Pavasario netikėtumas: „Toyota“ aplenkė „Volkswagen“

Vidmantas UŽUSIENIS v.uzusienis@lzinios.lt 2016-04-04 06:00
Vidmantas UŽUSIENIS
v.uzusienis@lzinios.lt
2016-04-04 06:00
Iki šiol "Toyota" atskirais mėnesiais savo svarbiausią konkurentę "Volkswagen" aplenkdavo tik gavusi vienetinių didelių užsakymų ar laimėjusi didelį konkursą.    LŽ archyvo nuotrauka
Vals­ty­bės įmo­nės (VĮ) „Re­gi­tra“ ir pre­li­mi­na­rūs ty­ri­mų bend­ro­vės „Au­to­ty­ri­mai“ nau­jų leng­vų­jų ke­lei­vi­nių (M 1 kla­sės) au­to­mo­bi­lių ko­vo mė­ne­sio re­gis­tra­vi­mo duo­me­nys liu­di­ja dar vie­ną fan­tas­ti­nį nau­jų au­to­mo­bi­lių rin­kos šuo­lį.

Pa­sak „Au­to­ty­ri­mų“, ku­ri iš „Re­gi­tros“ gau­tus duo­me­nis skel­bia­si ana­li­zuo­jan­ti pa­gal Eu­ro­pos Są­jun­gos re­ko­men­duo­tą me­to­di­ką, pra­ėju­sį mė­ne­sį fik­sa­vo 28 proc. au­gi­mą. Pa­sak „Re­gi­tros“ pa­teik­tos re­gis­tra­vi­mo ma­te­ma­ti­kos, rin­kos šuo­lis sie­kė 27,8 pro­cen­tus. Bū­tent vals­ty­bės įmo­nė pra­ėju­sį mė­ne­sį skel­bia di­des­nį įre­gis­truo­tų M 1 kla­sės ma­ši­nų skai­čių (1610). Tuo pat me­tu „Au­to­ty­ri­mų“ at­as­kai­to­je kal­ba­ma apie 1527 nau­jai įre­gis­truo­tas leng­vą­sias ke­lei­vi­nes trans­por­to prie­mo­nes.

„Toyo­ta“ sėkmė

Ko­vo mė­ne­sį M 1 kla­sės ma­ši­nų ly­de­rė li­ko ta pa­ti – ita­lų mar­kė „Fiat“. Dar kar­tą bend­ro­vė „Au­to­ty­ri­mai“ at­krei­pė dė­me­sį, kad ita­liš­kų au­to­mo­bi­lių re­gis­tra­vi­mo re­zul­ta­tą vėl iš­pū­tė reeks­por­tas. Esą iš 377 pra­ėju­sį mė­ne­sį Lie­tu­vo­je įre­gis­truo­tų „Fiat“, net 266 bu­vo tuoj pat iš­re­gis­truo­ti.

„Re­gi­tra“, ku­ri tei­gia ga­lu­ti­nė­je sta­tis­ti­ko­je ati­man­ti iš­re­gis­tra­vi­mo duo­me­nis, skel­bia, kad ko­vą vals­ty­bi­nia­me Ke­lių trans­por­to re­gis­tre li­ko 282 įra­šai apie įre­gis­truo­tus „Fiat“.

Ana­li­zuo­jant pra­ėju­sio mė­ne­sio duo­me­nis, krin­ta į akis, kad ka­dai­se vien­val­dę Lie­tu­vos rin­kos ly­de­rę „Volks­wa­gen“ re­gis­tra­vi­mo re­zul­ta­tais ap­len­kė ja­po­nų „Toyo­ta“. Per­nai tai bu­vo at­si­ti­kę lap­kri­čio mė­ne­sį, po to vo­kiš­ka mar­kė mik­liai su­sig­rą­ži­no po­zi­ci­jas. Gal­būt šį­kart „Toyo­ta“ pa­sie­ki­mas taps la­biau tva­rus?

Ket­vir­čio re­zul­ta­tai – be sensacijų

Par­adok­sas, bet pa­ly­gi­nus pir­mo­jo po­pu­lia­riau­sių ko­vo mė­ne­sį M1 kla­sės au­to­mo­bi­lių pen­ke­tu­ko au­gi­mo duo­me­nis su tais, ku­rie bu­vo fik­suo­ti 2015 me­tų tą pa­tį mė­ne­sį, ge­res­nį re­zul­ta­tą (37,8 proc.) fik­sa­vo „Volks­wa­gen“. Tie­sa, „Toyo­ta“ (+36,2 proc.) pa­gal au­gi­mą vo­kiš­ka mar­kė ap­len­kė vos 1,1 pro­cen­to. Ja­po­niš­kos au­to­mo­bi­lių sėk­mę ti­kriau­siai lė­mė aukš­tes­nė per­nai me­tų pa­ly­gi­na­mo­ji ba­zė, nuo ku­rios at­sis­py­rus bu­vo pa­skai­čiuo­tas ir šio ko­vo re­zul­ta­tas (VĮ „Re­gi­tra“ duo­me­ni­mis, „Volks­wa­gen“ 2015 me­tų ko­vo mė­ne­sį bu­vo įre­gis­tra­vu­si 147, „Toyo­ta“ – 119 au­to­mo­bi­lių).

Ta­čiau ak­ty­ves­nio ge­res­nio re­gis­tra­vi­mo ko­vo mė­ne­sį ja­po­niš­koms ma­ši­noms ne­pa­ka­ko, kad įveik­tų vo­kiš­kas ir pir­mą­jį ket­vir­tį. Per tris pir­mus 2016 me­tų mė­ne­sius, kaip jau įpras­ta, dau­giau­sia nau­jų leng­vų­jų ke­lei­vi­nių au­to­mo­bi­lių įre­gis­tra­vo „Fiat“ (774), pa­sta­rai­siais me­tais sau įpras­to­je an­tro­je po­zi­ci­jo­je li­ko „Volks­wa­gen“ (508), o tre­čio­je – „Toyo­ta“ (448).

Iš „Re­gi­tros“ at­as­kai­tos aiš­kė­ja, kad per 2016 me­tų pir­mą­jį ket­vir­tį Lie­tu­vo­je bu­vo įre­gis­truo­tas 4541 nau­jas leng­va­sis ke­lei­vi­nis au­to­mo­bi­lis, ar­ba 22,1 proc. dau­giau nei pra­ėju­sių me­tų sau­sį-ko­vą (3719).

Pen­ke­tu­kas po­pu­lia­riau­sių Lie­tu­vo­je nau­jų ke­lei­vi­nių au­to­mo­bi­lių (M 1 kla­sės) 2016 me­tų kovą

VietaMarkėRe­gis­tra­vi­mo re­zul­ta­tas (vnt.)Po­ky­tis (proc.)*
1.„Fiat“282–14,2
2.„Toyota“201+36,7
3.„Volkswagen“164+37,8
4.„Nissan“162+37,2
5.„Škoda“120+29

*Pa­ly­gin­ti su 2015 me­tų ko­vo mėn.

Šal­ti­nis: VĮ „Re­gi­tra“.

2010–2016 me­tų ko­vo mė­ne­sių nau­jų leng­vų­jų ke­lei­vi­nių au­to­mo­bi­lių (M 1 kla­sės) re­gis­tra­vi­mo dinamika

MetaiRe­gis­tra­vi­mo re­zul­ta­tas (vnt.)
2010463
2011960
2012990
2013953
20141123
20151260
20161610

Šalš­ti­nis: VĮ „Re­gi­tra“.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Šian­dien į Lie­tu­vą at­vyks­ta Bel­gi­jos rotacinių pa­jė­gų ka­riai.
Eks­per­tai ir apž­val­gi­nin­kai ma­no, kad pa­sta­rie­ji ket­ve­ri me­tai mū­sų ša­liai ne­ta­po pro­ver­žio lai­ko­tar­piu. Esą reikš­min­ges­nius val­džios lai­mė­ji­mus ga­li­ma su­skai­čiuo­ti ant vienos ran­kos pirš­tų. [...]
Ka­ri­bų jū­ros re­gio­ne siau­čian­tis ura­ga­nas „Matt­hew“ su­stip­rė­jo iki penk­tos ka­te­go­ri­jos ir, ne­šda­mas pa­vo­jin­gus vė­jus ir lie­tų, ar­tė­ja link Ja­mai­kos, Hai­čio ir Ku­bos te­ri­to­ri­jų.
TAI­KA. Vie­nas iš tūks­tan­čių žmo­nių, ku­rie rug­sė­jo 26 die­ną rin­ko­si į pa­grin­di­nę Bo­go­tos, Ko­lum­bi­jo­je, aikš­tę švęs­ti tai­kos su­si­ta­ri­mo. Tą­dien Kar­ta­che­nos mies­te vyriausybė ir di­džiau­sia [...]
Į Vil­nių Na­pa­leo­nas Kit­kaus­kas at­vy­ko 1960-ai­siais, bai­gęs stu­di­jas Kau­no po­li­tech­ni­kos ins­ti­tu­te, tai­gi jau 56 me­tai, kai yra vil­nie­tis.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
Ne me­mo­ria­li­nis mu­zie­jus. Bet ir ne lan­ky­to­jams ne­priei­na­mos sau­gyk­los, ku­rio­se pa­pras­tai pri­glo­bia­mi iš­ki­lių žmo­nių as­me­ni­nių daik­tai, įskai­tant bib­lio­te­kas, su­kaup­tus rin­ki­nius, įvai­rią ar­chy­vi­nę [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nė­je fil­har­mo­ni­jo­je spa­lio 6-ąją vyks Sau­liaus Lip­čiaus gy­ve­ni­mo 70-me­čiui ir kū­ry­bi­nės veik­los 50-me­čiui skir­tas ju­bi­lie­ji­nis kon­cer­tas „Ro­man­ti­kai – ro­man­ti­kams“. Nuo [...]
Vil­niu­je bai­gia­ma­ja­me Ino­va­ci­jų sa­vai­tės ren­gi­ny­je šeš­ta­die­nį ren­gia­mas ro­bo­tų par­adas ir ko­vos, bepiločių or­lai­vių pa­si­ro­dy­mai.
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Res­pub­li­ki­nė Kau­no li­go­ni­nė pir­ko dar­bus iš vie­nų ran­go­vų, o ga­vo iš ki­tų. Bend­ro­vei „Ir­dai­va“ jos su­bran­go­vė „Nis­ka­ma“ su­mo­kė­jo 478 tūkst. eu­rų už perleistą ga­li­my­bę re­mon­tuo­ti [...]
Klai­pė­dos uos­to pie­ti­nė­je da­ly­je per pu­san­trų me­tų įreng­ta pir­mo­ji dvie­jų ly­gių san­kry­ža pa­leng­vins trau­ki­nių ir ma­ši­nų ju­dė­ji­mą. Es­ta­ka­dos pro­jek­tas kai­na­vo dau­giau kaip 4 mln. eu­rų.
Pa­ne­vė­žio val­džia nu­ta­rė, kad ga­li­my­bės iš­si­mau­dy­ti na­muo­se ne­tu­rin­tiems mies­tie­čiams ge­riau­sia vie­ta tai da­ry­ti – pa­tal­pos pa­sta­te, ku­ria­me vei­kia Ne­mu­no po­lik­li­ni­ka. Jos darbuotojams toks su­ma­ny­mas [...]
Dar šie­met Ša­kių cen­tre tu­rė­tų iš­kil­ti pa­mink­las lie­tu­vių kal­bai. Ją sim­bo­li­zuos Ne­prik­lau­so­my­bės gat­vės alė­ja žen­gian­čios za­na­vy­kės mer­gai­tės skulp­tū­ra ir lietuviškos abė­cė­lės rai­dės [...]
Nuo ki­to se­zo­no „SMScre­dit.lt A ly­go­je“ ne­bus ri­bo­ja­mas Eu­ro­pos Są­jun­gos pi­lie­ty­bę tu­rin­čių žai­dė­jų skai­čius. Tuo tar­pu le­gio­nie­riams iš ne ES ša­lių bus tai­ko­mas pereinamasis tre­jų me­tų [...]
Po „SMScre­dit.lt A ly­gos“ per­trau­kos Jo­na­vos „Lie­ta­vos“ fut­bo­li­nin­kai spa­lio 2 d. vyks į Vil­nių, kur Lie­tu­vos fut­bo­lo fe­de­ra­ci­jos (LFF) sta­dio­ne su­si­tiks su vie­na čem­pio­na­to lydere – „Tra­kų“ [...]
Lie­tu­vos ak­lų­jų bib­lio­te­ka šio­mis die­no­mis ne­įp­ras­tai šur­mu­liuo­ja: vi­si džiau­gia­si iš Rio de Ža­nei­ro grį­žu­siais bend­ra­dar­biais „auk­si­niais ber­niu­kais“, par­olim­pi­nius aukso me­da­lius par­ve­žu­siais [...]
Jau šį pir­ma­die­nį, spa­lio 3 die­ną, Vil­niaus vo­kie­čių bend­ruo­me­nės an­samb­lis at­liks pro­tė­vių dai­nas sos­ti­nė­je, Vo­kie­čių gat­vė­je. Čia bus pa­ka­bin­ta ir at­mi­ni­mo len­te­lė vokiečių kal­ba. Pen­kio­li­ka [...]
Šiuo me­tu ga­lio­jan­čią de­šimt­ba­lę ver­ti­ni­mo sis­te­mą Lie­tu­vos uni­ver­si­te­tuo­se ke­ti­na­ma pa­keis­ti iki ki­to rug­sė­jo.
Nau­jus ke­lius kos­mo­so ty­ri­muo­se pra­my­nęs Eu­ro­pos kos­mi­nis zon­das „Ro­set­ta“ penk­ta­die­nį bai­gė 12 me­tų tru­ku­sią odi­sė­ją, kai bu­vo nu­kreip­tas įsi­rėž­ti į ko­me­tą, kurią ly­dė­jo pa­sta­ruo­sius [...]
Rug­sė­jis mus pa­si­ti­ko šil­tais orais, ir bu­vo grau­du skir­tis su at­os­to­go­mis. Jei pūs­tų šal­ti, bjau­rūs vė­jai su lie­tu­mi, tai psi­cho­lo­giš­kai bū­tų ti­krai leng­viau dar­buo­tis. Tačiau ši­lu­ma taip [...]
Pa­sau­lio kli­ma­tas iki 2050 me­tų at­šils dviem laips­niais Cel­si­jaus ir per­žengs ri­bą, ro­dan­čią, kad kli­ma­to po­ky­čių pro­ce­sas įgi­jo pa­vo­jin­gą mas­tą, ket­vir­ta­die­nį perspėjo sep­ty­ni iš­ki­lūs [...]
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
IT mil­ži­nė „Dell Tech­no­lo­gies“ pri­sta­tė at­nau­jin­tą ne­šio­ja­mą­jį kom­piu­te­rį „XPS 13“, jau lai­ko­mą ne tik vie­na sti­lin­giau­sių se­zo­no tech­no­lo­gi­nių nau­jie­nų, bet ir be­ne kom­pak­tiš­kiau­siu [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Gra­žuo­lis Ken­dis – apie 3 mė­ne­sių am­žiaus ka­ti­nu­kas ga­li bū­ti va­di­na­mas lū­ši­mi. Ži­no­ma, na­mi­ne lū­ši­mi, nes Ken­dis glos­to­mas burz­gia kaip trak­to­riu­kas ir yra tikras mei­lu­mo įsi­kū­ni­ji­mas.
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Užg­rū­din­ti vai­kai ser­ga re­čiau. At­ša­lus orams ne­ga­li­me vai­ko pa­vers­ti mi­mo­za, sau­go­ma nuo vė­jo gū­sio. Kaip iš­la­vi­ruo­ti, kad grūdindami jo ne­su­sarg­din­tu­me.
Jei vai­ko he­mog­lo­bi­no kie­kis ma­žas, tė­vai ga­li ne­rtis iš kai­lio grū­din­da­mi, ta­čiau li­gos vis tiek kibs. Kaip su­stip­rin­ti krau­ją prasidėjus li­gų se­zo­nui?
Stin­gas, ku­ris sa­vo nau­jau­siam al­bu­mui, be ki­tų, pa­si­rin­ko ir pa­bė­gė­lių kri­zės te­mą, Ber­ly­ne su­si­ti­ko su Si­ri­ją pa­li­ku­siais mu­zi­kan­tais ir pa­pra­šė jų leidimo įra­šy­ti dai­ną.
Šie vy­rai ir mo­te­rys vil­ki gra­žiau­sius ir bran­giau­sius dra­bu­žius pa­sau­ly­je, bet jų vei­duo­se atsispindi ab­so­liu­tus nuo­bo­du­lys.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip vertinate padėtį Lietuvoje per pastaruosius 4 metus?
Teigiamai. Pasiekta daug svarbių laimėjimų
Neutraliai. Pasirodėme neblogai, bet tikėjausi geriau
Neigiamai. Neišspręsta nei viena opi šaliai problema
Man tas pats. Niekada čia niekas nepasikeis
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami