Pagalba „nusėdusiam“ automobilio akumuliatoriui

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2014-11-26 10:46
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2014-11-26 10:46
"AD Baltic" nuotrauka
At­ėjus šal­tu­kui tai, kad aku­mu­lia­to­rius yra vi­siš­kai iš­si­kro­vęs, daž­niau­siai pa­aiš­kė­ja bū­tent ta­da, kai pri­rei­kia kur nors sku­biai va­žiuo­ti. Kaip su­ktis iš to­kios pa­dė­ties? Ko­kie veiks­mai yra efek­ty­vūs, o ku­rių rei­kė­tų veng­ti?

At­sa­ky­da­mi į šiuos klau­si­mus, au­to­mo­bi­lių de­ta­lių pre­ky­bos įmo­nės „AD Bal­tic“ eks­per­tai at­krei­pia dė­me­sį, kad net so­li­dų vai­ra­vi­mo sta­žą tu­rin­tys au­to­mo­bi­li­nin­kai daž­nai pa­inio­ja su aku­mu­lia­to­riais su­si­ju­sių prob­le­mų prie­žas­tis ir pa­sek­mes. Ki­taip nei pa­dan­gų, aku­mu­lia­to­riaus dė­vė­ji­mo­si po­žy­mių iš­oriš­kai ne­ga­li­me pa­ma­ty­ti, to­dėl „nei iš šio, nei iš to“ ne­už­si­ve­dan­tis au­to­mo­bi­lis be­veik vi­suo­met bū­na ne­ma­lo­ni staig­me­na. Prob­le­mos kal­ti­nin­ku tam­pa aku­mu­lia­to­rius ir su­skum­ba­ma jį keis­ti. Ka­dan­gi šią ope­ra­ci­ją iš tie­sų ga­li­ma ne­sun­kiai at­lik­ti tu­rint ke­le­tą įran­kių be spe­cia­lis­tų pa­gal­bos, jau po pir­mų aku­mu­lia­to­rius pokš­tų ke­liau­ja­ma į ar­ti­miau­sią de­ga­li­nę, tur­gų ar au­to­mo­bi­lių da­lių par­duo­tu­vę ir „blo­gas“ aku­mu­lia­to­rius kei­čia­mas nau­ju.

De­ja, ne­ži­nant ti­kro­sios prie­žas­ties, nau­jas aku­mu­lia­to­rius pa­dės ne­il­gam – po ku­rio lai­ko teks su­si­dur­ti su to­kio­mis pat prob­le­mo­mis. To­dėl vos pa­ste­bė­ję, kad au­to­mo­bi­lio va­rik­lį su­nku už­ves­ti, kreip­ki­tės į spe­cia­lis­tus. Kar­tais aku­mu­lia­to­rius la­bai grei­tai iš­krau­na gau­si elek­tros įran­ga – ga­lin­ga gar­so apa­ra­tū­ra, pa­pil­do­mi ži­bin­tai, šil­do­mos sė­dy­nės, daž­nai mon­tuo­ja­mos net ke­lios ap­sau­gos sis­te­mos ir ypač gran­di­nė­je at­si­ra­dęs sro­vės nuo­tė­kis. Daž­nai vai­ruo­to­jas apie tai net ne­pa­gal­vo­ja.

„AD Bal­tic“ eks­per­tų tei­gi­mu, kar­tais net to­kios smulk­me­nos, kaip ne­šva­rūs aku­mu­lia­to­riaus po­liai pa­di­di­na pa­sip­rie­ši­ni­mą sro­vės te­kė­ji­mui į gnyb­tus ir pa­sun­ki­na va­rik­lio už­ve­di­mą. Va­žiuo­jant trum­pus at­stu­mus, pa­tar­ti­na iš­jung­ti ne­rei­ka­lin­gus ga­lią nau­do­jan­čius prie­tai­sus, kad kuo dau­giau elek­tros sro­vės lik­tų aku­mu­lia­to­riui įkrau­ti. Prie 12 vol­tų liz­do pri­jun­gę aku­mu­lia­to­riaus „sar­gą“, ga­lė­si­te ste­bė­ti aku­mu­lia­to­riaus įkro­vi­mo ly­gį ir lai­ku jį įkrau­ti. Vi­si au­to­mo­bi­lio elek­tros prie­tai­sai, įjung­ti vie­nu me­tu, su­nau­do­ja tris kar­tus dau­giau elek­tros ener­gi­jos nei au­to­mo­bi­lio ge­ne­ra­to­rius ga­li pa­ga­min­ti, tad trūks­ta­mas ener­gi­jos kie­kis nau­do­ja­mas iš aku­mu­lia­to­riaus.

Tais at­ve­jais, kai su­si­ruo­šus į ke­lio­nę stai­ga pa­aiš­kė­ja, jog aku­mu­lia­to­rius yra vi­siš­kai iš­si­kro­vęs, efek­ty­viau­sias bū­das pa­ju­dė­ti iš vie­tos – už­ve­di­mo lai­dais „pa­sis­ko­lin­ti“ ki­to au­to­mo­bi­lio ener­gi­jos. Ta­čiau to­kios gel­bė­ji­mo ope­ra­ci­jos me­tu, pri­jun­gus va­di­na­muo­sius „kro­ko­di­lus“, su­si­da­ro di­de­li sro­vės svy­ra­vi­mai, ku­rie ga­li pa­kenk­ti vi­sai elek­tros sis­te­mai. To­dėl au­to­mo­bi­lis, be­si­da­li­jan­tis ener­gi­ja, tu­rė­tų sto­vė­ti iš­jung­ta de­gi­mo sis­te­ma.

Jei nie­kas ne­tu­ri už­ve­di­mo lai­dų, au­to­mo­bi­lį su me­cha­ni­ne pa­va­rų dė­že ga­li­ma ban­dy­ti už­ves­ti vel­kant buk­sy­ru. Ta­čiau „AD Bal­tic“ eks­per­tai pers­pė­ja, kad to­kiu at­ve­ju rei­kė­tų sau­go­tis ri­zi­kų, su­si­ju­sių su sli­džiu ke­liu ir ap­ša­lu­siais lan­gais. Įjun­gus pa­va­rą ir at­lei­dus san­ka­bą, trau­kia­mos ma­ši­nos ra­tai blo­kuo­ja­mi – jie pra­de­da slys­ti, to­dėl au­to­mo­bi­lis ga­li „iš­šok­ti“ į prieš­prie­ši­nio eis­mo juo­stą ar at­sis­to­ti sker­sai ke­lio. Be to, ap­šar­mo­ję lan­gai truk­do įver­tin­ti at­stu­mą iki „gel­bė­to­jo“ ma­ši­nos ga­lo bei pa­ste­bė­ti ki­tas kliū­tis, to­dėl pa­di­dė­ja ava­ri­jos ti­ki­my­bė.

Dar vie­nas gel­bė­ji­mo bū­das se­nam ir silp­nam aku­mu­lia­to­riui – lai­ky­mas šil­to­je pa­tal­po­je. Ži­nant au­to­mo­bi­lio prob­le­mas, pra­de­dan­čias ka­muo­ti šal­tuo­ju me­tų lai­ku, va­ka­re ga­li­ma aku­mu­lia­to­rių iš­siim­ti, par­si­neš­ti na­mo, o ry­tą – grą­žin­ti į jo „dar­bo“ vie­tą. Jei to pa­da­ry­ti ne­įma­no­ma, „AD Bal­tic“ eks­per­tai pa­ta­ria ban­dy­ti su­šil­dy­ti ba­te­ri­ją ant jos už­dė­jus karš­to van­dens pūs­lę ir pa­lai­kius maž­daug de­šimt mi­nu­čių, kol aku­mu­lia­to­rius su­šils.

Vi­siš­kai iš­si­kro­vu­sio aku­mu­lia­to­riaus au­to­mo­bi­ly­je tra­di­ci­niais bū­dais (t. y. ti­kin­tis, kad pa­kaks au­to­mo­bi­lio ge­ne­ra­to­riaus dar­bo) įkrau­ti ne­įma­no­ma. Rei­kia jį įkrau­ti sta­cio­na­riai, o ge­riau­sia – pa­ti­kė­ti spe­cia­lis­tui. „AD Bal­tic“ spe­cia­lis­tai pers­pė­ja, kad per­krau­to ir ne­vi­siš­kai įkrau­to aku­mu­lia­to­riaus vei­ki­mo lai­kas su­trum­pė­ja ke­le­tą kar­tų.

Įkrau­ti „tuš­čią“ aku­mu­lia­to­rių už­trun­ka ne ma­žiau nei 20 va­lan­dų, kai ši pro­ce­dū­ra at­lie­ka­ma šil­do­mo­je pa­tal­po­je. Svar­bu ir tai, kad iš­krau­tą aku­mu­lia­to­rių bū­ti­na kiek įma­no­ma grei­čiau įkrau­ti. Prieš­in­gu at­ve­ju jis bus su­ga­din­tas – che­mi­nės reak­ci­jos (su­lfa­ti­za­ci­ja) taip pa­vei­kia plokš­tes, kad jos ne­be­ga­li nei pri­im­ti, nei ati­duo­ti ener­gi­jos.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Du Lie­tu­vos Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­gų bū­riai šį sa­vait­ga­lį da­ly­vau­ja Lat­vi­jo­je vyks­tan­čio­se lau­ko tak­ti­nė­se pra­ty­bo­se, pra­ne­šė Krašto ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja.
At­sis­vei­kin­ti su žmo­gu­mi be pyk­čio ir Lie­tu­vos švie­suo­liu va­din­tu pro­fe­so­riu­mi mi­nios žmo­nių į VDU Di­džią­ją au­lą plūdo dvi die­nas.
Pra­ncū­zi­jos pre­zi­den­tas Fran­cois Hol­lan­de'as iš­reiš­kė vil­tį, kad par­ei­gū­nams ar­ti­miau­sias ke­le­tą sa­vai­čių pa­vyks per­kel­ti iki 9 tūkst. mig­ran­tų iš skur­džios sto­vyk­los Ka­lė į pri­ėmi­mo cen­trus [...]
Es­ti­jos rin­ki­kų ko­le­gi­jai šeš­ta­die­nį per an­trą­jį bal­sa­vi­mą ne­pa­vy­ko iš­rink­ti pre­zi­den­to Too­mo Hend­ri­ko Il­ve­so įpė­di­nio, nes nei vie­nas kan­di­da­tas ne­su­rin­ko pa­pras­tos balsų dau­gu­mos, to­dėl [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Vos prieš ke­le­tą sa­vai­čių iš di­džiau­sio pa­sau­ly­je me­nų fes­ti­va­lio Ško­ti­jos sos­ti­nė­je Edin­bur­ge su spe­cia­liuo­ju pri­zu grį­žęs AAT | Ar­tū­ro Arei­mos tea­tras nau­ją tea­tro sezoną pra­de­da prem­je­ra [...]
Kiek­vie­na mums su­teik­ta aki­mir­ka yra ne­įkai­no­ja­ma. Vie­nos iš­nyks­ta vos blyks­te­lė­ju­sios, o ki­tos, re­gis, tę­sia­si am­ži­ny­bę. Ta­čiau kiek­vie­no­je sly­pi ne­iš­ma­tuo­ja­mos ga­li­my­bės: vos per aki­mir­ką [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Sos­ti­nės ta­ry­bai ne­pri­ta­rus Vil­niaus kli­ni­ki­nės li­go­ni­nės reor­ga­ni­za­ci­jai, jos fi­lia­le An­ta­kal­nio li­go­ni­nė­je vis­tiek tu­rė­tų įsi­kur­ti Ge­ria­tri­jos cen­tras,  skir­tas su senėjimo pro­ce­sais su­si­ju­sioms [...]
Ru­si­jos am­ba­sa­do­rius Alek­sand­ras Udal­co­vas ne­įti­ki­no Šiau­lių va­do­vy­bės, kad cen­tri­nė­je mies­to aikš­tė­je rei­kė­tų pa­lik­ti sovietmečiu sta­ty­tą pa­mink­lą.
Ne­leng­vą per­ga­lę „Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te iš­ko­vo­jo „Žal­gi­rio“ krep­ši­nin­kai. Kau­nie­čiai na­muo­se 90:70 palaužė „Ju­ven­tus“ eki­pą.
Šeš­ta­die­nį Klai­pė­do­je ir Šiau­liuo­se star­ta­vo nau­ja­sis 2017m.Lie­tu­vos mo­te­rų rankinio ly­gos var­žy­bos.
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) par­ei­gū­nai, iš­ana­li­za­vę tei­sės ak­tus, reg­la­men­tuo­jan­čius pri­ėmi­mą į Lie­tu­vos di­džių­jų mies­tų mo­kyk­las, pa­da­rė iš­va­das, jog būtina to­bu­lin­ti tei­sės [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Bang­la­de­šo zoo­lo­gi­jos so­do pri­žiū­rė­to­jai tre­čia­die­nį su­ren­gė dviem liū­tams iš­kil­min­gas „ves­tu­ves“, ku­rio­se bu­vo ba­lio­nų ir net šir­dies pavidalo mė­sos py­ra­gas.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
An­tra­die­nį, rug­sė­jo 27-ąją, Vil­nius švęs Pa­sau­li­nę tu­riz­mo die­ną, to­dėl rug­sė­jo 24–25 ir 27 die­no­mis bus pa­siū­ly­ta net 20 eks­kur­si­jų ne­mo­ka­mai.
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Dau­ge­lis so­do ir dar­žo dar­bų jau at­lik­ta, ta­čiau ti­krai dar ne vi­si. No­rint sėk­min­gai už­baig­ti šį se­zo­ną ir pa­si­džiaug­ti der­liu­mi, rei­kia spė­ti lai­ku nu­im­ti li­ku­sias daržoves bei par­uoš­ti [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Ru­duo dar tik pra­si­dė­jo, ta­čiau per­ša­li­mo li­gos jau ima plis­ti. Per­mai­nin­gi orai ir ne­pa­kan­ka­mas rū­pi­ni­ma­sis sa­vo bei šei­mos na­rių svei­ka­ta daž­nai le­mia vie­ną ne­ma­lo­niau­sių ir su­nkiau­siai prog­no­zuo­ja­mų [...]
Bū­ti­ny­bė kas­dien kel­tis ir dirb­ti nuo de­vin­tos va­lan­dos yra la­biau­siai pa­pli­tu­si kan­ki­ni­mo for­ma šiuo­lai­ki­nė­je vi­suo­me­nė­je, tei­gia­ma Oks­for­do uni­ver­si­te­to pro­fe­so­riaus Pa­ulo Kelley at­lik­to ty­ri­mo [...]
„Šno­be­lio“ pre­mi­jos įteik­tos moks­li­nin­kams, ku­rie ty­ri­nė­jo me­la­gius, žiur­kėms už­mo­vė kel­nes ar­ba gyveno kaip žvė­rys.
Komentarai
Dienos klausimas
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami