Pavasarį BMW modeliai gaus naują garderobą

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2015-02-21 06:00
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2015-02-21 06:00
"BMW 2 series Coupe". Gamintojo nuotraukos
Vie­na la­biau­siai šie­met lau­kia­mų BMW nau­jie­nų – ru­de­nį de­biu­tuo­sian­ti nau­ja „BMW 7“ se­ri­jos mo­de­lių kar­ta. Ta­čiau ne ką ma­žiau nau­jie­nų iš kon­cer­no su­lauk­si­me ir pa­va­sa­rį – pir­kė­jai iš­vys apie dvi de­šim­tis at­nau­jin­tų BMW mo­de­lių ver­si­jų.

„Šį pa­va­sa­rį dau­giau nei pu­sės BMW se­ri­jų au­to­mo­bi­liai bus ge­ro­kai at­nau­jin­ti – mo­de­lių ga­mas pa­pil­dys dar tau­pes­ni ir sma­ges­ni BMW va­rik­liai, kė­bu­lo spal­vų ir įran­gos va­rian­tai. Tai at­vers di­des­nes pa­si­rin­ki­mo ga­li­my­bes pir­kė­jams, ku­rie į gat­ves iš­rie­dės dar la­biau in­di­vi­dua­liam sko­niui ir po­rei­kiui pri­tai­ky­tais au­to­mo­bi­liais“, – sa­kė BMW įga­lio­to­sios at­sto­vės Lie­tu­vo­je „Kras­ta Au­to Vil­nius“ ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Oleg Mar­ty­niu­kas.

Efek­ty­ves­ni „BMW 2 Se­ries” ku­pė ir kabrioletai

Abu nau­jie­ji BMW an­tros se­ri­jos mo­de­liai – ku­pė ir kab­rio­le­tas – tu­rės nau­jau­sios kar­tos itin efek­ty­vius ir eko­no­miš­kus tur­bi­ni­nius va­rik­lius „BMW Twin­Po­wer Tur­bo“. Pa­si­ro­dy­sian­čiuo­se mo­de­liuo­se „BMW 218i Cou­pe“ ir „BMW 218i Con­ver­tib­le“ bus mon­tuo­ja­mi 1,5 li­trų tri­jų ci­lind­rų ben­zi­ni­niai va­rik­liai, pa­sie­kian­tys mak­si­ma­lią 100 kW/ 136 AG ga­lią ir 220 Nm su­ki­mo mo­men­tą. Su ku­pė „BMW 218i“ nuo 0 iki 100 km/val. bus įsi­bė­gė­ja­ma per 8,8 sek., su kab­rio­le­tu „BMW 218i“ – per 9,4 se­kun­des. Šie mo­de­liai su­nau­dos ati­tin­ka­mai 5,1-5,6 ir 5,5-6,0 li­trų ben­zi­no 100 ki­lo­me­trų.

Be to, nuo ko­vo mė­ne­sio 4 ci­lind­rų dy­ze­li­nis ku­pė „BMW 220d Cou­pe“, iš­vys­tan­tis 140 kW/ 190 ark­lio ga­lių, tu­rės ver­si­ją su iš­ma­nią­ją vi­sų va­ro­mų ra­tų sis­te­ma „xDri­ve“. „BMW 220d xDri­ve Cou­pe“ au­to­mo­bi­liuo­se bus stan­dar­tiš­kai in­teg­ruo­ta „Step­tro­nic“ trans­mi­si­ja. Ke­tu­riais ra­tais va­ro­mas au­to­mo­bi­lis iki 100 km įsi­bė­gės per 6,9 sek., o de­ga­lų su­nau­dos vi­du­ti­niš­kai sieks tik 4,3-4,7 li­trų 100 ki­lo­me­trų.

BMW 2 se­ri­jos ku­pė pir­kė­jai, kaip ir „Con­ver­tib­le“, ga­lės už­si­sa­ky­ti pa­pil­do­mą įran­gos komp­lek­ta­ci­ją: „Ad­van­ta­ge“, „Lu­xu­ry Li­ne“, „Sport Li­ne“ ar „M Sport“. Tai šiems au­to­mo­bi­liams su­teiks ne tik dau­giau kom­for­to, bet ir su­stip­rins spor­ti­nę cha­riz­mą. Dvi­du­riai au­to­mo­bi­liai ga­lės pa­si­puoš­ti nau­jo di­zai­no leng­vo­jo ly­di­nio ra­tais. Taip pat šiuo­se mo­de­liuo­se ga­li­ma nau­jos kar­tos na­vi­ga­ci­jos sis­te­ma „Pro­fes­sio­nal“ su dau­gy­be funk­ci­jų, įskai­tant ga­li­my­bę že­mė­la­pius at­si­nau­jin­ti per mo­bi­lų te­le­fo­ną. Tiek „Pro­fes­sio­nal“, tiek „Bu­si­ness“ na­vi­ga­ci­ja tu­ri 8,8/6,5 co­lių val­dy­mo ekra­ną. Nau­jo­jo ku­pė mo­ni­to­riu­je vai­ruo­to­jai pa­ste­bės ir „sport“ in­di­ka­to­rių, teik­sian­tį in­for­ma­ci­ją apie va­rik­lio dar­bą ir ap­su­kas.

"BMW 2 series Active Tourer".

Eko­no­miš­kas an­tro­sios se­ri­jos „Ac­ti­ve Tou­rer“ dyzelis

BMW kom­pak­ti­nių vie­na­tū­rių „BMW 2 Se­ries Ac­ti­ve Tou­rer“ ga­mą pa­pil­dys at­nau­jin­ti mo­de­liai su nau­jais eko­no­miš­kes­niais dy­ze­li­niais va­rik­liais. „BMW 214d Ac­ti­ve Tou­rer“ bus va­ro­mas 70 kW/95 AG tri­jų ci­lind­rų va­rik­liu, iš­vys­tan­čiu 220 Nm su­ki­mo mo­men­tą ir iki 100 km/val. lei­džian­čiu įsi­bė­gė­ti per 12,9 se­kun­džių. Šis au­to­mo­bi­lis su­nau­dos vi­du­ti­niš­kai tik 3,8-3,9 li­tro dy­ze­lio šim­tui ki­lo­me­trų. Au­to­mo­bi­lio cha­rak­te­rį pa­brėš de­biu­tuo­jan­ti „Tra­vel Pa­cka­ge“ komp­lek­ta­ci­ja. Jo­je – ga­li­nių sė­dy­nių re­gu­lia­vi­mo ga­li­my­bė, lai­kik­liai ant sto­go, sta­liu­kais ke­lei­viams ga­le ir ki­ta įran­ga pa­to­ges­nėms ke­lio­nėms.

3 serijos BMW.

Nau­ji „BMW 3” dy­ze­liai įsi­bė­gės dar greičiau

BMW se­da­nas „BMW 316d“ ir uni­ver­sa­las „BMW 316d Tou­ring“ ne­tru­kus bus va­ro­mi nau­jais ke­tu­rių ci­lind­rų dy­ze­li­niais va­rik­liais, ku­rie ga­lin­ges­ni ir tau­pes­ni. Nau­ja­sis dvie­jų li­trų va­rik­lis su­teiks 85 kW/116 ark­lio ga­lių bei pa­sieks 270 Nm mak­si­ma­lų su­ki­mo mo­men­tą. Su nau­juo­ju va­rik­liu se­da­nas iki 100 km/val. įsi­bė­gės per 10,7 sek. (0,2 sek. grei­čiau), o uni­ver­sa­las – per 11,2 se­kun­džių (0,3 sek. grei­čiau). De­ga­lų są­nau­dos me­cha­ni­nę ar „Step­tro­nic“ pa­va­rų dė­žę tu­rin­čiuo­se se­da­nuo­se su­ma­žė­jo maž­daug pus­li­triu – iki 3,9-4,3, o „Tou­ring“ mo­de­liuo­se – iki 4,1-4,6 li­trų / 100 km.

"BMW 4 Coupe".

Nau­jas BMW 4-osios se­ri­jos ku­pė variklis

Šį pa­va­sa­rį ba­va­rai pri­sta­tys ir nau­ją eko­no­miš­ką dy­ze­lį „BMW 418d Cou­pe“ – ke­tu­rių ci­lind­rų dy­ze­li­nis va­rik­lis bus penk­ta­sis iš ga­li­mų šiems au­to­mo­bi­liams. Dvi­li­tris va­rik­lis iš­spaus 110 kW/150 AG bei 320 Nm su­ki­mo mo­men­tą, o 100 km/val. pa­sieks per 8,6 se­kun­džių. Ne­pai­sant au­to­mo­bi­lio spor­tiš­ko bū­do, de­ga­lų są­nau­dos su­da­rys 4,2-4,5 li­trų 100-ui ki­lo­me­trų.

Nau­jas ga­lin­ges­nis ir efek­ty­ves­nis 2-jų li­trų dy­ze­li­nis va­rik­lis at­si­durs ir po „BMW 420d Cou­pe“, „BMW 420d xDri­ve Cou­pe“, „BMW 420d Gran Cou­pe“ bei „BMW 420d xDri­ve Gran Cou­pe“ ka­po­tais. Šie au­to­mo­bi­liai iš­vys­tys mak­si­ma­lią 140 kW/190 AG ga­lią (5 kW di­des­nę nei anks­čiau), su­ki­mo mo­men­tas bus pa­jė­ges­nis 20 Nm – di­džiau­sios ap­su­kos sieks 400 Nm, de­ga­lų su­nau­dos – vid. apie 4-4,7 li­trų, pri­klau­so­mai nuo mo­de­lio, dy­ze­lio.

5-oje se­ri­jo­je – dau­giau dinamikos

Kon­cer­no efek­ty­vu­mo pa­ieš­kų re­zul­ta­tai at­sis­pin­dės ir 5 se­ri­jos au­to­mo­bi­liuo­se su ke­tu­rių ci­lind­rų dy­ze­li­niu va­rik­liu ir iš­ma­nią­ja ke­tu­rių va­ro­mų ra­tų sis­te­ma „xDri­ve“. Nuo pa­va­sa­rio 140 kW/190 AG iš­vys­tan­tys se­da­nas „BMW 520d xDri­ve“ ir „BMW 520d xDri­ve Tou­ring“, tu­rin­tys aš­tuo­nių laips­nių „Step­tro­nic“ trans­mi­si­ją, už­ti­krins vai­ra­vi­mo ma­lo­nu­mą ir su­nau­dos vi­du­ti­niš­kai ati­tin­ka­mai 4,5-4,9 ir 4,8-5,2 li­trų 100 ki­lo­me­trų.

Nuo ko­vo mėn. 5-os se­ri­jos se­da­nai ir tou­ring­’ai bus prie­ina­mi su „E­di­tion Sport“ komp­lek­ta­ci­ja, ku­ri su pa­pil­do­mo­mis eks­ter­je­ro ir in­ter­je­ro de­ta­lė­mis la­biau pa­brėš šių ypač pa­klau­sių au­to­mo­bi­lių di­na­mi­nį cha­rak­te­rį. Vai­ruo­to­jai ga­lės mė­gau­tis oda ap­trauk­tu spor­ti­niu vai­ru, LED prieš­rū­ki­nė­mis lem­po­mis ir nau­jo di­zai­no 18 co­lių dvi­gu­bų sti­pi­nų leng­vo­jo ly­di­nio rat­lan­kiais.

Penk­to­sios se­ri­jos se­da­nų ir „Tou­ring“ mo­de­lių spal­vų ga­mą pa­pil­dys Vi­dur­že­mio jū­ros mė­lis (Me­di­ter­ra­nean Blue me­tal­lic) ir bliz­gi pil­ko mi­ne­ra­lo spal­va (Mi­ne­ral Grey me­tal­lic). Prie šių ver­si­jų bus ga­li­ma pa­si­rink­ti ir „M Sport“ komp­lek­ta­ci­ją. At­ei­ty­je pir­kė­jams bus pri­sta­to­mas ir nau­jos – me­ta­li­zuo­tos kaš­my­ro si­dab­ro – spal­vos „BMW 5 Se­ries Gran Tu­ris­mo“.

Kabrioletas "BMW M4 Convertible".

Iš­skir­ti­niai spor­ti­niai automobiliai

Spor­ti­niai vers­lo kla­sės au­to­mo­bi­liai „BMW M3 Se­dan“, „BMW M4 Cou­pe“ ir „BMW M4 Con­ver­tib­le“ tu­rės pla­tes­nį „BMW In­di­vi­dual“ įran­gos asor­ti­men­tą ir nau­jų pra­ban­gaus ma­ti­nio bliz­ge­sio kė­bu­lo spal­vų va­rian­tų – tar­si su­ša­lu­sio juo­do, si­dab­ri­nio, rau­do­no ir bri­lian­to bal­tu­mo me­ta­lo (Fro­zen Black, Fro­zen Sil­ver, Fro­zen Red, Fro­zen Bril­liant Whi­te me­tal­lic). Ku­pė M4 api­pa­vi­da­li­ni­mą pa­pil­dys ypač aukš­tos ko­ky­bės in­ter­je­ro de­ta­lės, pa­vyz­džiui, bus ga­li­ma šiuos au­to­mo­bi­lius įsi­gy­ti su bal­tais, ru­dų at­spal­vių ar juo­dais su spal­vo­to­mis siū­lė­mis odi­niais ap­mu­ša­lais. Pir­kė­jai ga­lės už­si­sa­ky­ti ir odi­nę prie­tai­sų sky­de­lio ap­dai­lą.

BMW i8.

At­nau­jin­ta „BMW i8“ spor­ti­nio hib­ri­do stan­dar­ti­nė įranga

Žur­na­lo „Top Gear“ me­tų au­to­mo­bi­lio rin­ki­muo­se ge­riau­siu 2014 m. mo­de­liu iš­rink­tas fu­tu­ris­ti­nės iš­vaiz­dos iš elek­tros tink­lo įkrau­na­mas spor­ti­nis hib­ri­das „BMW i8“ pa­va­sa­rį tu­rės pla­tes­nę stan­dar­ti­nę įran­gą ir dau­giau in­ter­je­ro di­zai­no va­rian­tų. Šio mo­de­lio „Car­po Ca­rum Grey“ spal­vos in­ter­je­ras su­ža­vės no­va­to­riš­ka es­te­ti­ka, aukš­ta ko­ky­be ir, ži­no­ma, fu­tu­ris­ti­ne nuo­tai­ka. Šie au­to­mo­bi­liai ga­lės tu­rė­ti ir to­kias sti­lin­gas de­ta­les kaip odi­nis va­rik­lio dang­tis ir juo­dai da­žy­ta stab­džių ap­ka­ba.

„BMW i8“, va­ro­mas 1,5 li­tro tri­jų ci­lind­rų tur­bo­komp­re­so­ri­niu ben­zi­ni­niu va­rik­liu ir elek­tri­niu mo­to­ru, pa­si­žy­mi iš­skir­ti­niu pa­grei­čiu ir val­dy­mu. Jo de­ga­lų są­nau­dos sie­kia tik 2,1 l/100 km.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Lie­tu­vos vys­ku­pai iš­pla­ti­no prieš­rin­ki­mi­nį laiš­ką, ku­ria­me ra­gi­na gy­ven­to­jus ak­ty­viai da­ly­vau­ti ki­tą sa­vai­tę vyk­sian­čiuo­se Sei­mo rin­ki­muo­se. Ka­ta­li­kų Baž­ny­čios hie­rar­chai taip pat par­eiš­kė [...]
Jei nau­jo­jo Sei­mo ei­li­niai na­riai pri­tars sa­vo ly­de­riams, Lie­tu­va per ar­ti­miau­sius ket­ve­rius me­tus ga­li pri­im­ti is­to­ri­nį spren­di­mą įteisinti ho­mo­sek­sua­lų san­ty­kius.
Es­ti­jos at­sto­vė Eu­ro­pos Au­di­to Rū­muo­se Kers­ti Kal­ju­laid penk­ta­die­nį ofi­cia­liai iš­kel­ta kandidate į pre­zi­den­tus.
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma ir Vo­kie­ti­jos kanc­le­rė An­ge­la Mer­kel ket­vir­ta­die­nį kal­bė­da­mie­si te­le­fo­nu pa­smer­kė „bar­ba­riš­kais“ Ru­si­jos ir Si­ri­jos re­ži­mo avia­ci­jos smūgiais Ale­pui, pra­ne­šė [...]
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
Šį tea­tro se­zo­ną tea­tro­lo­gas, kri­ti­kas, spek­tak­lių pro­diu­se­ris Aud­ro­nis Liu­ga pra­dė­jo Vals­ty­bi­nia­me jau­ni­mo tea­tre. Jo da­bar­ti­nis va­do­vas sie­kia nau­jin­ti tea­trą, bū­si­mos prem­je­ros – tiek jau­nų, [...]
Gal­būt net ne vi­si vil­nie­čiai ži­no, kur va­ka­rais ga­li­ma pa­bėg­ti nuo ne­oni­nių var­to­to­jų kul­tū­ros lem­pu­čių ir ras­ti ne to­kią triukš­min­gą, tru­pu­tį nos­tal­gi­jos dul­kė­mis nusėtą ra­my­bės oa­zę.
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
Pir­mo­ji fis­ka­li­nių če­kių lo­te­ri­ja ga­lė­tų bū­ti su­reng­ta ki­tų me­tų pir­mą­jį ket­vir­tį, sa­ko Vals­ty­bi­nės mo­kes­čių inspekcijos (VMI) at­sto­vas.
Ket­vir­ta­die­nį, per iš­kil­min­gą ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nia­me fi­zi­nių ir tech­no­lo­gi­jos moks­lų cen­tre, pa­skelb­ti Šve­di­jos vers­lo ap­do­va­no­ji­mų 2016 nu­ga­lė­to­jai. Jais ta­po prof. dr. Vir­gi­ni­jus Šikš­nys, [...]
VšĮ At­ei­ties vi­suo­me­nės ins­ti­tu­to 2016 me­tais at­lik­tas sa­vi­val­dy­bių kul­tū­ros įstai­gų veik­los ino­va­ty­vu­mo ty­ri­mas par­odė, kad pa­grin­di­nis bū­das ska­tin­ti ino­va­ci­jas regionų kul­tū­ros įstai­go­se [...]
Se­niau­siam Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio klu­bui, daug­kar­ti­niams Lie­tu­vos čem­pio­nams ir dau­giau­siai žai­dė­jų Lie­tu­vos rink­ti­nei iš­ug­džiu­siai Elek­trė­nų „E­ner­gi­jai“ at­si­bo­do taiks­ty­tis su blo­go­mis sa­vo [...]
Dvi LFF tau­rės bei Su­per­tau­rė – to­kiais tro­fė­jais Vil­niaus „Žal­gi­rio“ fut­bo­li­nin­kai jau pa­pil­dė sa­vo ap­do­va­no­ji­mų len­ty­ną. Lais­va vie­ta jau ruo­šia­ma ir po truputėlį be­si­bai­gian­čiam „SMScre­dit.lt [...]
Šią sa­vai­tę su­kan­ka 20 me­tų, kai Lon­do­no „Ar­se­nal“ fut­bo­lo klu­bą tre­ni­ruo­ja prancūzas Ar­se­ne'as Wen­ge­ras.
Vil­niu­je ga­li­ma ska­nau­ti ko­ne vi­sų pa­sau­lio vir­tu­vių pa­tie­ka­lų. Čia ne­trūks­ta ir tra­di­ci­nės lie­tu­viš­kos vir­tu­vės res­to­ra­nų, ku­riuos daž­nai ren­ka­mės, kai at­vy­ku­siems svečiams no­ri­si pri­sta­ty­ti [...]
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Nau­ji moks­lo me­tai pra­si­dė­jo Mi­la­no li­tua­nis­ti­nė­je mo­kyk­lo­je „Pa­bi­ru­čiai“, į ku­rią už­re­gis­truo­ta 30 vai­kų nuo 4 iki 12 m. Be­veik vi­si vai­kai yra iš miš­rių šei­mų.
Jau penk­tus me­tus iš ei­lės vyks­tan­ti IT pa­slau­gų bend­ro­vės „Tie­to Lie­tu­va“ IT ta­len­tų ug­dy­mo prog­ra­ma „Mė­nuo su IT“ šie­met pir­mą kar­tą su­lau­kė itin daug par­aiš­kų ne tik iš Lie­tu­vos, [...]
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
IT mil­ži­nė „Dell Tech­no­lo­gies“ pri­sta­tė at­nau­jin­tą ne­šio­ja­mą­jį kom­piu­te­rį „XPS 13“, jau lai­ko­mą ne tik vie­na sti­lin­giau­sių se­zo­no tech­no­lo­gi­nių nau­jie­nų, bet ir be­ne kom­pak­tiš­kiau­siu [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Pra­ncū­zi­jo­je skan­da­lą su­kė­lė žur­na­lis­tas, pa­si­pik­ti­nęs bu­vu­sios tei­sin­gu­mo mi­nis­trės Ra­chi­dos Da­ti dukrai duo­tu var­du.
Net pei­liu gink­luo­tas plė­ši­kas ne­pri­vers at­si­sa­ky­ti puodelio ar­ba­tos Ang­li­jo­je.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar ukrainiečiams pavyks sumažinti korupcijos lygį šalyje?
Taip. Pastangos įveikti korupciją nenueis veltui
Ne. Korupcija Ukrainoje per giliai įsišaknijusi
Man nerūpi
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami