Paaiškėjo ekonomiškiausias sunkvežimio vairuotojas

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2014-07-30 13:10
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2014-07-30 13:10
Sunkvežimių vairuotojai „Nemuno žiede“ susitiko išsiaiškinti, kas Lietuvoje vairuoja ekonomiškiausiai. Organizatorių nuotrauka
Stam­biems ve­žė­jams, tu­rin­tiems gau­sius su­nkve­ži­mių au­to­par­kus, tra­so­je su­tau­po­mi de­ga­lų li­trai at­si­per­ka ženk­liai tei­gia­mu re­zul­ta­tu. To­dėl eko­no­miš­kai su­nkve­ži­mius ge­ban­tys val­dy­ti vai­ruo­to­jai ir į de­ga­lų tau­py­mą orien­tuo­tos mo­der­niuo­se vil­ki­kuo­se die­gia­mos tech­no­lo­gi­jos tu­rė­tų bū­ti aiš­ki kiek­vie­nos lo­gis­ti­kos bend­ro­vės sie­kia­my­bė.

Sek­ma­die­nį Ka­čer­gi­nės „Ne­mu­no žie­do“ tra­so­je tau­piau­si su­nkve­ži­mių vai­ruo­to­jai ko­vo­jo dėl Lie­tu­vos „The Dri­vers‘ Fuel Chal­len­ge“ („De­ga­lų iš­šū­kis vai­ruo­to­jams“) var­žy­bų čem­pio­no ti­tu­lo. Nu­ga­lė­to­ju ta­po „Gran Ta­ral­rud“ vai­ruo­to­jas Jo­nas Gu­daus­kas.

Jis at­sto­vaus Lie­tu­vai di­džia­ja­me Vi­du­rio Ry­tų Eu­ro­pos ša­lių fi­na­le Slo­va­ki­jo­je, kur 15 vai­ruo­to­jų rung­sis dėl pa­grin­di­nio pri­zo – nau­jo leng­vo­jo „Vol­vo S60“ au­to­mo­bi­lio.

Dvy­li­ka vai­ruo­to­jų lie­pos 27 die­ną nuo anks­ty­vo ry­to rin­ko­si „Ne­mu­no žie­do“ tra­so­je. Da­ly­viai run­gė­si dve­juo­se pus­fi­na­liuo­se ir ko­vo­jo dėl ke­tu­rių vie­tų prie star­to li­ni­jos fi­na­li­niuo­se va­žia­vi­muo­se. Jų už­duo­tis – su 31 to­nos bend­ro­sios ma­sės „Vol­vo FH“ sąs­ta­tu įveik­ti tris tra­sos ra­tus su kuo ma­žes­nė­mis de­ga­lų są­nau­do­mis, ne­vir­ši­jant 16 mi­nu­čių lai­ko li­mi­to ir mak­si­ma­laus 50 km/val. grei­čio nu­sta­ty­tuo­se ruo­žuo­se.

Pir­ma­ja­me pus­fi­na­ly­je net ke­tu­ri da­ly­viai vir­ši­jo grei­čio li­mi­tą ir, ga­vę po 1 l bau­dą, at­vė­rė ke­lią į fi­na­lą Jo­nui Gu­daus­kui iš „Gran Ta­ral­rud“ (4,25 l) ir Al­vy­dui Za­bi­tai iš bend­ro­vės „Au­tro­na“ (4,72 l).

An­tra­ja­me pus­fi­na­ly­je vy­ko įtemp­ta ko­va. Ge­riau­siai ener­gi­ją iš kiek­vie­no dy­ze­li­no la­šo pa­nau­do­jo Va­di­mas Jevg­ra­fo­vas iš „Gran Ta­ral­rud“ (4,10 l) ir du­kart Lie­tu­vos čem­pio­nas Da­nas Tu­mo­sa iš bend­ro­vės „Tran­sei­ga“ (4,11 l ).

Fi­na­li­nia­me va­žia­vi­me trium­fa­vo Jo­nas Gu­daus­kas, pa­ge­ri­nęs sa­vo va­žia­vi­mo pus­fi­na­ly­je re­zul­ta­tą ir tra­są įvei­kęs su 4,11 l dy­ze­li­no bei pa­si­li­kęs tik 3 se­kun­džių re­zer­vą. An­trą­ją vie­tą iš­ko­vo­jo jo ko­le­ga Va­di­mas Jevg­ra­fo­vas, nuo nu­ga­lė­to­jo at­si­li­kęs 0,03 l. Tre­čio­sios vie­tos lai­mė­to­jas – Da­nas Tu­mo­sa (4,28 l), o ket­vir­to­ji vie­ta ati­te­ko Al­vy­dui Za­bi­tai (4,61 l.)

„Pap­ras­čiau­sias „at­si­sė­dau ir mi­nu ak­ce­le­ra­to­rių“ nuo eko­no­miš­ko vai­ra­vi­mo ski­ria­si tuo, kad su­de­gin­ti ma­žiau de­ga­lų no­rin­tis vai­ruo­to­jas pir­miau­sia tu­ri vi­są lai­ką dirb­ti gal­va ir pla­nuo­ti sa­vo veiks­mus į prie­kį. Iš­nau­do­ti iner­ci­ją, steng­tis iš­veng­ti ne­rei­ka­lin­go stab­dy­mo, ste­bė­ti rel­je­fą ir va­rik­lio sū­kius. Iš nau­jos kar­tos vil­ki­kų prie­tai­sų sky­de­lio gau­nu la­bai daug in­for­ma­ci­jos, pa­de­dan­čios pri­im­ti tei­sin­gus spren­di­mus. Il­gai­niui tai tam­pa įpro­čiu, lei­džian­čiu vai­ruo­ti ra­cio­na­liau. Bet vi­siems jau­niems ko­le­goms nuo­šir­džiai pa­tar­čiau šių da­ly­kų pa­si­mo­ky­ti iš vai­ra­vi­mo eks­per­tų. Aš sėk­min­gai pa­nau­do­jau ži­nias, gau­tas „Vol­vo Lie­tu­va“ ren­gia­mų mo­ky­mų me­tu. Dau­gu­ma mū­sų įmo­nės vai­ruo­to­jų pra­dė­jo bū­tent nuo to“, – sa­kė Lie­tu­vos čem­pio­nas J. Gu­daus­kas.

Fi­na­lo lai­mė­to­jas rugp­jū­čio 28-30 die­no­mis at­sto­vaus Lie­tu­vai Vi­du­rio Ry­tų Eu­ro­pos re­gio­no fi­na­le Slo­va­ki­jo­je, kur var­žy­sis dėl pa­grin­di­nio var­žy­bų pri­zo – leng­vo­jo „Vol­vo S60“ au­to­mo­bi­lio.

Šių­me­ti­nė­je „The Dri­vers‘ Fuel Chal­len­ge“ epo­pė­jo­je ga­lu­ti­nis taš­kas bus pa­dė­tas rug­sė­jo 19 die­ną Ge­te­bor­ge (Šve­di­ja) vyk­sian­čia­me pa­sau­lio čem­pio­na­te, į ku­rį ke­liaus po tris ge­riau­sius kiek­vie­no re­gio­no vai­ruo­to­jus.

Lie­tu­vos čem­pio­no J. Gu­daus­ko ga­li­my­bės var­žy­bų kul­mi­na­ci­jo­je ver­ti­na­mos aukš­tai. Lie­tu­viai šio­se var­žy­bo­se jau yra pa­sie­kę pui­kių re­zul­ta­tų. Už­per­nai D. Tu­mo­sa pa­te­ko į pa­sau­lio čem­pio­na­to fi­na­lą ir ja­me užė­mė tre­čią vie­tą. Per­nai iki su­per­fi­na­lo pri­trū­ko dvie­jų šim­tų­jų li­tro. Tad eu­ro­pi­nia­me kon­teks­te mū­sų su­nkve­ži­mių vai­ruo­to­jai yra vie­ni eko­no­miš­ko vai­ra­vi­mo ly­de­rių.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Šian­dien į Lie­tu­vą at­vyks­ta Bel­gi­jos rotacinių pa­jė­gų ka­riai.
Eks­per­tai ir apž­val­gi­nin­kai ma­no, kad pa­sta­rie­ji ket­ve­ri me­tai mū­sų ša­liai ne­ta­po pro­ver­žio lai­ko­tar­piu. Esą reikš­min­ges­nius val­džios lai­mė­ji­mus ga­li­ma su­skai­čiuo­ti ant vienos ran­kos pirš­tų. [...]
Ka­ri­bų jū­ros re­gio­ne siau­čian­tis ura­ga­nas „Matt­hew“ su­stip­rė­jo iki penk­tos ka­te­go­ri­jos ir, ne­šda­mas pa­vo­jin­gus vė­jus ir lie­tų, ar­tė­ja link Ja­mai­kos, Hai­čio ir Ku­bos te­ri­to­ri­jų.
TAI­KA. Vie­nas iš tūks­tan­čių žmo­nių, ku­rie rug­sė­jo 26 die­ną rin­ko­si į pa­grin­di­nę Bo­go­tos, Ko­lum­bi­jo­je, aikš­tę švęs­ti tai­kos su­si­ta­ri­mo. Tą­dien Kar­ta­che­nos mies­te vyriausybė ir di­džiau­sia [...]
Į Vil­nių Na­pa­leo­nas Kit­kaus­kas at­vy­ko 1960-ai­siais, bai­gęs stu­di­jas Kau­no po­li­tech­ni­kos ins­ti­tu­te, tai­gi jau 56 me­tai, kai yra vil­nie­tis.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
Ne me­mo­ria­li­nis mu­zie­jus. Bet ir ne lan­ky­to­jams ne­priei­na­mos sau­gyk­los, ku­rio­se pa­pras­tai pri­glo­bia­mi iš­ki­lių žmo­nių as­me­ni­nių daik­tai, įskai­tant bib­lio­te­kas, su­kaup­tus rin­ki­nius, įvai­rią ar­chy­vi­nę [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nė­je fil­har­mo­ni­jo­je spa­lio 6-ąją vyks Sau­liaus Lip­čiaus gy­ve­ni­mo 70-me­čiui ir kū­ry­bi­nės veik­los 50-me­čiui skir­tas ju­bi­lie­ji­nis kon­cer­tas „Ro­man­ti­kai – ro­man­ti­kams“. Nuo [...]
Vil­niu­je bai­gia­ma­ja­me Ino­va­ci­jų sa­vai­tės ren­gi­ny­je šeš­ta­die­nį ren­gia­mas ro­bo­tų par­adas ir ko­vos, bepiločių or­lai­vių pa­si­ro­dy­mai.
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Res­pub­li­ki­nė Kau­no li­go­ni­nė pir­ko dar­bus iš vie­nų ran­go­vų, o ga­vo iš ki­tų. Bend­ro­vei „Ir­dai­va“ jos su­bran­go­vė „Nis­ka­ma“ su­mo­kė­jo 478 tūkst. eu­rų už perleistą ga­li­my­bę re­mon­tuo­ti [...]
Klai­pė­dos uos­to pie­ti­nė­je da­ly­je per pu­san­trų me­tų įreng­ta pir­mo­ji dvie­jų ly­gių san­kry­ža pa­leng­vins trau­ki­nių ir ma­ši­nų ju­dė­ji­mą. Es­ta­ka­dos pro­jek­tas kai­na­vo dau­giau kaip 4 mln. eu­rų.
Pa­ne­vė­žio val­džia nu­ta­rė, kad ga­li­my­bės iš­si­mau­dy­ti na­muo­se ne­tu­rin­tiems mies­tie­čiams ge­riau­sia vie­ta tai da­ry­ti – pa­tal­pos pa­sta­te, ku­ria­me vei­kia Ne­mu­no po­lik­li­ni­ka. Jos darbuotojams toks su­ma­ny­mas [...]
Dar šie­met Ša­kių cen­tre tu­rė­tų iš­kil­ti pa­mink­las lie­tu­vių kal­bai. Ją sim­bo­li­zuos Ne­prik­lau­so­my­bės gat­vės alė­ja žen­gian­čios za­na­vy­kės mer­gai­tės skulp­tū­ra ir lietuviškos abė­cė­lės rai­dės [...]
Nuo ki­to se­zo­no „SMScre­dit.lt A ly­go­je“ ne­bus ri­bo­ja­mas Eu­ro­pos Są­jun­gos pi­lie­ty­bę tu­rin­čių žai­dė­jų skai­čius. Tuo tar­pu le­gio­nie­riams iš ne ES ša­lių bus tai­ko­mas pereinamasis tre­jų me­tų [...]
Po „SMScre­dit.lt A ly­gos“ per­trau­kos Jo­na­vos „Lie­ta­vos“ fut­bo­li­nin­kai spa­lio 2 d. vyks į Vil­nių, kur Lie­tu­vos fut­bo­lo fe­de­ra­ci­jos (LFF) sta­dio­ne su­si­tiks su vie­na čem­pio­na­to lydere – „Tra­kų“ [...]
Lie­tu­vos ak­lų­jų bib­lio­te­ka šio­mis die­no­mis ne­įp­ras­tai šur­mu­liuo­ja: vi­si džiau­gia­si iš Rio de Ža­nei­ro grį­žu­siais bend­ra­dar­biais „auk­si­niais ber­niu­kais“, par­olim­pi­nius aukso me­da­lius par­ve­žu­siais [...]
Jau šį pir­ma­die­nį, spa­lio 3 die­ną, Vil­niaus vo­kie­čių bend­ruo­me­nės an­samb­lis at­liks pro­tė­vių dai­nas sos­ti­nė­je, Vo­kie­čių gat­vė­je. Čia bus pa­ka­bin­ta ir at­mi­ni­mo len­te­lė vokiečių kal­ba. Pen­kio­li­ka [...]
Šiuo me­tu ga­lio­jan­čią de­šimt­ba­lę ver­ti­ni­mo sis­te­mą Lie­tu­vos uni­ver­si­te­tuo­se ke­ti­na­ma pa­keis­ti iki ki­to rug­sė­jo.
Nau­jus ke­lius kos­mo­so ty­ri­muo­se pra­my­nęs Eu­ro­pos kos­mi­nis zon­das „Ro­set­ta“ penk­ta­die­nį bai­gė 12 me­tų tru­ku­sią odi­sė­ją, kai bu­vo nu­kreip­tas įsi­rėž­ti į ko­me­tą, kurią ly­dė­jo pa­sta­ruo­sius [...]
Rug­sė­jis mus pa­si­ti­ko šil­tais orais, ir bu­vo grau­du skir­tis su at­os­to­go­mis. Jei pūs­tų šal­ti, bjau­rūs vė­jai su lie­tu­mi, tai psi­cho­lo­giš­kai bū­tų ti­krai leng­viau dar­buo­tis. Tačiau ši­lu­ma taip [...]
Pa­sau­lio kli­ma­tas iki 2050 me­tų at­šils dviem laips­niais Cel­si­jaus ir per­žengs ri­bą, ro­dan­čią, kad kli­ma­to po­ky­čių pro­ce­sas įgi­jo pa­vo­jin­gą mas­tą, ket­vir­ta­die­nį perspėjo sep­ty­ni iš­ki­lūs [...]
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
IT mil­ži­nė „Dell Tech­no­lo­gies“ pri­sta­tė at­nau­jin­tą ne­šio­ja­mą­jį kom­piu­te­rį „XPS 13“, jau lai­ko­mą ne tik vie­na sti­lin­giau­sių se­zo­no tech­no­lo­gi­nių nau­jie­nų, bet ir be­ne kom­pak­tiš­kiau­siu [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Gra­žuo­lis Ken­dis – apie 3 mė­ne­sių am­žiaus ka­ti­nu­kas ga­li bū­ti va­di­na­mas lū­ši­mi. Ži­no­ma, na­mi­ne lū­ši­mi, nes Ken­dis glos­to­mas burz­gia kaip trak­to­riu­kas ir yra tikras mei­lu­mo įsi­kū­ni­ji­mas.
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Užg­rū­din­ti vai­kai ser­ga re­čiau. At­ša­lus orams ne­ga­li­me vai­ko pa­vers­ti mi­mo­za, sau­go­ma nuo vė­jo gū­sio. Kaip iš­la­vi­ruo­ti, kad grūdindami jo ne­su­sarg­din­tu­me.
Jei vai­ko he­mog­lo­bi­no kie­kis ma­žas, tė­vai ga­li ne­rtis iš kai­lio grū­din­da­mi, ta­čiau li­gos vis tiek kibs. Kaip su­stip­rin­ti krau­ją prasidėjus li­gų se­zo­nui?
Stin­gas, ku­ris sa­vo nau­jau­siam al­bu­mui, be ki­tų, pa­si­rin­ko ir pa­bė­gė­lių kri­zės te­mą, Ber­ly­ne su­si­ti­ko su Si­ri­ją pa­li­ku­siais mu­zi­kan­tais ir pa­pra­šė jų leidimo įra­šy­ti dai­ną.
Šie vy­rai ir mo­te­rys vil­ki gra­žiau­sius ir bran­giau­sius dra­bu­žius pa­sau­ly­je, bet jų vei­duo­se atsispindi ab­so­liu­tus nuo­bo­du­lys.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip vertinate padėtį Lietuvoje per pastaruosius 4 metus?
Teigiamai. Pasiekta daug svarbių laimėjimų
Neutraliai. Pasirodėme neblogai, bet tikėjausi geriau
Neigiamai. Neišspręsta nei viena opi šaliai problema
Man tas pats. Niekada čia niekas nepasikeis
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami