Padangų keitimas: ar yra skirtumas, kur jas montuoti?

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2016-04-07 08:15
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2016-04-07 08:15
Brangesnių padangų montavimą siūloma patikėti tik specializuotiems servisams. Romo Jurgaičio (LŽ) nuotrauka
Nuo ba­lan­džio 1 d. ieš­ko­da­mi, kur žie­mi­nį au­to­mo­bi­lio apa­vą pa­keis­ti va­sa­ri­niu, vai­ruo­to­jai pa­pras­tai ren­ka­si vie­ną iš dvie­jų: ar­ba rin­ko­je ge­rai ži­no­mą au­to­mo­bi­lių ser­vi­są, ar­ba tą, ku­ris ga­li pa­siū­ly­ti ma­žiau­sią kai­ną. Spe­cia­lis­tai pa­žy­mi, jog bran­ges­nių, šiuo­lai­ki­nė­mis tech­no­lo­gi­jo­mis ap­rū­pin­tų pa­dan­gų mon­ta­vi­mą pa­ti­kė­ti sa­va­moks­liams spe­cia­lis­tams yra ri­zi­kin­ga.

„Pa­dan­gų mon­ta­vi­mas „bet kur“ tu­ri ke­le­tą grės­mių. Ypač jei­gu jū­sų au­to­mo­bi­lis yra mo­der­nes­nis ir ja­me mon­tuo­ja­mos di­des­nio dia­me­tro že­mo pro­fi­lio pa­dan­gos. Pir­miau­sia, to­kias pa­dan­gas leng­va pa­žeis­ti ir ne­ati­dus mon­ta­vi­mas ga­li tap­ti di­de­lių iš­lai­dų prie­žas­ti­mi. Ri­zi­kuo­ja­te pa­žeis­ti ir leng­vo­jo ly­di­nio rat­lan­kius, jei­gu mon­tuo­to­jai su jais elg­sis ne­ati­džiai“, – tei­gė BMW vai­ra­vi­mo aka­de­mi­jos va­do­vas, bu­vęs lenk­ty­ni­nin­kas Da­rius Jo­nu­šis.

Jis at­krei­pė dė­me­sį, kad dar dau­giau prob­le­mų ga­li su­lauk­ti žmo­nės, ku­rių au­to­mo­bi­liuo­se mon­tuo­ja­mos „run-flat“ ti­po pa­dan­gos, ku­rio­mis tam ti­krą at­stu­mą ga­li­ma va­žiuo­ti jas pra­dū­rus. Joms per­mon­tuo­ti rei­ka­lin­ga spe­ci­fi­nė įran­ga, ku­rios ma­žes­nės dirb­tu­vės daž­niau­siai tie­siog ne­tu­ri. Tai ne­reiš­kia, kad bus at­si­sa­ky­ta su­mon­tuo­ti „run-flat“ ti­po pa­dan­gą – ji ga­li bū­ti už­dė­ta ant rat­lan­kio ne­ko­ky­biš­kai ir ne­si­lai­kant ga­min­to­jų nu­sta­ty­tų sau­gu­mo rei­ka­la­vi­mų.

To­kiais at­ve­jais tau­py­mas re­mian­tis skel­bi­mu „pi­giau­sias ra­tų mon­ta­vi­mas“ ga­li virs­ti di­des­nė­mis iš­lai­do­mis.

Dė­me­sys pa­dan­gų slėgiui

Ne­už­ten­ka pa­dan­gas tik per­mon­tuo­ti – jas rei­kia pri­žiū­rė­ti ir vė­liau. Vie­no di­džiau­sių pa­sau­ly­je pa­dan­gų ga­min­to­jo „Goo­dyear“ Bal­ti­jos ša­lių va­do­vas El­man­tas Lat­kaus­kas pa­ta­rė kuo daž­niau at­kreip­ti dė­me­sį į pa­dan­gų slė­gį, ypa­tin­gai – po jų per­mon­ta­vi­mo.

„Pa­dan­gas rei­kia pūs­ti tiek, kiek re­ko­men­duo­ja au­to­mo­bi­lio ga­min­to­jas. Tiek per ma­žas, tiek per di­de­lis slė­gis da­ro įta­ką au­to­mo­bi­lio kom­for­tui ir val­dy­mo sa­vy­bėms, o pa­čios pa­dan­gos dė­vi­si ne­to­ly­giai, trum­pė­ja jų tar­na­vi­mo lai­kas“, – tei­gia E. Lat­kaus­kas.

Pa­dan­gų spe­cia­lis­tas siū­lo jų slė­gį ti­krin­ti kar­tą per dvi sa­vai­tes ar­ba prieš bet ko­kią il­ges­nę ke­lio­nę. To nau­da – ne tik sau­gu­mas, bet ir eko­no­miš­ku­mas: per ma­žas slė­gis dėl su­bliūš­ku­sios ir pra­sčiau rie­dan­čios pa­dan­gos ver­čia au­to­mo­bi­lį var­to­ti dau­giau de­ga­lų.

„Goo­dyear“ spe­cia­lis­tas pa­nei­gė mi­tą, kad švie­žiai per­mon­tuo­tas pa­dan­gas po tūks­tan­čio ki­lo­me­trų rei­kia per­ba­lan­suo­ti. Jei­gu jos su­mon­tuo­tos ko­ky­biš­kai, ba­lan­suo­ti rei­kia ne­bent įva­žia­vus į duo­bę ar dėl ki­tos prie­žas­ties pa­jau­tus ra­tų vib­ra­ci­ją.

Be rat­lan­kių – vertikaliai

Rei­kė­tų pri­žiū­rė­ti ne tik ant au­to­mo­bi­lio su­mon­tuo­tas pa­dan­gas, bet ir esan­čias ga­ra­že ir lau­kian­čias ki­to se­zo­no. E. Lat­kaus­kas pa­si­da­li­jo ke­liais pa­ta­ri­mais, kaip ke­lis mė­ne­sius ne­nau­do­ja­mas pa­dan­gas iš­lai­ky­ti kuo ge­res­nės būk­lės, juk ne­tin­ka­mas san­dė­lia­vi­mas ga­li pa­spar­tin­ti jų dė­vė­ji­mą­si.

„Vi­sų pir­ma, rei­ka­lin­ga šva­ra: pa­dan­gas rei­kė­tų nu­va­ly­ti su še­pe­čiu, kad ant jų ne­lik­tų drus­kų, pur­vo. Jei­gu jos sau­go­mos su rat­lan­kiais, nu­va­ly­ti rei­kė­tų ir juos, o prieš pa­de­dant ke­lių mė­ne­sių sto­vė­ji­mui – nu­sau­sin­ti“, – siū­lo pa­dan­gų ga­min­to­jo at­sto­vas.

Ki­tas svar­bus da­ly­kas – pa­dan­gų lai­ky­mo po­zi­ci­ja. Jei­gu jos va­sa­ro­ja be rat­lan­kių, tu­rė­tų bū­ti lai­ko­mos pa­sta­ty­tos ver­ti­ka­lio­je pa­dė­ty­je, o jei su rat­lan­kiais – su­gul­dy­tos ho­ri­zon­ta­liai. Abiem at­ve­jais re­ko­men­duo­ja­ma ra­tus įvilk­ti į plas­ti­ki­nius mai­šus, kad pa­dan­gos iš­veng­tų dul­kių ir švie­sos.

Taip pat rei­kė­tų pa­si­rū­pin­ti ir ap­lin­ka – pa­dan­gų lai­ky­mo vie­ta tu­rė­tų bū­ti sau­sa ir vė­si, o į ją ne­pa­tek­ti tie­sio­gi­niai sau­lės spin­du­liai. Tai ypač ak­tua­lu, jei­gu pa­dan­gos lai­ko­mos ne plas­ti­ki­niuo­se mai­šuo­se.

Par­en­gė To­mas FEDARAVIČIUS

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Šian­dien į Lie­tu­vą at­vyks­ta Bel­gi­jos rotacinių pa­jė­gų ka­riai.
Eks­per­tai ir apž­val­gi­nin­kai ma­no, kad pa­sta­rie­ji ket­ve­ri me­tai mū­sų ša­liai ne­ta­po pro­ver­žio lai­ko­tar­piu. Esą reikš­min­ges­nius val­džios lai­mė­ji­mus ga­li­ma su­skai­čiuo­ti ant vienos ran­kos pirš­tų. [...]
Vi­di­nių ne­su­ta­ri­mų kre­čia­mos Is­pa­ni­jos so­cia­lis­tų par­ti­jos va­do­vai šeš­ta­die­nį ren­ka­si į su­si­ti­ki­mą, ku­ris ga­li iš­trauk­ti ša­lį iš už­si­tę­su­sios po­li­ti­nės ak­la­vie­tės ir nu­spręs­ti par­ti­jos [...]
Ma­žiau­siai dvi sprog­me­nų pri­krau­tos sta­ti­nės šeš­ta­die­nį bu­vo nu­mes­tos ant di­džiau­sios li­go­ni­nės Si­ri­jos su­ki­lė­lių kon­tro­liuo­ja­mo­je Ale­po mies­to da­ly­je, pra­ne­šė šiai įstaigai pa­gal­bą tei­kian­ti [...]
Į Vil­nių Na­pa­leo­nas Kit­kaus­kas at­vy­ko 1960-ai­siais, bai­gęs stu­di­jas Kau­no po­li­tech­ni­kos ins­ti­tu­te, tai­gi jau 56 me­tai, kai yra vil­nie­tis.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
Ne me­mo­ria­li­nis mu­zie­jus. Bet ir ne lan­ky­to­jams ne­priei­na­mos sau­gyk­los, ku­rio­se pa­pras­tai pri­glo­bia­mi iš­ki­lių žmo­nių as­me­ni­nių daik­tai, įskai­tant bib­lio­te­kas, su­kaup­tus rin­ki­nius, įvai­rią ar­chy­vi­nę [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nė­je fil­har­mo­ni­jo­je spa­lio 6-ąją vyks Sau­liaus Lip­čiaus gy­ve­ni­mo 70-me­čiui ir kū­ry­bi­nės veik­los 50-me­čiui skir­tas ju­bi­lie­ji­nis kon­cer­tas „Ro­man­ti­kai – ro­man­ti­kams“. Nuo [...]
Vil­niu­je bai­gia­ma­ja­me Ino­va­ci­jų sa­vai­tės ren­gi­ny­je šeš­ta­die­nį ren­gia­mas ro­bo­tų par­adas ir ko­vos, bepiločių or­lai­vių pa­si­ro­dy­mai.
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Res­pub­li­ki­nė Kau­no li­go­ni­nė pir­ko dar­bus iš vie­nų ran­go­vų, o ga­vo iš ki­tų. Bend­ro­vei „Ir­dai­va“ jos su­bran­go­vė „Nis­ka­ma“ su­mo­kė­jo 478 tūkst. eu­rų už perleistą ga­li­my­bę re­mon­tuo­ti [...]
Klai­pė­dos uos­to pie­ti­nė­je da­ly­je per pu­san­trų me­tų įreng­ta pir­mo­ji dvie­jų ly­gių san­kry­ža pa­leng­vins trau­ki­nių ir ma­ši­nų ju­dė­ji­mą. Es­ta­ka­dos pro­jek­tas kai­na­vo dau­giau kaip 4 mln. eu­rų.
Pa­ne­vė­žio val­džia nu­ta­rė, kad ga­li­my­bės iš­si­mau­dy­ti na­muo­se ne­tu­rin­tiems mies­tie­čiams ge­riau­sia vie­ta tai da­ry­ti – pa­tal­pos pa­sta­te, ku­ria­me vei­kia Ne­mu­no po­lik­li­ni­ka. Jos darbuotojams toks su­ma­ny­mas [...]
Dar šie­met Ša­kių cen­tre tu­rė­tų iš­kil­ti pa­mink­las lie­tu­vių kal­bai. Ją sim­bo­li­zuos Ne­prik­lau­so­my­bės gat­vės alė­ja žen­gian­čios za­na­vy­kės mer­gai­tės skulp­tū­ra ir lietuviškos abė­cė­lės rai­dės [...]
Nuo ki­to se­zo­no „SMScre­dit.lt A ly­go­je“ ne­bus ri­bo­ja­mas Eu­ro­pos Są­jun­gos pi­lie­ty­bę tu­rin­čių žai­dė­jų skai­čius. Tuo tar­pu le­gio­nie­riams iš ne ES ša­lių bus tai­ko­mas pereinamasis tre­jų me­tų [...]
Po „SMScre­dit.lt A ly­gos“ per­trau­kos Jo­na­vos „Lie­ta­vos“ fut­bo­li­nin­kai spa­lio 2 d. vyks į Vil­nių, kur Lie­tu­vos fut­bo­lo fe­de­ra­ci­jos (LFF) sta­dio­ne su­si­tiks su vie­na čem­pio­na­to lydere – „Tra­kų“ [...]
Lie­tu­vos ak­lų­jų bib­lio­te­ka šio­mis die­no­mis ne­įp­ras­tai šur­mu­liuo­ja: vi­si džiau­gia­si iš Rio de Ža­nei­ro grį­žu­siais bend­ra­dar­biais „auk­si­niais ber­niu­kais“, par­olim­pi­nius aukso me­da­lius par­ve­žu­siais [...]
Jau šį pir­ma­die­nį, spa­lio 3 die­ną, Vil­niaus vo­kie­čių bend­ruo­me­nės an­samb­lis at­liks pro­tė­vių dai­nas sos­ti­nė­je, Vo­kie­čių gat­vė­je. Čia bus pa­ka­bin­ta ir at­mi­ni­mo len­te­lė vokiečių kal­ba. Pen­kio­li­ka [...]
Šiuo me­tu ga­lio­jan­čią de­šimt­ba­lę ver­ti­ni­mo sis­te­mą Lie­tu­vos uni­ver­si­te­tuo­se ke­ti­na­ma pa­keis­ti iki ki­to rug­sė­jo.
Nau­jus ke­lius kos­mo­so ty­ri­muo­se pra­my­nęs Eu­ro­pos kos­mi­nis zon­das „Ro­set­ta“ penk­ta­die­nį bai­gė 12 me­tų tru­ku­sią odi­sė­ją, kai bu­vo nu­kreip­tas įsi­rėž­ti į ko­me­tą, kurią ly­dė­jo pa­sta­ruo­sius [...]
Rug­sė­jis mus pa­si­ti­ko šil­tais orais, ir bu­vo grau­du skir­tis su at­os­to­go­mis. Jei pūs­tų šal­ti, bjau­rūs vė­jai su lie­tu­mi, tai psi­cho­lo­giš­kai bū­tų ti­krai leng­viau dar­buo­tis. Tačiau ši­lu­ma taip [...]
Pa­sau­lio kli­ma­tas iki 2050 me­tų at­šils dviem laips­niais Cel­si­jaus ir per­žengs ri­bą, ro­dan­čią, kad kli­ma­to po­ky­čių pro­ce­sas įgi­jo pa­vo­jin­gą mas­tą, ket­vir­ta­die­nį perspėjo sep­ty­ni iš­ki­lūs [...]
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
IT mil­ži­nė „Dell Tech­no­lo­gies“ pri­sta­tė at­nau­jin­tą ne­šio­ja­mą­jį kom­piu­te­rį „XPS 13“, jau lai­ko­mą ne tik vie­na sti­lin­giau­sių se­zo­no tech­no­lo­gi­nių nau­jie­nų, bet ir be­ne kom­pak­tiš­kiau­siu [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Gra­žuo­lis Ken­dis – apie 3 mė­ne­sių am­žiaus ka­ti­nu­kas ga­li bū­ti va­di­na­mas lū­ši­mi. Ži­no­ma, na­mi­ne lū­ši­mi, nes Ken­dis glos­to­mas burz­gia kaip trak­to­riu­kas ir yra tikras mei­lu­mo įsi­kū­ni­ji­mas.
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Užg­rū­din­ti vai­kai ser­ga re­čiau. At­ša­lus orams ne­ga­li­me vai­ko pa­vers­ti mi­mo­za, sau­go­ma nuo vė­jo gū­sio. Kaip iš­la­vi­ruo­ti, kad grūdindami jo ne­su­sarg­din­tu­me.
Jei vai­ko he­mog­lo­bi­no kie­kis ma­žas, tė­vai ga­li ne­rtis iš kai­lio grū­din­da­mi, ta­čiau li­gos vis tiek kibs. Kaip su­stip­rin­ti krau­ją prasidėjus li­gų se­zo­nui?
Stin­gas, ku­ris sa­vo nau­jau­siam al­bu­mui, be ki­tų, pa­si­rin­ko ir pa­bė­gė­lių kri­zės te­mą, Ber­ly­ne su­si­ti­ko su Si­ri­ją pa­li­ku­siais mu­zi­kan­tais ir pa­pra­šė jų leidimo įra­šy­ti dai­ną.
Šie vy­rai ir mo­te­rys vil­ki gra­žiau­sius ir bran­giau­sius dra­bu­žius pa­sau­ly­je, bet jų vei­duo­se atsispindi ab­so­liu­tus nuo­bo­du­lys.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip vertinate padėtį Lietuvoje per pastaruosius 4 metus?
Teigiamai. Pasiekta daug svarbių laimėjimų
Neutraliai. Pasirodėme neblogai, bet tikėjausi geriau
Neigiamai. Neišspręsta nei viena opi šaliai problema
Man tas pats. Niekada čia niekas nepasikeis
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami