Pasaulio automobilių pramonėje – ir dramos, ir kuriozai

Vidmantas UŽUSIENIS v.uzusienis@lzinios.lt 2015-10-05 06:00
Vidmantas UŽUSIENIS
v.uzusienis@lzinios.lt
2015-10-05 06:00
Pernai antrąjį ketvirtį nuo savo konvejerių nuridenusi kiek daugiau nei 6 tūkstančius naujų automobilių, šiemet tuo pat metu Venesuela džiaugėsi didžiausiu jų gamybos (+77,3 proc.) augimu pasaulyje.   LŽ archyvo nuotrauka
Tarp­tau­ti­nės au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jų or­ga­ni­za­ci­jos (OI­CA) duo­me­ni­mis, 2015 me­tų an­trą­jį ket­vir­tį, pa­ly­gin­ti su tuo pa­čiu lai­ko­tar­piu per­nai, pa­sau­ly­je bu­vo pa­ga­min­tos 45 602 805 nau­jos leng­vo­sios ma­ši­nos, ar­ba 0,5 proc. dau­giau nei per­nai ba­lan­dį-bir­že­lį (45 380 398). Nau­jau­sio­je OI­CA at­as­kai­to­je taip pat pui­kiai ma­ty­ti ir dra­ma­tiš­ki ga­my­bos po­ky­čiai pa­sau­li­niu mas­tu.

At­as­kai­ta at­sklei­džia vi­siš­ką nau­jų au­to­mo­bi­lių ga­my­bos sąs­tin­gį Ne­prik­lau­so­mų Vals­ty­bių Są­jun­gos (NVS) ir Pie­tų Ame­ri­kos rin­ko­se. Iš 45 į OI­CA at­as­kai­tą įtrauk­tų pa­sau­lio vals­ty­bių la­biau­siai (86,7 proc.) nau­jų leng­vų­jų ma­ši­nų su­rin­ki­mas kri­to Ukrai­no­je, ku­ri iš NVS iš­sto­jo 2014 me­tais – po to, kai Ru­si­ja oku­pa­vo Kry­mą. Vė­liau Va­ka­rų eko­no­mi­nės sank­ci­jos skau­džiai smo­gė ir pa­čios oku­pan­tės, ir vi­sos jos va­do­vau­ja­mos NVS nau­jų au­to­mo­bi­lių pra­mo­nei. Tar­kim, Ru­si­jos ga­min­to­jai an­trą­jį šių me­tų ket­vir­tį pa­ga­mi­no 27 proc., Bal­ta­ru­si­jos – 39 proc., Azer­bai­dža­no – 0,7 proc., Ka­zachs­ta­no – 53,1 proc., Uz­be­kis­ta­no – 6,8 proc. ma­žiau nau­jų leng­vų­jų au­to­mo­bi­lių nei per tą pa­tį lai­ko­tar­pį pra­ėju­siais me­tais. Iš vi­so NVS erd­vė­je ba­lan­dį-bir­že­lį nuo kon­ve­je­rių nu­rie­dė­jo 865 582 nau­jos ma­ši­nos, ar­ba net 25,3 proc. ma­žiau nei 2014 me­tų an­trą­jį ket­vir­tį.

Iš NVS – į ES Rytus

OI­CA at­as­kai­to­se nau­jus leng­vuo­sius au­to­mo­bi­lius ga­mi­nan­čios NVS ša­lys pri­ski­ria­mos prie Eu­ro­pos že­my­no vals­ty­bių. Lo­giš­ka bū­tų, jei tra­giš­kai su­men­kus ma­ši­nų ga­my­bai an­tro­je pa­gal dy­dį ir reikš­mę Se­no­jo že­my­no są­jun­go­je (NVS), tai bū­tų ne­igia­mai at­si­lie­pę ir vi­sos Eu­ro­pos pra­mo­nei. Bet ši­taip, lai­mei, ne­at­si­ti­ko.

Or­ga­ni­za­ci­jos duo­me­ni­mis, šie­met nuo ba­lan­džio iki lie­pos 1 d. Eu­ro­po­je bu­vo pa­ga­min­ta 10 387 163 nau­ji au­to­mo­bi­liai, ar­ba 2,5 proc. dau­giau nei an­trą­jį ket­vir­tį per­nai. Se­no­jo že­my­no au­to­mo­bi­lių pra­mo­nę į prie­kį tem­pė ir tra­di­ciš­kai ma­ši­na ga­my­ba nuo am­žių am­ži­nų­jų už­sii­man­čios ša­lys Ita­li­ja (+43,1 proc.), Is­pa­ni­ja (+12,8 proc.), Pra­ncū­zi­ja (+5,8 proc.), ir dar tik ky­lan­čios nau­jo­sios „žvaigž­dės“ - Slo­vė­ni­ja (+50,8 proc.), Suo­mi­ja (+47,9 proc.). Tai dra­ma­tiš­kas po­ky­tis: ne­at­me­ta­ma ga­li­my­bė, kad kri­tus ga­my­bos apim­tims NVS ša­ly­se, jas pe­ri­ma Eu­ro­pos Są­jun­gos erd­vei pri­klau­san­čios Ry­tų Eu­ro­pos vals­ty­bės.

Slo­vė­nų sėk­mė ma­žai ką tu­rė­tų ste­bin­ti, nes į šią ša­lį ga­my­bos pa­jė­gu­mus nau­joms ma­ši­noms ar jų kom­po­nen­tams rink­ti pa­sta­rai­siais me­tais at­kė­lė „Au­di“, BMW, „Ci­troen“, „Daim­ler“, „Ford“, GM, „I­ve­co“, „Ja­guar“, „Nis­san“, „O­pel“, „Peu­geot“, „Re­nault“, „Ško­da“, „Toyo­ta“, „Volks­wa­gen“, „Vol­vo“, bet suo­mių do­mi­na­vi­mas au­gi­nant ga­my­bą sa­vo ša­ly­je nuo­sta­bą ke­lia net rin­kos ži­no­vams. Suo­mi­jai pa­si­žy­mė­jo jau pra­ėju­sais me­tais, kai nau­jų ma­ši­nų su­rin­ki­mas šio­je skan­di­na­vų vals­ty­bė­je, pa­ly­gin­ti su 2013 me­tais, ne­ti­kė­tai stryk­te­lė­jo į vir­šų 484,6 proc. Tai bu­vo ge­riau­sias re­zul­ta­tas pa­sau­ly­je.

Ka­da suo­miai ta­po vie­nais di­na­miš­kiau­sių pa­sau­ly­je ma­ši­nų ga­min­to­jų? Pa­si­ro­do, Suo­mi­jos mies­te­ly­je su­nkiai lie­tu­viams iš­ta­ria­mu pa­va­di­ni­mu Ūsi­kau­pun­kis vie­tos kom­pa­ni­ja „Val­met Au­to“ jau se­niai ga­mi­na pra­ban­gios kla­sės au­to­mo­bi­lius („Pors­che“, „Lam­borg­hi­ni“), kab­rio­le­tus (BMW, „Mi­ni“, „Re­nault“) ir elek­tro­mo­bi­lius („Think“).

Di­de­lis pa­ki­li­mas Suo­mi­jo­je jau­čia­mas nuo 2012-ųjų, kai vo­kie­čių „Daim­ler“ su­da­rė su­tar­tį su „Val­met Au­to“ dėl kom­pak­ti­nių A kla­sės au­to­mo­bi­lių „Mer­ce­des-Benz“ ga­my­bos. Suo­miai įsi­pa­rei­go­jo iki 2016-ųjų nuo kon­ve­je­rių nu­ri­den­ti 100 tūkst. mer­se­de­sų. Jau per­nai jų su­rin­ko 45 tūks­tan­čius.

BRICS konvulsijos

Ag­re­sy­vė­jan­ti Ru­si­ja di­de­les bend­ra­dar­bia­vi­mo vil­tis de­da į BRICS ša­lis – Bra­zi­li­ją, In­di­ją, Pie­tų Af­ri­ką, Ki­ni­ją (penk­to­ji aso­cia­ci­jai pri­klau­san­ti vals­ty­bė - pa­ti Ru­si­ja). Dar vi­sai ne­se­niai aso­cia­ci­jos ini­cia­to­riai gy­rė­si, kad jau 2050 me­tais BRICS pri­klau­san­čių ša­lių al­jan­sas taps pa­čiu eko­no­miš­kai stip­riau­siu pa­sau­ly­je, kur bus ge­ne­ruo­ja­ma di­džiau­sia pla­ne­tos bend­ro­jo vi­daus pro­duk­to da­lis.

Ta­čiau bent jau spren­džiant iš pa­sta­ro­jo me­to pa­sie­ki­mų nau­jų au­to­mo­bi­lių ga­my­bos sri­ty­je, am­bi­cin­gus pla­nus BRICS aso­cia­ci­jai grei­čiau­siai teks ati­dė­ti il­gam, o gal net – vi­sam lai­kui.

OI­CA duo­me­ni­mis, 2015 me­tų an­trą­jį ket­vir­tį nau­jų ma­ši­nų su­rin­ki­mas kri­to tri­jo­se iš pen­kių BRICS ša­lių. Be Ru­si­jos, ba­lan­dį-bir­že­lį, pa­ly­gin­ti su tuo pa­čiu lai­ko­tar­piu per­nai, net 18,5 proc. nau­jų au­to­mo­bi­lių ga­my­ba kri­to Bra­zi­li­jo­je ir 14,6 proc. In­di­jo­je. Ne­di­de­lis (2,6 proc.) ga­my­bos ki­li­mas bu­vo fik­suo­tas Ki­ni­jo­je.

Tie­sa, pa­si­žy­mė­jo Pie­tų Af­ri­ka, kur per tris an­tro ket­vir­čio mė­ne­sius bu­vo fik­suo­tas 22,4 proc. vie­tos nau­jų au­to­mo­bi­lių pra­mo­nės pa­ki­li­mas. Ta­čiau Af­ri­kos že­my­ną at­sto­vau­jan­čio­je BRICS ša­ly­je per pir­mą­jį ket­vir­tį bu­vo nuo kon­ve­je­rių nu­ri­den­ta vos 301 234 nau­jas au­to­mo­bi­lis, ar­ba tik­tai 6,9 proc. nuo bend­ro aso­cia­ci­jos vals­ty­bė­se ba­lan­dį-bir­že­lį pa­ga­min­to nau­jų au­to­mo­bi­lių kie­kio (4 357 287).

Pa­sau­lio ga­my­bos kuriozai

Ta­čiau ga­min­to­jų iš Pie­tų Af­ri­kos sėk­mė daug pri­si­dė­jo, kad iš pen­kių OI­CA at­as­kai­to­je mi­ni­mų že­my­nų Af­ri­ka tap­tų tuo kon­ti­nen­tu, ku­ria­me 2015 me­tų ba­lan­dį-bir­že­lį nau­jų au­to­mo­bi­lių ga­my­ba, pa­ly­gin­ti su an­truo­ju ket­vir­čiu per­nai, au­go spar­čiau­siai – 22 proc. Tai be­veik iden­tiš­kas re­zul­ta­tas tam, ku­ris bu­vo fik­suo­tas Pie­tų Af­ri­ko­je. Šis fak­tas nuo­sta­bos ne­ke­lia, nes šio­je ša­ly­je nuo kon­ve­je­rių nu­rie­dė­jo be­veik vi­sas Af­ri­kos že­my­ne per tris mė­ne­sius su­rink­tų nau­jų au­to­mo­bi­lių kie­kis.

La­biau­siai, net 17,2 proc. nau­jų leng­vų­jų au­to­mo­bi­lių ga­my­ba nuo ba­lan­džio iki lie­pos 1 d. iš že­my­nų kri­to Pie­tų Ame­ri­ko­je. Ja­me nau­jas ma­ši­nas ren­ka trys vals­ty­bės – Ar­gen­ti­na, Bra­zi­li­ja ir ko­mu­nis­tų val­do­ma Ve­ne­sue­la. Ku­rio­zas, bet ši ša­lis an­trą­jį šių me­tų ket­vir­tį fik­sa­vo net 77,3 proc. pra­mo­nės šuo­lį. Tai ge­riau­sias pa­sie­ki­mas pla­ne­to­je.

Tie­sa, Ve­ne­sue­lo­je ba­lan­dį-bir­že­lį bu­vo su­rink­ta vos 10 992 (0,7 proc.) nau­ji au­to­mo­bi­liai iš 1 532 413, ku­rie per tris mė­ne­sius nuo kon­ve­je­rių nu­rie­dė­jo Pie­tų Ame­ri­ko­je.

Prie ku­rio­zų ga­li­ma pri­skir­ti ir tai, kad 2015 me­tų an­trą ket­vir­tį pa­gal nau­jų au­to­mo­bi­lių ga­my­bos apim­tį į pa­sau­lio mil­ži­nes pre­ten­duo­jan­čią Ru­si­ją ap­len­kė ne tik Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja (842 319), bet ir ma­žy­tis Tai­lan­das, kur bu­vo pa­ga­min­ti 935 251 nau­jas au­to­mo­bi­lis.

Nau­jų au­to­mo­bi­lių ga­my­ba pa­gal že­my­nus, 2015 m. II ketv.

VietaŽemynasPa­ga­min­ta au­to­mo­bi­lių (vnt.)Pokytis*
1.Azi­ja ir Okeanija23 793 5280
2.Europa9 477 218+5
3.Šiau­rės Amerika9 031 079–0,9
4.Pie­tų Amerika1 532 413–17,2
5.Afrika257 924+22

*Pa­ly­gin­ti su 2014 m. ba­lan­džiu-bir­že­liu.

Šal­ti­nis: OI­CA.

Pa­sau­lio di­džiau­sių au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jų try­lik­tu­kas, 2015 m. II ketv.

VietaŠalisPa­ga­min­ta au­to­mo­bi­lių (vnt.)
1(1).*Kinija12 095 000
2(2).JAV6 120 593
3(3).Vokietija3 084 780
4(4).Pie­tų Korėja2 321 841
5(5).Indija2 049 037
6(6).Meksika1 812 371
7(7).Ispanija1 457 103
8(8).Brazilija1 276 638
9(9).Prancūzija1 038 000
10(11).Tailandas935 251
11(12)Di­džio­ji Britanija842 319
12(10).Rusija730 378

*Skliaus­te­liuo­se pa­žy­mė­ta 2014 m. II ketv. užim­ta vieta

Šal­ti­nis: OI­CA.

Pa­sau­lio ša­lių pen­ke­tu­kas, kur nau­jų au­to­mo­bi­lių ga­my­ba au­go spar­čiau­siai, 2015 m.II ketv.

VietaŠalisPa­ga­min­ta au­to­mo­bi­lių (vnt.)Po­ky­tis (proc.)*
1.Venesuela10 922+77,3
2.Slovėnija73 647+50,8
3.Pakistanas110 970+48,4
4.Suomija42 000+47,9
5.Italija519 378+43,1

*Ly­gi­nant su 2014 m. II ketv.

Šal­ti­nis: OI­CA.

Pa­sau­lio ša­lių pen­ke­tu­kas, kur au­to­mo­bi­lių ga­my­ba kri­to spar­čiau­siai, 2015 m. II ketv.

VietaŠalisPa­ga­min­ta automobiliųPo­ky­tis (proc.)*
1.Ukraina3181–86,7
2.Kazachstanas8794–53,1
3.Baltarusija6850–39
4.Rusija730 378–27
5.Belgija221 928–22,8

*Ly­gi­nant su 2014 m. II ketv.

Šal­ti­nis: OI­CA.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
Alfas  5.20.207.235 2016-08-06 11:54:35
Ne Slovėnija, o Slovakija
0 0  Netinkamas komentaras
Seniai zinoma tiesa  78.60.168.138 2015-10-06 05:41:04
Kas su Russia susides, laks vandeni ir atliekas es!
0 0  Netinkamas komentaras
Aukš­čiau­sio­ji au­di­to ins­ti­tu­ci­ja, at­li­ku­si Bend­rų­jų miš­kų ūkio reik­mių fi­nan­sa­vi­mo prog­ra­mos au­di­tą, nu­sta­tė, jog 2015 m. pu­sė prog­ra­mos lė­šų – apie 4 mln. eu­rų – buvo pa­nau­do­tos ne [...]
Sei­mas tre­čia­die­nį ne­priims pir­mų­jų nau­jo­jo Dar­bo ko­dek­so pa­tai­sų. Pa­kei­ti­mų jis im­sis jau po rin­ki­mų.
Is­pa­ni­jo­je, Bel­gi­jo­je ir Vo­kie­ti­jo­je po­li­ci­ja su­lai­kė pen­kis as­me­nis, ga­li­mai su­bū­ru­sius kuo­pe­lę, ku­ri sklei­dė dži­ha­dis­tų pro­pa­gan­dą ir sie­kė pri­trauk­ti ko­vo­to­jų į grupuotę „Is­la­mo vals­ty­bė“ [...]
In­do­ne­zi­jos gel­bė­to­jai tre­čia­die­nį dėl ug­ni­kal­nio iš­si­ver­ži­mo iš vie­nos po­pu­lia­riau­sių žy­gių vie­tų eva­ka­vo apie 400 tu­ris­tų, dau­giau­siai už­sie­nie­čių, pranešė vie­nas par­ei­gū­nas.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
16-asis Len­kų ki­no fes­ti­va­lis vyks spa­lio 6 – 16 die­no­mis pen­kiuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se – Vil­niu­je, Kau­ne, Klai­pė­do­je, Ma­žei­kiuo­se ir Šal­či­nin­kuo­se. Len­ki­jos ins­ti­tu­to direktorius Mar­ci­nas Lapc­zyns­kis, [...]
Ak­to­riui, re­ži­sie­riui, bar­dui Kos­tui Smo­ri­gi­nui pa­skir­ta pir­mo­jo laipsnio vals­ty­bi­nė pen­si­ja.
Spa­lio vi­du­ry­je pra­si­dė­sian­tis 10-asis „Ne­pa­to­gus ki­nas“ ža­da pa­kvies­ti į spe­cia­lią re­tros­pek­ty­vą iš tie­sų ne­pa­to­gia te­ma – „Ho­lo­kaus­tas: at­min­tis ekra­ne“ – taip va­di­na­si kartu su Ber­ly­no [...]
Klai­pė­dos jau­ni­mo tea­tras (KJT) pa­si­tin­ka penk­tą­jį sa­vo se­zo­ną. Kū­rė­jai nau­ją į star­tą žen­gia su pir­mo­jo mo­nos­pek­tak­lio prem­je­ra ir pla­nuo­ja at­ei­ties dar­bus. Iš­skir­ti­nį KJT re­per­tua­rą jau [...]
„Devs.LT“, ku­rian­ti dirb­ti­nio in­te­lek­to pa­grin­du vei­kian­čią prog­ra­muo­to­jų pa­ieš­kos plat­for­mą, jun­gia­si prie „Vil­nius Tech Park“ vers­lo vystymo par­tne­rių tink­lo. 
Uos­ta­mies­tis tu­ris­ti­nį se­zo­ną pra­de­da ir bai­gia krui­zi­nių lai­vų vi­zi­tais, ta­čiau ge­rė­jan­tys tu­riz­mo ro­dik­liai men­kai te­vei­kia to­liau nuo uos­to esan­tį Va­ka­rų Lie­tu­vos re­gio­ną. Ap­jun­gu­sios iš­tek­lius [...]
Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­ba (VSAT) su­lai­kė tar­ny­bi­nį pa­sie­nie­čių šu­nį nu­šo­vu­sį Ar­vy­dą Koms­kį, ku­ris yra Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­ko Kęs­to Koms­kio ir Pa­gė­gių me­ro Virginijaus Koms­kio bro­lis.
Ša­lies sa­vi­val­dy­bės tu­ri net 11 mln. kv. m nuo­sa­vų pa­tal­pų ir pa­sta­tų – tiek, kiek uži­ma Anykš­čių mies­to te­ri­to­ri­ja, at­sklei­dė Lie­tu­vos lais­vo­sios rinkos ins­ti­tu­to ana­li­zė. 
Ge­te­bor­ge vy­ku­sia­me 2016 me­tų at­vi­ra­ja­me Šve­di­jos kio­ku­šin ka­ra­tė čem­pio­na­te per­ga­lė­mis džiau­gė­si ir lie­tu­viai – Bri­gi­ta Gus­tai­ty­tė ta­po čem­pio­ne, o Jev­ge­ni­jus Ju­ru­tas užėmė 3-ąją vie­tą.
Ka­ta­ži­na Sos­na („Tor­pa­do Fac­to­ry“) ta­po Ita­li­jo­je vy­ku­sių Tarp­tau­ti­nės dvi­ra­čių spor­to są­jun­gos (UCI) tre­čios ka­te­go­ri­jos kal­nų dvi­ra­čių kro­so varžybų „Gi­mon­di­Bi­ke“ nu­ga­lė­to­ja. 
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
JAV kos­mi­nių tech­no­lo­gi­jų bend­ro­vės „Spa­ceX“ va­do­vas Elo­nas Mus­kas an­tra­die­nį at­sklei­dė sa­vo am­bi­cin­gus pla­nus į Mar­są iš­siųs­ti erd­vė­lai­vį su 100 žmo­nių, ir prog­no­za­vo, kad to­kia ke­lio­nė [...]
„Šel­pia­me var­gin­giau gy­ve­nan­čius vo­kie­čius, – iro­ni­za­vo Lie­tu­vos ener­ge­ti­kos ins­ti­tu­to (LEI) di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas dr. Ro­lan­das Ur­bo­nas. – Ir per anks­tes­nę sep­ty­ne­rius metus vyk­dy­tą Eu­ro­pos [...]
Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos gam­ti­nin­kai gre­ti­ma­me kie­me, su­ta­rę su gy­ven­to­jais, va­kar nu­pjo­vė ten au­gu­sias uo­sia­la­pio kle­vo at­ža­las ir no­ri dar kar­tą par­agin­ti žmo­nes ko­vą su invazinėmis rū­ši­mis, kad [...]
De­vy­ni iš 10 žmo­nių vi­sa­me pa­sau­ly­je kvė­puo­ja pra­stos ko­ky­bės oru, an­tra­die­nį pa­skel­bė Pa­sau­li­nė svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­ja (PSO) ir par­agi­no im­tis dra­ma­tiš­kų veiks­mų prieš tar­šą, nu­le­mian­čią [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja par­agi­no pa­sku­bė­ti dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to vandens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam [...]
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
JAV ak­to­rius Ja­re­das Le­to pro­diu­suos fil­mą „War­ho­las“ ir vai­dins pa­grin­di­nį jo he­ro­jų. Juo­sto­je bus pa­sa­ko­ja­ma apie le­gen­di­nį po­pu­lia­rio­jo me­no pradininką An­dy War­ho­lą.
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami