Pačios tragiškiausios žūtys kelyje – savaitgaliais

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2016-02-13 08:33
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2016-02-13 08:33
Nuo vasario 5 iki 11 dienos į ligonines buvo išvežta 10 avarijose sužalotų eismo dalyvių daugiau nei užpraėjusią savaitę . Romo Jurgaičio (LŽ) nuotrauka
Lie­tu­vos ke­lių po­li­ci­jos tar­ny­ba (LKPT) in­for­muo­ja, kad per sa­vai­tę, va­sa­rio 5–11 die­no­mis (penk­ta­die­nį-ket­vir­ta­die­nį), mū­sų ša­ly­je, pir­mi­niais duo­me­ni­mis, įvy­ko 73 eis­mo įvy­kiai, ku­riuo­se žu­vo 4 žmo­nės.

Tarp žu­vu­sių­jų bu­vo 1 ne­pil­na­me­tė. LKPT duo­me­ni­mis, žu­vo 2 ke­lei­viai, 1 au­to­mo­bi­lio ir 1 mo­to­cik­lo vai­ruo­to­jas: 2 vy­rai ir 2 mo­te­rys. Jų am­žiaus vi­dur­kis – 33-eji me­tai. Su­žeis­ta 90 žmo­nių, tarp jų – 14 ne­pil­na­me­čių. Įvy­kiuo­se nu­ken­tė­jo 32 pės­tie­ji, 28 vai­ruo­to­jai ir tiek pat ke­lei­vių bei 1 dvi­ra­čio vai­ruo­to­jas. Ne­blai­vūs vai­ruo­to­jai per sa­vai­tę, pir­mi­niais duo­me­ni­mis, da­ly­va­vo 7 eis­mo įvy­kiuo­se.

Pa­ly­gi­nus šios sa­vai­tės ava­rin­gu­mo sta­tis­ti­ką su pra­ėju­sių me­tų ta pa­čia sa­vai­te, pir­mi­niais duo­me­ni­mis, įvy­ko 25 eis­mo įvy­kiais dau­giau, 3 žmo­nė­mis žu­vo ma­žiau, su­žeis­ta 10 dau­giau.

Pra­ėju­sią sa­vai­tę skau­džiau­sios ava­ri­jos vėl nu­ti­ko sa­vait­ga­lį.

Va­sa­rio 6-osios, šeš­ta­die­nio, nak­tį (apie 2.00 val.) Uk­mer­gės ra­jo­ne, Sa­man­to­nių kai­mo te­ri­to­ri­jo­je, ke­ly­je Lo­kė­nai-Vep­riai-Mei­žė­nai, au­to­mo­bi­lis „Re­nault 19“ tie­sio­je nuo­kal­nė­je įva­žia­vo į kai­rę ke­lio pu­sę, nu­skrie­jo nuo ke­lio, at­si­tren­kė į me­dį ir ap­vir­to ant sto­go. Eis­mo ne­lai­mės me­tu žu­vo vai­ruo­to­jas ir 17 me­tų ke­lei­vė. Su­žeis­tas žu­vu­sio­sios bro­lis – 15 me­tų pa­aug­lys pa­gul­dy­tas į li­go­ni­nę. Pir­mi­niais duo­me­ni­mis, vai­ruo­to­jas ne­pa­si­rin­ko sau­gaus va­žia­vi­mo grei­čio, ke­lio dan­ga bu­vo sau­sa.

Tos pa­čios die­nos po­pie­tę (13.45 val.) Pa­ne­vė­žy­je, Smė­ly­nės ir Vil­ties gat­vių san­kry­žo­je, au­to­mo­bi­lis „Ford Fies­ta“, vai­ruo­ja­mas 51 me­tų mo­ters, iš­va­žiuo­da­mas iš ša­lu­ti­nio ke­lio, ne­pra­lei­do ir su­si­dū­rė su pa­grin­di­niu ke­liu va­žia­vu­siu mo­to­cik­lu „Su­zu­ki“. Su­žei­di­mus pa­ty­ręs 25 me­tų mo­to­cik­lo vai­ruo­to­jas po tri­jų va­lan­dų li­go­ni­nė­je mi­rė.

Dar vie­nas eis­mo da­ly­vis žu­vo va­sa­rio 10-ąją, tre­čia­die­nį. Prieš vi­dur­die­nį (11.46 val.) Vil­niaus ra­jo­ne, Di­džio­jo­je Rie­šė­je, Ve­ne­ros ir Mo­lė­tų gat­vių san­kry­žo­je, tie­sia­me ke­lio ruo­že, ly­jant, au­to­mo­bi­lis „O­pel Vi­va­ro“, vai­ruo­ja­mas 47 me­tų vy­ro, at­si­tren­kė į ta pa­čia kryp­ti­mi va­žia­vu­sį au­to­mo­bi­lį „Peu­geot 607“. Po su­si­dū­ri­mo pir­ma­sis au­to­mo­bi­lis nu­va­žia­vo nuo ke­lio ir at­si­tren­kė į me­dį. Įvy­kio me­tu žu­vo šio au­to­mo­bi­lio 73 me­tų ke­lei­vė, su­žeis­ti vai­ruo­to­jas ir 68 me­tų ke­lei­vis pa­gul­dy­ti į li­go­ni­nę. Nu­ken­tė­jo ir „Peu­geot“ vai­ra­vęs 45 me­tų vy­ras – gy­dy­to­jams su­tei­kus pir­mą­ją pa­gal­bą, jis iš­leis­tas į na­mus. Au­to­mo­bi­lio „O­pel“ vai­ruo­to­jas at­si­sa­kė pa­si­ti­krin­ti blai­vu­mą.

Anot LKPT, šiais me­tais (iki va­sa­rio 12 d.) Lie­tu­vo­je eis­mo įvy­kiuo­se žu­vo 16 žmo­nių, t. y. 13, ar­ba 44,8 proc., ma­žiau ne­gu pra­ėju­siais me­tais per tą pa­tį lai­ko­tar­pį. Žu­vo: 9 pės­tie­ji, 4 vai­ruo­to­jai (iš jų – 1 mo­to­cik­lo vai­ruo­to­jas) ir 3 ke­lei­viai, jų am­žiaus vi­dur­kis – 44-eri me­tai. Tarp žu­vu­sių­jų – 13 vy­rų ir 3 mo­te­rys.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Penk­ta­die­nio va­ka­rą še­šio­li­kai sa­vi­val­dy­bių įteik­ti „Auk­si­nės kri­vū­lės“ ap­do­va­no­ji­mai už pasiekimus skir­tin­go­se sri­ty­se.
Po­li­ci­ja tei­gia pa­sie­ku­si rim­tų pos­lin­kių iki­teis­mi­nia­me ty­ri­me dėl pla­taus mas­to ki­ber­ne­ti­nių at­akų, šį pa­va­sa­rį įvyk­dy­tų prieš Lie­tu­vos valstybės ins­ti­tu­ci­jų tink­la­la­pius.
Če­ki­jos prem­je­ras pa­pra­šė bri­tų mi­nis­trės pir­mi­nin­kės The­re­sos May su­stab­dy­ti smur­tą prieš če­kus, anot Pra­hos, pra­si­ver­žian­tį po bri­tų rin­kė­jų pri­im­to spren­di­mo iš­sto­ti iš Eu­ro­pos Są­jun­gos, [...]
Jung­ti­nės Tau­tos penk­ta­die­nį pers­pė­jo, kad maž­daug 100 tūkst. žmo­nių yra įstri­gę Pie­tų Su­da­no Jė­jaus mies­te, ku­ria­me jiems trūks­ta maisto ir me­di­ka­men­tų.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
Šių­me­ti­nės Šven­to­jo Je­ro­ni­mo pre­mi­jos pa­skir­tos ver­tė­jai į pra­ncū­zų kal­bą Sta­sei Ba­nio­ny­tei-Ger­vie­nei ir lie­tu­vių li­te­ra­tū­rą į bul­ga­rų kal­bą ver­čian­čiai Antonijai Pen­če­vai, pra­ne­šė [...]
Šį tea­tro se­zo­ną tea­tro­lo­gas, kri­ti­kas, spek­tak­lių pro­diu­se­ris Aud­ro­nis Liu­ga pra­dė­jo Vals­ty­bi­nia­me jau­ni­mo tea­tre. Jo da­bar­ti­nis va­do­vas sie­kia nau­jin­ti tea­trą, bū­si­mos prem­je­ros – tiek jau­nų, [...]
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
2015 me­tais kas tre­čias iš Lie­tu­vos emig­ra­vęs vy­ras bu­vo 19–26 me­tų am­žiaus, kas penk­tas – 27–34 me­tų am­žiaus. Pa­ly­gin­ti su 2014 me­tais, emig­ra­vu­sių 19–26 me­tų amžiaus vy­rų skai­čius [...]
2016 m. an­trą­jį ket­vir­tį tie­sio­gi­nių už­sie­nio in­ves­ti­ci­jų srau­tas į Lie­tu­vą di­dė­jo, o tie­sio­gi­nių Lie­tu­vos in­ves­ti­ci­jų srau­tas už­sie­ny­je ma­žė­jo, bend­ra­me pra­ne­ši­me skelbia Lie­tu­vos sta­tis­ti­kos [...]
VšĮ At­ei­ties vi­suo­me­nės ins­ti­tu­to 2016 me­tais at­lik­tas sa­vi­val­dy­bių kul­tū­ros įstai­gų veik­los ino­va­ty­vu­mo ty­ri­mas par­odė, kad pa­grin­di­nis bū­das ska­tin­ti ino­va­ci­jas regionų kul­tū­ros įstai­go­se [...]
Se­niau­siam Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio klu­bui, daug­kar­ti­niams Lie­tu­vos čem­pio­nams ir dau­giau­siai žai­dė­jų Lie­tu­vos rink­ti­nei iš­ug­džiu­siai Elek­trė­nų „E­ner­gi­jai“ at­si­bo­do taiks­ty­tis su blo­go­mis sa­vo [...]
Rug­sė­jo mė­ne­sį pra­si­dė­jęs nau­ja­sis spor­ti­nių šo­kių se­zo­nas Lie­tu­vos at­sto­vams ža­da kaip niekada daug per­ga­lių.
Šių me­tų lie­pą su­si­tuo­kęs tris­de­šimt­me­tis bu­ši­do ko­vo­to­jas Ta­das Jon­kus at­vi­ras – šei­ma jam di­džiau­sias tur­tas.
„Šian­dien da­lin­siuo­si sa­vo pa­tir­ti­mi, kaip įveik­ti dep­re­si­ją, kaip ne­pa­si­duo­ti ir at­ras­ti ti­kė­ji­mą sa­vy­je. Ži­nau, kad Lie­tu­vo­je yra la­bai skau­di si­tua­ci­ja dėl didelio sa­vi­žu­dy­bių skai­čiaus. [...]
Vil­niu­je ga­li­ma ska­nau­ti ko­ne vi­sų pa­sau­lio vir­tu­vių pa­tie­ka­lų. Čia ne­trūks­ta ir tra­di­ci­nės lie­tu­viš­kos vir­tu­vės res­to­ra­nų, ku­riuos daž­nai ren­ka­mės, kai at­vy­ku­siems svečiams no­ri­si pri­sta­ty­ti [...]
Nau­jus ke­lius kos­mo­so ty­ri­muo­se pra­my­nęs Eu­ro­pos kos­mi­nis zon­das „Ro­set­ta“ penk­ta­die­nį bai­gė 12 me­tų tru­ku­sią odi­sė­ją, kai bu­vo nu­kreip­tas įsi­rėž­ti į ko­me­tą, kurią ly­dė­jo pa­sta­ruo­sius [...]
Nau­ji moks­lo me­tai pra­si­dė­jo Mi­la­no li­tua­nis­ti­nė­je mo­kyk­lo­je „Pa­bi­ru­čiai“, į ku­rią už­re­gis­truo­ta 30 vai­kų nuo 4 iki 12 m. Be­veik vi­si vai­kai yra iš miš­rių šei­mų.
Pa­sau­lio kli­ma­tas iki 2050 me­tų at­šils dviem laips­niais Cel­si­jaus ir per­žengs ri­bą, ro­dan­čią, kad kli­ma­to po­ky­čių pro­ce­sas įgi­jo pa­vo­jin­gą mas­tą, ket­vir­ta­die­nį perspėjo sep­ty­ni iš­ki­lūs [...]
Pa­gal Mė­gė­jų žve­jy­bos vi­daus van­de­ny­se tai­syk­les mar­gų­jų upė­ta­kių ne­ga­li­ma žve­jo­ti nuo spa­lio 1 d. iki gruo­džio 31 d., bet šį­syk drau­di­mas įsi­ga­lios spa­lio 3-ąją, praneša Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja.
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
IT mil­ži­nė „Dell Tech­no­lo­gies“ pri­sta­tė at­nau­jin­tą ne­šio­ja­mą­jį kom­piu­te­rį „XPS 13“, jau lai­ko­mą ne tik vie­na sti­lin­giau­sių se­zo­no tech­no­lo­gi­nių nau­jie­nų, bet ir be­ne kom­pak­tiš­kiau­siu [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Gra­žuo­lis Ken­dis – apie 3 mė­ne­sių am­žiaus ka­ti­nu­kas ga­li bū­ti va­di­na­mas lū­ši­mi. Ži­no­ma, na­mi­ne lū­ši­mi, nes Ken­dis glos­to­mas burz­gia kaip trak­to­riu­kas ir yra tikras mei­lu­mo įsi­kū­ni­ji­mas.
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Kaip in­for­muo­ja Na­cio­na­li­nis transp­lan­ta­ci­jos biu­ras prie Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos, šie me­tai bus įsi­min­ti­ni dėl aki­vaiz­džiai ge­rė­jan­čios si­tua­ci­jos or­ga­nų donorystės ir transp­lan­ta­ci­jos [...]
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Stin­gas, ku­ris sa­vo nau­jau­siam al­bu­mui, be ki­tų, pa­si­rin­ko ir pa­bė­gė­lių kri­zės te­mą, Ber­ly­ne su­si­ti­ko su Si­ri­ją pa­li­ku­siais mu­zi­kan­tais ir pa­pra­šė jų leidimo įra­šy­ti dai­ną.
Šie vy­rai ir mo­te­rys vil­ki gra­žiau­sius ir bran­giau­sius dra­bu­žius pa­sau­ly­je, bet jų vei­duo­se atsispindi ab­so­liu­tus nuo­bo­du­lys.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar ukrainiečiams pavyks sumažinti korupcijos lygį šalyje?
Taip. Pastangos įveikti korupciją nenueis veltui
Ne. Korupcija Ukrainoje per giliai įsišaknijusi
Man nerūpi
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami