Pavasaris - žalių vairuotojų lakstymo metas

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2014-04-02 06:00
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2014-04-02 06:00
Didžiausia jaunų vairuotojų problema – greitis ir nesugebėjimas įvertinti situacijos kelyje.  Ritos Stankevičiūtės (LŽ) nuotrauka
Pra­si­dė­jo pa­va­sa­ri­nis au­to­mo­bi­lių pir­ki­mo bu­mas. Ne­ma­ža da­lis „ža­lių kle­vu­kų“, ku­rie vai­ra­vi­mo eg­za­mi­nus lai­kė žie­mą, ba­lan­dį ak­ty­viai ieš­ko sa­vo pir­mos ma­ši­nos ir įsi­lie­ja į eis­mą. Vai­ra­vi­mo są­ly­gos žie­mą su­dė­tin­ges­nės, ta­čiau nuo ba­lan­džio iki pat va­sa­ros at­os­to­gų ma­ši­nų srau­tas di­džiuo­siuo­se mies­tuo­se tam­pa pats in­ten­sy­viau­sias, tad nau­jo­kai su­si­du­ria su ki­tais iš­šū­kiais.

Sta­tis­ti­ka ro­do, kad pa­va­sa­rį dau­giau­sia rū­pes­čių ke­liuo­se pri­da­ro ir ava­ri­jų su­ke­lia sa­vo, kaip vai­ruo­to­jų, ga­bu­mus per­ver­ti­nan­tys, karš­ta­ko­šiš­ku­mo ne­sto­ko­jan­tys nau­jo­kai.

Ne­iš­lai­ko ir pa­ty­ru­sių­jų nervai

„Žie­mą jau­nuo­liai vai­ruo­ja pa­ly­gin­ti sau­giai ir at­sar­giai. Juk ta­da, kai ke­lius pa­den­gia le­das, sli­du bū­na vi­siems vie­no­dai, ta­čiau pra­džiū­vus as­fal­tui ir pa­šil­džius sau­lu­tei iš kai ku­rių lenk­ty­ni­nin­kais pa­si­ju­tu­sių jau­nų vy­rų gal­vų stai­ga iš­ga­ruo­ja bet koks at­sar­gu­mas. Prie pat gat­vės įsi­kū­rę gy­ven­to­jai daž­ną va­ka­rą gir­di po lan­gais kau­kian­čius ir di­de­liu grei­čiu le­kian­čius au­to­mo­bi­lius. Tar­ki­me, va­ka­rais ar nak­ti­mis jie ma­žiau pa­vo­jin­gi, nes ta­da gat­vė­se su­ma­žė­ja žmo­nių. De­ja, su to­kiais lenk­ty­ni­nin­kais ten­ka su­si­dur­ti ir die­ną“, - kal­bė­jo vai­ra­vi­mo mo­kyk­los „Au­to­ra­ma“ ins­truk­to­rius Va­len­ti­nas But­kus.

Pa­ste­bė­ti bend­ra­me trans­por­to ne­prog­no­zuo­ja­mą „lenk­ty­ni­nin­ką“ ga­nė­ti­nai su­nku, nes pa­pras­tai jis pa­si­ro­do iš nie­kur, at­le­kia di­de­liu grei­čiu, ri­kiuo­ja­si vos iš­veng­da­mas su­si­dū­ri­mo, už­ker­ta ke­lią. Tad daug ma­čiu­sio, bet im­pul­sy­ves­nio vai­ruo­to­jo ne­rvai ga­li ir ne­iš­lai­ky­ti – chu­li­ga­niš­kai be­siel­gian­čių ir ki­tiems truk­dan­čių ke­lių gai­de­lių nie­kas ne­mėgs­ta.

„Čia pui­kiai tin­ka tai­syk­lė - duok kvai­liui ke­lią. Mū­sų už­duo­tis - pa­siek­ti ke­lio­nės tiks­lą, o ne ko­vo­ti gat­vė­je su ki­tais eis­mo da­ly­viais. Ge­riau im­tis sa­ni­ta­ri­nės veik­los, įsi­reng­ti ma­ši­no­je vaiz­do re­gis­tra­to­rių, fik­suo­ti juo eis­mo tai­syk­lių pa­žei­dė­jų el­ge­sį ir pi­lie­tiš­kai pa­si­da­ly­ti tu­ri­mais vaiz­dais su ke­lių po­li­ci­jos par­ei­gū­nais“, - sa­kė V.But­kus.

Iš­duo­da ne­sta­bi­lus vairavimas

Jau­nes­ni vai­ruo­to­jai, pa­šiep­da­mi vy­res­nius eis­mo da­ly­vius, daž­nai šmaikš­tau­ja, kad stan­dar­ti­nis vai­ruo­jan­tis sen­jo­ras – prie vai­ro pri­li­pęs ir ne di­des­niu nei 50 km/h grei­čiu į sa­vo fa­zen­dą prie­mies­čio so­dų bend­ri­jo­je rie­dan­tis „stab­dys“. Kai ku­rie vai­ra­vi­mo pa­tir­ties ne­sto­ko­jan­tys ir fi­ziš­kai gu­vūs vy­res­nio am­žiaus vai­ruo­to­jai tu­rė­tų ko pa­mo­ky­ti ir jau­ni­mą. Ta­čiau tiems, ku­rių reak­ci­ja dėl am­žiaus jau su­pras­tė­ju­si, gal­būt ver­tė­tų pa­gal­vo­ti apie ki­tas trans­por­to al­ter­na­ty­vas.

„Rei­kia pri­pa­žin­ti, kad vie­šo­jo­je erd­vė­je kart­kar­tė­mis gir­di­mos kal­bos apie vai­ruo­to­jų am­žiaus ri­bo­ji­mą tu­ri pa­grin­do. Yra ne­ma­žai vai­ruo­to­jų, ku­rie au­to­mo­bi­lius iš ga­ra­žų iš­ri­de­na tik at­ši­lus orams. O ne­va­ži­nė­jant nuo­lat ir įgū­džiai at­bun­ka, ir reak­ci­ja ne­re­tai tam­pa jau ne­be to­kia kaip jau­nys­tė­je“, - ne­slė­pė ins­truk­to­rius.

Pa­sak pa­šne­ko­vo, vai­ruo­to­jai „so­di­nin­kai“ daž­niau­siai iš­sis­ki­ria tuo, kad ga­li ką nors pra­leis­ti, ko nors ne­pa­ma­ty­ti, pa­mirš­ti įjung­ti ar­ba iš­jung­ti, at­lik­ti ap­lin­ki­niams pa­vo­jų ke­lian­tį ma­nev­rą. Guo­džia ne­bent tai, jog bend­ra­me trans­por­to srau­te juos ne­sun­ku pa­ste­bė­ti - iš­duo­da ne­sta­bi­lus vai­ra­vi­mas. Kaip ir mė­gė­jus vai­ruo­jant čiauš­kė­ti mo­bi­liuo­ju te­le­fo­nu, ne­si­nau­do­jant lais­vų ran­kų įran­ga.

Daž­nai gar­baus am­žiaus vai­ruo­to­jai va­ži­nė­ja se­no­mis, barš­kan­čio­mis ma­ši­no­mis, ku­rių tech­ni­nė būk­lė taip pat ke­lia ne­ma­žai klau­si­mų. Per žie­mą ne­ju­din­ta­me au­to­mo­bi­ly­je ga­li ne­veik­ti stab­džiai, su­ges­ti elek­tros ins­ta­lia­ci­ja, at­si­ras­ti ki­tų pa­na­šių bė­dų. Nuo ne­ma­lo­nu­mų eis­mo da­ly­vius ap­sau­gos tik sau­gus at­stu­mas ir dė­me­sys ke­ly­je.

Pa­gau­sė­ja ba­lan­dį ir gegužę

Pa­va­sa­ri­nis ci­vi­li­nės at­sa­ko­my­bės drau­di­mo liu­di­ji­mų pir­ki­mo bu­mas pa­ma­žu nyks­ta. Tai reiš­kia, kad ar­ba ša­ly­je ge­rė­ja eko­no­mi­nė si­tua­ci­ja, ar­ba ma­žė­ja vai­ruo­jan­čių­jų tik šil­tuo­ju me­tu. Vis dėl­to, kaip tei­gia drau­di­kai, dau­giau­sia me­ti­nių drau­di­mo su­tar­čių te­be­su­da­ro­ma ba­lan­džio ir ge­gu­žės mė­ne­siais.

„Lie­tu­vos drau­di­mo“ Gy­ven­to­jų drau­di­mo sky­riaus va­do­vas And­rius Gim­bic­kas pa­brė­žė, jog klien­tai, ku­rie su­da­ro 5-10 mė­ne­sių drau­di­mo su­tar­tis, daž­niau ren­ka­si to­kį lai­ko­tar­pį, kad su­tar­tis baig­tų­si kaip tik prieš šal­tą­jį me­tų lai­ką. Pa­vyz­džiui, 8 mė­ne­sių truk­mės drau­di­mo su­tar­čių dau­giau­sia pa­si­ra­šo­ma ko­vą ir ba­lan­dį, tai­gi jos bai­gia­si lap­kri­tį ar gruo­dį – kaip tik prieš ti­kė­ti­ną pir­mų­jų sli­džių ke­lių, snie­go se­zo­ną. To­kia pat ten­den­ci­ja ste­bi­ma su­da­rant ir 6 mė­ne­sių su­tar­tis. Jų dau­giau­sia pa­si­ra­šo­ma ge­gu­žę - va­di­na­si, ga­lio­ji­mas bai­gia­si ir­gi lap­kri­tį.

„Be abe­jo, prie­žas­čių, ko­dėl žmo­nės ren­ka­si trum­pa­lai­kes su­tar­tis ga­li bū­ti daug, bet vie­na jų – kai ku­rie klien­tai pa­tys vai­ruo­ja au­to­mo­bi­lius tik va­sa­rą. Tai ga­li bū­ti su­si­ję su daž­nes­niu va­žia­vi­mu į so­dus, pas gi­mi­nes, o žie­mą jie ren­ka­si ki­tus ke­lio­nės bū­dus“, - svars­tė A.Gim­bic­kas.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Prieš ket­ve­rius me­tus Eli­gi­jaus Ma­siu­lio ir Val­de­ma­ro To­ma­ševs­kio va­do­vau­ja­mas par­ti­jas Sei­mo rin­ki­muo­se pa­lai­kė maž­daug 200 tūkst. rin­kė­jų. Ne­di­de­lės, ta­čiau stabilų elek­to­ra­tą tu­rin­čios [...]
Vil­niu­je re­zi­duo­jan­tis Ita­li­jos am­ba­sa­do­rius Lie­tu­vo­je Ste­fa­no Ta­lia­ni De Mar­chio mū­sų ša­ly­je at­ra­do ak­ty­vų jau­ni­mą, tur­tin­gą aka­de­mi­nį gy­ve­ni­mą, gy­vy­bin­gą ir kū­ry­bin­gą meninį pa­sau­lį, lie­tu­vių [...]
Ukrai­nos na­cio­na­li­nis an­ti­ko­rup­ci­jos biu­ras (UNAB) vei­kia jau be­veik de­šimt mė­ne­sių. Per šį lai­ką jis pra­dė­jo dau­giau nei 200 kri­mi­na­li­nių ty­ri­mų, su­si­ju­sių su įsigalėjusia ša­ly­je ko­rup­ci­ja. [...]
Rug­sė­jį Šve­di­ja pa­skel­bė do­ku­men­tą, at­spin­din­tį ša­lies po­zi­ci­ją gy­ny­bos sri­ty­je. Be ki­ta ko, ja­me pa­žy­mi­ma, jog Ru­si­ja yra vie­nin­te­lė re­gio­no vals­ty­bė, ga­lin­ti kel­ti karinę grės­mę kai­my­nams, [...]
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
Šį tea­tro se­zo­ną tea­tro­lo­gas, kri­ti­kas, spek­tak­lių pro­diu­se­ris Aud­ro­nis Liu­ga pra­dė­jo Vals­ty­bi­nia­me jau­ni­mo tea­tre. Jo da­bar­ti­nis va­do­vas sie­kia nau­jin­ti tea­trą, bū­si­mos prem­je­ros – tiek jau­nų, [...]
Gal­būt net ne vi­si vil­nie­čiai ži­no, kur va­ka­rais ga­li­ma pa­bėg­ti nuo ne­oni­nių var­to­to­jų kul­tū­ros lem­pu­čių ir ras­ti ne to­kią triukš­min­gą, tru­pu­tį nos­tal­gi­jos dul­kė­mis nusėtą ra­my­bės oa­zę.
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
Įmo­nėms, ku­rios Vil­niu­je ne tik žen­gė pir­muo­sius žings­nius, bet ir skai­čiuo­ja čia veik­los de­šimt­me­čius ar šimt­me­tį, mies­to pra­na­šu­mai na­tū­ra­liai nu­sve­ria trū­ku­mus: lo­gis­ti­kos iš­šū­kiai [...]
Rug­sė­jo 29 d., ket­vir­ta­die­nį, du­ris ofi­cia­liai at­vė­rė de­ši­nia­ja­me Ne­ries kran­te įsi­kū­ręs vers­lo mies­tas „Quad­rum“, į ku­rį Nor­ve­gi­jos įmo­nių gru­pė „Scha­ge Group“ investavo 100 mln. [...]
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Birš­to­no me­ri­ja ofi­cia­liai at­sip­ra­šė kū­rė­jos Il­zės But­ku­tės už teks­tus, nu­si­ra­šy­tus iš jos tink­la­raš­čio. Ta­čiau au­to­rė krei­pė­si į ad­vo­ka­tus, nes jos kū­ry­ba sa­vi­na­ma­si jau ne pir­mą kar­tą.
Šią sa­vai­tę su­kan­ka 20 me­tų, kai Lon­do­no „Ar­se­nal“ fut­bo­lo klu­bą tre­ni­ruo­ja prancūzas Ar­se­ne'as Wen­ge­ras.
Po tri­jų Lie­tu­vos krep­ši­nio ly­gos (LKL) tu­rį vien­val­dis ly­de­ris yra Vil­niaus „Lie­tu­vos ry­tas“. Per­ga­lės sko­nio šį se­zo­ną dar ne­pa­ju­to ša­lies vi­ce­čem­pio­nas Klai­pė­dos „Neptūnas“ ir be­ne [...]
Vil­niu­je ga­li­ma ska­nau­ti ko­ne vi­sų pa­sau­lio vir­tu­vių pa­tie­ka­lų. Čia ne­trūks­ta ir tra­di­ci­nės lie­tu­viš­kos vir­tu­vės res­to­ra­nų, ku­riuos daž­nai ren­ka­mės, kai at­vy­ku­siems svečiams no­ri­si pri­sta­ty­ti [...]
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Rug­sė­jo pra­džio­je Eko­no­mi­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo ir plė­tros or­ga­ni­za­ci­ja (EB­PO) pa­skel­bė kas­me­ti­nį švie­ti­mo duo­me­nų lei­di­nį „Žvilgs­nis į švie­ti­mą“ (anlg. Edu­ca­tion at a Glan­ce), ku­ria­me pir­mą [...]
Pi­gi ir leng­vai pa­ga­mi­na­ma sin­te­ti­nė kau­lų me­džia­ga, im­plan­tuo­ta žiur­kių stu­bu­ruo­se ir bež­džio­nių kau­ko­lė­se, sti­mu­liuo­ja kau­li­nio au­di­nio vys­ty­mą­si, trečiadienį pra­ne­šė moks­li­nin­kai.
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Sti­lin­gi me­di­niai lip­du­kai jū­sų kom­piu­te­riui? Tam­so­je švie­čian­tis bu­me­ran­gas? O gal­būt prie sta­lo prie sta­lo tvir­ti­na­ma ap­lin­kai draugiška šiukš­lių dė­žė? 
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Pra­ncū­zi­jo­je skan­da­lą su­kė­lė žur­na­lis­tas, pa­si­pik­ti­nęs bu­vu­sios tei­sin­gu­mo mi­nis­trės Ra­chi­dos Da­ti dukrai duo­tu var­du.
Net pei­liu gink­luo­tas plė­ši­kas ne­pri­vers at­si­sa­ky­ti puodelio ar­ba­tos Ang­li­jo­je.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar ukrainiečiams pavyks sumažinti korupcijos lygį šalyje?
Taip. Pastangos įveikti korupciją nenueis veltui
Ne. Korupcija Ukrainoje per giliai įsišaknijusi
Man nerūpi
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami