Painus mašinų registravimas slepia lyderį

Vidmantas UŽUSIENIS v.uzusienis@lzinios.lt 2015-09-08 06:00
Vidmantas UŽUSIENIS
v.uzusienis@lzinios.lt
2015-09-08 06:00
Iš "Autotyrimų" ir "Regitros" pateikiamų rugpjūčio registravimo duomenų nėra aišku, kuri markė - "Fiat" ar "Volkswagen" - praėjusį mėnesį buvo populiariausia.   LŽ archyvo nuotrauka
Po ty­ri­mų bend­ro­vės „Au­to­ty­ri­mai“ pra­ne­ši­mo nau­jų au­to­mo­bi­lių rugp­jū­čio mė­ne­sio re­gis­tra­vi­mo re­zul­ta­tus pa­skel­bė ir vals­ty­bės įmo­nė (VĮ) „Re­gi­tra“ - jos pa­vie­šin­ti skai­čiai yra net 21,2 proc. ma­žes­ni.

Ty­ri­mų bend­ro­vės duo­me­ni­mis, rugp­jū­tį Lie­tu­vos ju­ri­di­niai ir fi­zi­niai as­me­nys įre­gis­tra­vo 1344 nau­jus au­to­mo­bi­lius, ar­ba 24 proc. dau­giau nei tą pa­tį mė­ne­sį per­nai (1083). Lie­tu­vos Res­pub­li­kos ke­lių trans­por­to prie­mo­nių re­gis­trą tvar­kan­čios VĮ „Re­gi­tra“ duo­me­nys ro­do, kad pra­ėju­sį mė­ne­sį bu­vo re­gis­truo­ti tik 1194 nau­ji leng­vie­ji au­to­mo­bi­liai, ar­ba net 150 (21,2 proc.) ma­žiau nei nu­ro­do „Au­to­ty­ri­mai“. To­kiu at­ve­ju ty­ri­mų bend­ro­vės nu­ro­do­mas rin­kos au­gi­mas bū­tų daug ma­žes­nis. Be­je, "Au­to­ty­ri­mai" skel­bia sa­vo sta­tis­ti­nius duo­me­nis skai­čiuo­jan­ti pa­gal „Re­gi­tros“ pa­tei­kia­mus pra­di­nius duo­me­nis ir juos ap­do­ro­ju­si pa­gal Eu­ro­pos Są­jun­gos reg­la­men­tuo­tą me­to­di­ką.

Kur "din­go" ma­ši­nos?

Pa­gal „Au­to­ty­ri­mų“ ap­do­ro­tą VĮ „Re­gi­tra“ sta­tis­ti­ką iš­ei­tų, kad per pir­mus aš­tuo­nis šių me­tų mė­ne­sius kaž­kur „din­go“ 147 nau­ji au­to­mo­bi­liai. Mat vals­ty­bės įmo­nė skel­bia sau­sį-rugp­jū­tį su­skai­čia­vu­si 11 183 nau­jus Ke­lių trans­por­to prie­mo­nių re­gis­tre at­si­ra­du­sius įra­šus, o ap­do­ro­ju­si „Re­gi­tros“ duo­me­nis bend­ro­vė „Au­to­ty­ri­mai“ - jau 11 330.

Pa­tei­kiant rugp­jū­čio nau­jų au­to­mo­bi­lių re­gis­tra­vi­mo sta­tis­ti­ką ne­ati­tin­ka ir ki­ti duo­me­nys. Tar­kim, pa­sak „Au­to­ty­ri­mų“, pra­ėju­sį mė­ne­sį Lie­tu­vos nau­jų au­to­mo­bi­lių rin­ko­je į pir­mą­ją vie­tą įsi­ver­žė "Volks­wa­gen", re­gis­tra­vu­si 216 nau­jų au­to­mo­bi­lių. „Vo­kie­čių ga­min­to­jo at­sto­vai Lie­tu­vo­je vos vie­nu au­to­mo­bi­liu ap­len­kė "Fiat", - tai tvir­ti­na­ma nau­jau­sio­je bend­ro­vės at­as­kai­to­je.

In­ter­ne­to tink­la­la­py­je re­gi­tra.lt skel­bia­mi ki­to­kie duo­me­nys. Pa­sak „Re­gi­tros“, rugp­jū­čio mė­ne­sį po­pu­lia­riau­sia au­to­mo­bi­lių mar­kė, įre­gis­tra­vu­si 197 nau­jas ma­ši­nas, bu­vo „Fiat“. „Volks­wa­gen“ įre­gis­tra­vo 11 au­to­mo­bi­lių ma­žiau.

„Re­gi­tros“ vie­šų­jų ry­šių spe­cia­lis­tė Lai­mu­tė Užu­pė ti­ki­no, jog skir­tu­mas grei­čiau­siai at­si­ra­do dėl to, kad sky­re­ly­je „Leng­vie­ji au­to­mo­bi­liai“ jos at­sto­vau­ja­ma įmo­nė skel­bia in­for­ma­ci­ją tik apie leng­vą­sias (M1) ka­te­go­ri­jos ma­ši­nas. Tuo me­tu "Au­to­ty­ri­mai“, kaip ti­ki­no „Re­gi­tros“ at­sto­vė, gal­būt sa­vo sta­tis­ti­niuo­se duo­me­ny­se prie M1 ka­te­go­ri­jos trans­por­to prie­mo­nių pri­skai­čiuo­ja ir N1 ka­te­go­ri­jos ma­ši­nas, ki­taip sa­kant, leng­vą­jį ko­mer­ci­nį trans­por­tą.

Pa­inia­vos ne­iš­ri­šo

Ta­čiau šį L. Užu­pės tei­gi­nį pa­nei­gė „Au­to­ty­ri­mų“ va­do­vas Ro­ber­tas Cic­ke­vi­čius: „Rug­sė­jo 4 die­nos duo­me­ni­mis, per aš­tuo­nis pir­mus šių me­tų mė­ne­sius bu­vo įre­gis­truo­ti 11 028 (dviem ma­žiau nei ro­do pre­li­mi­na­rūs skai­čia­vi­mai, ku­riuos „Au­to­ty­ri­mai“ pa­skel­bė rug­sė­jo 1 die­ną - aut.) nau­ji M1 ka­te­go­ri­jos au­to­mo­bi­liai. Ka­dan­gi sta­tis­ti­ką at­nau­ji­na­me kas­dien, gal­būt nuo tų skai­čių, ku­riuos pa­tei­kė­me rug­sė­jo pra­džio­je, ga­lu­ti­nis pa­tiks­lin­tas re­zul­ta­tas ir ga­li skir­tis ke­liais au­to­mo­bi­liais. Taip at­si­tin­ka dėl to, kad iš sta­tis­ti­kos nuo­lat pa­ša­li­na­me tas ma­ši­nas, ku­rias „Re­gi­tra“ gal­būt per klai­dą į sa­vo re­gis­trą įra­šo kaip nau­jas, bet jos iš ti­krų­jų yra nau­do­tos“, - aiš­ki­no LŽ pa­šne­ko­vas.

R. Cic­ke­vi­čius "Lie­tu­vos ži­nias" in­for­ma­vo, kad pa­gal „Au­to­ty­ri­mus“, iš vi­so M1 ir N1 nau­jų au­to­mo­bi­lių sau­sį-rugp­jū­tį bu­vo įre­gis­truo­ta 12 833.

Bet, pa­si­ro­do, sky­re­lį, kur įskai­čiuo­ja­mas ir leng­va­sis ko­mer­ci­nis trans­por­tas, tu­ri ir „Re­gi­tra“. Jis įmo­nės in­ter­ne­to sve­tai­nė­je pa­va­din­tas „Nau­jų>Iš vi­so“. Ir ten nu­ro­dy­ta, kad nuo sau­sio 1 die­nos iki rug­sė­jo 1 die­nos vals­ty­bės įmo­nė įre­gis­tra­vo 20 558 nau­jus M1 ir N1 au­to­mo­bi­lius, ar­ba net 7725 ma­ši­no­mis dau­giau nei nu­ro­do „Au­to­ty­ri­mai“!

Dėl ko taip at­si­ti­ko, ty­ri­mų bend­ro­vės "Au­to­ty­ri­mai" va­do­vas tei­gė ne­ga­lįs at­sa­ky­ti be at­ski­ros ana­li­zės. „Tiks­lin­si­me ir maž­daug po dvie­jų sa­vai­čių pa­teik­si­me at­sa­ky­mą“, - pa­inius nau­jų au­to­mo­bi­lių re­gis­tra­vi­mo vin­gius at­ei­ty­je dien­raš­čiui pa­ža­dė­jo at­skleis­ti R. Cic­ke­vi­čius.

Nau­jų au­to­mo­bi­lių re­gis­tra­vi­mas Lie­tu­vo­je 2015 m.

MėnuoRe­gis­tra­vi­mo re­zul­ta­tas pa­gal "Au­to­ty­ri­mus" (vnt.)Re­gis­tra­vi­mo re­zul­ta­tas pa­gal "Re­gi­trą" (vnt.)Skir­tu­mas (vnt.)*
Sausis13301405–75
Vasaris11891055+134
Kovas13281263+65
Balandis15941709–115
Gegužė15481442+106
Birželis13991571+172
Liepa15981544+54
Rugpjūtis13441194+150

* Skai­čiuo­ja­mas nuo "Re­gi­tros" pa­teik­tų rezultatų

Šal­ti­niai: au­to­ty­ri­mai.lt ir re­gi­tra.lt

Po­pu­lia­riau­sios au­to­mo­bi­lių mar­kės pa­gal "Re­gi­trą", 2015 m. rugpjūtis

VietaMarkėRe­gis­truo­ta au­to­mo­bi­lių (vnt.)Re­gis­tra­vi­mo po­ky­tis (proc.)*
1.„Fiat“197–47,6
2.„Volkswagen“186–13,4
3.„Toyota“136–25,7
4.„Nissan“113+1,8
5.„Škoda“78–15,3
6.„Opel“58+45
7.„Kia“50–31,6
8.BMW47–0,2
9.„Ford“33–51,5
10.„Subaru“30–30,2

* Pa­ly­gin­ti su 2015 m. lie­pa.

Šal­ti­nis: re­gi­tra.lt

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė ra­gi­na ge­ne­ra­li­nį po­li­ci­jos ko­mi­sa­rą Li­ną Per­na­vą įver­tin­ti pir­muo­sius po­li­ci­jos pert­var­kos re­zul­ta­tus ir tęs­ti ją tik įsi­ti­ki­nus, kad tai pagerino po­li­ci­jos dar­bą [...]
Itin bran­giai vir­tu­vės įran­kius Lie­tu­vos ka­riuo­me­nei par­da­vu­si bend­ro­vė „No­ta Be­ne“ pri­pa­žįs­ta su­kly­du­si, kad ne­in­for­ma­vo ka­riuo­me­nės, jog „auk­si­nius šaukš­tus“ perpardavė iš Lie­tu­vos [...]
Po­pie­žiaus Pra­nciš­kaus Len­ki­jo­je per Ka­ta­li­kų Baž­ny­čios pa­sau­lio jau­ni­mo die­nų ren­gi­nius nau­do­ti au­to­mo­bi­liai pir­ma­die­nį bu­vo iš­sta­ty­ti auk­cio­ne, o už juos gau­tos lė­šos bus skir­tos Si­ri­jos [...]
Tur­ki­ja dėl įta­ria­mų ry­šių su ne­sėk­min­gu lie­pos 15-osios ban­dy­mu įvyk­dy­ti per­vers­mą at­lei­do 87 žval­gy­bos agen­tū­ros dar­buo­to­jus, an­tra­die­nį pranešė vals­ty­bi­nė ži­niask­lai­da.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Sce­nos erd­vės, de­ko­ra­ci­jų pro­jek­ta­vi­mas, es­ki­zų, brė­ži­nių kū­ri­mas ir rea­li­za­vi­mas, apš­vie­ti­mo par­in­ki­mas – 45-erių bri­tės Es Dev­lin kas­die­nis dar­bas. Sce­nog­ra­fę traukte įtrau­kė spal­vin­gas [...]
Šv. Je­ro­ni­mo pre­mi­ja už nuo­sek­lų, kryp­tin­gą dar­bą, ve­dan­tį lie­tu­vių skai­ty­to­jus į pra­ncū­zų ir fran­ko­fo­niš­ko­sios li­te­ra­tū­ros lo­by­ną ir su­bti­liai jį at­ve­rian­tį tur­tin­ga lietuvių kal­ba šie­met [...]
Klai­pė­dos jau­ni­mo tea­tras (KJT) pa­si­tin­ka penk­tą­jį sa­vo se­zo­ną. Kū­rė­jai nau­ją į star­tą žen­gia su pir­mo­jo mo­nos­pek­tak­lio prem­je­ra ir pla­nuo­ja at­ei­ties dar­bus. Iš­skir­ti­nį KJT re­per­tua­rą jau [...]
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Eu­ro­po­je stip­ri­nant Šiau­rės ir Bal­ti­jos jū­rų pre­ky­bos tink­lą bei gau­siu fi­nan­sa­vi­mu ma­ži­nant uos­tų inf­ras­truk­tū­ros skir­tu­mus, kon­ku­ren­cin­gu­mui vis di­des­nį po­vei­kį da­ro geopolitinė įta­ka ir [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
Ku­lau­tu­vos pa­grin­di­nė mo­kyk­la kar­tu su Ku­lau­tu­vos jau­ni­mo cen­tru bai­gė įgy­ven­din­ti pro­jek­tą, ku­ris įga­li­no at­nau­jin­ti da­lį mo­kyk­los pa­tal­pų ir jo­se įkur­ti vai­kų die­nos cen­trą su at­vi­ra erd­ve [...]
Jau be­veik mė­nuo, kai Tau­ra­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos val­di­nin­kai ka­va iš me­ri­jos pa­sta­te sto­vin­čio apa­ra­to ga­li mė­gau­tis kiek šir­dis gei­džia, nes už ją mokėti ne­rei­kia. Iš­lai­dos [...]
Ki­tą mė­ne­sį Lie­tu­vos krep­ši­nio fe­de­ra­ci­jos (LKF) va­do­vai ofi­cia­liai pa­dė­kos Jo­nui Kaz­laus­kui už dar­bą na­cio­na­li­nė­je vyrų krep­ši­nio rink­ti­nė­je.
Šio­mis die­no­mis val­džios dė­me­sys nu­kreip­tas į ša­lies par­olim­pie­čius, Rio de Ža­nei­ro žai­dy­nė­se iš­ko­vo­ju­sius me­da­lius. Pir­ma­die­nį juos ir tre­ne­rius ap­do­va­no­jo ša­lies prezidentė Da­lia Gry­baus­kai­tė, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Kos­mi­nis te­les­ko­pas „Hubb­le“ pa­ste­bė­jo iki 200 km aukš­čio van­dens čiurkš­les, trykš­tan­čias vie­na­me apledėjusiame Ju­pi­te­rio pa­ly­do­ve.
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
De­vy­ni iš 10 žmo­nių vi­sa­me pa­sau­ly­je kvė­puo­ja pra­stos ko­ky­bės oru, an­tra­die­nį pa­skel­bė Pa­sau­li­nė svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­ja (PSO) ir par­agi­no im­tis dra­ma­tiš­kų veiks­mų prieš tar­šą, nu­le­mian­čią [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja par­agi­no pa­sku­bė­ti dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to vandens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam [...]
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Ja­po­ni­jos su­perg­rei­ta­sis trau­ki­nys pir­ma­die­nį bu­vo pri­vers­tas įvyk­dy­ti ava­ri­nį su­sto­ji­mą, nes ja­me tarp krės­lų bu­vo ap­tik­ta be­si­ran­gan­ti gy­va­tė, pranešė vie­ti­nė ži­niask­lai­da.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami