Padangos – ne pagal grožį, o pagal saugumą

LŽ red@lzinios.lt 2015-11-17 06:00

red@lzinios.lt 2015-11-17 06:00
Sniegas Lietuvoje jau vis retesnis svečias, tad padangas keisti dygliuotomis didžiajai daliai automobilių vairuotojų tampa beprasmiška. LŽ archyvo nuotraukos
Rink­da­mie­si žie­mi­nes pa­dan­gas sa­vo au­to­mo­bi­liui Lie­tu­vos vai­ruo­to­jai kaip svar­biau­sią kri­te­ri­jų nu­ro­do sau­gu­mą. Ta­čiau ne ma­žiau svar­bi pa­dan­gų kai­na, o tau­pu­mas daž­niau­siai rei­ka­lau­ja pa­dan­gų ko­ky­bės iš­ly­gų.

Pa­sak did­me­ni­ne au­to­mo­bi­lių de­ta­lių pre­ky­ba už­sii­man­čios įmo­nės „AD Bal­tic“ pro­duk­tų gru­pės va­do­vo Liu­tau­ro Po­ciaus, vie­na pa­grin­di­nių klai­dų, ku­rią daž­nas vai­ruo­to­jas da­ro rink­da­ma­sis pa­dan­gas – jų būk­lę įver­ti­na tik iš­oriš­kai. Nors spe­cia­li­zuo­tuo­se lei­di­niuo­se ar­ba in­ter­ne­te ne­sun­ku ras­ti nau­jau­sių pa­dan­gų tes­tų re­zul­ta­tų, ne­re­tai šie ir ga­min­to­jų siū­lo­mos nau­jo­vės lie­ka an­tra­me pla­ne.

„Ki­ta daž­na vai­ruo­to­jų klai­da – im­pro­vi­za­ci­ja pa­si­ren­kant pa­dan­gų mat­me­nis, t. y. jų plo­tį ir aukš­tį. Pa­dan­gos tu­ri bū­ti mon­tuo­ja­mos tik to­kių mat­me­nų, ko­kius re­ko­men­duo­ja ga­min­to­jas kon­kre­čiam au­to­mo­bi­lio mo­de­liui. Svar­bu at­kreip­ti dė­me­sį ir į leng­vų­jų au­to­mo­bi­lių pa­dan­gų mi­ši­nio kie­tu­mą, ir ant pa­dan­gos nu­ro­dy­tą grei­čio in­dek­są. Kuo grei­čio in­dek­sas ma­žes­nis, tuo pa­dan­ga minkš­tes­nė“, – sa­kė L.Po­cius.

Dar vie­nas itin svar­bus ro­dik­lis – tin­ka­mas pa­dan­gų oro slė­gis. Jis le­mia to­ly­gų pa­dan­gų dė­vė­ji­mą­si. Slė­gis tu­ri bū­ti bū­tent toks, ko­kį re­ko­men­duo­ja au­to­mo­bi­lio ga­min­to­jas, at­siž­vel­giant į jo ap­kro­vas. Re­ko­men­da­ci­jos pa­dan­gų slė­giui daž­niau­siai nu­ro­do­mos eti­ke­tė­je ant de­ga­lų ba­ko dang­te­lio vi­di­nės pu­sės, ant sta­trams­čio, ati­da­rius vai­ruo­to­jo du­ris, ir au­to­mo­bi­lio tech­ni­nia­me va­do­ve. Svar­bu įsi­dė­mė­ti, kad tam pa­čiam au­to­mo­bi­liui ga­li bū­ti re­ko­men­duo­ja­mi skir­tin­gi slė­gio ro­dik­liai, at­siž­vel­giant į pa­dan­gų mat­me­nis.

Viena pagrindinių klaidų, kurias dažnas vairuotojas daro rinkdamasis padangas – jų būklę įvertina tik išoriškai, nors internete nesunku rasti naujausių padangų testų rezultatų.

Dyg­liuo­ja­mos – be dyglių

Vai­ruo­jant su­dė­tin­go­mis są­ly­go­mis sli­džia­me ke­ly­je svar­biau­sia veng­ti stai­gių ma­nev­rų. „Au­to­mo­bi­lio pa­dan­gos, lies­da­mo­si su as­fal­tu, uži­ma tik A5 for­ma­to po­pie­riaus la­po dy­džio plo­tą. To­dėl la­bai svar­bu iš­sau­go­ti ra­tų san­ki­bą su šiais svar­biais ke­lio dan­gos taš­kais. Ge­riau pra­džio­je tuš­čia­me ke­ly­je, kai nė­ra ki­tų au­to­mo­bi­lių, pa­ban­dy­ti stai­giai stab­dy­ti ir įver­tin­ti ke­lio są­ly­gas“, – pa­ta­rė gar­sus Lie­tu­vos lenk­ty­ni­nin­kas An­ta­nas Juk­ne­vi­čius.

Sa­vo ruo­žtu jis pa­žy­mė­jo, kad va­ži­nė­jan­tiems mies­te as­fal­tuo­tais ke­liais ge­riau­sia rink­tis ne­dyg­liuo­tas pa­dan­gas. O dyg­liuo­tos pa­dan­gos už­mies­ty­je – ge­res­nis pa­si­rin­ki­mas, nes jos pa­ge­ri­na san­ki­bą su ke­liu.

Klai­din­ga ma­ny­ti, kad dyg­liuo­ja­mos pa­dan­gos pri­va­lo bū­ti tik su dyg­liais. Da­lis pa­dan­gų ga­min­to­jų at­lie­ka įvai­rius ban­dy­mus, o dau­giau kom­for­to no­rin­tiems vai­ruo­to­jams re­ko­men­duo­ja ir dyg­liuo­ja­mas pa­dan­gas be dyg­lių. Taip pat dyg­liuo­ja­mos pa­dan­gos be dyg­lių daž­nai ga­mi­na­mos leng­va­jam ko­mer­ci­niam trans­por­tui, ku­rio ap­kro­vos yra di­des­nės nei leng­vų­jų au­to­mo­bi­lių.

„Ma­no­ma, kad dyg­liuo­tos pa­dan­gos bū­na kie­tes­nės nei ne­dyg­liuo­tos, ta­čiau tai ne­tie­sa. Pir­miau­sia rei­kia at­siž­velg­ti į ant pa­dan­gos nu­ro­do­mą grei­čio in­dek­są, pa­ly­gin­ti ke­lis pa­dan­gų mo­de­lius. „Run flat“ ti­po pa­dan­gos dėl su­stip­rin­tų šo­nų daž­niau­siai bus kie­tes­nės nei ki­tų ti­pų pa­dan­gos“, – tvir­ti­no L. Po­cius.

Pro­tek­to­rius dy­la nevienodai

Jei ruo­šia­tės au­to­mo­bi­lį „a­pau­ti“ jau ke­lis se­zo­nus nau­do­ja­mo­mis pa­dan­go­mis – svar­biau­sia, pa­ma­tuo­ki­te pro­tek­to­riaus gy­lį. Jis Lie­tu­vo­je tu­rė­tų bū­ti ne ma­žes­nis nei 3 mi­li­me­trų. Daž­nas pa­dan­gų ga­min­to­jas re­ko­men­duo­ja ne­lauk­ti ir žie­mi­nes pa­dan­gas keis­ti nau­jo­mis, kai pro­tek­to­riaus gy­lis sie­kia 4 mi­li­me­trus.

Pa­sak „AD Bal­tic“ spe­cia­lis­to, di­de­lė tau­pių vai­ruo­to­jų klai­da – su­si­dė­vė­ju­sias žie­mi­nes pa­dan­gas nau­do­ti va­sa­rą. Tai ne­sau­gu, nes ga­mi­nant pa­dan­gas skir­tin­giems me­tų lai­kams nau­do­ja­mi skir­tin­gi gu­mos mi­ši­niai.

Be­je, ne­be pir­mą se­zo­ną nau­do­ja­mų pa­dan­gų pro­tek­to­rius ga­li ne­to­ly­giai su­si­dė­vė­ti, jei­gu vai­ruo­to­jas kas se­zo­ną ne­ap­kei­čia prie­ki­nių pa­dan­gų su už­pa­ka­li­nė­mis bei įstri­žai (nau­do­jant kryp­ti­nes pa­dan­gas, įstri­žas kei­ti­mas ne­at­lie­ka­mas). To­kiu at­ve­ju ne tik pro­tek­to­rius ne­to­ly­giai dė­vi­si – kar­tais pa­dan­gos „su­si­laip­tuo­ja“ ir ne­be­tin­ka­mos nau­do­ti.

Ren­kan­tis ne­nau­jas pa­dan­gas, ver­ta at­kreip­ti dė­me­sį į jų pa­ga­mi­ni­mo me­tus. Pa­dan­gų ga­min­to­jai su­tei­kia skir­tin­gą ga­ran­ti­nį lai­ką ga­myk­li­niam bro­kui. Bū­ti­na są­ly­ga – mi­ni­ma­lus pro­tek­to­riaus gy­lis 3 mm žie­mi­nėms pa­dan­goms ir 1,6 mm va­sa­ri­nėms pa­dan­goms.

Mi­ni­ma­lus ga­ran­ti­nis lai­kas nau­joms pa­dan­goms pa­gal vals­ty­bės tai­ko­mus rei­ka­la­vi­mus – 2 me­tai.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Vi­du­ti­nio nuo­to­lio nor­ve­giš­koms ir ame­ri­kie­tiš­koms oro gy­ny­bos sis­te­moms NA­SAMS Lie­tu­va pla­nuo­ja iš­leis­ti dau­giau nei 100 mln. eu­rų.
Lie­tu­vos pi­lie­ti, keis­ki­mės ir pa­keis­ki­me sa­vo at­ei­tį Lie­tu­vo­je. Są­ži­nin­gai at­li­ki­me par­ei­gą Lie­tu­vai ir dėl sa­vęs 2016 me­tų LR Sei­mo rin­ki­muo­se. 
Jor­da­ni­jos sos­ti­nė­je sek­ma­die­nį nu­šau­tas įžy­mus ra­šy­to­jas Na­he­das Hat­ta­ras; iš­puo­lis įvy­ko Ama­ne prie teis­mo, ku­ria­me jam ke­tin­ta par­eikš­ti kal­ti­ni­mus is­la­mo įžei­di­mu, padarytu da­li­jan­tis ka­ri­ka­tū­ra [...]
Sek­ma­die­nį švei­ca­rai bal­suo­ja dėl to, ar su­teik­ti nau­jų ga­lių ša­lies žval­gy­bos tar­ny­boms, – tei­sę sek­ti veik­lą in­ter­ne­te, ti­krin­ti elek­tro­ni­nį pa­štą ir klau­sy­tis telefono po­kal­bių, kad [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Rug­sė­jo 26 die­ną Vil­niaus uni­ver­si­te­to Fi­zi­kos fa­kul­te­te vie­šės pro­fe­so­rius iš Vo­kie­ti­jos Uwe Eich­hof­fas. Sve­čias skai­tys pa­skai­tą „The Al­most Un­li­mi­ted Pos­si­bi­li­ties of NMR in Me­di­ci­ne“. 
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Per gais­rą dau­gia­bu­čio na­mo bu­te Kau­ne sek­ma­die­nio va­ka­rą žuvo du vy­rai.
Vil­niaus sa­vi­val­dy­bė sos­ti­nė­je ke­ti­na at­nau­jin­ti dar 13 pers­pė­ji­mo si­re­nų.
Sek­ma­die­nį Elek­trė­nuo­se Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio čem­pio­nai Elek­trė­nų „E­ner­gi­jos“ le­do ri­tu­li­nin­kai sto­jo į ko­vą Bal­ta­ru­si­jos aukš­čiau­sio­sios ly­gos rung­ty­nė­se su sve­čiais iš Bres­to. Elek­trė­nie­čiai [...]
Dvi­ra­ti­nin­kas Ai­dis Kruo­pis („Ve­ran­da's Wil­lems“) sek­ma­die­nį Bel­gi­jo­je lai­mė­jo 13-ąsias lenk­ty­nes „Gooik­se Pijl“ (1.2 ka­te­go­ri­ja). Už per­ga­lę 29-erių me­tų lie­tu­viui atiteko 40 pa­sau­lio [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Sek­ma­die­nį Piet­va­ka­rių Ki­ni­jo­je pra­dė­jo veik­ti di­džiau­sias pa­sau­ly­je ra­dio­te­les­ko­pas. Pe­ki­nas tei­gia, kad šis pro­jek­tas pa­dės žmo­ni­jai kos­mo­se ieš­ko­ti kitų gy­vy­bės for­mų.
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Dau­ge­lis so­do ir dar­žo dar­bų jau at­lik­ta, ta­čiau ti­krai dar ne vi­si. No­rint sėk­min­gai už­baig­ti šį se­zo­ną ir pa­si­džiaug­ti der­liu­mi, rei­kia spė­ti lai­ku nu­im­ti li­ku­sias daržoves bei par­uoš­ti [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Kiek­vie­nais me­tais pa­sku­ti­nį rug­sė­jo sek­ma­die­nį Pa­sau­li­nė šir­dies die­na. Įvai­rios svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­jos kvie­čia at­kreip­ti dė­me­sį į šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų pre­ven­ci­ją, ak­ty­ves­nį gy­ve­ni­mo [...]
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip manote, kokie dabar yra Lenkijos ir Lietuvos santykiai?
Geri, bet reikėtų gerinti
Geri, gerinti nereikia
Atšalę visapusiškai
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami