Oro uosto tako rekonstrukcijai – 25 mln. eurų

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2016-08-22 15:04
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2016-08-22 15:04
Vilniaus oro uostas dėl kilimo ir tūpimo tako rekonstrukcijos neveiks nuo kitų metų liepos 14 d. iki rugpjūčio 17 d. LŽ archyvo nuotrauka
2017 me­tų va­sa­rą vyk­sian­ti Vil­niaus oro uos­to or­lai­vių ki­li­mo ir tū­pi­mo ta­ko re­kons­truk­ci­ja bend­ro­vei at­sieis be­veik 25 mln. eu­rų. To­kia kai­na įvar­dy­ta įver­ti­nus, kiek kai­nuo­ja įgy­ven­din­ti bū­ti­nus tech­ni­nius pro­jek­to dar­bus ir kiek to­kie dar­bai at­siė­jo ki­tiems Eu­ro­pos oro uos­tams. 

Nu­ma­ty­ta kai­na jau ne­ga­lės bū­ti di­di­na­ma, nes pir­mo­jo eta­po dar­bų, ku­rių ver­tė – be­veik 1 mln. eu­rų, vie­šo­jo pir­ki­mo kon­kur­sas jau pa­si­bai­gęs, an­tro­jo – pa­skelb­tas.

Anot Vil­niaus oro uos­to di­rek­to­riaus Ar­tū­ro Stan­ke­vi­čiaus, aiš­kus dar­bų kai­nos nu­sib­rė­ži­mas pa­dės iš­veng­ti ga­li­mų ma­ni­pu­lia­ci­jų dėl pro­jek­to įgy­ven­di­ni­mo są­nau­dų.“Mes at­li­ko­me aiš­kius ty­ri­mus, kiek kai­nuo­ja tech­ni­niai spren­di­mai, ko­kia yra rin­kos si­tua­ci­ja kal­bant apie at­lie­ka­mus pa­na­šius dar­bus ir kiek už re­kons­truk­ci­ją yra su­mo­kė­ję ki­ti oro uos­tai – tad esa­me įsi­ti­ki­nę kai­nos tei­sin­gu­mu. Tai pa­dės mums to­liau efek­ty­viai or­ga­ni­zuo­ti pir­ki­mus, dau­giau­sia dė­me­sio ski­riant ko­ky­bi­niams par­ame­trams. Ir, svar­biau­sia, tai pa­leng­vins at­lik­ti dar­bus lai­ku ir ko­ky­biš­kai“, – tei­gė A. Stan­ke­vi­čius.

Pir­mo­jo re­kons­truk­ci­jos eta­po dar­bai bus pra­dė­ti jau po ke­lių sa­vai­čių – įmo­nės „E­lek­tros dar­bai“ ir „Feg­da“ at­liks or­lai­vių ki­li­mo ir tū­pi­mo ta­ko sig­na­li­nių ži­bu­rių sis­te­mos ir pir­mi­nių gran­di­nių re­kons­tra­vi­mo ran­gos dar­bus. Jų ver­tė – be­veik mi­li­jo­nas eu­rų. Pla­nuo­ja­ma, kad šie dar­bai bus už­baig­ti per de­vy­nis mė­ne­sius.

Pa­grin­di­niai re­kons­truk­ci­jos dar­bai bus at­lie­ka­mi nuo ki­tų me­tų lie­pos 14 d. iki rugp­jū­čio 17 d. 23 val. 59 min, t. y. 18 die­ną or­lai­vių ki­li­mo ir tū­pi­mo ta­kas jau veiks. Tuo me­tu Vil­niaus oro uos­tas skry­džių ne­priims. Šių dar­bų ver­tė – 24 mln. eu­rų.

Kon­kur­sas pa­grin­di­nių dar­bų ran­go­vui pa­si­rink­ti jau pa­skelb­tas. Or­lai­vių ki­li­mo ir tū­pi­mo ta­kas yra vie­na svar­biau­sių oro uos­to inf­ras­truk­tū­ros da­lių ir nuo jo ge­ros būk­lės pri­klau­so skry­džių ir ke­lei­vių sau­gu­mo už­ti­kri­ni­mas.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
Pagrauda  78.60.231.248 2016-08-25 22:51:32
Nefantazuokime, Karmėlava nėra „pakankamai arti“ nuo Vilniaus. Kelionė truktų mažiausiai 1,5 val, o tai keleiviui reiškia, kad Kaunas kelionės patogumo prasme jam, norinčiam skristi į Vilnių, yra per toli. Taip, kad Kauno pretenzijos būti Vilniui oro vartais yra niekuo rimčiau nepamatuotos. Beje, su skridimų į Vilnių perkėlimu į Karmėlavą (Babtus) prieš kelis metus jau buvo paeksperimentuota pakankamai. Kaip žinia, tada dėl to potencialūs Lietuvos turistai atiteko Rygai keletui metų. Taip gali atsitikti ir nuo kitų metų. Tikėtina, kad tokiu atveju ir nemažai vilniečių per Kauną bus skrendama tik iš bėdos. Taigi Vyriausybė turėtų susidomėti oro uosto remonto tinkamo organizavimo detalėmis, tai valstybinės reikšmės dalykai.
2 0  Netinkamas komentaras
Nieko tokio nenutiks  82.135.139.97 2016-08-23 10:11:33
Kaunas (Karmėlava) yra pakankami arti Vilniaus, tarsi jo antrasis oro uostas. Galėtų taip ir vadintis - "Vilnius 2 (Kaunas)".
1 1  Netinkamas komentaras
Pagrauda  78.60.231.248 2016-08-22 22:42:30
O kur paaskaičiavimai kokia ekonominė žala bus padaryta Vilniui (viešbučiai, restoranai ir t.t. negaus pajamų), apskritai Lietuvai. Juk praktiškai turistai į Vilnių jau neskris kokį mėnesį iki remonto ir dar mėnesį po remonto, taigi kitų metų vasarą bus prarastas visas Vilniaus turistų srautas. Be to, apskritai dėl skrydžių nutraukimo keleivių srautas bus sumažėjęs dar kelis metus. Oro uosto tako klausimas turėtų būti sprendžiamas valstybiškai, t.y. su plėtimosi perspektyva. Juk Vilnius sostinė, augantis, artėjantis prie milijono gyventojų miestas, susisiekimo su Vakarais greituoju traukiniu neturėsiantis, taigi uostui yra būtini 2 takai, vienas, iš kurių galėtų būti atsarginis, įrengtas, kad ir kitoje vietoje. Pvz., kuriam laikui galima būtų kooperuotis su Kyviškėmis. Skrydžiai iš Kyviškių būtų vadinami skrydžiais iš Vilniaus. Žodžiu, reikalinga ieškoti išeičių, kad skrydžiai Vilniaus oro uosto vardu nenutruktų. Ar oro uosto direktorius kelia tokius klausimus Vyriausybės lygyje, matyt, kad ne, informacijos nėra. Tyliai vėl rezgami kokie planai prieš sostinę, kaip jau prieš kelis metus buvo suregzti.
1 0  Netinkamas komentaras
Penk­ta­die­nio va­ka­rą še­šio­li­kai sa­vi­val­dy­bių įteik­ti „Auk­si­nės kri­vū­lės“ ap­do­va­no­ji­mai už pasiekimus skir­tin­go­se sri­ty­se.
Po­li­ci­ja tei­gia pa­sie­ku­si rim­tų pos­lin­kių iki­teis­mi­nia­me ty­ri­me dėl pla­taus mas­to ki­ber­ne­ti­nių at­akų, šį pa­va­sa­rį įvyk­dy­tų prieš Lie­tu­vos valstybės ins­ti­tu­ci­jų tink­la­la­pius.
Če­ki­jos prem­je­ras pa­pra­šė bri­tų mi­nis­trės pir­mi­nin­kės The­re­sos May su­stab­dy­ti smur­tą prieš če­kus, anot Pra­hos, pra­si­ver­žian­tį po bri­tų rin­kė­jų pri­im­to spren­di­mo iš­sto­ti iš Eu­ro­pos Są­jun­gos, [...]
Jung­ti­nės Tau­tos penk­ta­die­nį pers­pė­jo, kad maž­daug 100 tūkst. žmo­nių yra įstri­gę Pie­tų Su­da­no Jė­jaus mies­te, ku­ria­me jiems trūks­ta maisto ir me­di­ka­men­tų.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
Šių­me­ti­nės Šven­to­jo Je­ro­ni­mo pre­mi­jos pa­skir­tos ver­tė­jai į pra­ncū­zų kal­bą Sta­sei Ba­nio­ny­tei-Ger­vie­nei ir lie­tu­vių li­te­ra­tū­rą į bul­ga­rų kal­bą ver­čian­čiai Antonijai Pen­če­vai, pra­ne­šė [...]
Šį tea­tro se­zo­ną tea­tro­lo­gas, kri­ti­kas, spek­tak­lių pro­diu­se­ris Aud­ro­nis Liu­ga pra­dė­jo Vals­ty­bi­nia­me jau­ni­mo tea­tre. Jo da­bar­ti­nis va­do­vas sie­kia nau­jin­ti tea­trą, bū­si­mos prem­je­ros – tiek jau­nų, [...]
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
2015 me­tais kas tre­čias iš Lie­tu­vos emig­ra­vęs vy­ras bu­vo 19–26 me­tų am­žiaus, kas penk­tas – 27–34 me­tų am­žiaus. Pa­ly­gin­ti su 2014 me­tais, emig­ra­vu­sių 19–26 me­tų amžiaus vy­rų skai­čius [...]
2016 m. an­trą­jį ket­vir­tį tie­sio­gi­nių už­sie­nio in­ves­ti­ci­jų srau­tas į Lie­tu­vą di­dė­jo, o tie­sio­gi­nių Lie­tu­vos in­ves­ti­ci­jų srau­tas už­sie­ny­je ma­žė­jo, bend­ra­me pra­ne­ši­me skelbia Lie­tu­vos sta­tis­ti­kos [...]
VšĮ At­ei­ties vi­suo­me­nės ins­ti­tu­to 2016 me­tais at­lik­tas sa­vi­val­dy­bių kul­tū­ros įstai­gų veik­los ino­va­ty­vu­mo ty­ri­mas par­odė, kad pa­grin­di­nis bū­das ska­tin­ti ino­va­ci­jas regionų kul­tū­ros įstai­go­se [...]
Se­niau­siam Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio klu­bui, daug­kar­ti­niams Lie­tu­vos čem­pio­nams ir dau­giau­siai žai­dė­jų Lie­tu­vos rink­ti­nei iš­ug­džiu­siai Elek­trė­nų „E­ner­gi­jai“ at­si­bo­do taiks­ty­tis su blo­go­mis sa­vo [...]
Rug­sė­jo mė­ne­sį pra­si­dė­jęs nau­ja­sis spor­ti­nių šo­kių se­zo­nas Lie­tu­vos at­sto­vams ža­da kaip niekada daug per­ga­lių.
Šių me­tų lie­pą su­si­tuo­kęs tris­de­šimt­me­tis bu­ši­do ko­vo­to­jas Ta­das Jon­kus at­vi­ras – šei­ma jam di­džiau­sias tur­tas.
„Šian­dien da­lin­siuo­si sa­vo pa­tir­ti­mi, kaip įveik­ti dep­re­si­ją, kaip ne­pa­si­duo­ti ir at­ras­ti ti­kė­ji­mą sa­vy­je. Ži­nau, kad Lie­tu­vo­je yra la­bai skau­di si­tua­ci­ja dėl didelio sa­vi­žu­dy­bių skai­čiaus. [...]
Vil­niu­je ga­li­ma ska­nau­ti ko­ne vi­sų pa­sau­lio vir­tu­vių pa­tie­ka­lų. Čia ne­trūks­ta ir tra­di­ci­nės lie­tu­viš­kos vir­tu­vės res­to­ra­nų, ku­riuos daž­nai ren­ka­mės, kai at­vy­ku­siems svečiams no­ri­si pri­sta­ty­ti [...]
Nau­jus ke­lius kos­mo­so ty­ri­muo­se pra­my­nęs Eu­ro­pos kos­mi­nis zon­das „Ro­set­ta“ penk­ta­die­nį bai­gė 12 me­tų tru­ku­sią odi­sė­ją, kai bu­vo nu­kreip­tas įsi­rėž­ti į ko­me­tą, kurią ly­dė­jo pa­sta­ruo­sius [...]
Nau­ji moks­lo me­tai pra­si­dė­jo Mi­la­no li­tua­nis­ti­nė­je mo­kyk­lo­je „Pa­bi­ru­čiai“, į ku­rią už­re­gis­truo­ta 30 vai­kų nuo 4 iki 12 m. Be­veik vi­si vai­kai yra iš miš­rių šei­mų.
Pa­sau­lio kli­ma­tas iki 2050 me­tų at­šils dviem laips­niais Cel­si­jaus ir per­žengs ri­bą, ro­dan­čią, kad kli­ma­to po­ky­čių pro­ce­sas įgi­jo pa­vo­jin­gą mas­tą, ket­vir­ta­die­nį perspėjo sep­ty­ni iš­ki­lūs [...]
Pa­gal Mė­gė­jų žve­jy­bos vi­daus van­de­ny­se tai­syk­les mar­gų­jų upė­ta­kių ne­ga­li­ma žve­jo­ti nuo spa­lio 1 d. iki gruo­džio 31 d., bet šį­syk drau­di­mas įsi­ga­lios spa­lio 3-ąją, praneša Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja.
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
IT mil­ži­nė „Dell Tech­no­lo­gies“ pri­sta­tė at­nau­jin­tą ne­šio­ja­mą­jį kom­piu­te­rį „XPS 13“, jau lai­ko­mą ne tik vie­na sti­lin­giau­sių se­zo­no tech­no­lo­gi­nių nau­jie­nų, bet ir be­ne kom­pak­tiš­kiau­siu [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Gra­žuo­lis Ken­dis – apie 3 mė­ne­sių am­žiaus ka­ti­nu­kas ga­li bū­ti va­di­na­mas lū­ši­mi. Ži­no­ma, na­mi­ne lū­ši­mi, nes Ken­dis glos­to­mas burz­gia kaip trak­to­riu­kas ir yra tikras mei­lu­mo įsi­kū­ni­ji­mas.
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Kaip in­for­muo­ja Na­cio­na­li­nis transp­lan­ta­ci­jos biu­ras prie Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos, šie me­tai bus įsi­min­ti­ni dėl aki­vaiz­džiai ge­rė­jan­čios si­tua­ci­jos or­ga­nų donorystės ir transp­lan­ta­ci­jos [...]
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Stin­gas, ku­ris sa­vo nau­jau­siam al­bu­mui, be ki­tų, pa­si­rin­ko ir pa­bė­gė­lių kri­zės te­mą, Ber­ly­ne su­si­ti­ko su Si­ri­ją pa­li­ku­siais mu­zi­kan­tais ir pa­pra­šė jų leidimo įra­šy­ti dai­ną.
Šie vy­rai ir mo­te­rys vil­ki gra­žiau­sius ir bran­giau­sius dra­bu­žius pa­sau­ly­je, bet jų vei­duo­se atsispindi ab­so­liu­tus nuo­bo­du­lys.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip vertinate padėtį Lietuvoje per pastaruosius 4 metus?
Teigiamai. Pasiekta daug svarbių laimėjimų
Neutraliai. Pasirodėme neblogai, bet tikėjausi geriau
Neigiamai. Neišspręsta nei viena opi šaliai problema
Man tas pats. Niekada čia niekas nepasikeis
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami