Oro uoste verslininkų daugėja, tačiau ateitis baugina

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2015-10-12 06:00
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2015-10-12 06:00
Pigių skrydžių bendrovės užima stambią dalį Lietuvos skrydžių rinkos. Romo Jurgaičio (LŽ) nuotrauka
Nuo pra­ėju­sių me­tų spa­lio vers­lo ke­lei­vių skai­čius pa­grin­di­nia­me ša­lies Vil­niaus oro uos­te iš­au­go 8 proc. Vers­lo klien­tai yra la­bai svar­bi vi­so ke­lei­vių srau­to da­lis, to­dėl sie­kia­ma pa­siū­ly­ti jų po­rei­kius ir lū­kes­čius ati­tin­kan­čias pa­slau­gas.

„Šiuo tiks­lu pra­ėju­siais me­tais bu­vo at­nau­jin­tas Vers­lo klu­bas. Aukš­čiau­sia pa­slau­gų ko­ky­bė iš­vyks­tan­tiems ir at­vyks­tan­tiems ke­lei­viams yra vie­nas pri­ori­te­ti­nių oro uos­to už­da­vi­nių, o au­gan­tys ke­lei­vių srau­tai – ženk­las, kad dir­ba­me tin­ka­ma link­me“, – pa­žy­mė­jo Vil­niaus oro uos­to di­rek­to­rius Ar­tū­ras Stan­ke­vi­čius.

Pra­ėju­sių me­tų spa­lį bu­vo at­lik­ti Vil­niaus oro uos­to Vers­lo klu­bo at­nau­ji­ni­mo dar­bai, o jo val­dy­mas pa­ti­kė­tas pra­ban­gos pre­kės ženk­lui „IDW Es­pe­ran­za Re­sort“, ku­ris Lie­tu­vo­je val­do ir pen­kių plius žvaigž­du­čių poil­sio re­zi­den­ci­ją, esan­čią ša­lia Tra­kų. Pa­sta­ro­ji yra gar­saus „Small Lu­xu­ry Ho­tels of the World“ tink­lo, vie­ni­jan­čio pra­ban­giau­sius vie­ne­ti­nius vieš­bu­čius vi­sa­me pa­sau­ly­je, na­rė.

„Džiau­gia­mės, kad Vers­lo klu­bo idė­ja pa­si­tei­si­no. Mums svar­bu ko­ky­biš­kai rep­re­zen­tuo­ti Lie­tu­vą pa­sau­li­niu mas­tu, to­dėl ir at­ei­ty­je gal­vo­si­me, kaip čia už­su­kan­tiems ke­lei­viams pa­siū­ly­ti kuo ge­res­nes są­ly­gas, kad lai­kas iki skry­džio bū­tų kuo ma­lo­nes­nis“, – sa­kė „IDW Es­pe­ran­za Re­sort“ di­rek­to­rius To­mas Mak­nic­kas.

Tai­ko spaudimą

Kol Vil­niaus oro uos­tas džiau­gia­si iš­au­gu­siu vers­lo ke­lei­vių srau­tu, Kau­no oro uos­te ba­zę tu­rin­ti pi­gių skry­džių bend­ro­vė „Rya­nair“ pra­šne­ko apie ga­li­mą pa­jė­gu­mų per­kė­li­mą iš Kau­no į Vil­nių. Pa­sta­rai­siais me­tais iš­skir­ti­nė­mis są­ly­go­mis be­si­mė­ga­vu­sias „Rya­nair“ ir „Wiz­zair“ bend­ro­ves su­er­zi­no Lie­tu­vos oro uos­tų spren­di­mas nuo 2016 m. su­vie­no­din­ti mo­kes­čius vi­soms oro uos­te vei­kian­čioms oro bend­ro­vėms.

Anot su­si­sie­ki­mo vi­ce­mi­nis­tro Ari­jan­do Šliū­po, bū­da­ma vie­nin­te­le Kau­ne vei­kian­čia bend­ro­ve, to­kiu bū­du ji da­ro spau­di­mą val­džiai, šiai pla­nuo­jant nai­kin­ti mo­kes­čių leng­va­tas sos­ti­nė­je. Plės­tis pla­nuo­jan­čios „Rya­nair“ at­sto­vas sa­ko, kad leng­va­tų pa­nai­ki­ni­mas už­kirs ke­lią plė­trai.

„Jie ži­no, kur mums skau­da, nes, de­ja, Kau­no oro uos­te yra vie­nin­te­lė avia­kom­pa­ni­ja, ku­ri vyk­do veik­lą – tai „Rya­nair“ ir jie ži­no tur­būt, kad taip ga­li mus pa­spaus­ti“, – sa­kė A. Šliu­pas.

Pa­gal 2011 me­tų su­tar­tį abi bend­ro­vės Vil­niu­je mo­ka 5 kar­tus ma­žes­nius mo­kes­čius nei ki­tos avia­kom­pa­ni­jos. Pen­ke­rius me­tus ga­lio­jan­čios su­tar­tys ki­tą­met ne­bus pra­tęs­tos.

„Ma­ny­čiau, kad čia šiek tiek, na, ne­ga­liu pa­va­din­ti šan­ta­žu, bet yra tam ti­kri įspė­ji­mai, gra­si­ni­mai, nes Vil­niaus oro uos­te tiek „Wiz­zair“, tiek „Rya­nair“ oro kom­pa­ni­jos tu­rė­jo iš­skir­ti­nes są­ly­gas, ku­rios bu­vo įtvir­tin­tos pen­ke­rių me­tų su­tar­ti­mis, pa­gal ku­rias tik šios kom­pa­ni­jos pre­ten­da­vo į vi­sai ki­tą kai­no­da­rą ir kai­na bu­vo 5 kar­tus ma­žes­nė nei vi­sų ki­tų oro kom­pa­ni­jų mo­ka­mi mo­kes­čiai Vil­niaus oro uos­te“, – aiš­ki­no vi­ce­mi­nis­tas.

Ta­čiau, anot jo, įmo­nės ga­li skrai­din­ti iš Kau­no, kur oro uos­to mo­kes­čiai yra 10 kar­tų ma­žes­ni nei Vil­niu­je.

„Kau­no oro uos­te jie tu­ri są­ly­gas, ku­rios ženk­liai ge­res­nės ne­gu Vil­niaus oro uos­te, ir tos są­ly­gos iš­lie­ka, bet ne­ži­nau, ko „Rya­nair“ sie­kia – ar mus pa­veik­ti, ar įta­ko­ti, bet mes nuo­sek­liai aiš­ki­na­me, kad tos są­ly­gos Kau­ne yra ti­krai pa­trauk­lios – 10 kar­tų ge­res­nės nei Vil­niaus oro uos­te, ir jei­gu kai­no­da­ra Vil­niu­je jiems yra per bran­gi, jie vi­sa­da yra lau­kia­mi plės­ti veik­lą Kau­no oro uos­te“, – BNS tei­gė A.Šliu­pas.

Įspė­jo dėl mo­kes­čių politikos

„Rya­nair“, ku­ri nuo ki­tų me­tų iš Vil­niaus ir Kau­no skrai­dins tri­mis nau­jo­mis kryp­ti­mis, ko­mer­ci­jos di­rek­to­rius Da­vi­das O'Brie­nas tei­gė, kad įmo­nė Lie­tu­vo­je ke­ti­na plės­tis, ta­čiau įspė­jo, kad tam ke­lias bū­tų už­kirs­tas, jei­gu Lie­tu­va pa­keis­tų mo­kes­čių po­li­ti­ką. Anot jo, to­kiu at­ve­ju skry­džiai ga­li bū­ti per­kel­ti iš Kau­no į Vil­nių.

„Šiuo me­tu Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­ja ir oro uos­tų val­džia kal­ba­si su skry­džių bend­ro­vė­mis apie at­ei­ties mo­kes­čius oro li­ni­joms Lie­tu­vo­je at­ei­ty­je. Ma­nau, jog la­bai svar­bu, kad jie tai pa­da­ry­tų tei­sin­gai. Pa­vyz­džiui, yra ri­zi­ka, kad ne­tei­sin­gi spren­di­mai kels grės­mę eis­mui Kau­ne, tar­ki­me, nu­kreips ju­dė­ji­mą iš Kau­no į Vil­nių. Bet kol kas jie vis­ką da­rė ge­rai. Aš tik ti­kiuo­si, kad šį kar­tą jie vis­ko ne­su­ga­dins“, – LRT ra­di­jui par­eiš­kė D. O'Brie­nas.

Anot jo, kiek­vie­nas nau­jas marš­ru­tas yra ri­zi­kin­gas, ta­čiau tu­rint 100 mln. klien­tų per me­tus, ši ri­zi­ka su­ma­žė­ja. Ki­ta ver­tus, anot jo, bend­ro­vei rei­kia „prie­žas­ties, ka­dan­gi tu­ri­me že­miau­siais kai­nas Eu­ro­po­je, tai reiš­kia, kad kiek­vie­nas eg­zis­tuo­jan­tis ir ki­tai oro li­ni­jai sėk­min­gas marš­ru­tas ne­iš­ven­gia­mai bus sėk­min­gas ir mums. Rei­kia prie­žas­ties tą da­ry­ti, o ne im­tis marš­ru­tų, ku­riuos vyk­do bran­gių oro li­ni­jų bend­ro­vės“.

„Wiz­zair“ iš Vil­niaus pra­dė­jo skrai­din­ti 2001 me­tų ba­lan­dį, o „Rya­nair“ – tų pa­čių me­tų ge­gu­žę. Pa­sta­ro­ji nuo 2005 me­tų rug­sė­jo dir­bo tik Kau­no oro uos­te.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Va­kar, rug­sė­jo 27 d., vi­so­je Lie­tu­vo­je bu­vo lai­ko­mas ju­bi­lie­ji­nis 10-asis Kons­ti­tu­ci­jos eg­za­mi­nas. Šie­met kons­ti­tu­ci­nes ži­nias nu­spren­dė pa­si­ti­krin­ti dau­giau nei 32 tūkst. žmo­nių. Ge­riau­siai pir­ma­ja­me [...]
Spa­lį Lie­tu­vo­je vyk­sian­čius par­la­men­to rin­ki­mus ste­bės Eu­ro­pos sau­gu­mo ir bend­ra­dar­bia­vi­mo or­ga­ni­za­ci­jos (ES­BO) at­sto­vų gru­pė.
Egip­to par­ei­gū­nai an­tra­die­nį iš­kė­lė Vi­dur­že­mio jū­ro­je nu­sken­du­sį mig­ran­tų lai­vą ir iš­trau­kė ma­žiau­siai 33 la­vo­nus, o pra­ei­tą sa­vai­tę įvy­ku­sios tra­ge­di­jos pa­tvir­tin­tų aukų skai­čius pa­di­dė­jo [...]
Ny­der­lan­dų va­do­vau­ja­mi ty­rė­jai nu­sta­tė, kad oro bend­ro­vės „Ma­lay­sia Air­li­nes“ rei­so MH17 lai­ne­rį 2014-ųjų lie­pą nu­mu­šęs mo­bi­lu­sis ra­ke­tų komp­lek­sas „Buk“ bu­vo atgabentas į se­pa­ra­tis­ti­nio [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
16-asis Len­kų ki­no fes­ti­va­lis vyks spa­lio 6 – 16 die­no­mis pen­kiuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se – Vil­niu­je, Kau­ne, Klai­pė­do­je, Ma­žei­kiuo­se ir Šal­či­nin­kuo­se. Len­ki­jos ins­ti­tu­to direktorius Mar­ci­nas Lapc­zyns­kis, [...]
Ak­to­riui, re­ži­sie­riui, bar­dui Kos­tui Smo­ri­gi­nui pa­skir­ta pir­mo­jo laipsnio vals­ty­bi­nė pen­si­ja.
Spa­lio vi­du­ry­je pra­si­dė­sian­tis 10-asis „Ne­pa­to­gus ki­nas“ ža­da pa­kvies­ti į spe­cia­lią re­tros­pek­ty­vą iš tie­sų ne­pa­to­gia te­ma – „Ho­lo­kaus­tas: at­min­tis ekra­ne“ – taip va­di­na­si kartu su Ber­ly­no [...]
Klai­pė­dos jau­ni­mo tea­tras (KJT) pa­si­tin­ka penk­tą­jį sa­vo se­zo­ną. Kū­rė­jai nau­ją į star­tą žen­gia su pir­mo­jo mo­nos­pek­tak­lio prem­je­ra ir pla­nuo­ja at­ei­ties dar­bus. Iš­skir­ti­nį KJT re­per­tua­rą jau [...]
Ki­tų me­tų biu­dže­tas pla­nuo­ja­mas su ne­di­de­liu de­fi­ci­tu, ku­riam, kaip ti­ki­ma­si, Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja pri­tars, jei nau­ja­sis Dar­bo ko­dek­sas ir ki­ti so­cia­li­nės ap­sau­gos sis­te­mos pakeitimai bus pri­pa­žin­ti [...]
Siek­da­ma su­ma­žin­ti pie­no per­tek­lių Eu­ro­po­je, Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja įgy­ven­di­na par­amos sche­mą, skir­da­ma pie­no ga­min­to­jams, įsi­pa­rei­go­jan­tiems 3 mė­ne­sius ma­žiau par­duo­ti pie­no per­dirb­ti, pa­ly­gin­ti su [...]
Baig­tas svar­bus Ve­liuo­nos Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ėmi­mo į dan­gų baž­ny­čios (Jur­bar­ko raj.) tvar­ky­bos dar­bų eta­pas. Jo me­tu res­tau­ruo­ti Vy­tau­ti­ne va­di­na­mos baž­ny­čios pa­ma­tai ir fa­sa­dai. Šie­met [...]
Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­ba (VSAT) su­lai­kė tar­ny­bi­nį pa­sie­nie­čių šu­nį nu­šo­vu­sį Ar­vy­dą Koms­kį, ku­ris yra Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­ko Kęs­to Koms­kio ir Pa­gė­gių me­ro Virginijaus Koms­kio bro­lis.
At­siž­velg­da­ma į tai, kad Lie­tu­vos par­olim­pie­čiai lai­mė­jo auk­so me­da­lius po 12 me­tų per­trau­kos, o ša­lies ak­lų­jų gol­bo­lo ko­man­da – pir­mą kar­tą ne­prik­lau­so­mos Lietuvos is­to­ri­jo­je, Vy­riau­sy­bė [...]
Ge­te­bor­ge vy­ku­sia­me 2016 me­tų at­vi­ra­ja­me Šve­di­jos kio­ku­šin ka­ra­tė čem­pio­na­te per­ga­lė­mis džiau­gė­si ir lie­tu­viai – Bri­gi­ta Gus­tai­ty­tė ta­po čem­pio­ne, o Jev­ge­ni­jus Ju­ru­tas užėmė 3-ąją vie­tą.
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
Vie­nos di­džiau­sių Lie­tu­vos la­ze­ri­nių pro­duk­tų ir spren­di­mų tie­kė­jų „Al­tech­na R&D“ su­kur­ta itin plo­nų pjū­vių tech­no­lo­gi­ja šie­met pri­pa­žin­ta ge­riau­siu vers­lo ir moks­lo bend­ra­dar­bia­vi­mo [...]
JAV kos­mi­nių tech­no­lo­gi­jų bend­ro­vės „Spa­ceX“ va­do­vas Elo­nas Mus­kas an­tra­die­nį at­sklei­dė sa­vo am­bi­cin­gus pla­nus į Mar­są iš­siųs­ti erd­vė­lai­vį su 100 žmo­nių, ir prog­no­za­vo, kad to­kia ke­lio­nė [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos gam­ti­nin­kai gre­ti­ma­me kie­me, su­ta­rę su gy­ven­to­jais, va­kar nu­pjo­vė ten au­gu­sias uo­sia­la­pio kle­vo at­ža­las ir no­ri dar kar­tą par­agin­ti žmo­nes ko­vą su invazinėmis rū­ši­mis, kad [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja par­agi­no pa­sku­bė­ti dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to vandens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam [...]
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
JAV ak­to­rius Ja­re­das Le­to pro­diu­suos fil­mą „War­ho­las“ ir vai­dins pa­grin­di­nį jo he­ro­jų. Juo­sto­je bus pa­sa­ko­ja­ma apie le­gen­di­nį po­pu­lia­rio­jo me­no pradininką An­dy War­ho­lą.
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami