Pavasaris ES naujų automobilių rinkoje

Vidmantas UŽUSIENIS v.uzusienis@lzinios.lt 2015-04-17 06:00
Vidmantas UŽUSIENIS
v.uzusienis@lzinios.lt
2015-04-17 06:00
Kovą Europos Sąjungoje labiausiai, net 77,6 proc., padidėjo japoniškų "Mitsubishi" registravimas.  Gamintojo nuotrauka
Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) nau­jų au­to­mo­bi­lių rin­ka ne­pai­so Ru­si­jos su­kel­tos geo­po­li­ti­nės kri­zės – ko­vą jo­je bu­vo fik­suo­tas įspū­din­gas (10,6 proc.) au­gi­mas. Tik ne­daug kuk­liau (+8,6 proc.), kaip ro­do nau­jau­sia Eu­ro­pos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jų aso­cia­ci­jos (ACEA) at­as­kai­ta, ES vals­ty­bių rin­ka pa­sis­tie­bė per pir­mą­jį 2015 me­tų ket­vir­tį.

Ko­vo mė­ne­sį ES pi­lie­čiai ir įmo­nės, kaip tei­gia ACEA, įre­gis­tra­vo 1 604 107 nau­jus au­to­mo­bi­lius, 2014-ųjų ko­vą – 1 449 793. Par­adok­sas, bet la­biau­siai, pa­ly­gin­ti su tuo pa­čiu 2014-ųjų mė­ne­siu, nau­jų ma­ši­nų re­gis­tra­vi­mas šok­te­lė­jo kri­zės kre­čia­mo­se Por­tu­ga­li­jo­je (+41,8 proc.) ir Is­pa­ni­jo­je (+40,5 proc.). Aukš­tą 15 vie­tą tarp ge­riau­sią re­gis­tra­vi­mo re­zul­ta­tą par­odžiu­sių ES ša­lių pra­ėju­sį mė­ne­sį užė­mė ir vi­siš­ko­je fi­nan­si­nė­je duo­bė­je at­si­dū­ru­si Grai­ki­ja (+11,3 proc.). Lie­tu­va už ją bu­vo tik laip­te­liu aukš­čiau – mū­sų vals­ty­bė­je, ACEA duo­me­ni­mis, fik­suo­tas +11,7 proc. rin­kos au­gi­mas.

ES pie­tų fenomenas

Por­tu­ga­li­ja ir Is­pa­ni­ja, kaip skel­bia ACEA, ta­po ne tik mė­ne­sio, bet ir pir­mo­jo ket­vir­čio nu­ga­lė­to­jo­mis. Šių me­tų sau­sį-ko­vą Por­tu­ga­li­jo­je bu­vo įre­gis­truo­ti 46 232 nau­ji au­to­mo­bi­liai, ar­ba 36,1 proc. dau­giau, Is­pa­ni­jo­je – 267 137 nau­jos ma­ši­nos, ar­ba 32,2 proc. dau­giau ne­gu tuo pa­čiu lai­ko­tar­piu pra­ėju­siais me­tais. Vi­so­je ES per tris pir­mus šių me­tų mė­ne­sius įre­gis­truo­ti 3 527 704 nau­ji au­to­mo­bi­liai (2014-ųjų pir­mą­jį ket­vir­tį – 3 247 092).

Jei ne keis­tai ge­ri re­zul­ta­tai Pie­tų Eu­ro­pos ša­ly­se, ku­rias ar­ba vis dar kre­čia 2007-ai­siais pra­si­dė­ju­si ir iki šiol ne­si­bai­gian­ti eko­no­mi­kos kri­zė, ar­ba jos yra tik per plau­ką nuo nau­jo ūkio kra­cho, ga­li­ma bū­tų kal­bė­ti ir apie švie­sias vi­sos ES eko­no­mi­kos pers­pek­ty­vas. Ky­lan­tys nau­jų au­to­mo­bi­lių rin­kos ro­dik­liai be­veik vi­suo­met ro­do ir ge­rė­jan­čius pi­lie­čių bei įmo­nių lū­kes­čius dėl at­ei­ties. Šian­dien Is­pa­ni­jos, Por­tu­ga­li­jos ir Grai­ki­jos eko­no­mi­ko­je švie­sių spal­vų ma­ty­ti la­bai ma­žai ar­ba iš­vis ne­ma­ty­ti, bet šio­se ša­ly­se nau­jų au­to­mo­bi­lių re­gis­truo­ja­ma vis tiek dau­giau ne­gu ki­tur.

Puo­ta ma­ro metu

Šo­ki­ruo­ja ir tai, kad dau­ge­liui ES vals­ty­bių jau se­niau­siai vir­ši­jus tuos au­to­mo­bi­lių re­gis­tra­vi­mo re­zul­ta­tus, ku­rie bu­vo fik­suo­ti su­nkiau­siais ES nau­jų ma­ši­nų par­da­vė­jams kri­zės me­tais, 2010-ai­siais, Por­tu­ga­li­ja, Is­pa­ni­ja ir Grai­ki­ja iki šiol nė iš to­lo ne­pa­sie­kė ri­bos, ku­rią jos bu­vo pa­sie­ku­sios prieš pen­ke­rius me­tus.

Pa­vyz­džiui, Lie­tu­vo­je 2010 me­tų pir­mą­jį ket­vir­tį, ACEA duo­me­ni­mis, bu­vo įre­gis­truo­ti 1375, Lat­vi­jo­je – 821, Es­ti­jo­je – 1599 nau­ji au­to­mo­bi­liai, o 2015-ųjų sau­sį-ko­vą – ati­tin­ka­mai 3758 (au­gi­mas, pa­ly­gin­ti su 2010-ųjų sau­siu-ko­vu, su­da­rė 273 proc.), 3210 (+390 proc.), 4793 (+298 proc.). Eu­ro­pos Są­jun­gos pie­ti­nė­se vals­ty­bė­se vaiz­das vi­siš­kai prieš­in­gas. 2010-ųjų pir­mą­jį ket­vir­tį grai­kų įmo­nės ir pi­lie­čiai įre­gis­tra­vo 59 365 nau­jus au­to­mo­bi­lius, o šių me­tų sau­sį-va­sa­rį – tik 17 271 (nuo­smu­kis, pa­ly­gin­ti su 2010 me­tų pir­muo­ju ket­vir­čiu, su­da­rė ka­tas­tro­fiš­kus 343 proc.). Por­tu­ga­li­jo­je 2010-ai­siais ir 2015 me­tais bu­vo įre­gis­truo­ta ati­tin­ka­mai 53 777 ir 46 212 (-14,1 proc.) nau­jų ma­ši­nų, Is­pa­ni­jo­je – 286 167 ir 267 137 (-6,7 proc.). Ta­čiau vaiz­das tam­pa vi­sai ki­toks, kai 2015 me­tų pra­džios re­gis­tra­vi­mo re­zul­ta­tus pa­ly­gi­ni su pra­ėju­sių me­tų pir­mo­jo ket­vir­čio ro­dik­liais.

At­ro­do, čia ir sly­pi par­adok­so pa­slap­tis. Sta­tis­ti­nė ap­gau­lė ti­kriau­siai at­si­ra­do dėl to, kad ne­su­ta­po pie­ti­nių ša­lių ir li­ku­sios ES da­lies eko­no­mi­kos nuo­smu­kio ter­mi­nai. Tuo me­tu, kai ki­tos ES vals­ty­bės jau li­po iš pra­ra­jos, Por­tu­ga­li­ja, Is­pa­ni­ja ir Grai­ki­ja vis dar klim­po gi­lyn. Na­tū­ra­lu, kad da­bar jos į vir­šų ko­pia grei­čiau. Ki­ta ver­tus, spar­tus eko­no­mi­kos au­gi­mas tik la­bai re­tais at­ve­jais yra tva­rus.

Pa­gal ket­vir­čio duo­me­nis Lie­tu­va -10-a

Bend­ra­me ES nau­jų au­to­mo­bi­lių rin­kos kon­teks­te Lie­tu­va at­ro­do ge­rai, nors mū­sų kraš­te kai kas ma­no ki­taip. Pa­gal ko­vo mė­ne­sio re­zul­ta­tus užė­mė­me 14-ąją, o pa­gal pir­mo­jo ket­vir­čio – 10 vie­tą. Iš kai­my­nių pir­mą­jį ket­vir­tį mus ap­len­kė tik Lat­vi­ja. Ji ko­vą, kaip ro­do ACEA duo­me­nys, tarp di­džiau­sią tei­gia­mą po­ky­tį pa­sie­ku­sių Bend­ri­jos vals­ty­bių bu­vo 6-a, o šių me­tų pir­mą­jį ket­vir­tį – 8-a.

Ko­vo mė­ne­sį aukš­čiau už Lie­tu­vą bu­vo ir Es­ti­ja – pa­gal nau­jų au­to­mo­bi­lių rin­kos au­gi­mą ji užė­mė 12 vie­tą. Nu­ste­bi­no Len­ki­ja. Po il­gus mė­ne­sius tru­ku­sio re­gis­tra­vi­mo di­dė­ji­mo ko­vą mū­sų kai­my­nės nau­jų ma­ši­nų rin­ka iš­kart su­bliūš­ko 6,3 pro­cen­to. Įdo­mu, kad ko­vą Eu­ro­pos Są­jun­go­je bu­vo tik dvi vals­ty­bės, ku­rio­se trau­kė­si nau­jų au­to­mo­bi­lių rin­ka. Be Len­ki­jos, tai dar nu­ti­ko Olan­di­jo­je. Čia nau­jų ma­ši­nų re­gis­tra­vi­mas su­men­ko 1,1 pro­cen­to.

ACEA ne­skel­bia 28-os ES vals­ty­bės Mal­tos nau­jų au­to­mo­bi­lių re­gis­tra­vi­mo re­zul­ta­tų.

ES vals­ty­bės, ku­rio­se nau­jų au­to­mo­bi­lių re­gis­tra­vi­mas di­dė­jo la­biau­siai 2015 m. ko­vo mėn.

VietaValstybėRe­gis­tra­vi­mo rezultatasPo­ky­tis (proc.)*
1.Portugalija20 071+41,8
2.Ispanija112 299+40,5
3.Airija19 003+32,9
4.Kipras963+32,8
5.Čekija21 155+27,6
6.Latvija1233+25,7
7.Rumunija5358+17,1
8-9.Slovėnija5958+16,7
8-9.Danija19 628+16,7
10.Suomija11 097+15,3
...12.Estija1946+13,6
...14.Lietuva1269+11,7

* Pa­ly­gin­ti su 2014 m. ko­vo mėn.

Šal­ti­nis: ACEA

ES ša­lys, ku­rio­se nau­jų au­to­mo­bi­lių re­gis­tra­vi­mas di­dė­jo la­biau­siai 2015 m. I ketv.

VietaŠalisRe­gis­tra­vi­mo re­zul­ta­tas (vnt.)Po­ky­tis (proc.)*
1.Portugalija46 212+36,1
2.Ispanija267 137+32,2
3.Airija64 671+29,6
4.Čekija53 265+23,9
5.Kipras2434+16,3
6.Slovėnija15 647+13,4
7.Italija428 464+13,5
8.Latvija3210+12,8
9.Švedija75 733+11,7
10.Lietuva3758+10,3

* Pa­ly­gin­ti su 2014 m. I ketv.

Šal­ti­nis: ACEA

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Šeš­ta­die­nį mi­rė gydytojas Re­mi­gi­jus Nar­gė­la.
Šian­dien į Lie­tu­vą at­vyks­ta Bel­gi­jos rotacinių pa­jė­gų ka­riai.
Bal­ta­ru­si­jos opo­zi­ci­ja šeš­ta­die­nį su­ren­gė pi­ke­tą sos­ti­nės Mins­ko cen­tre, per ku­rį gy­ven­to­jai bu­vo ra­gi­na­mi pa­si­ra­šy­ti pe­ti­ci­ją, kad anks­tes­nei na­cio­na­li­nei bal­tos ir raudonos spal­vos vė­lia­vai [...]
JAV vy­riau­sy­bė šeš­ta­die­nį bai­gė for­ma­lų in­ter­ne­to prie­žiū­ros vaid­me­nį ir per­da­vė sai­ty­no ad­re­sų sis­te­mos val­dy­mą tarp­tau­ti­nei ne pel­no or­ga­ni­za­ci­jai.
Į Vil­nių Na­pa­leo­nas Kit­kaus­kas at­vy­ko 1960-ai­siais, bai­gęs stu­di­jas Kau­no po­li­tech­ni­kos ins­ti­tu­te, tai­gi jau 56 me­tai, kai yra vil­nie­tis.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
Ne me­mo­ria­li­nis mu­zie­jus. Bet ir ne lan­ky­to­jams ne­priei­na­mos sau­gyk­los, ku­rio­se pa­pras­tai pri­glo­bia­mi iš­ki­lių žmo­nių as­me­ni­nių daik­tai, įskai­tant bib­lio­te­kas, su­kaup­tus rin­ki­nius, įvai­rią ar­chy­vi­nę [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nė­je fil­har­mo­ni­jo­je spa­lio 6-ąją vyks Sau­liaus Lip­čiaus gy­ve­ni­mo 70-me­čiui ir kū­ry­bi­nės veik­los 50-me­čiui skir­tas ju­bi­lie­ji­nis kon­cer­tas „Ro­man­ti­kai – ro­man­ti­kams“. Nuo [...]
Vil­niu­je bai­gia­ma­ja­me Ino­va­ci­jų sa­vai­tės ren­gi­ny­je šeš­ta­die­nį ren­gia­mas ro­bo­tų par­adas ir ko­vos, bepiločių or­lai­vių pa­si­ro­dy­mai.
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Res­pub­li­ki­nė Kau­no li­go­ni­nė pir­ko dar­bus iš vie­nų ran­go­vų, o ga­vo iš ki­tų. Bend­ro­vei „Ir­dai­va“ jos su­bran­go­vė „Nis­ka­ma“ su­mo­kė­jo 478 tūkst. eu­rų už perleistą ga­li­my­bę re­mon­tuo­ti [...]
Klai­pė­dos uos­to pie­ti­nė­je da­ly­je per pu­san­trų me­tų įreng­ta pir­mo­ji dvie­jų ly­gių san­kry­ža pa­leng­vins trau­ki­nių ir ma­ši­nų ju­dė­ji­mą. Es­ta­ka­dos pro­jek­tas kai­na­vo dau­giau kaip 4 mln. eu­rų.
Vil­niu­je dviem skve­rams ke­ti­na­ma su­teik­ti su so­vie­tų oku­pa­ci­ja ko­vo­ju­sių par­ti­za­nų va­do Juo­zo Luk­šos-Dau­man­to bei Ukrai­nos var­dus.
Pa­ne­vė­žio val­džia nu­ta­rė, kad ga­li­my­bės iš­si­mau­dy­ti na­muo­se ne­tu­rin­tiems mies­tie­čiams ge­riau­sia vie­ta tai da­ry­ti – pa­tal­pos pa­sta­te, ku­ria­me vei­kia Ne­mu­no po­lik­li­ni­ka. Jos darbuotojams toks su­ma­ny­mas [...]
Aly­taus „Dzū­ki­jos“ krep­ši­nin­kai gar­bin­gai prieš­ino­si Vil­niaus „Lie­tu­vos ry­tui“, ta­čiau sos­ti­nės klu­bas iš­li­ko vie­nin­te­lis dar ne­pa­ty­ręs pra­lai­mė­ji­mo „Te­te-a-Tete Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te. [...]
Ovi­di­jaus Ver­bic­ko rea­li­zuo­tas bau­di­nys at­ne­šė tris svar­bius taš­kus Klai­pė­dos „At­lan­tui“ Vil­niu­je. Tre­čio­je vie­to­je įsi­kū­ru­si uos­ta­mies­čio eki­pa an­trą sy­kį se­zo­ne įveikė čem­pio­na­to ly­de­rį [...]
Lie­tu­vos ak­lų­jų bib­lio­te­ka šio­mis die­no­mis ne­įp­ras­tai šur­mu­liuo­ja: vi­si džiau­gia­si iš Rio de Ža­nei­ro grį­žu­siais bend­ra­dar­biais „auk­si­niais ber­niu­kais“, par­olim­pi­nius aukso me­da­lius par­ve­žu­siais [...]
Jau šį pir­ma­die­nį, spa­lio 3 die­ną, Vil­niaus vo­kie­čių bend­ruo­me­nės an­samb­lis at­liks pro­tė­vių dai­nas sos­ti­nė­je, Vo­kie­čių gat­vė­je. Čia bus pa­ka­bin­ta ir at­mi­ni­mo len­te­lė vokiečių kal­ba. Pen­kio­li­ka [...]
Spa­lio 1-ąją Me­dar­do Čo­bo­to tre­čio­jo am­žiaus uni­ver­si­te­to (MČTAU) sen­jo­rai iš­kil­min­gai pra­dė­jo nau­jus – jau dvi­de­šimt an­truo­sius – moks­lo me­tus. Tra­di­ciš­kai moks­lo metų pra­džios iš­va­ka­rė­se [...]
Ne­ga­li­te pa­kęs­ti sto­vė­ti ei­lė­je prie sa­vo mėgs­ta­mo res­to­ra­no? Ja­po­ni­jos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­ja „Nis­san“ su­gal­vo­jo iš­ma­nų bū­dą, ku­ris ti­krai pa­tiks jūsų skau­dan­čioms ko­joms.
Rug­sė­jis mus pa­si­ti­ko šil­tais orais, ir bu­vo grau­du skir­tis su at­os­to­go­mis. Jei pūs­tų šal­ti, bjau­rūs vė­jai su lie­tu­mi, tai psi­cho­lo­giš­kai bū­tų ti­krai leng­viau dar­buo­tis. Tačiau ši­lu­ma taip [...]
Pa­sau­lio kli­ma­tas iki 2050 me­tų at­šils dviem laips­niais Cel­si­jaus ir per­žengs ri­bą, ro­dan­čią, kad kli­ma­to po­ky­čių pro­ce­sas įgi­jo pa­vo­jin­gą mas­tą, ket­vir­ta­die­nį perspėjo sep­ty­ni iš­ki­lūs [...]
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Šian­dien Ra­dai­liuo­se, Klai­pė­dos ra­jo­ne, ati­da­ry­tas pir­ma­sis Bal­ti­jos ša­ly­se ir di­džiau­sias Eu­ro­po­je apverstas gy­ve­na­ma­sis na­mas. 
IT mil­ži­nė „Dell Tech­no­lo­gies“ pri­sta­tė at­nau­jin­tą ne­šio­ja­mą­jį kom­piu­te­rį „XPS 13“, jau lai­ko­mą ne tik vie­na sti­lin­giau­sių se­zo­no tech­no­lo­gi­nių nau­jie­nų, bet ir be­ne kom­pak­tiš­kiau­siu [...]
Gra­žuo­lis Ken­dis – apie 3 mė­ne­sių am­žiaus ka­ti­nu­kas ga­li bū­ti va­di­na­mas lū­ši­mi. Ži­no­ma, na­mi­ne lū­ši­mi, nes Ken­dis glos­to­mas burz­gia kaip trak­to­riu­kas ir yra tikras mei­lu­mo įsi­kū­ni­ji­mas.
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Užg­rū­din­ti vai­kai ser­ga re­čiau. At­ša­lus orams ne­ga­li­me vai­ko pa­vers­ti mi­mo­za, sau­go­ma nuo vė­jo gū­sio. Kaip iš­la­vi­ruo­ti, kad grūdindami jo ne­su­sarg­din­tu­me.
Jei vai­ko he­mog­lo­bi­no kie­kis ma­žas, tė­vai ga­li ne­rtis iš kai­lio grū­din­da­mi, ta­čiau li­gos vis tiek kibs. Kaip su­stip­rin­ti krau­ją prasidėjus li­gų se­zo­nui?
Stin­gas, ku­ris sa­vo nau­jau­siam al­bu­mui, be ki­tų, pa­si­rin­ko ir pa­bė­gė­lių kri­zės te­mą, Ber­ly­ne su­si­ti­ko su Si­ri­ją pa­li­ku­siais mu­zi­kan­tais ir pa­pra­šė jų leidimo įra­šy­ti dai­ną.
Šie vy­rai ir mo­te­rys vil­ki gra­žiau­sius ir bran­giau­sius dra­bu­žius pa­sau­ly­je, bet jų vei­duo­se atsispindi ab­so­liu­tus nuo­bo­du­lys.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip vertinate padėtį Lietuvoje per pastaruosius 4 metus?
Teigiamai. Pasiekta daug svarbių laimėjimų
Neutraliai. Pasirodėme neblogai, bet tikėjausi geriau
Neigiamai. Neišspręsta nei viena opi šaliai problema
Man tas pats. Niekada čia niekas nepasikeis
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami