne­ži­no ne tik oran­ži­nių dvi­ra­čių vai­ruo­to­jai, bet ir sa­vo dvi­ra­čiais po mies­tą va­ži­nė­jan­tys sos­ti­nės gy­ven­to­jai.

Pa­skam­bi­nus į Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dy­bę jos val­di­nin­kai dėl de­ta­les­nės in­for­ma­ci­jos pa­ta­rė kreip­tis į „JCDe­caux“: „E­sa­me gir­dė­ję apie įsta­ty­mo pa­kei­ti­mus, bet ge­riau­siai pa­dė­tį ži­no ši kom­pa­ni­ja.“ Bend­ro­vės „JCDDe­caux“ tech­ni­kos ir plė­tros di­rek­to­rius Da­rius Ja­siu­kai­tis ir­gi bu­vo įsi­ti­ki­nęs, kad oran­ži­nių dvi­ra­čių vai­ruo­to­jams Vil­niu­je ad­mi­nis­tra­ci­nis per­se­kio­ji­mas ne­gre­sia. „Juk dvi­ra­čių ta­kais va­ži­nė­jan­tiems dvi­ra­ti­nin­kams ne­rei­kia vil­kė­ti nei lie­me­nių, nei bū­ti įjun­gus ži­bin­tų“, - sa­kė LŽ pa­šne­ko­vas.

Nau­jos re­dak­ci­jos Sau­gaus eis­mo au­to­mo­bi­lių ke­liais įsta­ty­mo pa­tai­sos iš ti­krų­jų nu­ma­to, kad va­žiuo­jant dvi­ra­čių ta­kais, kel­kraš­čiais ar­ba ša­li­gat­viais nė­ra pri­va­lu nei dė­vė­ti švie­są at­spin­din­čios lie­me­nės, nei va­žiuo­ti įjun­gus dvi­ra­čio ži­bin­tų. Vil­niu­je dvi­ra­čių eis­mas daž­niau­siai vyks­ta tam rei­ka­lui skir­tais ta­kais, ku­rių ne­ma­ža da­lis nu­sid­rie­kę ša­li­gat­viais. Vi­sai kas ki­ta, jei dvi­ra­ti­nin­kas mi­na pe­da­lus dvi­ra­čio ta­ku, ku­ris su­tam­pa su va­žiuo­ja­mą­ja ke­lio ar gat­vės da­li­mi. Pa­vyz­džiui, vie­na il­giau­sių to­kių dvi­ra­čių eis­mui skir­tų at­kar­pų sos­ti­nė­je yra svar­biau­sio­je ša­lies gat­vė­je – Ge­di­mi­no pros­pek­te. Čia va­žiuo­jan­tiems dvi­ra­ti­nin­kams jau rei­kia die­ną vil­kė­ti lie­me­nes ar­ba bū­ti įsi­jun­gus ži­bin­tus, o nak­tį – bū­ti ir su lie­me­nė­mis, ir su įjung­tais ži­bin­tais. Ki­to­se sos­ti­nės gat­vė­se ir­gi yra dau­gy­bė vie­tų, kur dvi­ra­ti­nin­kams skir­ti ta­kai šau­na gat­vė­mis.

„Įs­ta­ty­mas nu­ma­to, kad iš ša­li­gat­vy­je esan­čio dvi­ra­čių ta­ko įsu­kus į ta­ką va­žiuo­ja­mo­jo­je ke­lio da­ly­je jau bū­ti­na lai­ky­tis griež­tes­nių rei­ka­la­vi­mų“, - tvir­ti­no ir R. Vo­sy­lius.

Rytis Vosylius: "Taikant įstatymą niekam išimčių nebus daroma, tarp jų - ir oranžinių dviračių vairuotojams."

Iš­im­čių nebus

Ta­čiau „JCDe­caux“ at­re­mia, kad pra­dė­jus va­žiuo­ti jų pri­žiū­ri­mais oran­ži­niais dvi­ra­čiais „Cyc­lo­Ci­ty Vil­nius“ švie­sos dvi­ra­čio už­pa­ka­ly­je ir prie­ky­je už­si­de­ga au­to­ma­tiš­kai. Vis dėl­to D. Ja­siu­kai­tis nė ne­ban­dė slėp­ti nu­ste­bęs, kai iš LŽ žur­na­lis­to su­ži­no­jo, jog ga­li bū­ti nu­baus­ti tie dvi­ra­čių vai­ruo­to­jai, ku­rie tam­siu par­os me­tu nors ir va­žiuos su įjung­tais ži­bin­tais, bet ne­tu­rės ryš­kias­pal­vės lie­me­nės. „Įs­ta­ty­mų rei­ka­la­vi­mams pri­va­lu pa­klus­ti. Bet tai, kad lie­me­nes vil­kė­ti bū­tų rei­ka­lau­ja­ma ir iš oran­ži­nių dvi­ra­čių vai­ruo­to­jų, pa­tiems dvi­ra­ti­nin­kams ir aps­kri­tai Vil­niaus vie­ša­jam trans­por­tui nė­ra ge­rai“, - pa­žy­mė­jo „JCDe­caux“ at­sto­vas.

Sa­vo ruo­žtu R. Vo­sy­lius lei­do su­pras­ti, kad jo­kių iš­im­čių, tarp jų – ir oran­ži­nių dvi­ra­čių nuo­mo­to­jams, ku­rie pa­žeis įsta­ty­mą, ne­bus tai­ko­ma. „Prieš įsta­ty­mus ly­gūs vi­si“, - pa­kar­to­jo par­ei­gū­nas.

Ga­li­mas daik­tas, kad jau ne­tru­kus jų rei­ka­la­vi­mų kir­tį pa­jus ir vil­nie­čiai, po sos­ti­nę va­ži­nė­jan­tys nuo­sa­vais dvi­ra­čiais. Ne­sun­ku pa­ste­bė­ti, kad dau­gu­ma jų net die­ną ne­jun­gia nei švie­sų, nei vil­ki ryš­kias­pal­vių lie­me­nių. Ma­tyt, yra įsi­ti­ki­nę, kad va­žiuo­jant dvi­ra­čių ta­kais pa­keis­to Sau­gaus eis­mo au­to­mo­bi­lių ke­liais įsta­ty­mo nuo­sta­tos jų ne­lie­čia.

Vie­nas į re­dak­ci­ją pa­skam­bi­nęs ir pri­sis­ta­ty­ti ne­pa­no­ręs Vil­niaus gy­ven­to­jas ti­ki­no jau bu­vęs su­stab­dy­tas par­ei­gū­nų ir įspė­tas. „Bau­dos dėl va­žia­vi­mo die­ną be švie­sų ir be lie­me­nės ne­ga­vau tik dėl to, kad, kaip man pa­aiš­ki­no par­ei­gū­nai, iki šiol yra pa­keis­tas tik­tai įsta­ty­mas ir nė­ra pa­keis­tos Ke­lių eis­mo tai­syk­lės (KET). Sma­gu su­tau­py­ti pi­ni­gų ne­ga­vus bau­dos. Bet kaip pi­lie­čiui ky­la klau­si­mas, ko­dėl per me­tus nuo to lai­ko, kai 2013 me­tų bir­že­lį bu­vo pri­im­tos nuo lie­pos pra­džios įsi­ga­lio­ju­sios Sau­gaus eis­mo au­to­mo­bi­lių ke­liais įsta­ty­mo pa­tai­sos, nie­kas ne­su­sip­ro­tė­jo pa­keis­ti KET? Ar čia nė­ra val­di­nin­kų ap­lai­du­mo?“ - sa­vo pi­lie­ti­nę po­zi­ci­ją dės­tė LŽ skai­ty­to­jas.

R. Vo­sy­lius pri­mi­nė, kad dvi­ra­ti­nin­kams, va­ži­nė­jan­tiems die­ną be ryš­kias­pal­vių lie­me­nių ar ne­įsi­jun­gus dvi­ra­čio švie­sų, ga­li bū­ti skir­ta bau­da nuo 20 iki 40 li­tų. Tam­siu par­os me­tu pa­žei­du­sie­siems rei­ka­la­vi­mą va­ži­nė­ti dvi­ra­čiu vil­kint lie­me­nę ir įsi­jun­gus švie­sas bau­da jau bus di­des­nė ir sieks nuo 70 iki 120 li­tų.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
Turetu  10.12.136.184 2014-07-11 22:36:32
Arba JCDecaux turetu dviraciu nuomininkams isduoti liemenes ir visa kita pakeisti pagal taisykles, arba prisiimti atsakomybe uz baudas.
2 0  Netinkamas komentaras
šiaip  78.62.236.239 2014-07-09 10:50:18
atitrūkusiems nuo realybės suvaržymų kūrėjams galima būtų priminti, kad taisyklės yra veiksmingos tiek, kiek jų yra laikomasi. Tai yra, jei visuomenė nematys tokių nuostatų reikalingumo, jos bus paprasčiausiai ignoruojamos, tik dar prisidės slėpynių žaidimai su policija, kurie vargu ar padidins saugumą kelyje.
2 0  Netinkamas komentaras
Vi­du­ti­nio nuo­to­lio nor­ve­giš­koms ir ame­ri­kie­tiš­koms oro gy­ny­bos sis­te­moms NA­SAMS Lie­tu­va pla­nuo­ja iš­leis­ti dau­giau nei 100 mln. eu­rų.
Lie­tu­vos pi­lie­ti, keis­ki­mės ir pa­keis­ki­me sa­vo at­ei­tį Lie­tu­vo­je. Są­ži­nin­gai at­li­ki­me par­ei­gą Lie­tu­vai ir dėl sa­vęs 2016 me­tų LR Sei­mo rin­ki­muo­se. 
Jor­da­ni­jos sos­ti­nė­je sek­ma­die­nį nu­šau­tas įžy­mus ra­šy­to­jas Na­he­das Hat­ta­ras; iš­puo­lis įvy­ko Ama­ne prie teis­mo, ku­ria­me jam ke­tin­ta par­eikš­ti kal­ti­ni­mus is­la­mo įžei­di­mu, padarytu da­li­jan­tis ka­ri­ka­tū­ra [...]
Sek­ma­die­nį švei­ca­rai bal­suo­ja dėl to, ar su­teik­ti nau­jų ga­lių ša­lies žval­gy­bos tar­ny­boms, – tei­sę sek­ti veik­lą in­ter­ne­te, ti­krin­ti elek­tro­ni­nį pa­štą ir klau­sy­tis telefono po­kal­bių, kad [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Rug­sė­jo 26 die­ną Vil­niaus uni­ver­si­te­to Fi­zi­kos fa­kul­te­te vie­šės pro­fe­so­rius iš Vo­kie­ti­jos Uwe Eich­hof­fas. Sve­čias skai­tys pa­skai­tą „The Al­most Un­li­mi­ted Pos­si­bi­li­ties of NMR in Me­di­ci­ne“. 
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Sos­ti­nės ta­ry­bai ne­pri­ta­rus Vil­niaus kli­ni­ki­nės li­go­ni­nės reor­ga­ni­za­ci­jai, jos fi­lia­le An­ta­kal­nio li­go­ni­nė­je vis­tiek tu­rė­tų įsi­kur­ti Ge­ria­tri­jos cen­tras,  skir­tas su senėjimo pro­ce­sais su­si­ju­sioms [...]
Ru­si­jos am­ba­sa­do­rius Alek­sand­ras Udal­co­vas ne­įti­ki­no Šiau­lių va­do­vy­bės, kad cen­tri­nė­je mies­to aikš­tė­je rei­kė­tų pa­lik­ti sovietmečiu sta­ty­tą pa­mink­lą.
Prie­nų-Birš­to­no „Vy­tau­tas“ il­gai grū­mė­si su Aly­taus „Dzū­ki­ja“. Bet pra­bi­lu­si to­lia­šau­dė ar­ti­le­ri­ja Vi­rig­ni­jui Šeš­kui at­ne­šė per­ga­lę „Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čempionate – 79:58 [...]
Pa­ne­vė­žio „Liet­ka­be­lis“ pa­tam­pė ne­rvus sa­viems sir­ga­liams, bet svar­biau­sia, kad iš­li­ko per­ga­lin­gas. Pa­ne­vė­žie­čiai „Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te na­muo­se palaužė at­kak­lų Kė­dai­nių [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Sek­ma­die­nį Piet­va­ka­rių Ki­ni­jo­je pra­dė­jo veik­ti di­džiau­sias pa­sau­ly­je ra­dio­te­les­ko­pas. Pe­ki­nas tei­gia, kad šis pro­jek­tas pa­dės žmo­ni­jai kos­mo­se ieš­ko­ti kitų gy­vy­bės for­mų.
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Dau­ge­lis so­do ir dar­žo dar­bų jau at­lik­ta, ta­čiau ti­krai dar ne vi­si. No­rint sėk­min­gai už­baig­ti šį se­zo­ną ir pa­si­džiaug­ti der­liu­mi, rei­kia spė­ti lai­ku nu­im­ti li­ku­sias daržoves bei par­uoš­ti [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Kiek­vie­nais me­tais pa­sku­ti­nį rug­sė­jo sek­ma­die­nį Pa­sau­li­nė šir­dies die­na. Įvai­rios svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­jos kvie­čia at­kreip­ti dė­me­sį į šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų pre­ven­ci­ją, ak­ty­ves­nį gy­ve­ni­mo [...]
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos pri­ncas Wil­lia­mas su žmo­na Ka­te šeš­ta­die­nį at­vy­ko į Ka­na­dos Bri­tų Ko­lum­bi­jos pro­vin­ci­ją aš­tuo­nias die­nas truk­sian­čio vi­zi­to; jie ap­lan­kys įspū­din­gas gamtos vie­tas ir [...]
Bū­ti­ny­bė kas­dien kel­tis ir dirb­ti nuo de­vin­tos va­lan­dos yra la­biau­siai pa­pli­tu­si kan­ki­ni­mo for­ma šiuo­lai­ki­nė­je vi­suo­me­nė­je, tei­gia­ma Oks­for­do uni­ver­si­te­to pro­fe­so­riaus Pa­ulo Kelley at­lik­to ty­ri­mo [...]
Komentarai
Dienos klausimas
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami