Patys būtiniausi darbai, automobilį ruošiant žiemai

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2015-10-18 06:00
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2015-10-18 06:00
Nepasirūpinus gremžtuku, šerkšną nuo automobilio stiklų gali tekti gramdyti plikomis rankomis. LŽ archyvo nuotrauka
Jei smar­kiau spus­te­lė­jus šal­tu­kui nu­sė­da aku­mu­lia­to­rius, au­to­mo­bi­lis ne­už­si­ku­ria ar du­re­lės už­šą­la – va­di­na­si, ne­pa­ruo­šė­te au­to­mo­bi­lio šal­ta­jam se­zo­nui. Tem­pe­ra­tū­rai nu­kri­tus že­miau nu­lio, žie­mai ne­pa­si­ruo­šu­siems vai­ruo­to­jams ga­li kil­ti įvai­rių prob­le­mų.

„Dėl sli­džių ir ne­nu­va­ly­tų ke­lių nuo­lat įvyks­ta ava­ri­jos, anks­ty­va su­te­ma ir ap­le­dė­ję lan­gai truk­do ge­rai ma­ty­ti ke­lią. Ne­ma­žai eis­mo įvy­kių nu­tin­ka ir dėl lai­ku ne­pa­keis­tų va­sa­ri­nių pa­dan­gų. Iš­kri­tus pir­ma­jam snie­gui su to­kio­mis pa­dan­go­mis va­ži­nė­ti pa­vo­jin­ga. Sli­džia dan­ga rie­dan­čio au­to­mo­bi­lio stab­dy­mo ke­lias pa­il­gė­ja, tad ne­spė­jus lai­ku su­sto­ti ga­li įvyk­ti ne­lai­mė. Prieš pir­mą­jį šal­tu­ką vai­ruo­to­jams de­rė­tų pa­si­rū­pin­ti esa­ma au­to­mo­bi­lio būk­le bei vi­di­niais me­cha­niz­mais ir tik įsi­ti­ki­nus, kad au­to­mo­bi­lis ge­ros ir sau­gios būk­lės, iš­rie­dė­ti į ke­lią“, – ko­men­ta­vo drau­di­mo bend­ro­vės BTA Ža­lų re­gu­lia­vi­mo de­par­ta­men­to di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas Er­nest Ma­rek Go­lian­čik.

Pa­sak BTA spe­cia­lis­to, vai­ruo­to­jai žie­mą ap­si­sau­go­tų nuo daug bė­dų, jei at­lik­tų ke­lis pa­pras­tus veiks­mus. Pir­ma­sis – au­to­mo­bi­lio tech­ni­nė pa­ti­kra. Jei pa­ste­bė­jo­te, kad au­to­mo­bi­lis pra­stai už­si­ve­da, ne­ver­tė­tų ati­dė­lio­ti re­mon­to dar­bų iki pir­mo­jo snie­go ir au­to­mo­bi­lį į ser­vi­są nu­vež­ti jau da­bar. Žie­mą anks­čiau tems­ta, tad bū­ti­na taip pat pa­ti­krin­ti, ar vei­kia vi­si au­to­mo­bi­lio ži­bin­tai bei ar jie tei­sin­gai su­re­gu­liuo­ti. Svar­bu at­kreip­ti dė­me­sį, ka­da bu­vo keis­ti te­pa­lai, mat, žie­mą dėl že­mos tem­pe­ra­tū­ros jie tam­pa klam­pes­ni, ir dėl to au­to­mo­bi­lis ga­li su­nkiau už­si­ves­ti. Rei­kia taip pat pa­ti­krin­ti, ka­da bu­vo keis­ti oro fil­trai, dy­ze­li­no de­ga­lų už­de­gi­mo žva­kės. To­kiais de­ga­lais va­ro­mam au­to­mo­bi­liui re­ko­men­duo­ja­ma pa­keis­ti ir de­ga­lų fil­trą.

In­ves­ti­ci­ja į ge­ras padangas

Ar­tė­jant šal­ta­jam se­zo­nui ne­už­ten­ka va­sa­ri­nių pa­dan­gų pa­keis­ti į žie­mi­nes. Bū­ti­na pa­ti­krin­ti pa­keis­tų pa­dan­gų būk­lę, nes nu­si­dė­vė­ju­sios žie­mi­nės pa­dan­gos ne­pa­dės iš­veng­ti ava­ri­jos. Tuo­met re­mon­to dar­bai kai­nuos bran­giau, nei nau­jas pir­ki­nys. Vai­ruo­to­jai daž­nai įver­ti­na tik pa­dan­gų pro­tek­to­riaus būk­lę, ta­čiau ne­at­siž­vel­gia į pa­dan­gų nau­do­ji­mo lai­ką. E. M. Go­lian­čik vai­ruo­to­jams re­ko­men­da­vo pa­dan­gas keis­ti bent kas pen­ke­rius me­tus, net jei pro­tek­to­riaus gy­lis pa­kan­ka­mas. Lai­kui bė­gant, pa­dan­gos gu­ma kie­tė­ja, dėl to ji lė­čiau dė­vi­si, ta­čiau taip pat ma­žė­ja jos su­ki­bi­mas su ke­liu. Dėl šios prie­žas­ties au­to­mo­bi­lis pra­sčiau val­do­mas, il­gė­ja stab­dy­mo ke­lias.

Net ir tin­ka­mai par­uo­šus au­to­mo­bi­lį, nuo bė­dų ke­ly­je nė­ra ap­sau­go­tas nie­kas, to­dėl bū­ti­na au­to­mo­bi­ly­je tu­rė­ti rei­ka­lin­gą in­ven­to­rių. At­si­ti­kus ne­lai­mei, vai­ruo­to­jui teks iš­lip­ti iš au­to­mo­bi­lio, tad šis pri­va­lo pa­si­rū­pin­ti, kad bū­tų ma­to­mas ki­tų eis­mo da­ly­vių. Šiam at­ve­jui jis pri­va­lo au­to­mo­bi­ly­je tu­rė­ti ryš­kias­pal­vę švie­są at­spin­din­čią lie­me­nę.

Žie­mą taip pat svar­bu pa­si­rū­pin­ti ge­ru ma­to­mu­mu. Smar­kiai nu­kri­tus tem­pe­ra­tū­rai ga­li ap­le­dė­ti ma­ši­nos lan­gai ar už­šal­ti du­re­lės. Bū­ti­na va­ly­ti ir nu­sau­sin­ti du­rų san­da­ri­ni­mo gu­mas, nes nu­kri­tus tem­pe­ra­tū­rai jos ga­li už­šal­ti. Vai­ruo­to­jams de­rė­tų pa­si­rū­pin­ti skys­čiu, pa­de­dan­čiu at­ra­kin­ti už­ša­lu­sias spy­ne­les bei pa­si­ti­krin­ti, kaip vei­kia au­to­mo­bi­lio at­ra­ki­ni­mo pul­te­lio ba­te­ri­jos. Lan­gams va­ly­ti vai­ruo­to­jai tu­rė­tų įsi­gy­ti snie­go šluo­te­lę, le­do gremž­tu­ką bei pa­keis­ti nu­si­dė­vė­ju­sius prie­ki­nių stik­lų va­ly­tu­vus. Vai­ruo­to­jams taip pat re­ko­men­duo­ja­ma esa­mą lan­gų plo­vi­mo skys­tį pa­keis­ti į žie­mi­nį. Šį veiks­mą de­rė­tų at­lik­ti iki pir­mų­jų šal­nų. Taip pat ver­tė­tų ne­pa­mirš­ti pa­ti­krin­ti, kaip vei­kia lan­gų šil­dy­mo sis­te­ma.

Nau­din­ga įsi­dė­mė­ti, kad įjung­tas lan­gų ir sa­lo­no šil­dy­mas – pa­pil­do­ma ap­kro­va au­to­mo­bi­lio elek­tros įran­gai. Šil­tuo­ju se­zo­nu ne­nau­do­jant šios įran­gos au­to­mo­bi­lis ga­li veik­ti pui­kiai, ta­čiau žie­mą įjun­gus elek­tros prie­tai­sus ga­li at­si­ras­ti įvai­rūs ge­di­mai. Ver­tė­tų pa­ti­krin­ti ir aku­mu­lia­to­rių.

Au­to­mo­bi­lio vai­ruo­to­jams rei­kė­tų pa­ti­krin­ti au­ši­ni­mo skys­čio ly­gį. Jei­gu jo ne­pa­kan­ka – au­to­mo­bi­lio sa­lo­nas pra­sčiau šy­la. Jei­gu trū­ku­mas la­bai di­de­lis – ga­li­mi ir va­rik­lio ge­di­mai.

Pa­sak E. M. Go­lian­čik, vai­ruo­to­jai pri­va­lo pa­tys sau­go­tis ke­ly­je ir įver­tin­ti esa­mas są­ly­gas. At­siž­vel­gus į ke­lio būk­lę ver­ta pa­si­rink­ti tin­ka­mą grei­tį ir įdė­miai ste­bė­ti ap­lin­ką. Vyks­tant sli­džia dan­ga rei­kia su­ma­žin­ti grei­tį ir au­to­mo­bi­lį stab­dy­ti iš lė­to.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Va­kar Vil­niu­je ati­deng­ti No­be­lio li­te­ra­tū­ros pre­mi­jos lau­rea­to Czes­la­wo Mi­los­zo var­du pa­va­din­ti laip­tai. Ce­re­mo­ni­jos da­ly­viai ci­ta­vo poe­to ei­lė­raš­čius bei min­tis ir džiau­gė­si, kad jo at­mi­ni­mas įam­žin­tas [...]
Ar­ti­mas bu­vu­sio Ru­si­jos pre­zi­den­to Bo­ri­so Jel­ci­no bend­ra­žy­gis, bu­vęs šios ša­lies vals­ty­bės se­kre­to­rius Ge­na­di­jus Bur­bu­lis įsi­ti­ki­nęs, kad Ru­si­jos ne­ga­li­ma at­stum­ti ir jos izo­liuo­ti. Esą ne­pai­sy­da­mi [...]
Tuo me­tu, kai Jung­ti­nių Tau­tų (JT) Sau­gu­mo Ta­ry­bos na­riai smer­kia Ru­si­ją dėl jos „bar­ba­riš­kų“ veiks­mų, jau va­di­na­mų ka­ro nu­si­kal­ti­mais, prieš ci­vi­lius Si­ri­jo­je, nau­jo tipo Ru­si­jos bom­bos [...]
Sek­ma­die­nį per kon­tro­ver­siš­kai ver­ti­na­mą re­fe­ren­du­mą Bos­ni­jos ser­bai ab­so­liu­čia bal­sų dau­gu­ma pa­si­sa­kė už tai, kad sau­sio 9 die­na bū­tų mi­ni­ma kaip jų na­cio­na­li­nė šven­tė. Re­fe­ren­du­mo ren­gė­jai [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Šv. Je­ro­ni­mo pre­mi­ja už nuo­sek­lų, kryp­tin­gą dar­bą, ve­dan­tį lie­tu­vių skai­ty­to­jus į pra­ncū­zų ir fran­ko­fo­niš­ko­sios li­te­ra­tū­ros lo­by­ną ir su­bti­liai jį at­ve­rian­tį tur­tin­ga lietuvių kal­ba šie­met [...]
Vie­nas di­džiau­sių ir gar­bin­giau­sių do­ku­men­ti­nio ki­no ren­gi­nių pa­sau­ly­je – tarp­tau­ti­nis Ams­ter­da­mo do­ku­men­ti­nio ki­no fes­ti­va­lis ID­FA – pa­kvie­tė pri­sta­ty­ti nau­jau­sią režisieriaus Aud­riaus Sto­nio [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Eu­ro­po­je stip­ri­nant Šiau­rės ir Bal­ti­jos jū­rų pre­ky­bos tink­lą bei gau­siu fi­nan­sa­vi­mu ma­ži­nant uos­tų inf­ras­truk­tū­ros skir­tu­mus, kon­ku­ren­cin­gu­mui vis di­des­nį po­vei­kį da­ro geopolitinė įta­ka ir [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
Jau be­veik mė­nuo, kai Tau­ra­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos val­di­nin­kai ka­va iš me­ri­jos pa­sta­te sto­vin­čio apa­ra­to ga­li mė­gau­tis kiek šir­dis gei­džia, nes už ją mokėti ne­rei­kia. Iš­lai­dos [...]
Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­te prie Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos (KPD) pra­ėju­sios sa­vai­tės pa­bai­go­je vy­ku­sia­me dvi­ša­lia­me Lie­tu­vos-Bal­ta­ru­si­jos pa­si­ta­ri­me nu­tar­ta kreip­tis dėl tolimesnio fi­nan­sa­vi­mo Rad­vi­lų [...]
Šio­mis die­no­mis val­džios dė­me­sys nu­kreip­tas į ša­lies par­olim­pie­čius, Rio de Ža­nei­ro žai­dy­nė­se iš­ko­vo­ju­sius me­da­lius. Pir­ma­die­nį juos ir tre­ne­rius ap­do­va­no­jo ša­lies prezidentė Da­lia Gry­baus­kai­tė, [...]
Ša­lies vy­rų krep­ši­nio ly­go­je (LKL) po dvie­jų tu­rų be pra­lai­mė­ji­mo žen­gia trys eki­pos – Vil­niaus „Lie­tu­vos ry­tas“, Prie­nų-Birš­to­no „Vy­tau­tas“ ir Pa­ne­vė­žio „Liet­ka­be­lis“.
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Lie­tu­vo­je pik­ty­bi­niai na­vi­kai yra an­tro­ji pa­gal daž­nu­mą mir­ties prie­žas­tis po šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų. Mū­sų ša­ly­je ši klas­tin­ga li­ga kas­met nu­si­ne­ša apie 8 tūkstančius gy­vy­bių. Vė­žio [...]
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Tri­me­tis Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos pri­ncas Geor­ge'as sek­ma­die­nį li­ko su auk­le ir jau­nes­ne se­su­te pri­nce­se Char­lot­te. Jų tė­vai – pri­ncas Wil­lia­mas su žmo­na Ka­te – to­liau ke­lia­vo po Kanadą be sa­vo [...]
Es­ti­jos bu­riuo­to­ja Ing­rid Puus­ta sek­ma­die­nį ta­po pir­mą­ja mo­te­ri­mi, perp­lau­ku­sia Bal­ti­jos jū­rą bur­len­te. Ji nuo Fo­rio sa­los ne­to­li Šve­di­jai pri­klau­san­čio Got­lan­do nu­plau­kė iki Kaunispės uos­to Sa­re­mos [...]
Komentarai
Dienos klausimas
Ar reikia izoliuoti Rusiją?
Taip. Kol neišnyks Maskvos agresija, su šia šalimi negali būti bendradarbiaujama 
Ne. Izoliacija tik mažina problemų sprendimo galimybę
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami