Pavasaris pavojingas automoblių stiklams

LŽ red@lzinios.lt 2016-02-10 06:00

red@lzinios.lt 2016-02-10 06:00
9 iš 10 atvejų specializuotuose salonuose taisomas arba keičiamas priekinis automobilio stiklas. LŽ archyvo nuotrauka
Ke­liuo­se nu­tir­pus le­dui ser­vi­suo­se pa­si­pi­la klien­tų skam­bu­čiai dėl prie­ki­nių au­to­mo­bi­lių stik­lų kei­ti­mo ir re­mon­to. Vis dėl­to di­džiau­sias pa­vo­jus au­to­mo­bi­lių stik­lams ky­la ko­vo-ge­gu­žės mė­ne­siais, kai, pa­ly­gin­ti su ma­žiau ža­los da­ran­čiais žie­mos mė­ne­siais, dū­žio ri­zi­ka pa­di­dė­ja dau­giau nei 30 pro­cen­tų.

Pa­sak bend­ro­vės „Carg­lass Lie­tu­va“ ge­ne­ra­li­nio di­rek­to­riaus Ju­ri­jaus Kon­ča­ni­no, šiuo me­tu prie­ki­niai au­to­mo­bi­lių stik­lai la­biau­siai nu­ken­čia dėl su­pras­tė­ju­sios ke­lių būk­lės. Nu­tir­pus snie­gui, ke­liuo­se ir kel­kraš­čiuo­se lie­ka daug ma­žų ak­me­nu­kų bei žvy­ro, taip pat nuo gat­vė­se at­si­vė­ru­sių duo­bių at­sky­la smul­kūs as­fal­to ga­ba­liu­kai. Skrie­da­mi iš po ra­tų jie ke­lia pa­vo­jų pa­skui va­žiuo­jan­čio au­to­mo­bi­lio stik­lams, ne­re­tai nu­ken­čia ir va­rik­lio gaub­tas ar bu­fe­ris. Vai­ruo­to­jams ža­los pri­da­ro ir nuo sto­gų slen­kan­tis snie­gas ar­ba vė­jo nu­lauž­tos me­džių ša­kos.

„Svar­biau­sia prie­ki­nių stik­lų ski­li­mo prie­žas­tis – įdau­ža, at­si­ra­du­si ak­me­nu­kui at­si­tren­kus į stik­lą. Jo­je pra­de­da kaup­tis drėg­mė, ku­ri orams kei­čian­tis už­šą­la. Dėl su­si­da­riu­sios įvar­žos stik­las sky­la, net ir po, at­ro­dy­tų, ne­di­de­lio smū­gio, pa­vyz­džiui, va­žiuo­jant per grei­tį ri­bo­jan­tį kal­ne­lį, ne­pas­te­bė­jus duo­bu­tės ke­ly­je ar ap­si­su­kant ne­ty­čia už­ka­bi­nus ša­li­gat­vio bor­te­lį. Tuo­met ten­ka keis­ti vi­są au­to­mo­bi­lio stik­lą nau­ju“, – pa­žy­mė­jo įmo­nės va­do­vas.

Anot J. Kon­ča­ni­no, vie­nin­te­lis bū­das ap­sau­go­ti au­to­mo­bi­lį nuo šiuo me­tų lai­ku iš po ra­tų daž­niau skrie­jan­čių ak­me­nu­kų – lai­ky­tis di­des­nio at­stu­mo nuo prieš­ais va­žiuo­jan­čios trans­por­to prie­mo­nės ir su­ma­žin­ti grei­tį pra­si­len­kiant su iš prie­kio va­žiuo­jan­čiu au­to­mo­bi­liu, ypač žvyr­ke­liuo­se ar­ba tai­so­muo­se ke­lio ruo­žuo­se.

„Kas­met su stik­lo re­mon­to ar kei­ti­mo prob­le­ma su­si­du­ria apie 7 proc. ke­lių trans­por­to prie­mo­nių sa­vi­nin­kų. In­ter­ne­te esu ma­tęs pa­ta­ri­mų, kad lai­ki­nai įdau­žą ga­li­ma už­tep­ti bes­pal­viu na­gų la­ku. Pa­ti­kė­ki­te, gy­ve­ni­me toks „pa­si­da­ryk pats“ re­mon­to bū­das ga­li tik dar la­biau pa­kenk­ti“, – aiš­ki­no J. Kon­ča­ni­nas. Jo tei­gi­mu, per­nai vi­du­ti­nė ak­me­nu­ko su­kel­ta ža­la su­da­rė kiek dau­giau nei 200 eu­rų.

Jei vis dėl­to ak­me­nu­kas pa­tai­kė į stik­lą, ge­riau­sia ką tik at­si­ra­du­sią įdau­žą užk­li­juo­ti skaid­riu lip­du­ku, kad į ją ne­pa­tek­tų pur­vo. Tuo­met, il­gai ne­ati­dė­lio­jant, rei­kė­tų kreip­tis į spe­cia­li­zuo­tą stik­lų re­mon­to bend­ro­vę, nes su­tai­sy­ti įdau­žą kai­nuo­ja vi­du­ti­niš­kai ke­tu­ris kar­tus pi­giau, nei vė­liau keis­ti vi­są stik­lą.

Lie­tu­vo­je daž­niau­siai nu­ken­čia prie­ki­niai au­to­mo­bi­lių stik­lai. Jų kei­ti­mas ir re­mon­tas su­da­ro apie 90 proc. at­ve­jų.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Lie­tu­vos pi­lie­ti, keis­ki­mės ir pa­keis­ki­me sa­vo at­ei­tį Lie­tu­vo­je. Są­ži­nin­gai at­li­ki­me par­ei­gą Lie­tu­vai ir dėl sa­vęs 2016 me­tų LR Sei­mo rin­ki­muo­se. 
Du Lie­tu­vos Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­gų bū­riai šį sa­vait­ga­lį da­ly­vau­ja Lat­vi­jo­je vyks­tan­čio­se lau­ko tak­ti­nė­se pra­ty­bo­se, pra­ne­šė Krašto ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja.
Bu­da­peš­te šeš­ta­die­nį vė­lai va­ka­re Bu­da­peš­to cen­trą su­krė­tė stip­rus „ne­ži­no­mos kil­mės“ spro­gi­mas, nuo ku­rio nu­ken­tė­jo du pro šalį ėję po­li­ci­nin­kai.
Jor­da­ni­jos sos­ti­nė­je sek­ma­die­nį nu­šau­tas įžy­mus ra­šy­to­jas Na­he­das Hat­ta­ras; iš­puo­lis įvy­ko Ama­ne prie teis­mo, ku­ria­me jam ke­tin­ta par­eikš­ti kal­ti­ni­mus is­la­mo įžei­di­mu, padarytu da­li­jan­tis ka­ri­ka­tū­ra, [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
„Skry­bė­lai­čių ka­ra­lie­nė“ – tai is­to­ri­ja apie pa­grin­di­nės vei­kė­jos gy­ve­ni­mo ke­lio­nę ir jos virs­mą, kai drą­sa ir ryž­tas pa­de­da įveikti di­džiau­sius iš­ban­dy­mus.
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Sos­ti­nės ta­ry­bai ne­pri­ta­rus Vil­niaus kli­ni­ki­nės li­go­ni­nės reor­ga­ni­za­ci­jai, jos fi­lia­le An­ta­kal­nio li­go­ni­nė­je vis­tiek tu­rė­tų įsi­kur­ti Ge­ria­tri­jos cen­tras,  skir­tas su senėjimo pro­ce­sais su­si­ju­sioms [...]
Ru­si­jos am­ba­sa­do­rius Alek­sand­ras Udal­co­vas ne­įti­ki­no Šiau­lių va­do­vy­bės, kad cen­tri­nė­je mies­to aikš­tė­je rei­kė­tų pa­lik­ti sovietmečiu sta­ty­tą pa­mink­lą.
Ne­leng­vą per­ga­lę „Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te iš­ko­vo­jo „Žal­gi­rio“ krep­ši­nin­kai. Kau­nie­čiai na­muo­se 90:70 palaužė „Ju­ven­tus“ eki­pą.
Šeš­ta­die­nį Klai­pė­do­je ir Šiau­liuo­se star­ta­vo nau­ja­sis 2017m.Lie­tu­vos mo­te­rų rankinio ly­gos var­žy­bos.
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) par­ei­gū­nai, iš­ana­li­za­vę tei­sės ak­tus, reg­la­men­tuo­jan­čius pri­ėmi­mą į Lie­tu­vos di­džių­jų mies­tų mo­kyk­las, pa­da­rė iš­va­das, jog būtina to­bu­lin­ti tei­sės [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Dau­ge­lis so­do ir dar­žo dar­bų jau at­lik­ta, ta­čiau ti­krai dar ne vi­si. No­rint sėk­min­gai už­baig­ti šį se­zo­ną ir pa­si­džiaug­ti der­liu­mi, rei­kia spė­ti lai­ku nu­im­ti li­ku­sias daržoves bei par­uoš­ti [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Ru­duo dar tik pra­si­dė­jo, ta­čiau per­ša­li­mo li­gos jau ima plis­ti. Per­mai­nin­gi orai ir ne­pa­kan­ka­mas rū­pi­ni­ma­sis sa­vo bei šei­mos na­rių svei­ka­ta daž­nai le­mia vie­ną ne­ma­lo­niau­sių ir su­nkiau­siai prog­no­zuo­ja­mų [...]
Bū­ti­ny­bė kas­dien kel­tis ir dirb­ti nuo de­vin­tos va­lan­dos yra la­biau­siai pa­pli­tu­si kan­ki­ni­mo for­ma šiuo­lai­ki­nė­je vi­suo­me­nė­je, tei­gia­ma Oks­for­do uni­ver­si­te­to pro­fe­so­riaus Pa­ulo Kelley at­lik­to ty­ri­mo [...]
„Šno­be­lio“ pre­mi­jos įteik­tos moks­li­nin­kams, ku­rie ty­ri­nė­jo me­la­gius, žiur­kėms už­mo­vė kel­nes ar­ba gyveno kaip žvė­rys.
Komentarai
Dienos klausimas
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami