Parodoje – Klaipėdos uosto plėtros veidrodis

Vidmantas UŽUSIENIS v.uzusienis@lzinios.lt 2014-05-14 06:00
Vidmantas UŽUSIENIS
v.uzusienis@lzinios.lt
2014-05-14 06:00
Iš Klaipėdos atvežti laivų maketai Seime vykstančioje parodoje - ypatingos traukos eksponatai. Ritos Stankevičiūtės (LŽ) nuotrauka
„Tai, ką jūs ma­to­te nuo­trau­ko­se, bu­vo fo­tog­ra­fuo­ta vos prieš me­tus, ta­čiau kai ku­rios uos­to vie­tos jau ne­at­pa­žįs­ta­mai pa­si­kei­tu­sios“, - va­kar Sei­me ati­da­rant par­odą „Lie­tu­vos trans­por­to šir­dies – Klai­pė­dos uos­to rai­da“ sa­kė Klai­pė­dos vals­ty­bi­nio jū­rų uos­to di­rek­ci­jos (KVJUD) ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Ar­vy­das Vait­kus.

Par­oda va­kar ati­da­ry­ta Vil­niu­je, Sei­mo I rū­muo­se, Par­la­men­to ga­le­ri­jo­je. Iš tri­jų Sei­mo pa­sta­tų šie rū­mai yra vie­nin­te­liai, ku­riuo­se per 24 me­tus po Ne­prik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mo ne­bu­vo keis­tas nei in­ter­je­ras, nei bal­dai. To­dėl čia eks­po­nuo­ja­mos Klai­pė­dos jū­rų uos­to nuo­trau­kos (dip­ti­kai), liu­di­jan­čios spar­čią Lie­tu­vos jū­ros var­tų plė­trą, at­ro­do dar įspū­din­giau, au­ten­tiš­kiau.

Į par­odą „Lie­tu­vos trans­por­to šir­dies – Klai­pė­dos uos­to rai­da“ at­ga­ben­ta ir ke­lio­li­ka įspū­din­gų lai­vų ma­ke­tų. Ge­gu­žės 13-ąją vy­ku­sia­me eks­po­zi­ci­jos ati­da­ry­me, be KVJUD va­do­vų, da­ly­va­vo su­si­sie­ki­mo mi­nis­tras Ri­man­tas Sin­ke­vi­čius, anks­tes­nis di­rek­ci­jos ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Eu­ge­ni­jus Gent­vi­las, Sei­mo va­do­vy­bės at­sto­vai, uos­to kro­vos kom­pa­ni­jų bei uos­te vei­kian­čių aso­cia­ci­jų va­do­vai. „Šios par­odos tiks­las – ži­nia apie Klai­pė­dos uos­tą, jo reikš­mę vi­sai ša­liai pa­si­da­ly­ti kaip ga­li­ma pla­čiau“, - sa­kė A.Vait­kus.

Lau­kia­ma mi­li­jar­di­nių investicijų

Ati­da­ry­da­mas par­odą su­si­sie­ki­mo mi­nis­tras R.Sin­ke­vi­čius tvir­ti­no, kad tai „išs­kir­ti­nis at­ve­jis, kai svar­biau­sio Lie­tu­vos trans­por­to inf­ras­truk­tū­ros ob­jek­to or­ga­ni­zuo­ta par­oda de­mons­truo­ja­ma Sei­me“.

Pa­sak A.Vait­kaus, Klai­pė­dos uos­tas yra uni­ka­lus ša­lies trans­por­to maz­gas, ku­ris jun­gia jū­rų, ge­le­žin­ke­lio ir au­to­mo­bi­lių trans­por­to rū­šis. „Uos­to veik­la ypač svar­bi ne tik eko­no­mi­niu, bet ir so­cia­li­niu po­žiū­riu. Dėl ak­ty­vios uos­to veik­los su­ku­ria­ma apie 185 tūkst. in­du­kuo­tų dar­bo vie­tų, ki­taip ta­riant - užim­ta iki 10,5 proc. vi­sų ša­lies dir­ban­čių žmo­nių. Klai­pė­dos uos­tas tie­sio­giai ir ne­tie­sio­giai yra su­si­jęs su 18 proc. vi­so Lie­tu­vo­je su­ku­ria­mo bend­ro­jo vi­daus pro­duk­to“, - pa­žy­mė­jo KVJUD ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius.

Ati­da­rant par­odą at­kreip­tas dė­me­sys į 2013-ai­siais Klai­pė­dos jū­ros uos­te pa­nau­do­tų in­ves­ti­ci­jų dy­dį. Per­nai uos­to inf­ras­truk­tū­rai plės­ti bu­vo pa­nau­do­ta apie 300 mln. li­tų. Šiuo me­tu KVJUD vyk­do ir yra su­pla­na­vu­si in­ves­ti­ci­nių pro­jek­tų, ku­rių ver­tė 1 mlrd. 149 mln li­tų. Kaip par­odos ati­da­ry­me pa­žy­mė­jo Lie­tu­vos jū­rų kro­vos kom­pa­ni­jų aso­cia­ci­jos pre­zi­den­tas Vai­do­tas Ši­lei­ka, vie­nas į uos­to inf­ras­truk­tū­rą in­ves­tuo­tas li­tas pri­trau­kia du li­tus pri­va­čių in­ves­ti­ci­jų į tur­tą, skir­tą lo­gis­ti­kos, lai­vų sta­ty­bos bei re­mon­to pa­slau­goms teik­ti.

Ge­riau­sias Bal­ti­jos pakrantėje

Pa­sak A.Vait­kaus, į Klai­pė­dos vals­ty­bi­nį jū­rų uos­tą in­ves­tuo­ti pi­ni­gai at­si­per­ka vi­du­ti­niš­kai per 2,5 me­tų. Jis pa­dė­ko­jo da­bar­ti­nės ka­den­ci­jos Sei­mui, ku­ris pa­kei­tė anks­tes­nio par­la­men­to per kri­zę pri­im­to Vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bės įmo­nių įsta­ty­mo nuo­sta­tas bei at­šau­kė rei­ka­la­vi­mą Klai­pė­dos uos­tui į vals­ty­bės biu­dže­tą mo­kė­ti 50 proc. di­vi­den­dų nuo už­dirb­to pel­no. Šiuo me­tu toks rei­ka­la­vi­mas tai­ko­mas vi­soms vals­ty­bi­nėms įmo­nėms, iš­sky­rus tas, ku­rios vyk­do stra­te­gi­nius pro­jek­tus. Klai­pė­dos uos­te toks pro­jek­tas yra sta­to­mas SGD ter­mi­na­las.

Vien per­nai KVJUD bū­tų pri­va­lė­jęs pa­pil­dy­ti vals­ty­bės biu­dže­tą 44,78 mln. li­tų di­vi­den­dų, nes 2012-ai­siais jo pa­skirs­ty­tas pel­nas bu­vo 87,32 mln. li­tų. Ne­su­mo­kė­ta vals­ty­bei be­veik pu­sės šim­to mi­li­jo­no su­ma pa­dvi­gu­bė­ju­si per in­ves­ti­ci­jas uos­tui tu­rė­tų su­grįž­ti jau 2016-ųjų pra­džio­je.

Be to, kaip pa­žy­mė­jo su­si­sie­ki­mo mi­nis­tras R.Sin­ke­vi­čius, rein­ves­tuo­tos ir nau­jai in­ves­tuo­tos lė­šos pa­de­da iš­lai­ky­ti Klai­pė­dos jū­rų var­tų kon­ku­ren­cin­gu­mą tarp­tau­ti­nė­je erd­vė­je. „La­biau­siai į šiau­rę nu­to­lęs ne­už­šą­lan­tis Bal­ti­jos jū­ros uos­tas Klai­pė­da yra ne kar­tą įro­dęs sa­vo kon­ku­ren­ci­nius pra­na­šu­mus ir įsi­ver­žęs į ly­de­rio po­zi­ci­jas tarp pa­jė­giau­sių Bal­ti­jos ša­lių uos­tų. Pa­sta­ruo­ju me­tu mū­sų uos­tas žen­gė ypač pla­tų ko­ky­bi­nį žings­nį, ja­me pa­ge­rė­jo vers­lo są­ly­gos, nes bu­vo pers­ta­ty­tos kran­ti­nės, tę­sia­mi ki­ti sta­ty­bos pro­jek­tai ir gi­li­ni­mo dar­bai“, - sa­kė Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­jos va­do­vas.

Par­oda „Lie­tu­vos trans­por­to šir­dies – Klai­pė­dos uos­to rai­da“ Sei­me veiks iki ge­gu­žės 26 die­nos.

Klai­pė­dos vals­ty­bi­nia­me jū­rų uos­te vyk­do­mi ar pla­nuo­ja­mi vyk­dy­ti pro­jek­tai 2013-2015 m.

Eil.Nr.ProjektasIn­ves­ti­ci­jų dy­dis (mln.Lt)
1.SGD terminalas170
2.Uos­to ak­va­to­ri­jos gi­li­ni­mo darbai82
3.Ke­lei­vi­nių ir kro­vi­ni­nių kel­tų ter­mi­na­lo inf­ras­truk­tū­ros įrengimas39
4.Ge­le­žin­ke­lių sta­ty­ba ir rekonstrukcija38
5.Kran­ti­nių Nr. 7-9 re­kons­tra­vi­mas. I ir II sta­ty­bos etapai22
6.Už­terš­to grun­to sau­go­ji­mo aikš­te­lės įrengimas17
7.Pri­va­žia­vi­mo ke­lių su­tvar­ky­mas į mul­ta­mo­da­li­nių kro­vi­nių ter­mi­na­lus (piet. da­lis)16
8.Kran­ti­nių remontas16
9.Pri­va­žia­vi­mo ke­lio nuo Bal­ti­jos pros­pek­to pra­tę­si­mas iki uos­to krantinių12
10.Kran­ti­nių Nr. 90-96 statyba9
11.Ra­dio­lo­ka­ci­nės sis­te­mos įrengimas5
12.Pro­jek­tas "Lai­vy­bos uos­te in­for­ma­ci­nė sis­te­ma" 4,5
13.Gy­lių ma­ta­vi­mo ir bu­jų sta­ty­mo laivas4.

Šal­ti­nis: bro­šiū­ra "Klai­pė­dos uos­tas: pa­si­rink pa­ti­ki­mą ke­lią!"

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos va­do­vo Jo­no Mi­liaus at­lei­di­mo klau­si­mas iš­brauk­tas iš pir­ma­die­nio Vyriausybės po­sė­džio dar­bot­var­kės.
Baž­ny­ti­nio pa­vel­do mu­zie­jus (BPM) aiš­ki­na­si ga­li­my­bes į mū­sų ša­lį at­vež­ti eks­po­nuo­ti ypa­tin­gą re­lik­vi­ją – Lie­tu­vos glo­bė­jo šv. Ka­zi­mie­ro re­lik­vi­jo­rių, sau­go­mą Flo­ren­ci­jo­je, šv. Lau­ry­no [...]
JAV Res­pub­li­ko­nų par­ti­jos kan­di­da­tas į pre­zi­den­tus Do­nal­das Trum­pas sek­ma­die­nį per su­si­ti­ki­mą su Iz­rae­lio prem­je­ru Ben­ja­mi­nu Ne­ta­nya­hu pa­ža­dė­jo pri­pa­žin­ti Je­ru­za­lę „nedaloma“ žy­dų vals­ty­bės [...]
Jor­da­ni­jos sos­ti­nė­je sek­ma­die­nį nu­šau­tas įžy­mus ra­šy­to­jas Na­he­das Hat­ta­ras; iš­puo­lis įvy­ko Ama­ne prie teis­mo, ku­ria­me jam ke­tin­ta par­eikš­ti kal­ti­ni­mus is­la­mo įžei­di­mu, padarytu da­li­jan­tis ka­ri­ka­tū­ra [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Liu­ci­jos Jū­ra­tės Kry­že­vi­čie­nės „Kū­ry­bi­nės trans­for­ma­ci­jos“ – teks­ti­lė, ak­va­re­lė, mo­no­ti­pi­jos, pro­jek­tai, tri­ma­čiai erd­vi­niai ob­jek­tai vie­no­je par­odo­je. Pa­sak pačios au­to­rės, trans­for­ma­ci­jos [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Ke­tu­ris mė­ne­sius po Lie­tu­vos re­gio­nus ke­lia­vęs „Ki­no pa­va­sa­rio“ edu­ka­ci­nis pro­jek­tas „Ki­no ka­ra­va­nas“ bai­gi­nė­ja šių me­tų marš­ru­tą. Li­ko du mies­tai, trys sean­sai. Rug­sė­jo 28 die­ną Tel­šiuo­se [...]
Rug­sė­jo 26 die­ną Vil­niaus uni­ver­si­te­to Fi­zi­kos fa­kul­te­te vie­šės pro­fe­so­rius iš Vo­kie­ti­jos Uwe Eich­hof­fas. Sve­čias skai­tys pa­skai­tą „The Al­most Un­li­mi­ted Pos­si­bi­li­ties of NMR in Me­di­ci­ne“. 
„Twit­ter“ ar­ti­miau­siu me­tu ga­li su­lauk­ti for­ma­lių pa­siū­ly­mų dėl ak­ci­jų pir­ki­mo, pra­ne­šė CNBC. Tarp pre­ten­den­tų – „Goog­le“ ir „Sa­les­for­ce.com“. Pa­skel­bus šią ži­nią, „Twit­ter“ [...]
Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja at­si­sa­kė anks­čiau dek­la­ruo­tų pla­nų nai­kin­ti mo­bi­liai­siais te­le­fo­nais tei­kia­mo tarp­tink­li­nio ry­šio (roa­ming, – angl.) mokesčius ke­liau­jan­tiems eu­ro­pie­čiams.
Vyks­tant nuo Kau­no au­tos­tra­da Že­mai­ti­jos link,  už Cin­kiš­kio san­kry­žos, kiek dau­giau kaip ki­lo­me­tras, prie miš­ko yra ro­dyk­lė „Ša­ra­vų ąžuo­las. „Pa­va­žia­vus keletą ki­lo­me­trų nuo­ro­dos [...]
Rug­sė­jo 28-ąją tu­rė­tų pa­aiš­kė­ti, ar at­si­ras mai­ti­ni­mo įmo­nė, ga­lin­ti ir no­rin­ti šie­met rū­pin­tis Kau­no „Ži­bu­rio“ mo­kyk­los auk­lė­ti­nių mai­ti­ni­mu. Kol mies­to val­di­nin­kai suka gal­vas, kaip [...]
Sek­ma­die­nį Elek­trė­nuo­se Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio čem­pio­nai Elek­trė­nų „E­ner­gi­jos“ le­do ri­tu­li­nin­kai sto­jo į ko­vą Bal­ta­ru­si­jos aukš­čiau­sio­sios ly­gos rung­ty­nė­se su sve­čiais iš Bres­to. Elek­trė­nie­čiai [...]
Dvi­ra­ti­nin­kas Ai­dis Kruo­pis („Ve­ran­da's Wil­lems“) sek­ma­die­nį Bel­gi­jo­je lai­mė­jo 13-ąsias lenk­ty­nes „Gooik­se Pijl“ (1.2 ka­te­go­ri­ja). Už per­ga­lę 29-erių me­tų lie­tu­viui atiteko 40 pa­sau­lio [...]
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Šiuo­lai­ki­nia­me pa­sau­ly­je na­cio­na­li­nės bib­lio­te­kos tu­ri per­mąs­ty­ti sa­vo vaid­me­nį ir tap­ti vals­ty­bės so­cia­li­nio, tech­no­lo­gi­nio pro­ce­so da­li­mi. Tai lem­ta ir Na­cio­na­li­nei Martyno Maž­vy­do bib­lio­te­kai, [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Dau­ge­lis so­do ir dar­žo dar­bų jau at­lik­ta, ta­čiau ti­krai dar ne vi­si. No­rint sėk­min­gai už­baig­ti šį se­zo­ną ir pa­si­džiaug­ti der­liu­mi, rei­kia spė­ti lai­ku nu­im­ti li­ku­sias daržoves bei par­uoš­ti [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Vi­si ži­no, kad ta­ba­ko ga­mi­niai ken­kia svei­ka­tai, ir net nau­jo­sios e-ci­ga­re­tės ga­li tu­rė­ti kenks­min­gų tok­si­nų. Ta­čiau Tek­sa­so A&M uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad pats ni­ko­ti­nas [...]
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip manote, kokie dabar yra Lenkijos ir Lietuvos santykiai?
Geri, bet reikėtų gerinti
Geri, gerinti nereikia
Atšalę visapusiškai
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami