Padangos ilgiau laikytų

LŽ red@lzinios.lt 2016-01-13 06:00

red@lzinios.lt 2016-01-13 06:00
Oro slėgį reikėtų tikrinti, kai padangos atvėsusios – tada jis tiksliausias. LŽ archyvo nuuotrauka
Jei sa­vo au­to­mo­bi­liui įsi­gy­si­te uni­ver­sa­lias ar­ba ne­tin­ka­mo dy­džio (bet pi­ges­nes) pa­dan­gas, ne­bū­ki­te ti­kri, kad su­tau­py­si­te. Spe­cia­lis­tai pa­žy­mi, jog vai­ruo­to­jai, no­rė­da­mi pa­il­gin­ti sa­vo au­to­mo­bi­lio pa­dan­gų nau­do­ji­mo lai­ką, daž­no­kai da­ro ke­le­tą es­mi­nių klai­dų, o re­zul­ta­tas iš­ei­na prieš­in­gas.

Anot did­me­ni­ne au­to­mo­bi­lių pa­dan­gų pre­ky­ba už­sii­man­čios įmo­nės „AD Bal­tic“ pro­duk­tų va­do­vo Liu­tau­ro Po­ciaus, kad au­to­mo­bi­lių pa­dan­gos il­giau lai­ky­tų, de­ra pri­si­min­ti ke­lis es­mi­nius da­ly­kus. „Mon­tuo­ki­te tik au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jų re­ko­men­duo­ja­mų mat­me­nų pa­dan­gas. Vai­ruo­to­jai tu­rė­tų at­siž­velg­ti ir į ap­kro­vos bei grei­čio in­dek­sus, nu­ro­dy­tus ant šo­ni­nės pa­dan­gos sie­ne­lės, ša­lia skers­mens. Ne­pai­sant šių ga­min­to­jo re­ko­men­da­ci­jų, at­si­ran­da spi­do­me­tro rod­me­nų pa­klai­da, su­pras­tė­ja au­to­mo­bi­lio val­dy­mas, grei­čiau su­si­dė­vi pa­dan­gos ar va­žiuok­lės de­ta­lės, pa­di­dė­ja de­ga­lų są­nau­dos“, – pa­žy­mė­jo L.Po­cius.

Spe­cia­lis­to tei­gi­mu, ne ma­žiau svar­bu pa­lai­ky­ti tin­ka­mą slė­gį pa­dan­go­se ir re­gu­lia­riai ti­krin­ti ra­tų geo­me­tri­ją. Pro­fe­sio­na­liai su­ba­lan­suo­ti au­to­mo­bi­lio ra­tai ap­sau­go pa­dan­gas nuo ne­to­ly­gaus dė­vė­ji­mo­si. Pra­stai pri­pūs­tos pa­dan­gos per daug ar­ba ne­to­ly­giai dė­vi­si.

„Jei­gu no­ri­te, kad au­to­mo­bi­lio pa­dan­gos lai­ky­tų kuo il­giau, jei nė­ra bū­ti­na, ven­ki­te stai­gaus stab­dy­mo, sau­go­ki­tėss duo­bių, ke­lio ne­ly­gu­mų ir at­sar­giai su­sto­ki­te prie ša­li­gat­vio sta­ty­da­mi ma­ši­ną. Ra­tams su­kan­tis vie­to­je ir esant di­des­niam spau­di­mui į ke­lio dan­gą, pa­dan­gos la­biau kais­ta ir grei­čiau dė­vi­si. Taip pat siū­ly­čiau re­gu­lia­riai keis­ti vie­to­mis prie­ki­nes pa­dan­gas su už­pa­ka­li­nė­mis ir įstri­žai“, – sa­kė L.Po­cius.

Pa­si­bai­gus žie­mai rei­kė­tų at­min­ti, jog pa­dan­gas ne žie­mos se­zo­nu ge­riau­sia lai­ky­ti ho­ri­zon­ta­lio­je pa­dė­ty­je – pa­dan­ga ne­ga­li bū­ti pri­spaus­ta dar­bi­niu pa­vir­šiu­mi (pro­tek­to­riu­mi).

Vis dėl­to eks­per­tas pa­brė­žė, jog au­to­mo­bi­lio pa­dan­gų nau­do­ji­mo lai­kas dau­giau­sia pri­klau­so nuo vai­ra­vi­mo sti­liaus, o pa­skui nuo pa­dan­gų kla­sės, nau­do­ja­mų ga­my­bos tech­no­lo­gi­jų, me­džia­gų su­dė­ties.

„Ra­miau vai­ruo­jan­tys su vie­no­mis pa­dan­go­mis pa­pras­tai pra­va­žiuo­ja dau­giau ki­lo­me­trų. Su­tau­py­ti pa­dės ir at­siž­vel­gi­mas į pa­sip­rie­ši­ni­mo rie­dė­ji­mui žy­mė­ji­mą, ku­ris nu­ro­do­mas pa­dan­gos eti­ke­tė­je. Re­mian­tis ES pa­dan­gų ženk­li­ni­mu, rai­dę A tu­rin­čios pa­dan­gos – la­biau­siai tau­pan­čios de­ga­lus, G – ma­žiau­siai. Tai­gi, kuo rai­dė ar­čiau abė­cė­lės pra­džios, tuo dau­giau pa­dan­gos pa­de­da su­tau­py­ti ku­ro. Aps­kai­čiuo­ta, kad taip ga­li­ma su­ma­žin­ti net iki 20 proc. de­ga­lų są­nau­dų“, – pa­ste­bė­jo L. Po­cius.

Svar­bu ne­pa­mirš­ti, kad šis tes­tas su vi­sų ti­pų pa­dan­go­mis at­lie­ka­mas va­sa­ros są­ly­go­mis (ant sau­sos ke­lio dan­gos, o ne ant pa­deng­tos snie­gu ar le­du), to­dėl pa­sip­rie­ši­ni­mo rie­dė­ji­mui žy­mė­ji­mas la­biau ak­tua­lus ren­kan­tis va­sa­ri­nes pa­dan­gas.

Pa­gal ša­ly­je nu­sta­ty­tas Ke­lių eis­mo tai­syk­les žie­mi­nes pa­dan­gas pri­va­lu keis­ti esant 3 mm pro­tek­to­riaus gy­liui, va­sa­ri­nes – 1,6 ili­me­tro. Nau­jo­mis pa­dan­go­mis rei­kė­tų pa­si­rū­pin­ti ir pra­bė­gus il­ges­niam nei ga­min­to­jo su­teik­tam ga­ran­ti­niam lai­ko­tar­piui, pa­vyz­džiui, leng­vų­jų au­to­mo­bi­lių pa­dan­goms „Goo­dyear Dun­lop“ ir „Aeo­lus“ tai­ko­ma 5 me­tų ga­ran­ti­ja, „Kum­ho“ – 6 me­tų, „Con­ti­nen­tal“ ir „Mi­che­lin“ – iki 10 me­tų.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Dau­gu­ma par­ti­jų at­sto­vų la­biau­siai ko­rum­puo­to­mis lai­ko že­mėt­var­kos ins­ti­tu­ci­jas, po­li­ti­nes par­ti­jas ir sa­vi­val­dy­bes, o ko­rup­ci­ją lai­ko vie­na iš opiau­sių prob­le­mų ša­ly­je, ro­do „Trans­pa­ren­cy [...]
Sei­mo na­riai siū­lo grą­žin­ti vals­ty­bės ap­do­va­no­ji­mo sta­tu­są ke­tu­riems ži­ny­bi­niams ap­do­va­no­ji­mams – Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės kū­rė­jų sa­va­no­rių me­da­liui, Šau­lių žvaigž­dei, Šau­lių žvaigž­dės [...]
Prieš­in­gai nei ma­nė dau­ge­lis ana­li­ti­kų ir eks­per­tų, Naf­tą eks­por­tuo­jan­čių ša­lių or­ga­ni­za­ci­jos (OPEC) na­rės tre­čia­die­nį Al­žy­re ne­ti­kė­tai, vi­sos rin­kos ir sa­vo pačių nuo­sta­bai, su­ge­bė­jo [...]
Šve­di­jo­je nuo 2018 me­tų bus grą­žin­ta vi­suo­ti­nė ka­ro prie­vo­lė, pra­ne­šė gy­ny­bos ministras Pe­te­ris Hultq­vis­tas.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Ka­dai­se, so­viet­me­čiu, tai bu­vo mies­te­lio ar kai­mo kul­tū­ros na­mai, ku­riuos sta­tant bu­vo sie­kia­ma už­gož­ti vie­tos baž­ny­čią. Da­bar kai ku­rie jų te­be­vei­kia, ki­ti ap­leis­ti, o kai kurių pa­tal­po­mis nau­do­ja­si [...]
16-asis Len­kų ki­no fes­ti­va­lis vyks spa­lio 6 – 16 die­no­mis pen­kiuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se – Vil­niu­je, Kau­ne, Klai­pė­do­je, Ma­žei­kiuo­se ir Šal­či­nin­kuo­se. Len­ki­jos ins­ti­tu­to direktorius Mar­ci­nas Lapc­zyns­kis, [...]
Jau vie­nuo­lik­tus me­tus iš ei­lės ru­duo moks­lei­viams aso­ci­juo­ja­si ne tik su mo­kyk­li­ne ru­ti­na, bet ir su jiems skirtais pra­smin­gais fil­mais.
Nau­jau­sias re­ži­sie­riaus Ig­no Miš­ki­nio dar­bas – tai tre­čia­sis jo pil­no me­tro fil­mas, po sėk­min­gai pa­si­ro­džiu­sių „Di­rin­gas“ ir „Ar­ti­mos švie­sos“.
Kas an­tra ma­ža ir vi­du­ti­nė Lie­tu­vos įmo­nė te­ri­to­ri­nes dar­bo bir­žas įvar­di­ja kaip įstai­gas, la­biau­siai padedančias plė­to­ti vers­lą. 
Vers­las ra­gi­na­mas jau da­bar pra­dė­ti ruo­štis po po­ros me­tų griež­tė­sian­čiam as­mens duo­me­nų val­dy­mui ir sau­go­ji­mui. Mat nau­jų tai­syk­lių ne­si­lai­kan­čioms įmo­nėms grės bau­da iki 20 mln. eu­rų. [...]
Tau­ra­gės kraš­to mu­zie­jus pri­sta­to so­viet­me­čio pra­džią Lie­tu­vo­je pri­me­nan­čią NKVD būs­ti­nę su au­ten­tiš­ko­mis su­lai­ky­mo, tar­dy­mo ka­me­ro­mis ir kar­ce­riu. Mu­zie­jaus lan­ky­to­jams bus su­tei­kia­ma pro­ga [...]
Baig­tas svar­bus Ve­liuo­nos Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ėmi­mo į dan­gų baž­ny­čios (Jur­bar­ko raj.) tvar­ky­bos dar­bų eta­pas. Jo me­tu res­tau­ruo­ti Vy­tau­ti­ne va­di­na­mos baž­ny­čios pa­ma­tai ir fa­sa­dai. Šie­met [...]
Lie­tu­vos fut­bo­lo fe­de­ra­ci­jo­je (LFF) rink­ti­nių di­rek­to­riu­mi dir­bęs Ro­ber­tas Taut­kus ėmė­si nau­jos veik­los. Jo ini­cia­ty­va įkur­ta Lie­tu­vos fut­bo­lo žai­dė­jų są­jun­ga (LFŽS), kuri rū­pi­na­si pro­fe­sio­na­lių [...]
Lie­tu­vos vy­rų te­ni­so rink­ti­nė, Da­vi­so tau­rės se­zo­ną bai­gu­si pra­lai­mė­ji­mu Bos­ni­jai ir Her­ce­go­vi­nai, sa­vų žiū­ro­vų aki­vaiz­do­je vėl žais ne­grei­tai.
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
Ty­ri­mų duo­me­ni­mis, be gim­to­sios kal­bos di­džio­ji dau­gu­ma lie­tu­vių mo­ka bent vie­ną už­sie­nio – pa­gal šią sta­tis­ti­ką esa­me vie­na iš pir­mau­jan­čių ša­lių Eu­ro­po­je. Vis dėl­to šiais lai­kais vie­nos [...]
Vie­nos di­džiau­sių Lie­tu­vos la­ze­ri­nių pro­duk­tų ir spren­di­mų tie­kė­jų „Al­tech­na R&D“ su­kur­ta itin plo­nų pjū­vių tech­no­lo­gi­ja šie­met pri­pa­žin­ta ge­riau­siu vers­lo ir moks­lo bend­ra­dar­bia­vi­mo [...]
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Sti­lin­gi me­di­niai lip­du­kai jū­sų kom­piu­te­riui? Tam­so­je švie­čian­tis bu­me­ran­gas? O gal­būt prie sta­lo prie sta­lo tvir­ti­na­ma ap­lin­kai draugiška šiukš­lių dė­žė? 
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Pe­ru pie­tuo­se pa­upį tvar­kę dar­bi­nin­kai ap­ti­ko da­lį se­no­vės in­kų al­to­riaus, ku­ris bu­vo lai­ko­mas din­gu­siu, tre­čia­die­nį pranešė Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja.
Aji Cha­ra­pi­ta rū­šies ai­trio­ji pa­pri­ka yra maž­daug žir­nio dy­džio. Kaip skel­bia­ma, ki­log­ra­mas šių prie­sko­nių ga­li kainuoti tūks­tan­čius eu­rų.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami