Padangų naujienos laukia žiemos

Vidmantas UŽUSIENIS v.uzusienis@lzinios.lt 2015-10-12 06:00
Vidmantas UŽUSIENIS
v.uzusienis@lzinios.lt
2015-10-12 06:00
Rokas Lipeikis pažymėjo, kad šiam žiemos sezonui vairuotojai gali rinktis padangas iš 40 naujienų. LŽ archyvo nuotrauka
Pra­ėju­sią sa­vai­tę ti­tu­luo­to ra­lio meis­tro Ro­ko Li­pei­kio va­do­vau­ja­ma įmo­nė „Eg­zo­ti­ka“ žur­na­lis­tams ir spe­cia­lis­tams su­ren­gė žie­mos se­zo­nui skir­tų nau­jų pa­dan­gų pri­sta­ty­mą, o pla­čiau bu­vo apž­velg­ti „Coo­per“, „Roads­ton“, „Star­maxx“, „Ken­da“ pa­dan­gų mo­de­liai.

Vai­ruo­to­jai va­sa­ri­nį sa­vo plie­ni­nių žir­gų apa­vą pri­va­lės pa­keis­ti jau iki lap­kri­čio 10 die­nos. Vis dėl­to spe­cia­lis­tai pa­ta­ria ne­lauk­ti ga­lu­ti­nės da­tos ir ma­ši­nų apa­vą keis­ti tuo­met, kai vi­du­ti­nė par­os tem­pe­ra­tū­ra nu­kris iki plius 7 laips­nių, nes esant to­kiai tem­pe­ra­tū­rai sau­gu­mo at­žvil­giu pra­na­šes­nės tam­pa žie­mi­nės pa­dan­gos.

Šiam se­zo­nui par­eng­ta dau­giau nei 40 nau­jie­nų. Pa­sak „Eg­zo­ti­kos“ va­do­vo R.Li­pei­kio, da­bar po­pu­lia­riau­sių dy­džių pa­dan­gas ga­li­ma rink­tis iš dau­giau nei 300 skir­tin­gų mo­de­lių.

Pri­sta­ty­mo me­tu bu­vo mi­ni­mi „Coo­per“ (tarp di­džiau­sių šio žie­mos nau­jie­nų yra „Coo­per Weat­her Mas­ter WSC“, „Weat­her­mas­ter SA2+ T“, „Weat­her Mas­ter SA2+H/V“ mo­de­liai), „Brid­ges­to­ne“ („Bliz­zak DM V2“), „Roads­to­ne“ (svar­biau­sios nau­jie­nos – „Win­guard WinS­pi­ke“, „Eu­ro­Win“, „Win­guard Sport“, „Win­guard Ice SUV“, „Win­guard Spi­ke SUV), „Star­maxx“ (šios se­zo­no svar­biau­sios nau­jie­nos – W810, W850, W870, ST900, ST950, ST960), „Ken­da“ (per „Eg­zo­ti­kos“ pri­sta­ty­mą bu­vo pa­mi­nė­tos vie­nas šios mar­kės nau­jau­sias mo­de­lis – KR37) pre­ki­niai ženk­lai.

„Eg­zo­ti­kos“ va­do­vas R.Li­pei­kis siū­lo ypač di­de­lį dė­me­sį at­kreip­ti į Ame­ri­ko­je ga­mi­na­mas „Coo­per“ pa­dan­gas. Vers­li­nin­ko tei­gi­mu, ame­ri­kie­čių pro­duk­ci­ja klien­tus la­biau­siai trau­kia dėl ypač ge­ro pa­dan­gų ko­ky­bės san­ty­kio su jų kai­na.

Naujoji "Bridgestone Blizzak DM V2". /Gamintojo nuotrauka

Pa­ti­krin­ta Alpėse

Šie­met bus pre­kiau­ja­ma „Coo­per“ kon­cer­no pa­ga­min­to­mis nau­jo­mis žie­mi­nė­mis pa­dan­go­mis leng­vie­siems au­to­mo­bi­liams „Weat­her­mas­ter SA2+ T“ ir „Weat­her Mas­ter SA2+H/V“. Tei­gia­ma, kad jos pa­kei­tė anks­tes­nį SA2 mo­de­lį, taip pat ku­riant „Weat­her­mas­ter SA2+ T“ ir „Weat­her Mas­ter SA2+H/V“ bu­vo pa­nau­do­tos nau­jau­sios „Coo­per“ tech­no­lo­gi­jos ir ga­my­bos me­to­dai. Ma­ža to, SA2+ mo­de­lis bu­vo tes­tuo­tas eks­tre­ma­liau­sio­mis Al­pių kal­nų są­ly­go­mis, to­dėl vai­ruo­to­jams ga­li­ma pa­siū­ly­ti pa­ti­ki­mas pa­dan­gas, tin­kan­čias vi­siems žie­mos iš­ban­dy­mams.

„Coo­per SA2+ H/V“ mo­de­lis tu­ri pa­žan­giau­sią pro­tek­to­rių, į ku­rio gu­mos mi­ši­nį yra mai­šo­mas di­des­nis kie­kis si­li­cio. Šis ele­men­tas pa­ge­ri­na su­ki­bi­mą ant šla­pios ke­lio dan­gos, snie­go ir pur­vo.

Tuo me­tu „Weat­her­mas­ter SA2+“ žie­mi­nių pa­dan­gų pro­tek­to­riui yra pa­nau­do­tas „Ta­pe­red Al­ter­na­ting Groo­ve“ (TAG) tech­no­lo­gi­nis spren­di­mas. Pri­tai­kius TAG pro­tek­to­riaus kraš­ti­niai grio­ve­liai yra pa­suk­ti šiek tiek į prie­kį, o cen­tri­nis grio­ve­lis yra pa­kreip­tas į prieš­in­gą pu­sę. Ši tech­no­lo­gi­ja ir­gi už­ti­kri­na ge­res­nes stab­dy­mo ir trau­kos sa­vy­bes ant snie­go ir šla­pios ke­lio dan­gos.

Uni­ka­laus di­zai­no kryp­ti­niu pro­tek­to­riaus raš­tu bei spe­cia­liu si­li­cio diok­si­du pri­sod­rin­tu gu­mos mi­ši­niu ga­li pa­si­gir­ti ir dar vie­na ame­ri­kie­čių nau­jie­na – „Coo­per Weat­her Mas­ter WSC“. Toks de­ri­nys už­ti­kri­na pui­kias pa­dan­gų eksp­loa­ta­ci­jos cha­rak­te­ris­ti­kas žie­mos me­tu ne­prik­lau­so­mai nuo oro tem­pe­ra­tū­ros bei ki­tų at­mos­fe­ros są­ly­gų.

Iš­nau­do­ja memb­ra­nų privalumus

Karš­čiau­sia „Bridgs­to­ne“ nau­jie­na yra nau­jo­ji „Bliz­zak DM-V2“. Pa­sak „Eg­zo­ti­kos“ spe­cia­lis­tų, ko ge­ro, tai yra pa­ti ge­riau­sia ir pa­žan­giau­sia šios se­zo­no „Brid­ges­to­ne“ kon­cer­no žie­mi­nė pa­dan­ga, su­kur­ta vi­su­rei­giams. Ge­riau­siai ne­ei­li­nės nau­jo­sios „Brid­ges­to­ne Bliz­zak DM-V2“ sa­vy­bės at­sisk­lei­džia va­žiuo­jant le­du. Ku­riant pa­dan­gą bu­vo pa­nau­do­ta ypač efek­ty­vi tech­no­lo­gi­nė nau­jo­vė – gu­mos mi­ši­nys su dau­gy­be ma­žų memb­ra­nų. Jos iš­stu­mia van­dens per­tek­lių, at­si­ran­dan­tį tarp pa­dan­gos ir ap­le­dė­ju­sių pa­vir­šių, taip su­ma­žin­da­mos sly­di­mo pa­vo­jų, kai pra­ran­da­mas ma­ši­nos val­dy­mas. Memb­ra­nos taip pat su­tei­kia ga­li­my­bę ki­lus pa­vo­jin­gai si­tua­ci­jai au­to­mo­bi­lį pa­ti­ki­miau su­stab­dy­ti.

Žie­mi­nės pa­dan­gos „Star­maxx W810“ ir­gi ap­gink­luo­tos svar­biau­sio­mis sa­vy­bė­mis sau­giam ir kom­for­tiš­kam vai­ra­vi­mui, ku­rį le­mia mak­si­ma­lus su­ki­bi­mas, sta­bi­lu­mas bei trum­pas stab­dy­mo ke­lias su­dė­tin­giau­sio­mis žie­mos są­ly­go­mis. Šią sa­vy­bių vi­su­mą už­ti­kri­na uni­ka­lus pro­tek­to­riaus raš­tas su ke­tu­riais gi­liais grio­ve­liais ir tan­kiu la­me­lių tink­lu bei pa­gal FST (Fi­ne Si­li­ca Tech­no­lo­gy) tech­no­lo­gi­ją su­kur­tas gu­mos mi­ši­nys.

Pa­dan­gų gu­mos mi­ši­nys su­kur­tas taip, kad iš­lai­ky­tų rei­kia­mą elas­tin­gu­mą prie itin že­mos tem­pe­ra­tū­ros taip už­ti­kri­nant mak­si­ma­lų su­ki­bi­mą ir trum­pą stab­dy­mo ke­lią ant snie­gu ar le­du pa­deng­to ke­lio. Pa­dan­ga su­tvir­tin­ta nai­lo­no sluoks­niu bei pla­čiais plie­ni­niais dir­žais, sie­kiant už­ti­krin­ti sta­bi­lu­mą bei kom­for­tą va­žiuo­jant di­de­liu grei­čiu bei po­sū­kiuo­se. To­kia kons­truk­ci­ja taip pat ga­ran­tuo­ja to­ly­gų dė­vė­ji­mą­si bei il­gą eksp­loa­ta­ci­jos lai­ką.

Naujoji "Starmaxx IceGripper W810". /Gamintojo nuotrauka

„Ken­do“ spin­di ralyje

Iš „Ken­da“ ga­mi­nių R. Li­pei­kis iš­ssky­rė nau­ją­ją KR37, skir­tą va­ži­nė­ti vi­su­rei­giams ir pa­si­žy­min­čią pui­kio­mis trau­kos ir su­ki­bi­mo sa­vy­bė­mis ant snie­go ir le­do, bei už­ti­kri­na itin ge­rą ir sau­gų au­to­mo­bi­lio ma­nev­rin­gu­mą va­žiuo­jant žie­mos ke­liais net ir di­de­liu grei­čiu. „Dau­gu­ma Lie­tu­vo­je vyks­tan­čių ra­lių lai­mi au­to­mo­bi­liai, „a­pau­ti“ „Ken­da“ pa­dan­go­mis. Ar be­ga­li bū­ti ge­res­nė rek­la­ma pre­ki­niam ženk­lui?“, – sa­kė jis.

Pa­sak R. Li­pei­kio, pui­kias „Ken­da KR37“ žie­mi­nių pa­dan­gų sa­vy­bes už­ti­kri­na spe­cia­lus kryp­ti­nis pro­tek­to­riaus raš­tas, skir­tas mak­si­ma­liam su­ki­bi­mui su snie­guo­ta ar ap­le­dė­ju­sia ke­lio dan­ga, o pen­kios stam­bių blo­ke­lių ei­lės bei gi­lūs ir pla­tūs juos ski­rian­tys grio­ve­liai yra skir­ti mak­si­ma­liam pra­va­žu­mui bei itin grei­tam snie­go ir van­dens pa­ša­li­ni­mui iš po pa­dan­gos. Ke­tu­ri iš­il­gi­niai grio­ve­liai itin efek­ty­viai sau­go nuo ak­vap­la­na­vi­mo su­si­da­ry­mo dėl di­de­lio van­dens kie­kio ant ke­lio dan­gos. Smul­kių la­me­lių tink­las vi­sa­me pa­dan­gos pa­vir­šiu­je yra skir­tas dar pa­ge­rin­ti trau­ką su ke­lio dan­ga ir tuo pa­čiu už­ti­krin­ti to­ly­gų ir kom­for­tiš­ką va­žia­vi­mą.

Pre­ci­ziš­ką au­to­mo­bi­lio val­dy­mą va­žiuo­jant di­džiu­liu grei­čiu bei pui­kų su­ki­bi­mą po­sū­kiuo­se už­ti­kri­na ma­sy­vūs ir stan­dūs nau­jo­sios KR37 šo­ni­niai blo­ke­liai su aš­trio­mis briau­no­mis.

Pri­jau­kin­tos mo­der­nios technologijos

Tarp ke­tu­rias­de­šim­ties šio se­zo­no „Eg­zo­ti­kos“ pa­dan­gų nau­jie­nų, pa­sak R. Li­pei­kio, tra­di­ciš­kai svar­bią vie­tą užims „Roads­to­ne“. „Šių pa­dan­gų eks­po­zi­ci­ja yra kruopš­čiai at­rink­ta ir tu­rė­tų ge­riau­siai ten­kin­ti pa­čių įvai­riau­sių pir­kė­jų po­rei­kius: tiek tų, ku­rie ieš­ko ma­žiau­sios kai­nų, tiek ir tų, ku­riems svar­biau­sia yra ko­ky­bė. Ga­myk­la, iš ku­rios at­si­ve­ža­me „Roads­to­ne“ pa­dan­gas, yra vi­siš­kai au­to­ma­ti­zuo­ta ir ne­abe­jo­ti­nai pa­ti mo­der­niau­sia to­kio pro­fi­lio įmo­nė vi­so­je Pie­tų Ko­rė­jo­je. Pa­dan­gas ji ga­mi­na nuo 1942-ųjų, to­dėl tu­ri su­kau­pu­si di­džiu­lę pa­tir­tį ir „pri­si­jau­ki­nu­si“ pa­čias mo­der­niau­sias tech­no­lo­gi­jas. Tai pri­pa­žįs­ta ir di­die­ji au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jai, tarp jų – „ Volks­wa­gen“, „Ško­da“, „Seat“, „Chrys­ler“, „Re­nault“, „Mit­su­bis­hi“, nuo­lat nau­do­jan­tys „Roads­to­ne“ pa­dan­gas sa­vo ga­mi­na­mų au­to­mo­bi­lių ori­gi­na­lio­je įran­go­je“, – pa­brė­žė R. Li­pei­kis.

2015–2016 me­tų svar­biau­sios žie­mos se­zo­no „Roads­to­ne“ nau­jie­nos yra „Win­guard WinS­pi­ke“, „Eu­ro­Win“, „Win­guard Sport“, „Win­guard Ice SUV“, „Win­guard Spi­ke SUV“ pa­dan­gos.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras so­cial­de­mo­kra­tas Juo­zas Ole­kas iš­sau­go­jo pos­tą. Tre­čia­die­nį į slap­tą bal­sa­vi­mą at­vy­ko vos 37 Sei­mo na­riai.
Že­mės ūkio mi­nis­trė „dar­bie­tė“ Vir­gi­ni­ja Bal­trai­tie­nė at­lai­kė opo­zi­ci­nių konservatorių su­reng­tą in­ter­pe­lia­ci­ją.
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma ir Ira­ko mi­nis­tras pir­mi­nin­kas Hai­de­ras al-Aba­di su­ta­rė, kad į Ira­ką pa­pil­do­mai bus at­siųs­ta 600 JAV ka­rių, ku­rie pa­dės reng­ti Mo­su­lo puo­li­mą, sa­kė tre­čia­die­nį [...]
Egip­to par­ei­gū­nai an­tra­die­nį iš­kė­lė Vi­dur­že­mio jū­ro­je nu­sken­du­sį mig­ran­tų lai­vą ir iš­trau­kė ma­žiau­siai 33 la­vo­nus, o pra­ei­tą sa­vai­tę įvy­ku­sios tra­ge­di­jos pa­tvir­tin­tų aukų skai­čius pa­di­dė­jo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
16-asis Len­kų ki­no fes­ti­va­lis vyks spa­lio 6 – 16 die­no­mis pen­kiuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se – Vil­niu­je, Kau­ne, Klai­pė­do­je, Ma­žei­kiuo­se ir Šal­či­nin­kuo­se. Len­ki­jos ins­ti­tu­to direktorius Mar­ci­nas Lapc­zyns­kis, [...]
Ak­to­riui, re­ži­sie­riui, bar­dui Kos­tui Smo­ri­gi­nui pa­skir­ta pir­mo­jo laipsnio vals­ty­bi­nė pen­si­ja.
Nau­jau­sias re­ži­sie­riaus Ig­no Miš­ki­nio dar­bas – tai tre­čia­sis jo pil­no me­tro fil­mas, po sėk­min­gai pa­si­ro­džiu­sių „Di­rin­gas“ ir „Ar­ti­mos švie­sos“.
Klai­pė­dos dra­mos tea­tras kvie­čia į prem­je­rą vai­kus – spa­lio 8 – 9 d. 12 val. tea­tras ro­dys spek­tak­lį pa­gal vie­ną gar­siau­sių pa­sau­ly­je kla­si­ki­nės vai­kų li­te­ra­tū­ros kny­gą – Ken­net­ho Gra­ha­me­‘o [...]
Ki­tų me­tų biu­dže­tas pla­nuo­ja­mas su ne­di­de­liu de­fi­ci­tu, ku­riam, kaip ti­ki­ma­si, Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja pri­tars, jei nau­ja­sis Dar­bo ko­dek­sas ir ki­ti so­cia­li­nės ap­sau­gos sis­te­mos pakeitimai bus pri­pa­žin­ti [...]
„Devs.LT“, ku­rian­ti dirb­ti­nio in­te­lek­to pa­grin­du vei­kian­čią prog­ra­muo­to­jų pa­ieš­kos plat­for­mą, jun­gia­si prie „Vil­nius Tech Park“ vers­lo vystymo par­tne­rių tink­lo. 
Baig­tas svar­bus Ve­liuo­nos Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ėmi­mo į dan­gų baž­ny­čios (Jur­bar­ko raj.) tvar­ky­bos dar­bų eta­pas. Jo me­tu res­tau­ruo­ti Vy­tau­ti­ne va­di­na­mos baž­ny­čios pa­ma­tai ir fa­sa­dai. Šie­met [...]
Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­ba (VSAT) su­lai­kė tar­ny­bi­nį pa­sie­nie­čių šu­nį nu­šo­vu­sį Ar­vy­dą Koms­kį, ku­ris yra Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­ko Kęs­to Koms­kio ir Pa­gė­gių me­ro Virginijaus Koms­kio bro­lis.
Tre­čia­die­nį bu­vo pra­tęs­tas Lie­tu­vos mo­te­rų ran­ki­nio čem­pio­na­to star­to rung­ty­nės tarp Ute­nos dau­gia­funk­ci­nio spor­to cen­tro (DSC) ir Vil­niaus LEU „Švie­sa-Eg­lė“ ko­lek­ty­vų. Ute­nos DSC – Vil­niaus [...]
„Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te „Lie­tu­vos ry­tas“ na­muo­se po itin at­kak­lios ko­vos 68:66 pa­lau­žė Pa­ne­vė­žio „Liet­ka­be­lį“ ir iš­ko­vo­jo tre­čią pergalę iš ei­lės.
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
Ty­ri­mų duo­me­ni­mis, be gim­to­sios kal­bos di­džio­ji dau­gu­ma lie­tu­vių mo­ka bent vie­ną už­sie­nio – pa­gal šią sta­tis­ti­ką esa­me vie­na iš pir­mau­jan­čių ša­lių Eu­ro­po­je. Vis dėl­to šiais lai­kais vie­nos [...]
Vie­nos di­džiau­sių Lie­tu­vos la­ze­ri­nių pro­duk­tų ir spren­di­mų tie­kė­jų „Al­tech­na R&D“ su­kur­ta itin plo­nų pjū­vių tech­no­lo­gi­ja šie­met pri­pa­žin­ta ge­riau­siu vers­lo ir moks­lo bend­ra­dar­bia­vi­mo [...]
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Sti­lin­gi me­di­niai lip­du­kai jū­sų kom­piu­te­riui? Tam­so­je švie­čian­tis bu­me­ran­gas? O gal­būt prie sta­lo prie sta­lo tvir­ti­na­ma ap­lin­kai draugiška šiukš­lių dė­žė? 
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
JAV ak­to­rius Ja­re­das Le­to pro­diu­suos fil­mą „War­ho­las“ ir vai­dins pa­grin­di­nį jo he­ro­jų. Juo­sto­je bus pa­sa­ko­ja­ma apie le­gen­di­nį po­pu­lia­rio­jo me­no pradininką An­dy War­ho­lą.
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami