Paryžiuje – europietiškų premjerų dubliai

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2014-10-07 06:00
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2014-10-07 06:00
„Renault Espace“ „Scanpix“ nuotraukos
Par­yžiaus au­to­mo­bi­lių par­oda – la­biau­siai nu­bliz­gin­tas to­kio po­bū­džio tarp­tau­ti­nis ren­gi­nys. Prie ren­gi­nio iš­skir­ti­nu­mo pri­si­de­da švie­sų mies­tu va­di­na­mos Pra­ncū­zi­jos sos­ti­nės au­ra ir tai, kad skam­bias sa­vo nau­jie­nas ir pro­to­ti­pus čia pri­sta­to ne tik Lie­tu­vo­je ste­reo­ti­piš­kai dėl ne­prak­tiš­ku­mo keiks­no­ja­mi pra­ncū­zai, bet ir ki­ti Eu­ro­pos ga­min­to­jai.

„Volks­wa­gen“ ger­bė­jai pir­mo­je spa­lio pu­sė­je, iki spa­lio 19 die­nos, vyks­tan­čia­me ir šim­tus tūks­tan­čių lan­ky­to­jų su­trau­kian­čia­me ren­gi­ny­je ga­li iš­vys­ti dvi pa­sau­li­nes prem­je­ras. Pir­mo­ji – eks­cen­triš­kas spor­ti­nis „Volks­wa­gen XL Sport“, o an­tro­ji – įkrau­na­mas hib­ri­das „Volks­wa­gen Pa­ssat GTE“.

Konceptinis „Volkswagen XL Sport“

Įkrau­na­mas „Pas­sat“ ir mo­to­cik­lo variklis

Ne vel­tui „Volks­wa­gen XL“ šei­my­ną net kon­ku­ruo­jan­čių fir­mų in­ži­nie­riai pri­pa­žįs­ta vie­nu iš tech­niš­kai pa­žan­giau­sių ir eko­no­miš­kiau­sių kon­cep­tų. Tie­sa, Par­yžiaus au­to­sa­lo­ną ly­din­čio­se iš­kil­mė­se pa­de­mons­truo­tas „Volks­wa­gen XL Sport" yra šiek tiek ki­toks, mat tai, ko ge­ro, ga­lin­giau­sias au­to­mo­bi­lis su dvie­jų ci­lind­rų va­rik­liu.

Ati­den­gus va­rik­lio sky­riaus gaub­tą ga­li­ma iš­vys­ti spor­ti­niams au­to­mo­bi­liams ne­bū­din­gą, su­per­mo­to­cik­lams „Du­ca­ti 1199 Su­per­leg­ge­ra“ skir­tą 200 AG ga­lios V2 for­mos dvie­jų ci­lind­rų va­rik­lį. Mak­si­ma­lus au­to­mo­bi­lio grei­tis sie­kia 270 km/val., o įsi­bė­gė­ji­mas iš vie­tos trun­ka 5,7 se­kun­dės. Va­rik­lio ju­de­sį pa­skirs­to 7 laips­nių DSG trans­mi­si­ja. 18 co­lių rat­lan­kiai nu­lie­ti iš mag­nio ir „a­pau­ti” 205/40 R18 (prie­ki­niai) ir 265/35 R18 (ga­li­niai) pa­dan­go­mis.

Au­to­mo­bi­lio va­rik­lis, rė­mas ir kė­bu­las pa­ga­min­ti iš šiuo­lai­ki­nių la­bai leng­vų mag­nio ir aliu­mi­nio ly­di­nių, to­dėl pats au­to­mo­bi­lis sve­ria tik 890 ki­log­ra­mų. To­kiam ga­lin­gam spor­ti­niam au­to­mo­bi­liui tai pui­kus re­zul­ta­tas. Be įspū­din­gos ga­lios, nau­ja­sis "Volks­wa­gen XL Sport" ža­vi la­bai ge­ru ener­gi­niu efek­ty­vu­mu. Ži­no­ma, tai jau ne vie­no li­tro au­to­mo­bi­lis, į ku­rio ti­tu­lą pre­ten­duo­ja jo pirm­ta­kas „Volks­wa­gen XL“, bet ir ne de­ga­lus ry­jan­tis bo­li­das, ko ga­li­ma ti­kė­tis iš įspū­din­gų grei­čio ir di­na­mi­kos ro­dik­lių.

Tuo tar­pu įkrau­na­mas hib­ri­das „Volks­wa­gen Pa­ssat GTE“ - pir­ma­sis „Pas­sat“ mo­de­lio au­to­mo­bi­lis su kom­bi­nuo­tu pa­va­ros me­cha­niz­mu, ku­rį su­da­ro ben­zi­ni­nis TSI va­rik­lis ir elek­tros mo­to­ras. Bend­ra pa­va­ros me­cha­niz­mo ga­lia sie­kia 160 kW (218 AG), bend­ras su­ki­mo mo­men­tas – iki 400 Nm, mak­si­ma­lus grei­tis sie­kia 220 km/val., o iki 100 km/val. įsi­bė­gė­ja­ma per 8 se­kun­des. Ver­ti­nant pa­gal NEDC me­to­di­ką, „Pas­sat GTE“ su­nau­do­ja 2 l ben­zi­no ir 13 kWh elek­tros šim­tui ki­lo­me­trų tra­sos. Su pil­nu ba­ku ir vi­siš­kai įkrau­tu aku­mu­lia­to­riu­mi au­to­mo­bi­lis nu­va­žiuo­ja iki 1000 km, o va­ro­mas vien elek­tra jis pa­sie­kia iki 130 km/val. grei­tį ir ga­li įveik­ti iki 50 ki­lo­me­trų.

„BMW 2 Series Active Tourer“./Gamintojo nuotrauka

Prie­kiu va­ro­ma BMW naujiena

Ba­va­rų au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jas BMW Par­yžiu­je taip pat su­ren­gė dvi ryš­kias prem­je­ras. Par­odos lan­ky­to­jai ga­li iš­vys­ti nau­ją spor­ti­nį ku­pė vi­su­rei­gį „BMW X6“ ir kab­rio­le­tą „BMW 2 Se­ries Con­ver­tib­le“, taip pat daug ki­tų BMW ino­va­ci­jų ir mo­de­lių. Par­yžiu­je de­mons­truo­ja­mas ir kom­pak­ti­nis vie­na­tū­ris „BMW 2 Ac­ti­ve Tou­rer“, ku­rio ne­tru­kus pa­si­ro­dy­siant lau­kia­ma ir Lie­tu­vo­je.

Par­odo­je ofi­cia­liai de­biu­ta­vęs an­tros lai­dos spor­ti­nis ku­pė vi­su­rei­gis „BMW X6“, ku­rį jau ga­lė­jo iš­vys­ti ir da­lis BMW ger­bė­jų Lie­tu­vo­je, tam­pa erd­ves­niu, ga­lin­ges­niu, bet kar­tu tau­pes­niu au­to­mo­bi­liu su minkš­tes­ne pa­ka­ba. Gruo­dį au­to­mo­bi­lių sa­lo­nus pa­siek­sian­tis mo­de­lis dėl šiek tiek iš­au­gu­sių mat­me­nų ta­po pen­kia­vie­tis, mon­tuo­ja­mas su iki 10 proc. ga­lin­ges­niais ir iki 25 proc. tau­pes­niais va­rik­liais.

Ki­ta ne ma­žiau įspū­din­ga prem­je­ra – tai nau­jau­sias an­tro­sios BMW se­ri­jos na­rys – „2 Se­ries Con­ver­tib­le“. Iš sa­vo kla­sės kab­rio­le­tų jis šsis­kirs at­le­tiš­ku di­zai­nu, ypač di­na­miš­kais va­rik­liais bei lai­vo de­nį pri­me­nan­čiu in­ter­je­ru. Vai­ra­vi­mo ma­lo­nu­mą nau­ja­ja­me kab­rio­le­te už­ti­kri­na va­rik­liai, ku­rių ga­lin­giau­sias pa­sieks net 240kW/326AG, o gry­nu oru mė­gau­tis leis elek­tri­nis nu­den­gia­mas me­džia­gi­nis sto­gas. Šis svar­biau­sias kab­rio­le­to ak­cen­tas bu­vo su­pro­jek­tuo­tas iš nau­jo ir ga­li bū­ti nu­leis­tas per 20 se­kun­džių va­žiuo­jant iki 50 km/h grei­čiu.

Pre­mium kla­sės kom­pak­ti­nis vie­na­tū­ris „BMW 2 Se­ries Ac­ti­ve Tou­rer“ – erd­vus, eko­no­miš­kas ir pra­ktiš­kas šei­mos au­to­mo­bi­lis. Šis vie­na­tū­ris – pir­ma­sis BMW mo­de­lis, tu­rin­tis prie­ki­nių va­ran­čių­jų ra­tų sis­te­mą. „Ac­ti­ve Tou­rer“ bus komp­lek­tuo­ja­mas su tri­jų ar­ba ke­tu­rių ci­lind­rų tur­bi­ni­niais va­rik­liais. Ofi­cia­lus BMW au­to­mo­bi­lių at­sto­vas Lie­tu­vo­je „Kras­ta Au­to“ ža­da, kad šis kom­pak­ti­nis vie­na­tū­ris ne­tru­kus pa­sieks ir BMW sa­lo­nus mū­sų ša­ly­je.

Į Par­yžiaus au­to­mo­bi­lių par­odos sten­dą BMW taip pat at­ve­žė anks­čiau šie­met de­mons­truo­tą kon­cep­ci­nį hib­ri­dą „BMW X5 Con­cept eD­ri­ve“. Vi­su­rei­gis de­ri­na BMW spor­tiš­ku­mą su hib­ri­di­nių au­to­mo­bi­lių pri­ana­šu­mais. Kon­cep­ci­nia­me mo­de­ly­je mon­tuo­ja­mas ke­tu­rių ci­lind­rų ben­zi­ni­nis va­rik­lis su „Twin­Po­wer Tur­bo“ tech­no­lo­gi­ja bei elek­tros va­rik­lis. Vien šiuo vi­su­rei­gis ga­li pa­siek­ti 120 km/h grei­tį, o mo­de­lis, va­žiuo­da­mas kom­bi­nuo­tu re­ži­mu, su­var­to­ja 3,8 l ben­zi­no 100 ki­lo­me­trų.

„Lamborghini Asterion“

Įvaiz­dis – dar ne viskas

Koks Par­yžiaus au­to­sa­lo­nas be Pra­ncū­zi­jos ga­min­to­jų? Šie­met iš pra­ncū­zų rim­čiau­sią prog­ra­mą su­ka­lė „Re­nault“, į par­odą at­ve­žu­si prem­je­ri­nį dub­lį – nau­jau­sią mies­to vie­na­tū­rį „Twin­go“ ir at­nau­jin­tą „Es­pa­ce“.

„Ga­li­ma drą­siai teig­ti, kad „Es­pa­ce“ mo­de­lį „Re­nault“ iš­ra­do dar kar­tą. Nau­ja­ja­me „Re­nault Es­pa­ce“, ku­ris iš tie­sų yra vie­nas svar­biau­sių mū­sų mo­de­lių, glū­di ti­krie­ji „Re­nault“ ge­nai – juos pa­tvir­ti­na iš­skir­ti­nė iš­vaiz­da, pre­ce­den­to ne­tu­rin­tis pa­to­gu­mo ke­liau­jant jaus­mas ir ino­va­ty­vios tech­no­lo­gi­jos, ku­rios pil­dys vi­sus vai­ruo­to­jų bei ke­lei­vių pa­gei­da­vi­mus. Ypač daug dė­me­sio sky­rė­me nau­jo­jo „Es­pa­ce“, ku­ris ta­po ir „Re­nault“ pra­ban­gių au­to­mo­bi­lių li­ni­jos pra­džios sim­bo­liu, di­zai­nui ir ga­my­bos ko­ky­bei“, - prem­je­ros me­tu pa­žy­mė­jo kom­pa­ni­jos ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Car­lo­sas Ghos­nas.

At­si­sa­kius idė­jos įpras­tai dau­gia­funk­cio au­to­mo­bi­lio for­mai pri­tai­ky­ti di­na­miš­kas di­des­nio pra­va­žu­mo au­to­mo­bi­lio for­mas, da­bar nau­ja­sis „Es­pa­ce“ ne­abe­jo­ti­nai iš­sis­ki­ria sa­vo ki­to­kia iš­vaiz­da. Bū­da­mas 4,85 me­tro il­gio (tiek pen­kia­vie­tis, tiek ir sep­tyn­vie­tis) ir 1,87 me­tro plo­čio, nau­ja­sis „Es­pa­ce“ at­ro­do pro­por­cin­gai. 1,68 me­tro aukš­tis (tai reiš­kia, kad nau­jo­kas yra 63 mm že­mes­nis nei da­bar­ti­nės lai­dos „Es­pa­ce“) ir aukš­ta pu­siau­jo li­ni­ja su­ku­ria ap­ta­ku­mo įspū­dį, ku­rį dar la­biau su­stip­ri­na il­ga ra­tų ba­zė (2,88 m ar­ba 16 mm il­ges­nė nei da­bar­ti­nio „Grand Es­pa­ce“), su­tei­ku­si ga­li­my­bę su­kur­ti ir erd­ves­nį sa­lo­ną. Kad au­to­mo­bi­lio ae­ro­di­na­mi­nės sa­vy­bės ti­krai pui­kios, pa­tvir­ti­na ma­žą di­na­mi­nį pa­sip­rie­ši­ni­mą ilius­truo­jan­tys ro­dik­liai: Cd=0,30 ir CdA=0,845 m².

O nau­ja­sis „Re­nault Twin­go“ iš tie­sų ver­tas tap­ti vie­nu po­pu­lia­riau­sių mies­to au­to­mo­bi­liu­kų. Nors pir­ma min­tis į jį pa­žvel­gus ky­la „kas į jį tilps?“, ta­čiau, kaip sa­ko­ma, įvaiz­dis dar ne vis­kas. Iš tie­sų, į nau­ją­jį „Twin­go“ pui­kiai su­tel­pa ke­tu­rios net ir stam­bes­nio su­dė­ji­mo per­so­nos, o nu­len­kus prie­ki­nę ke­lei­vio sė­dy­nę juo ga­li­ma per­vež­ti ir apie 2,3 me­tro il­gio kro­vi­nius. Pui­ki to­kiam au­to­mo­bi­liui net 17 cen­ti­me­trų sie­kian­ti proš­vai­sa leis „ne­pa­si­mau­ti“ li­pant ant aukš­tes­nio bor­diū­ro, o 8,65 me­tro iš­ori­nis ap­si­su­ki­mo spin­du­lys ne­įti­ki­mai pa­ge­ri­na ma­nev­rin­gu­mą ankš­to­se mies­tų gat­vė­se.

To­kie svar­biau­si Eu­ro­pos ga­min­to­jų prem­je­rų dub­liai, bet pro au­to­mo­bi­lių gur­ma­nų akis, ži­no­ma, ne­pras­ly­do ir dvi­gu­ba su­pe­rau­to­mo­bi­lių prem­je­ra. Ją iš­tai­sė Ita­li­jos spor­ti­nių au­to­mo­bi­lių ju­ve­ly­rai „Fer­ra­ri“ ir „Lam­bor­gi­ni“. Kaip pra­ne­šė ita­lai, iš vi­so bus pa­ga­min­ti 499 „Fer­ra­ri 458 Spe­cia­le A“ au­to­mo­bi­liai, ku­riuo­se bus įmon­tuo­ti 4,5 li­tro 597 AG pa­sie­kian­tys va­rik­liai. Tai, jei ti­kė­si­me ga­min­to­jo pa­si­gy­ri­mu, ga­lin­giau­sias vi­sų lai­kų kab­rio­le­tas pa­ke­lia­mu sto­gu.

Nors stul­bi­na­mai ga­lin­gi spor­ti­niai au­to­mo­bi­liai ir ža­lio­sios tech­no­lo­gi­jos iš es­mės skam­ba kaip dvi prieš­in­guo­se po­liuo­se skra­jo­jan­čios idė­jos, Par­yžiaus au­to­sa­lo­no es­kad­ri­lę vai­ni­ka­vo įkrau­na­mas hib­ri­das „Lam­borg­hi­ni As­te­rion“. Ži­no­ma, elek­tri­nė au­to­mo­bi­lio da­lis tik pa­pil­das 5,2 li­tro V10 va­rik­liui, ku­ria­me sly­pi 910 „ark­lių“, ta­čiau žy­mi men­ta­liš­kai svar­bų ban­dy­mą net ir su­pe­rau­to­mo­bi­lių ka­te­go­ri­jo­je ne­at­si­lik­ti nuo eko­lo­giš­kos at­ei­ties. Ki­toks šie­met bu­vo net ir pats „Lam­bo“ pri­sta­ty­mas. Vie­toj įspū­din­gų gar­so efek­tų pa­vil­jo­ne prem­je­ros me­tu tvy­ro­jo ty­la, o į sce­ną „As­te­rion“ įrie­dė­jo ne riau­mo­da­mas, o ty­liai dūgz­da­mas elek­tri­niu va­rik­liu – dėl to iš­kart pri­li­po eti­ke­tė „ty­lus, bet mir­ti­nas“.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Baž­ny­ti­nio pa­vel­do mu­zie­jus (BPM) aiš­ki­na­si ga­li­my­bes į mū­sų ša­lį at­vež­ti eks­po­nuo­ti ypa­tin­gą re­lik­vi­ją – Lie­tu­vos glo­bė­jo šv. Ka­zi­mie­ro re­lik­vi­jo­rių, sau­go­mą Flo­ren­ci­jo­je, šv. Lau­ry­no [...]
Vi­du­ti­nio nuo­to­lio nor­ve­giš­koms ir ame­ri­kie­tiš­koms oro gy­ny­bos sis­te­moms NA­SAMS Lie­tu­va pla­nuo­ja iš­leis­ti dau­giau nei 100 mln. eu­rų.
Jor­da­ni­jos sos­ti­nė­je sek­ma­die­nį nu­šau­tas įžy­mus ra­šy­to­jas Na­he­das Hat­ta­ras; iš­puo­lis įvy­ko Ama­ne prie teis­mo, ku­ria­me jam ke­tin­ta par­eikš­ti kal­ti­ni­mus is­la­mo įžei­di­mu, padarytu da­li­jan­tis ka­ri­ka­tū­ra [...]
Sek­ma­die­nį švei­ca­rai bal­suo­ja dėl to, ar su­teik­ti nau­jų ga­lių ša­lies žval­gy­bos tar­ny­boms, – tei­sę sek­ti veik­lą in­ter­ne­te, ti­krin­ti elek­tro­ni­nį pa­štą ir klau­sy­tis telefono po­kal­bių, kad [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Liu­ci­jos Jū­ra­tės Kry­že­vi­čie­nės „Kū­ry­bi­nės trans­for­ma­ci­jos“ – teks­ti­lė, ak­va­re­lė, mo­no­ti­pi­jos, pro­jek­tai, tri­ma­čiai erd­vi­niai ob­jek­tai vie­no­je par­odo­je. Pa­sak pačios au­to­rės, trans­for­ma­ci­jos [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Ke­tu­ris mė­ne­sius po Lie­tu­vos re­gio­nus ke­lia­vęs „Ki­no pa­va­sa­rio“ edu­ka­ci­nis pro­jek­tas „Ki­no ka­ra­va­nas“ bai­gi­nė­ja šių me­tų marš­ru­tą. Li­ko du mies­tai, trys sean­sai. Rug­sė­jo 28 die­ną Tel­šiuo­se [...]
Rug­sė­jo 26 die­ną Vil­niaus uni­ver­si­te­to Fi­zi­kos fa­kul­te­te vie­šės pro­fe­so­rius iš Vo­kie­ti­jos Uwe Eich­hof­fas. Sve­čias skai­tys pa­skai­tą „The Al­most Un­li­mi­ted Pos­si­bi­li­ties of NMR in Me­di­ci­ne“. 
Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja at­si­sa­kė anks­čiau dek­la­ruo­tų pla­nų nai­kin­ti mo­bi­liai­siais te­le­fo­nais tei­kia­mo tarp­tink­li­nio ry­šio (roa­ming, – angl.) mokesčius ke­liau­jan­tiems eu­ro­pie­čiams.
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Rug­sė­jo 28-ąją tu­rė­tų pa­aiš­kė­ti, ar at­si­ras mai­ti­ni­mo įmo­nė, ga­lin­ti ir no­rin­ti šie­met rū­pin­tis Kau­no „Ži­bu­rio“ mo­kyk­los auk­lė­ti­nių mai­ti­ni­mu. Kol mies­to val­di­nin­kai suka gal­vas, kaip [...]
Tik šie­met baig­tas sta­ty­ti, prieš be­veik mė­ne­sį dėl slen­kan­čių šlai­tų pla­čiai ap­ta­ri­nė­tas aukš­čiau­sias ša­ly­je pės­čių­jų ir dvi­ra­ti­nin­kų til­tas Aly­tu­je ta­po naujų dis­ku­si­jų ob­jek­tu [...]
Sek­ma­die­nį Elek­trė­nuo­se Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio čem­pio­nai Elek­trė­nų „E­ner­gi­jos“ le­do ri­tu­li­nin­kai sto­jo į ko­vą Bal­ta­ru­si­jos aukš­čiau­sio­sios ly­gos rung­ty­nė­se su sve­čiais iš Bres­to. Elek­trė­nie­čiai [...]
Dvi­ra­ti­nin­kas Ai­dis Kruo­pis („Ve­ran­da's Wil­lems“) sek­ma­die­nį Bel­gi­jo­je lai­mė­jo 13-ąsias lenk­ty­nes „Gooik­se Pijl“ (1.2 ka­te­go­ri­ja). Už per­ga­lę 29-erių me­tų lie­tu­viui atiteko 40 pa­sau­lio [...]
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Šiuo­lai­ki­nia­me pa­sau­ly­je na­cio­na­li­nės bib­lio­te­kos tu­ri per­mąs­ty­ti sa­vo vaid­me­nį ir tap­ti vals­ty­bės so­cia­li­nio, tech­no­lo­gi­nio pro­ce­so da­li­mi. Tai lem­ta ir Na­cio­na­li­nei Martyno Maž­vy­do bib­lio­te­kai, [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Dau­ge­lis so­do ir dar­žo dar­bų jau at­lik­ta, ta­čiau ti­krai dar ne vi­si. No­rint sėk­min­gai už­baig­ti šį se­zo­ną ir pa­si­džiaug­ti der­liu­mi, rei­kia spė­ti lai­ku nu­im­ti li­ku­sias daržoves bei par­uoš­ti [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Vi­si ži­no, kad ta­ba­ko ga­mi­niai ken­kia svei­ka­tai, ir net nau­jo­sios e-ci­ga­re­tės ga­li tu­rė­ti kenks­min­gų tok­si­nų. Ta­čiau Tek­sa­so A&M uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad pats ni­ko­ti­nas [...]
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip manote, kokie dabar yra Lenkijos ir Lietuvos santykiai?
Geri, bet reikėtų gerinti
Geri, gerinti nereikia
Atšalę visapusiškai
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami