Oro keliai į Lietuvą ves po kelerių metų

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2015-08-26 06:00
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2015-08-26 06:00
Naujoje Lietuvos oro uostų kainodaroje nebeliks išskirtinių sąlygų pigių skrydžių oro linijoms. Romo Jurgaičio (LŽ) nuotrauka
Vil­niaus apy­gar­dos teis­mui pir­ma­die­nį iš­kė­lus ban­kro­to by­lą na­cio­na­li­ne oro ve­žė­ja sva­jo­ju­siai tap­ti „Air Li­tua­ni­cai“, Lie­tu­vos pa­sie­kia­mu­mo prob­le­mos ir vėl aš­trios. Vie­nu iš prob­le­mos spren­di­nių ga­lė­tų tap­ti Lie­tu­vos oro uos­tų ini­ci­juo­ta Marš­ru­tų plė­tros ska­ti­ni­mo prog­ra­ma, ku­riai jau pri­ta­rė Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­ja.

Jei Lie­tu­vos oro uos­tų pa­skelb­ta prog­ra­ma bus veiks­min­ga, po ke­le­rių me­tų tu­rė­si­me nau­jus oro ko­ri­do­rius ne tik su ap­lin­ki­nių Eu­ro­pos Są­jun­gos ša­lių di­džiai­siais mies­tais, bet ir su At­ėnais, Li­sa­bo­na bei Du­ba­ju­mi. Tie­sa, dar ne­aiš­ku, ko­kį po­vei­kį skry­džių geog­ra­fi­jai ga­li tu­rė­ti nuo ki­tų me­tų pra­džios leng­va­ti­nių veik­los są­ly­gų ne­tek­sian­čių pi­gių skry­džių bend­ro­vių spren­di­mai.

Lie­tu­vos pa­sie­kia­mu­mo oro trans­por­tu ska­ti­ni­mui pri­ta­ria ne tik Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­ja ir Vil­niaus, Kau­no bei Klai­pė­dos sa­vi­val­dy­bės, bet ir pri­va­tus vers­las. Ta­čiau kon­kre­čią fi­nan­si­nę pa­gal­bą kol kas sky­rė tik Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­ja ir Klai­pė­dos sa­vi­val­dy­bė, ku­riai itin ak­tua­lu, kad mies­tas bū­tų ge­riau pa­sie­kia­mas per Pa­lan­gos oro uos­tą.

„Ši ini­cia­ty­va yra bū­ti­na, nes iki šiol tai­ky­tos pa­vie­nės rin­ko­da­ros prie­mo­nės, sie­kiant pri­trauk­ti į Lie­tu­vą dau­giau skry­džių ir tu­ris­tų, ne­duo­da to­kio reikš­min­go efek­to, ko­kio ga­li­ma ti­kė­tis bend­rai koor­di­nuo­jant veiks­mus. Iki šiol Lie­tu­vos oro uos­tai marš­ru­tų plė­trą ga­lė­jo ska­tin­ti tik sa­vo lė­šo­mis, ku­rios per men­kos iš­ju­din­ti skry­džių plė­trą“, – pa­žy­mė­jo su­si­sie­ki­mo vi­ce­mi­nis­tras Ari­jan­das Šliu­pas.

Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­ja per šiuos ir 2016 me­tus prog­ra­mai iš biu­dže­to lė­šų nu­ma­tė skir­ti 1 mln. eu­rų.

Evalda Šiškauskienė: "Pirmiausia, mus labai domina pritraukti gausesnį srautą svečių iš Skandinavijos." / LŽ archyvo nuotrauka

Rems „pa­gal­vės mokesčiu“

Pir­mą­jį 2015 me­tų pus­me­tį Lie­tu­vos oro uos­tų ke­lei­vių skai­čius, pa­ly­gin­ti su tuo pa­čiu 2014-ųjų lai­ko­tar­piu, iš­au­go dau­giau nei 10 pro­cen­tų. Per še­šis mė­ne­sius trys oro uos­tai ap­tar­na­vo dau­giau nei 1,9 mln. ke­lei­vių. Ky­la klau­si­mas, ar pa­pil­do­ma par­ama skry­džių geog­ra­fi­ją ke­ti­nan­čioms plės­ti oro bend­ro­vėms yra tiks­lin­ga.

„Dau­giau ke­lei­vių Lie­tu­vos oro uos­tuo­se ne­nu­kri­to iš dan­gaus. Tai yra tie­sio­gi­nis Lie­tu­vos oro uos­tų ak­ty­vaus dar­bo re­zul­ta­tas. Ta­čiau ne­tu­rė­tu­me su­sto­ti. Juo­lab kad ša­lies pa­sie­kia­mu­mą ga­li­ma smar­kiai ge­rin­ti ne tik per Vil­niaus, bet ir Kau­no bei Pa­lan­gos oro uos­tus“, – LŽ sa­kė A. Šliu­pas.

Vil­niaus ir Kau­no sa­vi­val­dy­bės, o kar­tu ir pri­va­tus vers­las prie marš­ru­tų plė­tros ska­ti­ni­mo ke­ti­na pri­si­dė­ti „pa­gal­vės mo­kes­čiu“, pla­nuo­ja­mu įves­ti nuo ki­tų me­tų. Šią rink­lia­vą mo­kės vieš­bu­čiuo­se ap­sis­to­jan­tys tu­ris­tai. Jei­gu bus pa­tvir­tin­tas da­bar­ti­nis pla­nas, Vil­niu­je rink­lia­va sieks 0,5 eu­ro už nak­tį, o 2017-ai­siais – 1 eu­rą.

To­kiai rink­lia­vai pri­ta­ri­mą su vie­na są­ly­ga par­eiš­kė ir Lie­tu­vos vieš­bu­čių bei res­to­ra­nų aso­cia­ci­ja (LVRA). „Su­ta­rė­me pri­tar­ti šiai rink­lia­vai, bet tik su są­ly­ga, kad vi­sos iš vieš­bu­čiuo­se ap­sis­to­jan­čių sve­čių su­ren­ka­mos lė­šos bus tie­sio­giai skir­tos skry­džių ska­ti­ni­mo fon­dui ir ša­lies rin­ko­da­rai, o ne su tu­riz­mu ne­daug bend­ro tu­rin­čioms sri­tims. Mes ti­krai ma­to­me nau­jų skry­džių po­rei­kį. Pir­miau­sia, mus la­bai do­mi­na pri­trauk­ti gau­ses­nį srau­tą sve­čių iš Skan­di­na­vi­jos. Taip pat no­ri­me, kad at­si­ras­tų nau­jos oro jung­tys su ki­tų ar­čiau Lie­tu­vos esan­čių vals­ty­bių sos­ti­nė­mis, pa­vyz­džiui, su Var­šu­va“, – kal­bė­jo LVRA pre­zi­den­tė Eval­da Šiš­kaus­kie­nė.

Lau­kia oro ve­žė­jų sprendimų

Pa­šne­ko­vė kaip tei­gia­mos nau­jų marš­ru­tų įta­kos tu­ris­tų srau­tui pa­vyz­dį nu­ro­dė prieš pu­san­trų me­tų bend­ro­vės „Wiz­zair“ ati­da­ry­tą marš­ru­tą Vil­nius-Tel Avi­vas. Tu­ris­tų iš Iz­rae­lio per­nai su­lauk­ta net du kar­tus dau­giau nei anks­tes­niais me­tais. Be to, pa­sak E. Šiš­kaus­kie­nės, ne­ma­ža da­lis sve­čių iš šios ša­lies Lie­tu­vo­je lin­kę ap­sis­to­ti vi­du­ti­niš­kai net dviem ar trims sa­vai­tėms, tai­gi ir iš­lei­džia kur kas dau­giau pi­ni­gų.

Marš­ru­tų plė­tros ska­ti­ni­mo prie­mo­nių efek­tas pa­pras­tai pa­ti­ria­mas po pu­san­trų ar dve­jų me­tų, nes oro bend­ro­vės pa­pras­tai sa­vo marš­ru­tus pla­nuo­ja ke­lis se­zo­nus į prie­kį. „Marš­ru­tų ska­ti­ni­mas mums yra itin svar­bi už­duo­tis – kuo dau­giau vals­ty­bių ir mies­tų ga­lės pa­siek­ti mū­sų ke­lei­viai ir kuo dau­giau sve­čių su­lauk­si­me, tuo pa­trauk­les­nė taps Lie­tu­va. Šie pro­ce­sai reikš­min­gi ša­lies tu­riz­mui plė­to­ti, vie­ti­niam tu­riz­mo, trans­por­to ir ap­tar­na­vi­mo vers­lui, eko­no­mi­kos ro­dik­liams kel­ti ir eko­no­mi­niam bend­ra­dar­bia­vi­mui ska­tin­ti. Tu­ri­me pui­kią pra­džią – su­nkiau­sias žings­nis ženg­tas, da­bar lau­kia nuo­sek­lus dar­bas, rei­ka­lau­jan­tis vi­sų – tiek vie­šo­jo, tiek pri­va­taus – sek­to­rių ak­ty­vaus įsi­trau­ki­mo“, – sa­kė Lie­tu­vos oro uos­tų ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Ge­di­mi­nas Al­man­tas.

Pa­sak jo, Lie­tu­vos oro uos­tai nau­ją­ją Marš­ru­tų plė­tros ska­ti­ni­mo prog­ra­mą jau pa­tei­kė oro bend­ro­vėms ir lau­kia jų pa­siū­ly­mų bei pa­sta­bų. Prog­ra­mo­je nu­ma­ty­ta, jog mak­si­ma­li pa­gal­bos vie­nam ve­žė­jui su­ma per 3 me­tų lai­ko­tar­pį ne­ga­lės vir­šy­ti 200 tūkst. eu­rų.

„Pa­ra­mą kiek­vie­nam marš­ru­tui svars­ty­si­me in­di­vi­dua­liai. Vie­no­kios yra oro bend­ro­vei ten­kan­čios marš­ru­to pa­lei­di­mo į Ciu­ri­chą iš­lai­dos, ki­to­kios – į pi­ges­nius oro uos­tus. Nu­ma­ty­tų kryp­čių są­ra­šas nė­ra baig­ti­nis, lau­kia­me pa­čių bend­ro­vių pa­siū­ly­mų. Par­amos su­lauk­sian­tys oro ve­žė­jai tu­rės pri­siim­ti tam ti­krus įsi­pa­rei­go­ji­mus“, – pri­mi­nė G. Al­man­tas.

Pi­giems ne­be­teiks nuolaidų

Lie­tu­vos oro uos­tai yra pa­skel­bę sa­vo pri­nci­pi­nę po­zi­ci­ją nuo ki­tų me­tų ne­be­teik­ti pi­gių skry­džių bend­ro­vėms leng­va­tų, ku­rio­mis jos į Lie­tu­vą pri­vi­lio­tos po „fly­LAL“ ban­kro­to 2009 me­tais, Lie­tu­vai ta­pus be­veik ne­pa­sie­kia­ma oro trans­por­tu. Vie­šo­jo­je erd­vė­je pa­si­gir­do nuo­gąs­ta­vi­mų, jog to­kia po­zi­ci­ja ga­li pa­ska­tin­ti pi­giuo­sius ve­žė­jus at­si­trauk­ti ar smar­kiai su­ma­žin­ti skry­džių. „To­kia ri­zi­ka yra. Ta­čiau sie­kia­me bend­ros kai­no­da­ros, ku­ri mo­ty­vuo­tų oro bend­ro­ves ne tik dirb­ti oro uos­te, bet ir plės­ti marš­ru­tų geog­ra­fi­ją, di­din­ti skry­džių skai­čių“, – tei­gė G. Al­man­tas.

To­kiai Lie­tu­vos oro uos­tų po­zi­ci­jai tei­gė pri­ta­rian­ti ir LVRA pre­zi­den­tė E. Šiš­kaus­kie­nė. „Vil­niui rei­kia tra­di­ci­nių oro bend­ro­vių ir pa­to­ges­nių marš­ru­tų į ge­rus oro uos­tus. Jei po ke­le­rių me­tų vie­toj apg­riu­vu­sio Spor­to rū­mų komp­lek­so tu­rė­si­me mo­der­nų kon­fe­ren­ci­jų cen­trą, kon­fe­ren­ci­nis tu­riz­mas ga­lės spar­čiai aug­ti“, – pa­žy­mė­jo E. Šiš­kaus­kie­nė.

Pa­sak pa­šne­ko­vės, Kau­nui taip pat bū­ti­na pla­tes­nė skry­džių geog­ra­fi­ja, ne tik „Rya­nair“ skry­džiai, po­pu­lia­riau­sio­mis „e­mig­ran­tų“ kryp­ti­mis. Tuo me­tu pa­jū­rio ku­ror­tams, ku­rie pa­sie­kia­mi per Pa­lan­gos oro uos­tą, esą rei­kė­tų pa­tiems dau­giau dė­me­sio su­telk­ti į poil­sio ir pra­mo­gų tu­ris­tams gau­si­ni­mą.

„Ni­da iki šiol ne­tu­ri ge­riau­sius stan­dar­tus ati­tin­kan­čio, vi­sus me­tus vei­kian­čio vieš­bu­čio, ga­lin­čio tu­ris­tams pa­siū­ly­ti rei­ka­lin­gas pa­slau­gas. Drus­ki­nin­kų ir Birš­to­no pa­vyz­džiai ro­do, jog tin­ka­mai tvar­kan­tis gau­sė­ja ir tu­ris­tų srau­tas“, – sa­kė E. Šiš­kaus­kie­nė.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
Paul  188.69.199.137 2015-08-29 19:34:45
Kad skraidytu i Heathrow.
0 0  Netinkamas komentaras
Skutas  78.60.231.248 2015-08-26 18:38:25
Manau - daugiau skraidančių maršrutu Vilnius - Tel Avivas ir ne tik juo rastųsi, jeigu Vilnių su Druskininkais jungtų modernus europinės vėžės 240 km/val greičio geležinkelis. Taigi būtina kuo skubiau atgaivinti susisiekimą iš Vilniaus su Druskininkais geležinkeliu. Juolab, kad važiavimas autobusais vis labiau darosi diskomportiškas...
0 0  Netinkamas komentaras
Vals­ty­bi­nė mo­kes­čių ins­pek­ci­ja (VMI) ti­kri­na Da­riaus Moc­kaus val­do­mo kon­cer­no „MG Bal­tic“ įmo­nes. VMI at­sto­vas pa­tvir­ti­no, kad tikrinamos 4 įmo­nės.
Lie­tu­vos vys­ku­pai iš­pla­ti­no prieš­rin­ki­mi­nį laiš­ką, ku­ria­me ra­gi­na gy­ven­to­jus ak­ty­viai da­ly­vau­ti ki­tą sa­vai­tę vyk­sian­čiuo­se Sei­mo rin­ki­muo­se. Ka­ta­li­kų Baž­ny­čios hie­rar­chai taip pat par­eiš­kė [...]
JAV dien­raš­tis „U­SA To­day“ nu­kry­po nuo įpras­tos pra­kti­kos ir penk­ta­die­nį iš­reiš­kė pa­lai­ky­mą vie­nam iš pre­zi­den­to rinkimų kam­pa­ni­jos da­ly­vių.
Ita­li­jos ko­vos su ma­fi­ja po­li­ci­ja pie­ti­nia­me Ne­apo­lio mies­te su­ra­do du olan­dų ta­py­to­jo Vin­cen­to van Gog­ho pa­veiks­lus, ku­rie 2002 me­tais bu­vo pa­vog­ti iš mu­zie­jaus Ny­der­lan­duo­se.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
Šių­me­ti­nės Šven­to­jo Je­ro­ni­mo pre­mi­jos pa­skir­tos ver­tė­jai į pra­ncū­zų kal­bą Sta­sei Ba­nio­ny­tei-Ger­vie­nei ir lie­tu­vių li­te­ra­tū­rą į bul­ga­rų kal­bą ver­čian­čiai Antonijai Pen­če­vai, pra­ne­šė [...]
Šį tea­tro se­zo­ną tea­tro­lo­gas, kri­ti­kas, spek­tak­lių pro­diu­se­ris Aud­ro­nis Liu­ga pra­dė­jo Vals­ty­bi­nia­me jau­ni­mo tea­tre. Jo da­bar­ti­nis va­do­vas sie­kia nau­jin­ti tea­trą, bū­si­mos prem­je­ros – tiek jau­nų, [...]
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
2015 me­tais kas tre­čias iš Lie­tu­vos emig­ra­vęs vy­ras bu­vo 19–26 me­tų am­žiaus, kas penk­tas – 27–34 me­tų am­žiaus. Pa­ly­gin­ti su 2014 me­tais, emig­ra­vu­sių 19–26 me­tų amžiaus vy­rų skai­čius [...]
2016 m. an­trą­jį ket­vir­tį tie­sio­gi­nių už­sie­nio in­ves­ti­ci­jų srau­tas į Lie­tu­vą di­dė­jo, o tie­sio­gi­nių Lie­tu­vos in­ves­ti­ci­jų srau­tas už­sie­ny­je ma­žė­jo, bend­ra­me pra­ne­ši­me skelbia Lie­tu­vos sta­tis­ti­kos [...]
VšĮ At­ei­ties vi­suo­me­nės ins­ti­tu­to 2016 me­tais at­lik­tas sa­vi­val­dy­bių kul­tū­ros įstai­gų veik­los ino­va­ty­vu­mo ty­ri­mas par­odė, kad pa­grin­di­nis bū­das ska­tin­ti ino­va­ci­jas regionų kul­tū­ros įstai­go­se [...]
Se­niau­siam Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio klu­bui, daug­kar­ti­niams Lie­tu­vos čem­pio­nams ir dau­giau­siai žai­dė­jų Lie­tu­vos rink­ti­nei iš­ug­džiu­siai Elek­trė­nų „E­ner­gi­jai“ at­si­bo­do taiks­ty­tis su blo­go­mis sa­vo [...]
Rug­sė­jo mė­ne­sį pra­si­dė­jęs nau­ja­sis spor­ti­nių šo­kių se­zo­nas Lie­tu­vos at­sto­vams ža­da kaip niekada daug per­ga­lių.
Šių me­tų lie­pą su­si­tuo­kęs tris­de­šimt­me­tis bu­ši­do ko­vo­to­jas Ta­das Jon­kus at­vi­ras – šei­ma jam di­džiau­sias tur­tas.
Vil­niu­je ga­li­ma ska­nau­ti ko­ne vi­sų pa­sau­lio vir­tu­vių pa­tie­ka­lų. Čia ne­trūks­ta ir tra­di­ci­nės lie­tu­viš­kos vir­tu­vės res­to­ra­nų, ku­riuos daž­nai ren­ka­mės, kai at­vy­ku­siems svečiams no­ri­si pri­sta­ty­ti [...]
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Nau­jus ke­lius kos­mo­so ty­ri­muo­se pra­my­nęs Eu­ro­pos kos­mi­nis zon­das „Ro­set­ta“ penk­ta­die­nį bai­gė 12 me­tų tru­ku­sią odi­sė­ją, kai bu­vo nu­kreip­tas įsi­rėž­ti į ko­me­tą, kurią ly­dė­jo pa­sta­ruo­sius [...]
Nau­ji moks­lo me­tai pra­si­dė­jo Mi­la­no li­tua­nis­ti­nė­je mo­kyk­lo­je „Pa­bi­ru­čiai“, į ku­rią už­re­gis­truo­ta 30 vai­kų nuo 4 iki 12 m. Be­veik vi­si vai­kai yra iš miš­rių šei­mų.
Pa­gal Mė­gė­jų žve­jy­bos vi­daus van­de­ny­se tai­syk­les mar­gų­jų upė­ta­kių ne­ga­li­ma žve­jo­ti nuo spa­lio 1 d. iki gruo­džio 31 d., bet šį­syk drau­di­mas įsi­ga­lios spa­lio 3-ąją, praneša Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja.
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
IT mil­ži­nė „Dell Tech­no­lo­gies“ pri­sta­tė at­nau­jin­tą ne­šio­ja­mą­jį kom­piu­te­rį „XPS 13“, jau lai­ko­mą ne tik vie­na sti­lin­giau­sių se­zo­no tech­no­lo­gi­nių nau­jie­nų, bet ir be­ne kom­pak­tiš­kiau­siu [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Gra­žuo­lis Ken­dis – apie 3 mė­ne­sių am­žiaus ka­ti­nu­kas ga­li bū­ti va­di­na­mas lū­ši­mi. Ži­no­ma, na­mi­ne lū­ši­mi, nes Ken­dis glos­to­mas burz­gia kaip trak­to­riu­kas ir yra tikras mei­lu­mo įsi­kū­ni­ji­mas.
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Pra­ncū­zi­jo­je skan­da­lą su­kė­lė žur­na­lis­tas, pa­si­pik­ti­nęs bu­vu­sios tei­sin­gu­mo mi­nis­trės Ra­chi­dos Da­ti dukrai duo­tu var­du.
Net pei­liu gink­luo­tas plė­ši­kas ne­pri­vers at­si­sa­ky­ti puodelio ar­ba­tos Ang­li­jo­je.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar ukrainiečiams pavyks sumažinti korupcijos lygį šalyje?
Taip. Pastangos įveikti korupciją nenueis veltui
Ne. Korupcija Ukrainoje per giliai įsišaknijusi
Man nerūpi
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami