Parduodantiems automobilį – šūsnis reikalavimų

LŽ red@lzinios.lt 2015-10-20 06:00

red@lzinios.lt 2015-10-20 06:00
Nuo lapkričio 1 dienos pardavėjas privalės pateikti ne tik eismo įvykių, kuriuose nukentėjo automobilis, bet ir kitų transporto priemonėje esamų trūkumų sąrašą. LŽ archyvo nuotrauka
Sei­mui pa­lai­mi­nus, nuo lap­kri­čio 1 die­nos au­to­mo­bi­lio pir­ki­mo-par­da­vi­mo su­tar­ty­je par­da­vė­jui teks nu­ro­dy­ti ne tik per tą „lai­ko­tarp­tį, kai par­da­vė­jas yra mo­to­ri­nės trans­por­to prie­mo­nės sa­vi­nin­kas“, įvy­ku­sius eis­mo ir ki­tus įvy­kius, per ku­riuos au­to­mo­bi­lis bu­vo ap­ga­din­tas, bet ir daug ki­tų duo­me­nų – nuo au­to­mo­bi­lio ri­dos iki to, ar nė­ra pa­ša­lin­tas au­to­mo­bi­lio ka­ta­li­za­to­rius ir sau­gos pa­gal­vės.

Su­tar­ty­je pri­va­lo­mų nu­ro­dy­ti duo­me­nų są­ra­šo pro­jek­tą par­en­gu­si Vals­ty­bi­nė ke­lių trans­por­to ins­pek­ci­ja (VKTI) pa­žy­mi, jog tai di­de­lis žings­nis į prie­kį sie­kiant aiš­kiai ir su­pran­ta­mai pa­dė­ti var­to­to­jui, t. y. trans­por­to prie­mo­nės pir­kė­jui, įver­tin­ti įsi­gy­ja­mą trans­por­to prie­mo­nę.

„Trū­ku­mų są­ra­šas at­spin­di pa­grin­di­nius trans­por­to prie­mo­nės ak­ty­vio­sios ir pa­sy­vio­sios sau­gos ele­men­tus, bū­ti­nus, kad bet ko­kia trans­por­to prie­mo­nė, da­ly­vau­jan­ti eis­me, bū­tų sau­gi vi­sų eis­mo da­ly­vių at­žvil­giu. Trans­por­to prie­mo­nės duo­me­nų ir trū­ku­mų są­ra­šas pa­dės ug­dy­ti as­me­nų, par­duo­dan­čių trans­por­to prie­mo­nes, są­ži­nin­gą ir at­sa­kin­gą elg­se­ną pir­kė­jo at­žvil­giu, o tarp pir­kė­jų ug­dys są­mo­nin­gą pro­duk­to pa­si­rin­ki­mą ir su­teiks mi­ni­ma­lią in­for­ma­ci­ją pri­imant spren­di­mus“, – pa­žy­mi­ma VKTI pra­ne­ši­me.

Pro­jek­te taip pat nu­ma­ty­ta, kad su­da­rant mo­to­ri­nės trans­por­to prie­mo­nės pir­ki­mo-par­da­vi­mo su­tar­tį tu­rės bū­ti nu­ro­do­mi šių mo­to­ri­nių trans­por­to prie­mo­nių sis­te­mų būk­lė ir esa­mi trū­ku­mai:

– stab­džių sis­te­mos (pvz., ar vei­kia sto­vė­ji­mo (ran­ki­nis) stab­dys, ar ki­toms stab­džių sis­te­moms (stab­džių trin­ke­lėms ar dis­kams) rei­kia re­mon­to);

– vai­ro me­cha­niz­mo ir pa­ka­bos ele­men­tų (pvz., ar pa­ka­bos ir vai­ro ele­men­tams (lanks­tams, trau­kėms, amor­ti­za­to­riams) rei­kia re­mon­to);

– apš­vie­ti­mo ir švie­sos sig­na­li­za­vi­mo įtai­sų (pvz., ar nė­ra pa­žeis­ti apš­vie­ti­mo ir švie­sos sig­na­li­za­vi­mo įtai­sai, ar jie tin­ka­mai vei­kia);

– vai­ruo­to­jų ir ke­lei­vių sau­gos sis­te­mų (pvz., ar įreng­ti sau­gos dir­žai, sau­gos oro pa­gal­vės);

– du­jų iš­me­ti­mo sis­te­mos (pvz., ar mo­to­ri­nės trans­por­to prie­mo­nės du­jų iš­me­ti­mo sis­te­ma nė­ra pa­žeis­ta, ar nė­ra pa­ša­lin­ta iš­me­ta­mų­jų du­jų ne­utra­li­za­vi­mo įran­ga).

Ins­pek­ci­ja, siek­da­ma pri­si­dė­ti prie sau­gaus eis­mo ir ap­lin­ko­sau­gos ge­ri­ni­mo, vi­suo­me­nės at­sa­kin­gu­mo ug­dy­mo, ra­gi­na as­me­nis, par­duo­dan­čius trans­por­to prie­mo­nes, ne­ap­si­ri­bo­ti pri­va­lo­mų nu­ro­dy­ti duo­me­nų apie mo­to­ri­nę trans­por­to prie­mo­nę ir jos trū­ku­mus są­ra­šu, o su­da­rant pir­ki­mo-par­da­vi­mo su­tar­tį įvar­dy­ti vi­sus ži­no­mus trū­ku­mus ir ki­tą in­for­ma­ci­ją.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
juan  41.79.217.153 2015-10-20 13:54:44
HELLO jusu demesi Jus, kurie ieško už pinigus paskola, aš nežinau, kaip su jumis pasidalinti savo džiaugsma, kad pats ieško paskolos Aš atejau visoje žmogus vardu HOTZ, verslininkas Prancuzu kalba. Jis suteike man 250.000 € paskola ir aš kalbejau, kad keli mano kolegos, kurie buvo pasirenge šiai p Carefree. Ypac man, aš gavau mano kredito paraiška, banko pavedimu per 72 h laikotarpiu be protokolo ir esu labai patenkintas. Priežasties, kad veda mane skelbti ši posta, aš noriu jums pasakyti, kad šis žmogus ir toliau daryti stebuklus žmoniu, kurie tikrai reikia pinigu, kad realizuoti savo svajone. Taigi, aš nusprendžiau pasidalinti šia galimybe arba nera palankios bankams, kurie buvo su kuriomis susiduria kreditoriai banditai piktnaudžiauja, kad kiti asmenybe; Jus turite projekta, arba skolinimasi, kreipkites ši laiška: jeanhotz01@gmail.com paaiškinti savo padeti, ji pades jums visiems savo finansiniu problemu aciu
0 0  Netinkamas komentaras
Va­kar Vil­niu­je ati­deng­ti No­be­lio li­te­ra­tū­ros pre­mi­jos lau­rea­to Czes­la­wo Mi­los­zo var­du pa­va­din­ti laip­tai. Ce­re­mo­ni­jos da­ly­viai ci­ta­vo poe­to ei­lė­raš­čius bei min­tis ir džiau­gė­si, kad jo at­mi­ni­mas įam­žin­tas [...]
Ar­ti­mas bu­vu­sio Ru­si­jos pre­zi­den­to Bo­ri­so Jel­ci­no bend­ra­žy­gis, bu­vęs šios ša­lies vals­ty­bės se­kre­to­rius Ge­na­di­jus Bur­bu­lis įsi­ti­ki­nęs, kad Ru­si­jos ne­ga­li­ma at­stum­ti ir jos izo­liuo­ti. Esą ne­pai­sy­da­mi [...]
Tuo me­tu, kai Jung­ti­nių Tau­tų (JT) Sau­gu­mo Ta­ry­bos na­riai smer­kia Ru­si­ją dėl jos „bar­ba­riš­kų“ veiks­mų, jau va­di­na­mų ka­ro nu­si­kal­ti­mais, prieš ci­vi­lius Si­ri­jo­je, nau­jo tipo Ru­si­jos bom­bos [...]
Sek­ma­die­nį per kon­tro­ver­siš­kai ver­ti­na­mą re­fe­ren­du­mą Bos­ni­jos ser­bai ab­so­liu­čia bal­sų dau­gu­ma pa­si­sa­kė už tai, kad sau­sio 9 die­na bū­tų mi­ni­ma kaip jų na­cio­na­li­nė šven­tė. Re­fe­ren­du­mo ren­gė­jai [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Šv. Je­ro­ni­mo pre­mi­ja už nuo­sek­lų, kryp­tin­gą dar­bą, ve­dan­tį lie­tu­vių skai­ty­to­jus į pra­ncū­zų ir fran­ko­fo­niš­ko­sios li­te­ra­tū­ros lo­by­ną ir su­bti­liai jį at­ve­rian­tį tur­tin­ga lietuvių kal­ba šie­met [...]
Vie­nas di­džiau­sių ir gar­bin­giau­sių do­ku­men­ti­nio ki­no ren­gi­nių pa­sau­ly­je – tarp­tau­ti­nis Ams­ter­da­mo do­ku­men­ti­nio ki­no fes­ti­va­lis ID­FA – pa­kvie­tė pri­sta­ty­ti nau­jau­sią režisieriaus Aud­riaus Sto­nio [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Eu­ro­po­je stip­ri­nant Šiau­rės ir Bal­ti­jos jū­rų pre­ky­bos tink­lą bei gau­siu fi­nan­sa­vi­mu ma­ži­nant uos­tų inf­ras­truk­tū­ros skir­tu­mus, kon­ku­ren­cin­gu­mui vis di­des­nį po­vei­kį da­ro geopolitinė įta­ka ir [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
Jau be­veik mė­nuo, kai Tau­ra­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos val­di­nin­kai ka­va iš me­ri­jos pa­sta­te sto­vin­čio apa­ra­to ga­li mė­gau­tis kiek šir­dis gei­džia, nes už ją mokėti ne­rei­kia. Iš­lai­dos [...]
Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­te prie Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos (KPD) pra­ėju­sios sa­vai­tės pa­bai­go­je vy­ku­sia­me dvi­ša­lia­me Lie­tu­vos-Bal­ta­ru­si­jos pa­si­ta­ri­me nu­tar­ta kreip­tis dėl tolimesnio fi­nan­sa­vi­mo Rad­vi­lų [...]
Šio­mis die­no­mis val­džios dė­me­sys nu­kreip­tas į ša­lies par­olim­pie­čius, Rio de Ža­nei­ro žai­dy­nė­se iš­ko­vo­ju­sius me­da­lius. Pir­ma­die­nį juos ir tre­ne­rius ap­do­va­no­jo ša­lies prezidentė Da­lia Gry­baus­kai­tė, [...]
Ša­lies vy­rų krep­ši­nio ly­go­je (LKL) po dvie­jų tu­rų be pra­lai­mė­ji­mo žen­gia trys eki­pos – Vil­niaus „Lie­tu­vos ry­tas“, Prie­nų-Birš­to­no „Vy­tau­tas“ ir Pa­ne­vė­žio „Liet­ka­be­lis“.
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Lie­tu­vo­je pik­ty­bi­niai na­vi­kai yra an­tro­ji pa­gal daž­nu­mą mir­ties prie­žas­tis po šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų. Mū­sų ša­ly­je ši klas­tin­ga li­ga kas­met nu­si­ne­ša apie 8 tūkstančius gy­vy­bių. Vė­žio [...]
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Tri­me­tis Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos pri­ncas Geor­ge'as sek­ma­die­nį li­ko su auk­le ir jau­nes­ne se­su­te pri­nce­se Char­lot­te. Jų tė­vai – pri­ncas Wil­lia­mas su žmo­na Ka­te – to­liau ke­lia­vo po Kanadą be sa­vo [...]
Es­ti­jos bu­riuo­to­ja Ing­rid Puus­ta sek­ma­die­nį ta­po pir­mą­ja mo­te­ri­mi, perp­lau­ku­sia Bal­ti­jos jū­rą bur­len­te. Ji nuo Fo­rio sa­los ne­to­li Šve­di­jai pri­klau­san­čio Got­lan­do nu­plau­kė iki Kaunispės uos­to Sa­re­mos [...]
Komentarai
Dienos klausimas
Ar reikia izoliuoti Rusiją?
Taip. Kol neišnyks Maskvos agresija, su šia šalimi negali būti bendradarbiaujama 
Ne. Izoliacija tik mažina problemų sprendimo galimybę
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami