Pavasarinės duobės – pakabos žudikės

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2015-04-09 06:00
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2015-04-09 06:00
Atėjus pavasariui į automobilius sėdančius vairuotojus pasitinka ne tik maloniai šildanti saulė, bet ir eismo dalyvių nepaliaujanti erzinti problema – duobės. LŽ archyvo nuotrauka
Po žie­mos ke­liuo­se at­si­vė­ru­sios duo­bės – ir pei­lis au­to­mo­bi­lio pa­ka­bai, ir di­de­li ma­te­ria­li­niai nuo­sto­liai.

Re­ko­men­duo­ja pa­ti­krin­ti pakabą

Po at­šiau­rios žie­mos iki tol pa­ti­ki­mai vei­ku­si au­to­mo­bi­lio pa­ka­ba ga­li virs­ti bil­dan­čiu sver­tų, trau­kių ir gu­mų lau­žu. Daž­niau­siai dėl su­si­dė­vė­ju­sių gu­mi­nių de­ta­lių, t. y. svir­čių įvo­rių, ku­rias vai­ruo­to­jai pa­pras­tai va­di­na „sai­lenb­lo­kais“, at­si­ran­da pa­ka­bos lais­vu­mas. To­dėl pa­ty­rę me­cha­ni­kai re­ko­men­duo­ja po kiek­vie­nos žie­mos, net jei au­to­mo­bi­lio val­dy­mas ne­ta­po prob­le­miš­kas, pro­fi­lak­tiš­kai pa­ti­krin­ti pa­ka­bą.

Ke­ly­je ma­ši­na pa­si­da­ro ne­sta­bi­li, kai su­si­dė­vi, iš­plyš­ta gu­mi­nės įvo­rės. Jei va­žiuo­jant di­des­niu grei­čiu ir lai­kant au­to­mo­bi­lio vai­rą tie­siai jis vis tiek šiek tiek vin­giuo­ja, aiš­ku, kad svir­čių įvo­rėms at­ėjo ga­las. Jos daž­niau iš­plyš­ta prie­ki­nė­se pa­ka­bos de­ta­lė­se, apa­ti­nė­se ša­kė­se. Ma­ši­na tam­pa ne­sta­bi­li, su­nkiai val­do­ma, nes pa­si­kei­čia at­stu­mas tarp ša­kės ir //////// ta­ro. Pa­ka­ba ima skleis­ti bil­de­sius, o jei au­to­mo­bi­lio sa­vi­nin­kas grei­tai ne­tvar­ko ge­di­mo, vė­liau pa­žei­džia­mos ir ki­tos jos da­lys.

Tvar­kant ir kei­čiant svir­čių įvo­res la­bai svar­bu su­tep­ti gu­mas - te­pa­las jas su­minkš­ti­na. Taip pat bū­ti­na nau­do­ti to­kį te­pa­lą, ku­rio ne­išp­lau­na van­duo. Be­je, dau­ge­lis meis­trų ne­si­var­gi­na su­tep­ti ša­kių varž­tų, to­dėl vė­liau at­lie­kant re­mon­to dar­bus jie ne­iš­si­trau­kia, nes daž­nai bū­na pri­ke­pę.

Kei­čiant svir­čių įvo­res bū­ti­na tin­ka­mai jas už­verž­ti. To ne­ga­li­ma da­ry­ti pa­kė­lus au­to­mo­bi­lį, nors bū­tent taip ser­vi­suo­se pa­pras­tai ir dir­ba­ma. Mat nu­lei­dus ma­ši­ną at­si­ran­da tem­pi­mas ir nau­ja de­ta­lė lai­ko trum­piau nei tu­rė­tų. Pro­fe­sio­na­lūs me­cha­ni­kai pa­brė­žia, kad kei­čiant svir­čių įvo­res ge­riau­sia nau­do­ti hid­rau­li­nį pre­są.

Šar­ny­rai per žie­mą taip pat grei­tai dė­vi­si, to­dėl at­lie­kant pa­ka­bos pro­fi­lak­ti­ką rei­kė­tų pa­ti­krin­ti ir jų lais­vu­mą, įver­tin­ti amor­ti­za­to­rių, ku­rie mėgs­ta „nu­mir­ti“ bū­tent pa­va­sa­rį, būk­lę. Grei­tai va­žiuo­ti, kai amor­ti­za­to­riai leis­gy­viai, nei sau­gu, nei ma­lo­nu.

Sku­ban­tie­ji mo­ka brangiau

At­ėjus pa­va­sa­riui į au­to­mo­bi­lius sė­dan­čius vai­ruo­to­jus pa­si­tin­ka ne tik ma­lo­niai šil­dan­ti sau­lu­tė, bet ir eis­mo da­ly­vių ne­pa­liau­jan­ti er­zin­ti prob­le­ma – duo­bės. Dėl jų pa­da­ry­tos ža­los šie­met drau­di­kai ga­vo ge­ro­kai ma­žiau pra­ne­ši­mų.

Anot drau­di­mo bend­ro­vės „Er­go In­su­ran­ce“ Ža­lų ad­mi­nis­tra­vi­mo de­par­ta­men­to di­rek­to­riaus Aud­riaus Pil­či­co, jo at­sto­vau­ja­ma įmo­nė šiais me­tais fik­suo­ja 20 proc. ma­žiau nei per­nai pra­ne­ši­mų dėl nuo­sto­lių pa­te­kus į duo­bę. Tie­sa, džiaug­tis dar anks­ti. Ma­no­ma, jog di­džiau­sias klien­tų srau­tas užk­lups drau­di­kus pa­va­sa­riui įsi­bė­gė­jus.

„Praė­ju­siais me­tais jau pir­mo­mis pa­va­sa­rio die­no­mis bu­vo fik­suo­ja­ma de­šim­tys drau­džia­mų įvy­kių, kai dėl duo­bės ke­ly­je au­to­mo­bi­liui pa­da­ro­ma ko­kia nors ža­la. Šį­met to­kių at­ve­jų kol kas re­gis­tra­vo­me ma­žiau, – pa­sa­ko­jo A. Pil­či­cas. - Dau­giau­sia pra­ne­ši­mų apie au­to­mo­bi­lius, su­ga­din­tus dėl duo­bių, su­lau­kė­me di­džiuo­siuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se – Vil­niu­je, Kau­ne, Klai­pė­do­je, Šiau­liuo­se ir Pa­ne­vė­žy­je.“ Ta­čiau drau­di­mo eks­per­tas įsi­ti­ki­nęs, kad vi­sų dėl duo­bių ke­liuo­se po žie­mos pa­tir­tų nuo­sto­lių mas­tas tu­rė­tų pa­aiš­kė­ti kiek vė­liau, nes ge­rė­jant orams, o kar­tu ir eis­mo są­ly­goms, į gat­ves iš­va­žiuo­ja vis dau­giau vai­ruo­to­jų. Be to, dėl per­mai­nin­gų orų ir de­fek­tų ke­liuo­se pa­gau­sė­ja pa­va­sa­riui jau įsi­bė­gė­jus. Esant pa­lan­kioms oro są­ly­goms vai­ruo­to­jai lei­džia sau va­žiuo­ti daug grei­čiau, to­dėl ir ža­la įlė­kus į duo­bę bū­na ge­ro­kai di­des­nė nei ju­dant lė­tai. Di­džiau­sias nuo­sto­lis – 3 tūkst. eurų

Lie­tu­vos ke­lių po­li­ci­jos tar­ny­bos bend­rų­jų rei­ka­lų gru­pės vy­res­nio­sios spe­cia­lis­tės Ma­ri­jos Ka­za­no­vič tei­gi­mu, di­džiau­sia ri­zi­ka ap­ga­din­ti au­to­mo­bi­lį ky­la at­ly­džio die­no­mis, kai be­si­ve­rian­čios duo­bės užt­vin­do­mos van­de­niu ir lai­ku pa­ste­bė­ti jas tam­pa su­dė­tin­ga. Va­žiuo­jant to­kio­mis są­ly­go­mis ke­lių po­li­ci­jos spe­cia­lis­tė re­ko­men­da­vo vai­ruo­to­jams su­ma­žin­ti grei­tį, bū­ti itin ati­diems ir at­sar­giems, o pa­ma­čius ke­ly­je kliū­tį pa­vo­jin­gą vie­tą pa­žy­mė­ti bei pra­neš­ti apie ją po­li­ci­jai ar ke­lią pri­žiū­rin­čiai įmo­nei.

„Nuos­to­liai dėl ne­pas­te­bė­tos duo­bės ke­ly­je ga­li siek­ti nuo 50 iki ke­lių tūks­tan­čių eu­rų, – pa­brė­žė A. Pil­či­cas. - Daž­niau­siai nu­ken­čia au­to­mo­bi­lių pa­dan­gos, rat­lan­kiai, pa­ka­bos da­lys.“ Anot drau­di­kų at­sto­vo, bend­ro­vei yra te­kę at­ly­gin­ti ir 3 tūkst. eu­rų nuo­sto­lį - vai­ruo­to­jui įva­žia­vus į duo­bę rei­kė­jo keis­ti dvi au­to­mo­bi­lio pa­dan­gas, rat­lan­kius ir at­lik­ti pa­ka­bos re­mon­tą.

Re­ko­men­duo­ja kvies­ti policiją

Kas­ko drau­di­mu ap­sid­rau­du­siems vai­ruo­to­jams ap­ga­di­nus au­to­mo­bi­lį dėl duo­bės ke­ly­je drau­di­kai pa­ta­ria iš­kvies­ti po­li­ci­jos par­ei­gū­nus, kad šie už­re­gis­truo­tų eis­mo įvy­kį. Jei nu­sta­to­ma, kad ke­lio ruo­žas ne­bu­vo pa­ženk­lin­tas ke­lio de­fek­tus žy­min­čiais ženk­lais ir vai­ruo­to­jas ne­ga­lė­jo iš­veng­ti duo­bės, drau­di­mo iš­mo­ka iš­mo­ka­ma ne­tai­kant su­tar­ty­je nu­ma­ty­tos fran­ši­zės. Ža­la, pa­tir­ta įva­žia­vus į duo­bę, Kas­ko drau­di­mu ap­sid­rau­du­siems vai­ruo­to­jams at­ly­gi­na­ma vi­suo­met, iš­sky­rus at­ve­jus, kai eis­mo įvy­kis pri­pa­žįs­ta­mas ne­drau­džia­muo­ju. Pa­vyz­džiui, jei vai­ruo­to­jui nu­sta­to­mas gir­tu­mas.

Pri­va­lo­muo­ju vai­ruo­to­jų ci­vi­li­nės at­sa­ko­my­bės drau­di­mu trans­por­to prie­mo­nę apd­rau­dę gy­ven­to­jai, pa­ty­rę nuo­sto­lių dėl ne­sut­var­ky­tų ke­lių, eis­mo įvy­kį taip pat tu­rė­tų už­re­gis­truo­ti ke­lių po­li­ci­jo­je, o dėl ža­los at­ly­gi­ni­mo kreip­tis į įmo­nę ar sa­vi­val­dy­bę, pri­žiū­rin­čią ke­lio ruo­žą.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras so­cial­de­mo­kra­tas Juo­zas Ole­kas iš­sau­go­jo pos­tą. Tre­čia­die­nį į slap­tą bal­sa­vi­mą at­vy­ko vos 37 Sei­mo na­riai.
Že­mės ūkio mi­nis­trė „dar­bie­tė“ Vir­gi­ni­ja Bal­trai­tie­nė at­lai­kė opo­zi­ci­nių konservatorių su­reng­tą in­ter­pe­lia­ci­ją.
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma ir Ira­ko mi­nis­tras pir­mi­nin­kas Hai­de­ras al-Aba­di su­ta­rė, kad į Ira­ką pa­pil­do­mai bus at­siųs­ta 600 JAV ka­rių, ku­rie pa­dės reng­ti Mo­su­lo puo­li­mą, sa­kė tre­čia­die­nį [...]
Egip­to par­ei­gū­nai an­tra­die­nį iš­kė­lė Vi­dur­že­mio jū­ro­je nu­sken­du­sį mig­ran­tų lai­vą ir iš­trau­kė ma­žiau­siai 33 la­vo­nus, o pra­ei­tą sa­vai­tę įvy­ku­sios tra­ge­di­jos pa­tvir­tin­tų aukų skai­čius pa­di­dė­jo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
16-asis Len­kų ki­no fes­ti­va­lis vyks spa­lio 6 – 16 die­no­mis pen­kiuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se – Vil­niu­je, Kau­ne, Klai­pė­do­je, Ma­žei­kiuo­se ir Šal­či­nin­kuo­se. Len­ki­jos ins­ti­tu­to direktorius Mar­ci­nas Lapc­zyns­kis, [...]
Ak­to­riui, re­ži­sie­riui, bar­dui Kos­tui Smo­ri­gi­nui pa­skir­ta pir­mo­jo laipsnio vals­ty­bi­nė pen­si­ja.
Nau­jau­sias re­ži­sie­riaus Ig­no Miš­ki­nio dar­bas – tai tre­čia­sis jo pil­no me­tro fil­mas, po sėk­min­gai pa­si­ro­džiu­sių „Di­rin­gas“ ir „Ar­ti­mos švie­sos“.
Klai­pė­dos dra­mos tea­tras kvie­čia į prem­je­rą vai­kus – spa­lio 8 – 9 d. 12 val. tea­tras ro­dys spek­tak­lį pa­gal vie­ną gar­siau­sių pa­sau­ly­je kla­si­ki­nės vai­kų li­te­ra­tū­ros kny­gą – Ken­net­ho Gra­ha­me­‘o [...]
Ki­tų me­tų biu­dže­tas pla­nuo­ja­mas su ne­di­de­liu de­fi­ci­tu, ku­riam, kaip ti­ki­ma­si, Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja pri­tars, jei nau­ja­sis Dar­bo ko­dek­sas ir ki­ti so­cia­li­nės ap­sau­gos sis­te­mos pakeitimai bus pri­pa­žin­ti [...]
„Devs.LT“, ku­rian­ti dirb­ti­nio in­te­lek­to pa­grin­du vei­kian­čią prog­ra­muo­to­jų pa­ieš­kos plat­for­mą, jun­gia­si prie „Vil­nius Tech Park“ vers­lo vystymo par­tne­rių tink­lo. 
Baig­tas svar­bus Ve­liuo­nos Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ėmi­mo į dan­gų baž­ny­čios (Jur­bar­ko raj.) tvar­ky­bos dar­bų eta­pas. Jo me­tu res­tau­ruo­ti Vy­tau­ti­ne va­di­na­mos baž­ny­čios pa­ma­tai ir fa­sa­dai. Šie­met [...]
Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­ba (VSAT) su­lai­kė tar­ny­bi­nį pa­sie­nie­čių šu­nį nu­šo­vu­sį Ar­vy­dą Koms­kį, ku­ris yra Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­ko Kęs­to Koms­kio ir Pa­gė­gių me­ro Virginijaus Koms­kio bro­lis.
Tre­čia­die­nį bu­vo pra­tęs­tas Lie­tu­vos mo­te­rų ran­ki­nio čem­pio­na­to star­to rung­ty­nės tarp Ute­nos dau­gia­funk­ci­nio spor­to cen­tro (DSC) ir Vil­niaus LEU „Švie­sa-Eg­lė“ ko­lek­ty­vų. Ute­nos DSC – Vil­niaus [...]
„Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te „Lie­tu­vos ry­tas“ na­muo­se po itin at­kak­lios ko­vos 68:66 pa­lau­žė Pa­ne­vė­žio „Liet­ka­be­lį“ ir iš­ko­vo­jo tre­čią pergalę iš ei­lės.
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
Ty­ri­mų duo­me­ni­mis, be gim­to­sios kal­bos di­džio­ji dau­gu­ma lie­tu­vių mo­ka bent vie­ną už­sie­nio – pa­gal šią sta­tis­ti­ką esa­me vie­na iš pir­mau­jan­čių ša­lių Eu­ro­po­je. Vis dėl­to šiais lai­kais vie­nos [...]
Vie­nos di­džiau­sių Lie­tu­vos la­ze­ri­nių pro­duk­tų ir spren­di­mų tie­kė­jų „Al­tech­na R&D“ su­kur­ta itin plo­nų pjū­vių tech­no­lo­gi­ja šie­met pri­pa­žin­ta ge­riau­siu vers­lo ir moks­lo bend­ra­dar­bia­vi­mo [...]
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Sti­lin­gi me­di­niai lip­du­kai jū­sų kom­piu­te­riui? Tam­so­je švie­čian­tis bu­me­ran­gas? O gal­būt prie sta­lo prie sta­lo tvir­ti­na­ma ap­lin­kai draugiška šiukš­lių dė­žė? 
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
JAV ak­to­rius Ja­re­das Le­to pro­diu­suos fil­mą „War­ho­las“ ir vai­dins pa­grin­di­nį jo he­ro­jų. Juo­sto­je bus pa­sa­ko­ja­ma apie le­gen­di­nį po­pu­lia­rio­jo me­no pradininką An­dy War­ho­lą.
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami