Paskutiniai audros debesys išsisklaidė

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2015-01-07 06:00
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2015-01-07 06:00
Prognozuojama, kad 2015 metais vien užsakomaisiais reisais iš Lietuvos oro uostų atostogų skris 413 tūkst. keleivių. Romo Jurgaičio (LŽ) nuotrauka
Per­nai Lie­tu­vos oro uos­tai ap­tar­na­vo net 3,8 mln. ke­lei­vių, o skry­džių Vil­niu­je, Kau­ne ir Pa­lan­go­je dau­gė­jo de­šim­ta­da­liu. Pui­kiais re­zul­ta­tais bei au­gan­čiais ke­liau­to­jų srau­tais džiau­gia­si ir ke­lio­nių agen­tū­ras ap­tar­nau­jan­čios už­sa­ko­mų­jų skry­džių bend­ro­vės. Smar­kiai at­pi­gę avia­ci­niai de­ga­lai pra­na­šau­ja, kad ir ke­lio­nės bei at­os­to­gų pa­ke­tai tu­rė­tų pig­ti.

Kon­tro­liuo­jan­čio­ji bend­ro­vė „Small Pla­net Air­li­nes“ (SPA), val­dan­ti už­sa­ko­mų­jų skry­džių bend­ro­ves Lie­tu­vo­je, Len­ki­jo­je, o nuo pra­ėju­sių me­tų – ir Tai­lan­de, per­nai skrai­di­no penk­ta­da­liu dau­giau ke­lei­vių (1,2 mln.), o iki­mo­kes­ti­nis jos pel­nas (EBIT­DA) šo­vė į vir­šų dau­giau nei pen­kis kar­tus – iki 7,7 mln. eu­rų. Nuo ban­kro­to 2013 me­tų pa­va­sa­rį nau­jų šei­mi­nin­kų iš­gel­bė­ta kom­pa­ni­ja šiuo me­tu apie ket­vir­ta­da­lį už­sa­ky­mų su­lau­kia iš Lie­tu­vos tu­riz­mo agen­tū­rų, dau­giau nei pu­sę – iš Len­ki­jos ir ne­sle­pia pla­nų tap­ti di­džiau­sia už­sa­ko­mų­jų skry­džių bend­ro­ve šio­je kai­my­nų ša­ly­je.

Lėk­tu­vo bi­lie­tai tu­rė­tų pigti

„2014-ie­ji bu­vo la­bai ge­ri me­tai ir yra daug prie­lai­dų, kad 2015-ie­ji mums bus dar ge­res­ni. Šie­met iš Lie­tu­vos į už­sie­nį lėk­tu­vais ke­liau­jan­čių at­os­to­gau­ti tu­ris­tų skai­čius pa­ga­liau pa­sieks prieš­kri­zi­nį 2008 me­tų ly­gį. Pa­vyz­džiui, nau­jų au­to­mo­bi­lių rin­kos, ku­ri 2009 me­tais kri­to tri­gu­bai, par­da­vi­mas dar to­li gra­žu ne­grį­žo į prieš­kri­zi­nį ly­gį. Vie­nas svar­biau­sių veiks­nių, ku­ris sti­mu­liuos avia­ci­jos rin­ką, yra smar­kiai at­pi­gę avia­ci­niai de­ga­lai“, - sa­kė SPA va­do­vas ir stam­biau­sias ak­ci­nin­kas Vy­tau­tas Kai­ka­ris.

Avia­ci­nių de­ga­lų kai­na, anot pa­šne­ko­vo, kur kas pa­ste­bi­miau nei, pa­vyz­džiui, au­to­mo­bi­lių de­ga­lų, ko­re­liuo­ja su pa­sta­ruo­ju me­tu že­myn kas­dien smin­gan­čia naf­tos kai­na. Per­nai lie­pą iki aukš­čiau­sio taš­ko – 1050 JAV do­le­rių už to­ną – bran­gę avia­ci­niai de­ga­lai va­kar pa­sau­li­nė­je bir­žo­je te­kai­na­vo 642 JAV do­le­rius už to­ną.

De­ga­lai įpras­tai su­da­ro 40 proc. vi­sų oro bend­ro­vės, taip pat ir SPA, iš­lai­dų. Nuo lie­pos lėk­tu­vų de­ga­lai jau at­pi­go 39 pro­cen­tais. Jei­gu vi­sas kai­nos ma­žė­ji­mas tek­tų var­to­to­jams, o oro li­ni­jų są­nau­dos per tą lai­ką ne­kil­tų, lėk­tu­vo bi­lie­tų kai­nos il­gai­niui tu­rė­tų ma­žė­ti iki 15 pro­cen­tų. „Bet iš ti­krų­jų rin­ko­je jie pigs, ma­nau, kur kas ma­žiau – mak­si­ma­liai bi­lie­tai ga­lė­tų pig­ti de­šim­ta­da­liu, o tai ir­gi bū­tų la­bai daug“, - ti­ki­no V. Kai­ka­ris.

Lėk­tu­vo bi­lie­tas su­da­ro apie pu­sę vi­sos ke­lio­nių agen­tū­rų siū­lo­mų at­os­to­gų pa­ke­tų kai­nos, to­dėl jei de­ga­lų kai­na to­liau iš­liks da­bar­ti­nio ly­gio, be to, ne­bus eko­no­mi­nių ne­sta­bi­lu­mų, at­os­to­gų pa­ke­tai ga­lė­tų pig­ti apie 5 pro­cen­tus.

Žie­mą už­sa­ko­mų­jų rei­sų pa­klau­sai Eu­ro­po­je smu­kus ke­le­rio­pai, bend­ro­vės lais­vus lėk­tu­vus įdar­bi­na ten, kur yra pats at­os­to­gų se­zo­nas – Pie­tų Ame­ri­ko­je, Pie­try­čių Azi­jo­je. Ne iš­im­tis ir SPA, ku­riai pri­klau­san­tys du or­lai­viai šią žie­mą skrai­do iš Kam­bo­džos į Ki­ni­ją bei Pie­tų Ko­rė­ją ir ke­ti­na pra­dė­ti skry­džius iš Tai­lan­do į Ki­ni­ją.

Lie­tu­va – tarp lyderių

Per pra­ėju­sius me­tus ke­lei­vių skai­čius Lie­tu­vos oro uos­tuo­se pa­di­dė­jo 9 proc., skry­džių – 10 pro­cen­tų. Ke­liau­to­jų spar­čiai dau­gė­jo vi­suo­se tri­juo­se Lie­tu­vos oro uos­tuo­se: Vil­niaus oro uos­tas per­nai ap­tar­na­vo 2,9 mln. ke­lei­vių, Kau­no – 724 tūkst. ir Pa­lan­gos – 133 tūks­tan­čius. Vi­si trys Lie­tu­vos oro uos­tai pri­ėmė ir iš­lei­do 47 tūkst. skry­džių.

„Mū­sų ša­lies oro uos­tais be­si­nau­do­jan­čių ke­lei­vių dau­gė­ja fan­tas­tiš­kai grei­tai. Tai le­mia ir da­bar­ti­nės gy­ve­ni­mo bei vers­lo plė­tros są­ly­gos, ir vis di­dė­jan­tis žmo­nių mo­bi­lu­mas. Svar­bu ir tai, kad Lie­tu­va tam­pa vis pa­trauk­les­nė už­sie­nio pi­lie­čiams. Šiais me­tais, kai esa­me iš­rink­ti į pa­sau­lio ke­lio­nių pa­ta­rė­jo „Lo­ne­ly Pla­net“ ir ame­ri­kie­čių vers­lo žur­na­lo „For­bes“ lan­ky­ti­nų ša­lių tre­je­tu­ką, ti­ki­mės su­lauk­ti dar di­des­nio at­vyks­tan­čių­jų srau­to“, - tvir­ti­no Lie­tu­vos oro uos­tų ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Ge­di­mi­nas Al­man­tas.

Di­džiau­sią ke­lei­vių au­gi­mą pra­ėju­siais me­tais ge­ne­ra­vo oro li­ni­jos „Wizz Air“, „Tur­kish Air­li­nes“ ir „SAS“.

Po­pu­lia­riau­sios Vil­niaus oro uos­to re­gu­lia­rių skry­džių kryp­tys pra­ėju­siais me­tais bu­vo Lon­do­nas, Frank­fur­tas ir Ry­ga. Kau­no oro uos­te ypač pa­klau­sios bu­vo įvai­rios va­sa­ros at­os­to­gų kryp­tys, o Pa­lan­gos oro uos­te ly­de­rė iš­lie­ka Ko­pen­ha­ga.

Pa­brėž­ti­na, kad pa­gal bend­ras pa­sau­lio avia­ci­jos plė­tros ten­den­ci­jas, kai ver­ti­na­mas ke­lei­vių skai­čiaus ir BVP au­gi­mo san­ty­kis, Lie­tu­va yra vir­šu­ti­nė­je po­zi­ci­jo­je ša­lia Jung­ti­nių Ara­bų Emy­ra­tų, Tur­ki­jos ir Tai­lan­do. Tai svar­bus ma­kroe­ko­no­mi­kos ro­dik­lis ir la­bai gar­bin­ga po­zi­ci­ja ša­lia da­bar­ti­nių avia­ci­jos rin­kos gran­dų. Lie­tu­vos oro uos­tų ke­lei­vių skai­čiaus ki­li­mas tris­kart vir­ši­ja ša­lies BVP au­gi­mą. Mi­nė­tas ro­dik­lis ro­do ša­lies au­gi­mo tem­pą bei po­ten­cia­lą pa­sau­li­nia­me kon­teks­te.

Prog­no­zuo­ja­ma, kad 2015 me­tais vien už­sa­ko­mai­siais rei­sais iš Lie­tu­vos oro uos­tų at­os­to­gų skris 413 tūkst. ke­lei­vių (tai 15 proc. me­ti­nis au­gi­mas). Per pa­tį pi­ką 2008-ai­siais į už­sie­nį il­sė­tis skri­do 410 tūkst. lie­tu­vių, o vė­liau ki­lu­si kri­zė be­veik per­pus bu­vo nu­rė­žu­si at­os­to­gau­to­jų skai­čių.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė ra­gi­na ge­ne­ra­li­nį po­li­ci­jos ko­mi­sa­rą Li­ną Per­na­vą įver­tin­ti pir­muo­sius po­li­ci­jos pert­var­kos re­zul­ta­tus ir tęs­ti ją tik įsi­ti­ki­nus, kad tai pagerino po­li­ci­jos dar­bą [...]
Itin bran­giai vir­tu­vės įran­kius Lie­tu­vos ka­riuo­me­nei par­da­vu­si bend­ro­vė „No­ta Be­ne“ pri­pa­žįs­ta su­kly­du­si, kad ne­in­for­ma­vo ka­riuo­me­nės, jog „auk­si­nius šaukš­tus“ perpardavė iš Lie­tu­vos [...]
Po­pie­žiaus Pra­nciš­kaus Len­ki­jo­je per Ka­ta­li­kų Baž­ny­čios pa­sau­lio jau­ni­mo die­nų ren­gi­nius nau­do­ti au­to­mo­bi­liai pir­ma­die­nį bu­vo iš­sta­ty­ti auk­cio­ne, o už juos gau­tos lė­šos bus skir­tos Si­ri­jos [...]
Tur­ki­ja dėl įta­ria­mų ry­šių su ne­sėk­min­gu lie­pos 15-osios ban­dy­mu įvyk­dy­ti per­vers­mą at­lei­do 87 žval­gy­bos agen­tū­ros dar­buo­to­jus, an­tra­die­nį pranešė vals­ty­bi­nė ži­niask­lai­da.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Sce­nos erd­vės, de­ko­ra­ci­jų pro­jek­ta­vi­mas, es­ki­zų, brė­ži­nių kū­ri­mas ir rea­li­za­vi­mas, apš­vie­ti­mo par­in­ki­mas – 45-erių bri­tės Es Dev­lin kas­die­nis dar­bas. Sce­nog­ra­fę traukte įtrau­kė spal­vin­gas [...]
Šv. Je­ro­ni­mo pre­mi­ja už nuo­sek­lų, kryp­tin­gą dar­bą, ve­dan­tį lie­tu­vių skai­ty­to­jus į pra­ncū­zų ir fran­ko­fo­niš­ko­sios li­te­ra­tū­ros lo­by­ną ir su­bti­liai jį at­ve­rian­tį tur­tin­ga lietuvių kal­ba šie­met [...]
Klai­pė­dos jau­ni­mo tea­tras (KJT) pa­si­tin­ka penk­tą­jį sa­vo se­zo­ną. Kū­rė­jai nau­ją į star­tą žen­gia su pir­mo­jo mo­nos­pek­tak­lio prem­je­ra ir pla­nuo­ja at­ei­ties dar­bus. Iš­skir­ti­nį KJT re­per­tua­rą jau [...]
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Eu­ro­po­je stip­ri­nant Šiau­rės ir Bal­ti­jos jū­rų pre­ky­bos tink­lą bei gau­siu fi­nan­sa­vi­mu ma­ži­nant uos­tų inf­ras­truk­tū­ros skir­tu­mus, kon­ku­ren­cin­gu­mui vis di­des­nį po­vei­kį da­ro geopolitinė įta­ka ir [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
Ku­lau­tu­vos pa­grin­di­nė mo­kyk­la kar­tu su Ku­lau­tu­vos jau­ni­mo cen­tru bai­gė įgy­ven­din­ti pro­jek­tą, ku­ris įga­li­no at­nau­jin­ti da­lį mo­kyk­los pa­tal­pų ir jo­se įkur­ti vai­kų die­nos cen­trą su at­vi­ra erd­ve [...]
Jau be­veik mė­nuo, kai Tau­ra­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos val­di­nin­kai ka­va iš me­ri­jos pa­sta­te sto­vin­čio apa­ra­to ga­li mė­gau­tis kiek šir­dis gei­džia, nes už ją mokėti ne­rei­kia. Iš­lai­dos [...]
Ki­tą mė­ne­sį Lie­tu­vos krep­ši­nio fe­de­ra­ci­jos (LKF) va­do­vai ofi­cia­liai pa­dė­kos Jo­nui Kaz­laus­kui už dar­bą na­cio­na­li­nė­je vyrų krep­ši­nio rink­ti­nė­je.
Šio­mis die­no­mis val­džios dė­me­sys nu­kreip­tas į ša­lies par­olim­pie­čius, Rio de Ža­nei­ro žai­dy­nė­se iš­ko­vo­ju­sius me­da­lius. Pir­ma­die­nį juos ir tre­ne­rius ap­do­va­no­jo ša­lies prezidentė Da­lia Gry­baus­kai­tė, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Kos­mi­nis te­les­ko­pas „Hubb­le“ pa­ste­bė­jo iki 200 km aukš­čio van­dens čiurkš­les, trykš­tan­čias vie­na­me apledėjusiame Ju­pi­te­rio pa­ly­do­ve.
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
De­vy­ni iš 10 žmo­nių vi­sa­me pa­sau­ly­je kvė­puo­ja pra­stos ko­ky­bės oru, an­tra­die­nį pa­skel­bė Pa­sau­li­nė svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­ja (PSO) ir par­agi­no im­tis dra­ma­tiš­kų veiks­mų prieš tar­šą, nu­le­mian­čią [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja par­agi­no pa­sku­bė­ti dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to vandens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam [...]
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Ja­po­ni­jos su­perg­rei­ta­sis trau­ki­nys pir­ma­die­nį bu­vo pri­vers­tas įvyk­dy­ti ava­ri­nį su­sto­ji­mą, nes ja­me tarp krės­lų bu­vo ap­tik­ta be­si­ran­gan­ti gy­va­tė, pranešė vie­ti­nė ži­niask­lai­da.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami