Pakvietė vairuotojus aktyviai dalyvauti rinkimuose

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2014-05-02 16:18
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2014-05-02 16:18
Z.Vaigauskas: "Užsienyje dirbantys vairuotojai savo balsus už patinkančius kandidatus gali atiduoti nustatytu laiku Lietuvos atstovybėse ir paštu". Oresto Gurevičiaus (LŽ) nuotrauka
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nė ve­žė­jų au­to­mo­bi­liais aso­cia­ci­ja "Li­na­va" pa­skel­bė pri­si­jun­gian­ti prie Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos (VRK) pa­skelb­tos pi­lie­ti­nio ak­ty­vu­mo ak­ci­jos "Aš bal­suo­siu!", ku­ria sie­kia­ma par­agin­ti už­sie­ny­je dir­ban­čius vai­ruo­to­jus ir sve­tur gy­ve­nan­čius tau­tie­čius par­eikš­ti sa­vo va­lią ar­tė­jan­čiuo­se Lie­tu­vos Pre­zi­den­to ir Eu­ro­pos Par­la­men­to rin­ki­muo­se.

"Sve­tur nuo­lat dir­ba apie 25 tūkst. mū­sų vai­ruo­to­jų, o ke­lių trans­por­to sek­to­riu­je iš vi­so dir­ba apie 60 tūkst. spe­cia­lis­tų. Kar­tu su šei­mų na­riais šis skai­čius pri­lygs­ta vie­no iš Lie­tu­vos did­mies­čių gy­ven­to­jų skai­čiui. Ska­ti­na­me bū­ti mū­sų aso­cia­ci­jos na­rius pi­lie­tiš­kais, tad nu­ta­rė­me par­em­ti Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos ak­ci­ją "Aš bal­suo­siu!", - per penk­ta­die­nį su­reng­tą spau­dos kon­fe­ren­ci­ją tei­gė aso­cia­ci­jos "Li­na­va" pre­zi­den­tas Al­gi­man­tas Kond­ru­se­vi­čius.

Pa­sak VRK pir­mi­nin­ko Ze­no­no Vai­gaus­ko, už­sie­ny­je dir­ban­tys vai­ruo­to­jai sa­vo bal­sus už pa­tin­kan­čius kan­di­da­tus ga­li ati­duo­ti nu­sta­ty­tu lai­ku Lie­tu­vos at­sto­vy­bė­se už­sie­ny­je ir pa­štu.

Z.Vai­gaus­kas tei­gė, kad be vai­ruo­to­jų ly­giai to­kią pa­čią ga­li­my­bę par­eikš­ti sa­vo va­lią tu­rės apie pu­sę mi­li­jo­no šiuo me­tu už­sie­ny­je gy­ve­nan­čių Lie­tu­vos pi­lie­čių.

Sie­kiant iš­sa­miau in­for­muo­ti ve­žė­jus ir vai­ruo­to­jus apie bal­sa­vi­mą už­sie­ny­je VRK pa­ga­mi­no spe­cia­lius in­for­ma­ci­nius la­pe­lius, ku­riuos aso­cia­ci­ja "Li­na­va" įsi­pa­rei­go­jo iš­pla­tin­ti in­for­ma­ci­ją sa­vo na­rių gre­to­se.

Rin­kė­jai lau­kia­mi ambasadose

Vai­ruo­to­jams vi­so­ke­rio­pą pa­gal­bą teiks ir Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja. Rin­ki­mų ko­mi­si­jos veiks mū­sų ša­lies am­ba­sa­do­se, taip pat - kon­su­li­niuo­se sky­riuo­se. Iš ar­ti­miau­sių ša­lių dau­giau­sia kon­su­li­nių sky­rių - trys - vei­kia Ru­si­jo­je, po vie­ną - Ka­zachs­ta­ne ir Len­ki­jo­je. Bū­tent per šias ša­lis drie­kia­si dau­ge­lio už­sie­ny­je dir­ban­čių kro­vi­nių ve­žė­jų ke­liai. O iš vi­so apie tūks­tan­tį "Li­na­vai" pri­klau­san­čių trans­por­to įmo­nių kro­vi­nius ga­be­na į dau­giau kaip ke­tu­rias­de­šimt Eu­ro­pos, Azi­jos, Af­ri­kos vals­ty­bių. Po­pu­lia­riau­si marš­ru­tai, be jau mi­nė­tų, ve­da per Vo­kie­ti­ją, Di­džią­ją Bri­ta­ni­ją, Olan­di­ją, Bel­gi­ją, Ru­si­ją, Bal­ta­ru­si­ją.

Lietuvos Prezidento ir Europos Parlamento rinkimuose turi teisę dalyvauti apie 60 tūkst. kelių sektoriaus darbuotojų.

Re­gis­truo­sis elek­tro­ni­niu būdu

Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja in­for­muo­ja, kad Lie­tu­vos Res­pub­li­kos rin­kė­jai, gy­ve­nan­tys už­sie­nio vals­ty­bė­se ar rin­ki­mų die­no­mis jo­se bū­sian­tys, jau ga­li re­gis­truo­tis bal­sa­vi­mui Res­pub­li­kos Pre­zi­den­to rin­ki­muo­se, vyk­sian­čiuo­se ge­gu­žės 11 d., ir rin­ki­muo­se į Eu­ro­pos Par­la­men­tą ge­gu­žės 25 d. Tai jie ga­li at­lik­ti nau­jo­je Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos Rin­kė­jų, bal­suo­jan­čių už­sie­ny­je, elek­tro­ni­nė­je re­gis­tra­ci­jos sis­te­mo­je, sve­tai­nė­je www.vrk.lt.

Bal­sa­vi­mas bus or­ga­ni­zuo­ja­mas vi­so­se Lie­tu­vos dip­lo­ma­ti­nė­se at­sto­vy­bė­se ir kon­su­li­nė­se įstai­go­se. Bal­suo­ti bus ga­li­ma pa­štu ar­ba as­me­niš­kai at­vy­kus į at­sto­vy­bę.

Nau­jo­ji elek­tro­ni­nė re­gis­tra­ci­jos sis­te­ma su­tei­kia ga­li­my­bę rin­kė­jams, pa­gei­dau­jan­tiems bal­suo­ti už­sie­ny­je, per ke­lias mi­nu­tes už­si­re­gis­truo­ti bal­sa­vi­mui ir bū­ti įtrauk­tiems į ati­tin­ka­mos Lie­tu­vos dip­lo­ma­ti­nės at­sto­vy­bės ar kon­su­li­nės įstai­gos rin­kė­jų są­ra­šus. Rin­kė­jai, įve­dę Lie­tu­vos Res­pub­li­kos as­mens ta­pa­ty­bę bei pi­lie­ty­bę pa­tvir­ti­nan­čio do­ku­men­to duo­me­nis ir pri­si­jun­gę prie elek­tro­ni­nės re­gis­tra­ci­jos sis­te­mos, ga­li pa­teik­ti Rin­kė­jo re­gis­tra­ci­jos pra­šy­mą.

Už­pil­dy­tas ir pa­tvir­tin­tas pra­šy­mas au­to­ma­tiš­kai at­si­ras Lie­tu­vos at­sto­vy­bės, ku­rio­je rin­kė­jas ke­ti­na bal­suo­ti, są­ra­šuo­se. Re­gis­tra­ci­jos pra­šy­me rin­kė­jas taip pat tu­ri pa­si­rink­ti, ko­kiu bū­du jis pa­gei­dau­ja bal­suo­ti - pa­štu ar­ba as­me­niš­kai at­vy­kus į ar­ti­miau­sią Lie­tu­vos dip­lo­ma­ti­nę at­sto­vy­bę ar kon­su­li­nę įstai­gą nu­sta­ty­to­mis die­no­mis ir lai­ku. Bal­suo­sian­tiems pa­štu pra­šy­me nu­ro­dy­tu gy­ve­na­mo­sios vie­tos už­sie­nio vals­ty­bė­je ad­re­su bus iš­siųs­ti rin­ki­mų biu­le­te­niai.

Pri­me­na tu­rė­ti dokumentus

Lie­tu­vos at­sto­vy­bių są­ra­šą, ad­re­sus, in­ter­ne­to pus­la­pių, elek­tro­ni­nio pa­što ad­re­sus ir te­le­fo­no nu­me­rius ga­li­ma ras­ti Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos in­ter­ne­to pus­la­py­je (Lie­tu­vos at­sto­vy­bės). Iš­sa­mi in­for­ma­ci­ja apie Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Pre­zi­den­to rin­ki­mus ir rin­ki­mus į Eu­ro­pos Par­la­men­tą yra skel­bia­ma Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos sve­tai­nė­je www.vrk.lt

Jei vai­ruo­to­jai rin­ki­mų me­tu dirbs vals­ty­bė­se, ku­rio­se nė­ra Lie­tu­vos dip­lo­ma­ti­nių at­sto­vy­bių ar kon­su­li­nių įstai­gų, jie ga­lės kreip­tis į ar­ti­miau­sią mū­sų vals­ty­bei pri­klau­san­čią dip­lo­ma­ti­nę at­sto­vy­bę ar kon­su­li­nę įstai­gą ki­to­je ša­ly­je.

Z.Vai­gaus­kas at­krei­pė dė­me­sį, jog be­si­krei­pian­tie­ji į mū­sų ša­lies dip­lo­ma­ti­nes at­sto­vy­bes rin­kė­jai bū­ti­nai su sa­vi­mi tu­rės tu­rė­ti as­mens ta­pa­ty­bę pa­tvir­ti­nan­tį do­ku­men­tą - as­mens ta­pa­ty­bės kor­te­lę ar­ba pa­są.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
pilietis  5.20.92.183 2014-05-04 11:24:21
kvieciu visus balsuoti uz Nagli Puteiki,
2 0  Netinkamas komentaras
Stebėtojas  78.56.105.121 2014-05-02 23:18:16
Laikas būtų ištirti Z. Vaigausko visą veiklą rinkiminėje komisijoje ,ir iššsiaiškinti ar ši persona tikrai yra lojali Lietuvos Valstybei,nes jau perdaug esame surinke jo ,,klaidų,, kurios lėmė atėjimą į valdžią kremliui paklusnių žmogeliukų.
3 0  Netinkamas komentaras
Stebėtojas  78.56.105.121 2014-05-02 23:18:11
Laikas būtų ištirti Z. Vaigausko visą veiklą rinkiminėje komisijoje ,ir iššsiaiškinti ar ši persona tikrai yra lojali Lietuvos Valstybei,nes jau perdaug esame surinke jo ,,klaidų,, kurios lėmė atėjimą į valdžią kremliui paklusnių žmogeliukų.
3 0  Netinkamas komentaras
Va­kar Vil­niu­je ati­deng­ti No­be­lio li­te­ra­tū­ros pre­mi­jos lau­rea­to Czes­la­wo Mi­los­zo var­du pa­va­din­ti laip­tai. Ce­re­mo­ni­jos da­ly­viai ci­ta­vo poe­to ei­lė­raš­čius bei min­tis ir džiau­gė­si, kad jo at­mi­ni­mas įam­žin­tas [...]
Ar­ti­mas bu­vu­sio Ru­si­jos pre­zi­den­to Bo­ri­so Jel­ci­no bend­ra­žy­gis, bu­vęs šios ša­lies vals­ty­bės se­kre­to­rius Ge­na­di­jus Bur­bu­lis įsi­ti­ki­nęs, kad Ru­si­jos ne­ga­li­ma at­stum­ti ir jos izo­liuo­ti. Esą ne­pai­sy­da­mi [...]
Tuo me­tu, kai Jung­ti­nių Tau­tų (JT) Sau­gu­mo Ta­ry­bos na­riai smer­kia Ru­si­ją dėl jos „bar­ba­riš­kų“ veiks­mų, jau va­di­na­mų ka­ro nu­si­kal­ti­mais, prieš ci­vi­lius Si­ri­jo­je, nau­jo tipo Ru­si­jos bom­bos [...]
Sek­ma­die­nį per kon­tro­ver­siš­kai ver­ti­na­mą re­fe­ren­du­mą Bos­ni­jos ser­bai ab­so­liu­čia bal­sų dau­gu­ma pa­si­sa­kė už tai, kad sau­sio 9 die­na bū­tų mi­ni­ma kaip jų na­cio­na­li­nė šven­tė. Re­fe­ren­du­mo ren­gė­jai [...]
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
Šv. Je­ro­ni­mo pre­mi­ja už nuo­sek­lų, kryp­tin­gą dar­bą, ve­dan­tį lie­tu­vių skai­ty­to­jus į pra­ncū­zų ir fran­ko­fo­niš­ko­sios li­te­ra­tū­ros lo­by­ną ir su­bti­liai jį at­ve­rian­tį tur­tin­ga lietuvių kal­ba šie­met [...]
Vie­nas di­džiau­sių ir gar­bin­giau­sių do­ku­men­ti­nio ki­no ren­gi­nių pa­sau­ly­je – tarp­tau­ti­nis Ams­ter­da­mo do­ku­men­ti­nio ki­no fes­ti­va­lis ID­FA – pa­kvie­tė pri­sta­ty­ti nau­jau­sią režisieriaus Aud­riaus Sto­nio [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Eu­ro­po­je stip­ri­nant Šiau­rės ir Bal­ti­jos jū­rų pre­ky­bos tink­lą bei gau­siu fi­nan­sa­vi­mu ma­ži­nant uos­tų inf­ras­truk­tū­ros skir­tu­mus, kon­ku­ren­cin­gu­mui vis di­des­nį po­vei­kį da­ro geopolitinė įta­ka ir [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
Jau be­veik mė­nuo, kai Tau­ra­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos val­di­nin­kai ka­va iš me­ri­jos pa­sta­te sto­vin­čio apa­ra­to ga­li mė­gau­tis kiek šir­dis gei­džia, nes už ją mokėti ne­rei­kia. Iš­lai­dos [...]
Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­te prie Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos (KPD) pra­ėju­sios sa­vai­tės pa­bai­go­je vy­ku­sia­me dvi­ša­lia­me Lie­tu­vos-Bal­ta­ru­si­jos pa­si­ta­ri­me nu­tar­ta kreip­tis dėl tolimesnio fi­nan­sa­vi­mo Rad­vi­lų [...]
Šio­mis die­no­mis val­džios dė­me­sys nu­kreip­tas į ša­lies par­olim­pie­čius, Rio de Ža­nei­ro žai­dy­nė­se iš­ko­vo­ju­sius me­da­lius. Pir­ma­die­nį juos ir tre­ne­rius ap­do­va­no­jo ša­lies prezidentė Da­lia Gry­baus­kai­tė, [...]
Ša­lies vy­rų krep­ši­nio ly­go­je (LKL) po dvie­jų tu­rų be pra­lai­mė­ji­mo žen­gia trys eki­pos – Vil­niaus „Lie­tu­vos ry­tas“, Prie­nų-Birš­to­no „Vy­tau­tas“ ir Pa­ne­vė­žio „Liet­ka­be­lis“.
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Lie­tu­vo­je pik­ty­bi­niai na­vi­kai yra an­tro­ji pa­gal daž­nu­mą mir­ties prie­žas­tis po šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų. Mū­sų ša­ly­je ši klas­tin­ga li­ga kas­met nu­si­ne­ša apie 8 tūkstančius gy­vy­bių. Vė­žio [...]
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Tri­me­tis Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos pri­ncas Geor­ge'as sek­ma­die­nį li­ko su auk­le ir jau­nes­ne se­su­te pri­nce­se Char­lot­te. Jų tė­vai – pri­ncas Wil­lia­mas su žmo­na Ka­te – to­liau ke­lia­vo po Kanadą be sa­vo [...]
Es­ti­jos bu­riuo­to­ja Ing­rid Puus­ta sek­ma­die­nį ta­po pir­mą­ja mo­te­ri­mi, perp­lau­ku­sia Bal­ti­jos jū­rą bur­len­te. Ji nuo Fo­rio sa­los ne­to­li Šve­di­jai pri­klau­san­čio Got­lan­do nu­plau­kė iki Kaunispės uos­to Sa­re­mos [...]
Komentarai
Dienos klausimas
Ar reikia izoliuoti Rusiją?
Taip. Kol neišnyks Maskvos agresija, su šia šalimi negali būti bendradarbiaujama 
Ne. Izoliacija tik mažina problemų sprendimo galimybę
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami