Pasitvirtino intermodalinių terminalų konkurencinis pranašumas

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2016-05-30 06:00
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2016-05-30 06:00
Vilniaus intermodalinio terminalo 40 tonų kėlimo galios konteinerinis kranas per pamainą gali perkrauti iki 140 konteinerių.  Romo Jurgaičio (LŽ) nuotrauka
Prieš me­tus Vil­niu­je ir Kau­ne bu­vo ati­da­ry­ti pir­mie­ji Bal­ti­jos re­gio­ne in­ter­mo­da­li­niai ter­mi­na­lai, ta­pę vie­šų­jų lo­gis­ti­kos cen­trų da­li­mi.

Pa­sak bend­ro­vės „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­liai“ pra­ne­ši­mo, ge­gu­žės 5 die­ną už­re­gis­truo­ti Vil­niaus in­ter­mo­da­li­nio ter­mi­na­lo (VIT) ir Kau­no in­ter­mo­da­li­nio ter­mi­na­lo (KIT) pre­kės ženk­lai. Pra­ne­ši­me tei­gia­ma, jog per vie­nus šio svar­baus ša­lies trans­por­to sis­te­mos plė­tros ob­jek­to veik­los me­tus pa­tvir­tin­tas jo kon­ku­ren­ci­nis pra­na­šu­mas tarp­tau­ti­nė­je rin­ko­je, jo efek­ty­vu­mas įgy­ven­di­nant lo­gis­ti­kos pro­ce­sus.

Kaip tei­gia­ma pra­ne­ši­me, nuo ati­da­ry­mo pra­džios ter­mi­na­luo­se per­krau­ta dau­giau kaip 1900 TEU kon­tei­ne­rių, vež­tų ge­le­žin­ke­liu, ap­tar­nau­tas 651 kon­tei­ne­ris. Pa­si­ra­šy­ta su­tar­tis su „Maersk“ kom­pa­ni­ja dėl il­ga­lai­kio di­de­lių kon­tei­ne­rių par­ti­jų san­dė­lia­vi­mo, ku­ri bai­gia­ma de­rin­ti su „Yang-Ming“ at­sto­vy­be Klai­pė­do­je. Ar­ti­miau­siu me­tu bus pra­dė­tas šios pa­slau­gos par­da­vi­mas.

„Šie ter­mi­na­lai yra vie­nin­te­liai Bal­ti­jos vals­ty­bė­se, tad su­lau­kia­me ne­ma­žo Lat­vi­jos, Es­ti­jos, Len­ki­jos, o taip pat ko­le­gų iš Ru­si­jos su­si­do­mė­ji­mo. Nau­do­jant 40 t kė­li­mo ga­lios kon­tei­ne­ri­nį kra­ną kiek­vie­na­me ter­mi­na­le per pa­mai­ną ga­li­ma per­krau­ti iki 140 kon­tei­ne­rių, o Vil­niaus ter­mi­na­le kro­vos ga­li­my­bes pa­di­di­na kon­tei­ne­rių strė­li­nis au­to­krau­tu­vas. Pa­pil­do­mų pa­slau­gų są­ra­šą pa­pil­dė ir smul­kaus kon­tei­ne­rių re­mon­to pa­slau­ga. Kau­no ter­mi­na­le klien­tams ga­li­me pa­siū­ly­ti 1120 TEU kon­tei­ne­rių sau­go­ji­mo aikš­te­lę, 16 TEU vie­tų aikš­te­lę ref­ri­že­ra­to­ri­niams kon­tei­ne­riams“, – pra­ne­ši­me spau­dai Ter­mi­na­lų val­dy­mo cen­tro di­rek­to­rius Arū­nas Ur­bo­nas var­di­jo jų pri­va­lu­mus.

Sie­kiant į ter­mi­na­lų veik­lą in­teg­ruo­ti Klai­pė­dos uos­tą ir už­ti­krin­ti grei­tą uos­te esan­čių kro­vi­nių pri­sta­ty­mą į ter­mi­na­lus, AB „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­liai“ or­ga­ni­za­vo spe­cia­laus šau­dyk­li­nio trau­ki­nio VIT eksp­res, va­žiuo­jan­čio marš­ru­tu „Klai­pė­da – Vil­niaus in­ter­mo­da­li­nis ter­mi­na­las“, eis­mą du kar­tus per sa­vai­tę. Ter­mi­na­luo­se at­lie­ka­ma kon­tei­ne­rio pri­sta­ty­mo kro­vi­ni­niu au­to­trans­por­tu iki ga­lu­ti­nio ga­vė­jo du­rų pa­slau­ga lei­džia an­tra­die­nio ir ket­vir­ta­die­nio ry­tą į Vil­niaus in­ter­mo­da­li­nį ter­mi­na­lą iš Klai­pė­dos kon­tei­ne­ry­je at­vež­tą kro­vi­nį tą pa­čią die­ną pri­sta­ty­ti ga­vė­jui iš­si­krau­ti, o va­ka­re „VIT eksp­res“ trau­ki­niu kon­tei­ne­rį grą­žin­ti į Klai­pė­dą.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
Pagrauda  78.60.231.248 2016-05-30 09:46:05
Labai gerai, kad su intermodalinių terminalų paslauga Lietuvos įsiterpta į logistikos centrų veiklą, bet kokia buvo prasmė ar šalies interesas daryti intermodalinį centrą Kaune, o ne Klaipėdoje. Juk Lietuvai turint intermodalinius terminalus Vilniuje ir Klaipėdoje, dar galbūt Šeštokuose, logiška būtų turėti tik terminalus palei geležinkelį Vilnius -Klaipėda ar atsišakojimus nuo jo, pvz., Šiauliuose, Radviliškyje, Kėdainiuose, Jonavoje, Kaišiadoryse, Lentvaryje, Varėnoje, Švenčionėliuose, iš kurių kroviniai būtų pasiimami autotransportu. Taigi nereikėtų iš kitų Lietuvos vietų važiuoti net į Kauną pasiimti krovinių, taip būtų žymiai sumažinta oro tarša šalyje, vystomi regionai, tauojami keliai ir t.t. Taigi, kur valdžios galvos...
1 1  Netinkamas komentaras
Šian­dien į Lie­tu­vą at­vyks­ta Bel­gi­jos rotacinių pa­jė­gų ka­riai.
Eks­per­tai ir apž­val­gi­nin­kai ma­no, kad pa­sta­rie­ji ket­ve­ri me­tai mū­sų ša­liai ne­ta­po pro­ver­žio lai­ko­tar­piu. Esą reikš­min­ges­nius val­džios lai­mė­ji­mus ga­li­ma su­skai­čiuo­ti ant vienos ran­kos pirš­tų. [...]
Eu­ro­pos Są­jun­gos vy­riau­sio­ji įga­lio­ti­nė už­sie­nio rei­ka­lams ir sau­gu­mo po­li­ti­kai Fe­de­ri­ca Mog­he­ri­ni par­eiš­kė, kad yra itin svar­bu, kad Jung­ti­nės ty­rė­jų gru­pė (JTG) ga­lė­tų užbaigti sa­vo dar­bą [...]
Po­pie­žiaus Pra­nciš­kaus pa­stan­gos pa­ge­rin­ti san­ty­kius su Gru­zi­jos or­to­dok­sais šeš­ta­die­nį pa­ty­rė smū­gį, kai Or­to­dok­sų Baž­ny­žios pa­triar­cha­tas nu­spren­dė ne­pa­siųs­ti savo ofi­cia­lios de­le­ga­ci­jos [...]
Į Vil­nių Na­pa­leo­nas Kit­kaus­kas at­vy­ko 1960-ai­siais, bai­gęs stu­di­jas Kau­no po­li­tech­ni­kos ins­ti­tu­te, tai­gi jau 56 me­tai, kai yra vil­nie­tis.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
Ne me­mo­ria­li­nis mu­zie­jus. Bet ir ne lan­ky­to­jams ne­priei­na­mos sau­gyk­los, ku­rio­se pa­pras­tai pri­glo­bia­mi iš­ki­lių žmo­nių as­me­ni­nių daik­tai, įskai­tant bib­lio­te­kas, su­kaup­tus rin­ki­nius, įvai­rią ar­chy­vi­nę [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nė­je fil­har­mo­ni­jo­je spa­lio 6-ąją vyks Sau­liaus Lip­čiaus gy­ve­ni­mo 70-me­čiui ir kū­ry­bi­nės veik­los 50-me­čiui skir­tas ju­bi­lie­ji­nis kon­cer­tas „Ro­man­ti­kai – ro­man­ti­kams“. Nuo [...]
Vil­niu­je bai­gia­ma­ja­me Ino­va­ci­jų sa­vai­tės ren­gi­ny­je šeš­ta­die­nį ren­gia­mas ro­bo­tų par­adas ir ko­vos, bepiločių or­lai­vių pa­si­ro­dy­mai.
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Res­pub­li­ki­nė Kau­no li­go­ni­nė pir­ko dar­bus iš vie­nų ran­go­vų, o ga­vo iš ki­tų. Bend­ro­vei „Ir­dai­va“ jos su­bran­go­vė „Nis­ka­ma“ su­mo­kė­jo 478 tūkst. eu­rų už perleistą ga­li­my­bę re­mon­tuo­ti [...]
Klai­pė­dos uos­to pie­ti­nė­je da­ly­je per pu­san­trų me­tų įreng­ta pir­mo­ji dvie­jų ly­gių san­kry­ža pa­leng­vins trau­ki­nių ir ma­ši­nų ju­dė­ji­mą. Es­ta­ka­dos pro­jek­tas kai­na­vo dau­giau kaip 4 mln. eu­rų.
Pa­ne­vė­žio val­džia nu­ta­rė, kad ga­li­my­bės iš­si­mau­dy­ti na­muo­se ne­tu­rin­tiems mies­tie­čiams ge­riau­sia vie­ta tai da­ry­ti – pa­tal­pos pa­sta­te, ku­ria­me vei­kia Ne­mu­no po­lik­li­ni­ka. Jos darbuotojams toks su­ma­ny­mas [...]
Dar šie­met Ša­kių cen­tre tu­rė­tų iš­kil­ti pa­mink­las lie­tu­vių kal­bai. Ją sim­bo­li­zuos Ne­prik­lau­so­my­bės gat­vės alė­ja žen­gian­čios za­na­vy­kės mer­gai­tės skulp­tū­ra ir lietuviškos abė­cė­lės rai­dės [...]
Šeš­ta­die­nį, Gar­lia­vos spor­to cen­tro sa­lė­je bu­vo už­baig­tos Lie­tu­vos mo­te­rų ran­ki­nio ly­gos pir­mo­jo tu­ro ko­vos tarp ša­lies šios spor­to ša­kos ly­de­rių HC „Gar­lia­va SM-CASCADA“ ir „AC­ME-Žal­gi­ris“ [...]
Di­džio­jo­je Bri­ta­ni­jo­je penk­ta­die­nį li­go­ni­nė­je mi­rė ško­tų bok­si­nin­kas Mi­ke'as To­wel­las, pa­ty­ręs su­nkią sme­ge­nų traumą ko­vos me­tu.
Lie­tu­vos ak­lų­jų bib­lio­te­ka šio­mis die­no­mis ne­įp­ras­tai šur­mu­liuo­ja: vi­si džiau­gia­si iš Rio de Ža­nei­ro grį­žu­siais bend­ra­dar­biais „auk­si­niais ber­niu­kais“, par­olim­pi­nius aukso me­da­lius par­ve­žu­siais [...]
Jau šį pir­ma­die­nį, spa­lio 3 die­ną, Vil­niaus vo­kie­čių bend­ruo­me­nės an­samb­lis at­liks pro­tė­vių dai­nas sos­ti­nė­je, Vo­kie­čių gat­vė­je. Čia bus pa­ka­bin­ta ir at­mi­ni­mo len­te­lė vokiečių kal­ba. Pen­kio­li­ka [...]
Spa­lio 1-ąją Me­dar­do Čo­bo­to tre­čio­jo am­žiaus uni­ver­si­te­to (MČTAU) sen­jo­rai iš­kil­min­gai pra­dė­jo nau­jus – jau dvi­de­šimt an­truo­sius – moks­lo me­tus. Tra­di­ciš­kai moks­lo metų pra­džios iš­va­ka­rė­se [...]
Ne­ga­li­te pa­kęs­ti sto­vė­ti ei­lė­je prie sa­vo mėgs­ta­mo res­to­ra­no? Ja­po­ni­jos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­ja „Nis­san“ su­gal­vo­jo iš­ma­nų bū­dą, ku­ris ti­krai pa­tiks jūsų skau­dan­čioms ko­joms.
Rug­sė­jis mus pa­si­ti­ko šil­tais orais, ir bu­vo grau­du skir­tis su at­os­to­go­mis. Jei pūs­tų šal­ti, bjau­rūs vė­jai su lie­tu­mi, tai psi­cho­lo­giš­kai bū­tų ti­krai leng­viau dar­buo­tis. Tačiau ši­lu­ma taip [...]
Pa­sau­lio kli­ma­tas iki 2050 me­tų at­šils dviem laips­niais Cel­si­jaus ir per­žengs ri­bą, ro­dan­čią, kad kli­ma­to po­ky­čių pro­ce­sas įgi­jo pa­vo­jin­gą mas­tą, ket­vir­ta­die­nį perspėjo sep­ty­ni iš­ki­lūs [...]
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Šian­dien Ra­dai­liuo­se, Klai­pė­dos ra­jo­ne, ati­da­ry­tas pir­ma­sis Bal­ti­jos ša­ly­se ir di­džiau­sias Eu­ro­po­je apverstas gy­ve­na­ma­sis na­mas. 
IT mil­ži­nė „Dell Tech­no­lo­gies“ pri­sta­tė at­nau­jin­tą ne­šio­ja­mą­jį kom­piu­te­rį „XPS 13“, jau lai­ko­mą ne tik vie­na sti­lin­giau­sių se­zo­no tech­no­lo­gi­nių nau­jie­nų, bet ir be­ne kom­pak­tiš­kiau­siu [...]
Gra­žuo­lis Ken­dis – apie 3 mė­ne­sių am­žiaus ka­ti­nu­kas ga­li bū­ti va­di­na­mas lū­ši­mi. Ži­no­ma, na­mi­ne lū­ši­mi, nes Ken­dis glos­to­mas burz­gia kaip trak­to­riu­kas ir yra tikras mei­lu­mo įsi­kū­ni­ji­mas.
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Užg­rū­din­ti vai­kai ser­ga re­čiau. At­ša­lus orams ne­ga­li­me vai­ko pa­vers­ti mi­mo­za, sau­go­ma nuo vė­jo gū­sio. Kaip iš­la­vi­ruo­ti, kad grūdindami jo ne­su­sarg­din­tu­me.
Jei vai­ko he­mog­lo­bi­no kie­kis ma­žas, tė­vai ga­li ne­rtis iš kai­lio grū­din­da­mi, ta­čiau li­gos vis tiek kibs. Kaip su­stip­rin­ti krau­ją prasidėjus li­gų se­zo­nui?
Stin­gas, ku­ris sa­vo nau­jau­siam al­bu­mui, be ki­tų, pa­si­rin­ko ir pa­bė­gė­lių kri­zės te­mą, Ber­ly­ne su­si­ti­ko su Si­ri­ją pa­li­ku­siais mu­zi­kan­tais ir pa­pra­šė jų leidimo įra­šy­ti dai­ną.
Šie vy­rai ir mo­te­rys vil­ki gra­žiau­sius ir bran­giau­sius dra­bu­žius pa­sau­ly­je, bet jų vei­duo­se atsispindi ab­so­liu­tus nuo­bo­du­lys.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip vertinate padėtį Lietuvoje per pastaruosius 4 metus?
Teigiamai. Pasiekta daug svarbių laimėjimų
Neutraliai. Pasirodėme neblogai, bet tikėjausi geriau
Neigiamai. Neišspręsta nei viena opi šaliai problema
Man tas pats. Niekada čia niekas nepasikeis
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami