Pavojingiausia parkuotis prie sovietinių daugiabučių

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2015-07-27 09:29
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2015-07-27 09:29
LŽ archyvo nuotrauka
Pro­jek­tuo­jant se­nuo­sius mie­ga­muo­sius ra­jo­nus ne­bu­vo pa­gal­vo­ta, kad ko­ne kiek­vie­nas gy­ven­to­jas gre­ta na­mo no­rės pa­sis­ta­ty­ti ir au­to­mo­bi­lį, o kai ku­rie žmo­nės jų tu­rės net po ke­lis. Da­bar šios te­ri­to­ri­jos tam­pa konf­lik­tų zo­no­mis. Vai­ruo­to­jai taip pat ne­no­riai da­li­na­si erd­ve ša­lia pre­ky­bos cen­trų, ro­do ne gy­vy­bės drau­di­mo bend­ro­vės BTA duo­me­nys.

„Daž­niau­siai eis­mo įvy­kiai par­kuo­jan­tis įvyks­ta prie dau­gia­bu­čių ar­ba pre­ky­bos cen­trų. Pro­jek­tuo­jant se­nuo­sius mie­ga­muo­sius ra­jo­nus ne­bu­vo pa­gal­vo­ta, kad gre­ta na­mo žmo­nės no­rės pa­sis­ta­ty­ti po vie­ną ar net ke­lis au­to­mo­bi­lius. Si­tua­ci­ja nau­jos sta­ty­bos dau­gia­bu­čių kie­muo­se ge­res­nė, nes ša­lia jų ne­re­tai įreng­ta la­biau šiuo­lai­ki­nius po­rei­kius ati­tin­kan­ti au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lė. Apy­tiks­liai du treč­da­liai vi­sų eis­mo įvy­kių par­kuo­jan­tis nu­tin­ka gre­ta so­vie­ti­nių dau­gia­bu­čių ir pre­ky­bos cen­trų“, – si­tua­ci­ją ko­men­ta­vo ne gy­vy­bės drau­di­mo bend­ro­vės BTA Eks­per­ti­zių sky­riaus va­do­vas And­rius Žiu­ke­lis.

Su­dė­tin­giau­sia par­kuo­tis di­de­lių au­to­mo­bi­lių vairuotojams

Pa­sak eks­per­to, dau­giau­sia nu­ti­ki­mų par­kuo­jant au­to­mo­bi­lį nu­tin­ka di­de­lių ma­ši­nų sa­vi­nin­kams – vi­su­rei­gių, ko­mer­ci­nio trans­por­to ar au­to­bu­siu­kų vai­ruo­to­jams. Sėk­min­giau par­kuo­ja­si ma­žų au­to­mo­bi­lių sa­vi­nin­kai. Jie ge­rai jau­čia au­to­mo­bi­lio mat­me­nis ir ga­li tiks­liau prog­no­zuo­ti, ar pa­vyks tin­ka­mai pa­sta­ty­ti ma­ši­ną.

Ne­lai­mių prie­žas­tis – žioplumas

Dau­giau­sia ne­lai­min­gų at­si­ti­ki­mų par­kuo­jan­tis įvyks­ta dėl žmo­nių ne­ati­du­mo, pa­ste­bi A. Žiu­ke­lis. Ne­re­tai vai­ruo­to­jai tei­si­na­si, kad ne­pas­te­bė­jo ki­to au­to­mo­bi­lio ar į par­ka­vi­mo vie­tą ne­til­po ne­tei­sin­gai įver­ti­nę au­to­mo­bi­lio mat­me­nis. „Man drau­gai jau se­niai sa­kė, kad pri­si­žai­siu su tais „park­tro­ni­kais”. Ir štai, pri­si­žai­džiau. Va­žia­vau at­bu­las, ne­su­vei­kė da­vik­liai ir at­si­tren­kiau”, – pa­sa­ko­jo drau­di­mo įmo­nės klien­tas, pa­kliu­vęs eis­mo įvy­kį par­ka­vi­mo aikš­te­lė­je. Pa­sak spe­cia­lis­to, ko ge­ro, žmo­nės per daug pa­si­ti­ki vaiz­do ka­me­ro­mis ir par­ka­vi­mo da­vik­liais. Par­kuo­jan­tis ne­re­tai pa­si­tai­ko siau­ras stul­pe­lis, ku­rio ne­si­ma­to, ar ki­to au­to­mo­bi­lio su­ka­bi­ni­mo įtai­sas, ku­rio, kaip ty­čia, ne­už­fik­suo­ja par­ka­vi­mo da­vik­liai.

Ne­ma­žai eis­mo įvy­kių nu­tin­ka au­to­mo­bi­lių aikš­te­lių ke­lių san­kir­to­se. Šio­se te­ri­to­ri­jo­se daž­nai ne­bū­na pir­mu­mą nu­ro­dan­čių ženk­lų, tad vai­ruo­to­jai pri­va­lo va­do­vau­tis de­ši­nės ran­kos tai­syk­le. Eks­per­to tei­gi­mu, dau­ge­lis žmo­nių ig­no­ruo­ja šią tai­syk­lę ir pa­grin­di­niu ke­liu lai­ko tą, ku­ris yra pla­tes­nis. Aiš­ki­nan­tis to­kio ti­po si­tua­ci­ją, ky­la ne­ma­žai gin­čų. Spe­cia­lis­tas sa­ko, kad kar­tais įžū­les­ni vai­ruo­to­jai pa­nau­do­ja psi­cho­lo­gi­nį spau­di­mą ir nu­ken­tė­jęs as­muo pri­sii­ma kal­tę.

Eis­mo įvy­kių da­ly­viai ne­mo­ka už­pil­dy­ti deklaracijų

Ne vi­suo­met leng­va nu­sta­ty­ti eis­mo įvy­kio kal­ti­nin­ką. Dau­giau­sia bė­dų ky­la vai­ruo­to­jams blo­gai už­pil­džius dek­la­ra­ci­ją. Ne­re­tai jie ne­nu­ro­do vi­sų ap­lin­ky­bių, liu­di­nin­kų, ne­aiš­kiai nu­brai­žo eis­mo įvy­kio sche­mą ar ne­pa­tei­kia ki­tų de­ta­lių, ku­rios svar­bios nu­sta­tant ava­ri­jos kal­ti­nin­ką. Daug ne­ma­lo­nių si­tua­ci­jų ky­la po ava­ri­jos pra­ėjus ke­lioms die­noms ar sa­vai­tei. eks­per­tas tei­gia, kad at­slū­gus emo­ci­joms, žmo­nės pri­si­me­na ava­ri­jos ap­lin­ky­bes, ku­rių ne­pa­mi­nė­jo dek­la­ra­ci­jo­je. Pri­si­mi­nę dau­giau eis­mo įvy­kio de­ta­lių, vai­ruo­to­jai nu­spren­džia, jog jie nė­ra ava­ri­jos kal­ti­nin­kai. Tuo­met ieš­ko­ma fil­muo­tos me­džia­gos ir ava­ri­jos liu­di­nin­kų, iš nau­jo ap­žiū­ri­ma įvy­kio vie­ta, ren­ka­mi pa­pil­do­mi da­ly­vių pa­aiš­ki­ni­mai. Tam su­gaiš­ta­ma daug lai­ko, ta­čiau ne vi­suo­met pa­sie­kia­ma ap­čiuo­pia­mų re­zul­ta­tų.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Vi­du­ti­nio nuo­to­lio nor­ve­giš­koms ir ame­ri­kie­tiš­koms oro gy­ny­bos sis­te­moms NA­SAMS Lie­tu­va pla­nuo­ja iš­leis­ti dau­giau nei 100 mln. eu­rų.
Lie­tu­vos pi­lie­ti, keis­ki­mės ir pa­keis­ki­me sa­vo at­ei­tį Lie­tu­vo­je. Są­ži­nin­gai at­li­ki­me par­ei­gą Lie­tu­vai ir dėl sa­vęs 2016 me­tų LR Sei­mo rin­ki­muo­se. 
Jor­da­ni­jos sos­ti­nė­je sek­ma­die­nį nu­šau­tas įžy­mus ra­šy­to­jas Na­he­das Hat­ta­ras; iš­puo­lis įvy­ko Ama­ne prie teis­mo, ku­ria­me jam ke­tin­ta par­eikš­ti kal­ti­ni­mus is­la­mo įžei­di­mu, padarytu da­li­jan­tis ka­ri­ka­tū­ra [...]
Sek­ma­die­nį švei­ca­rai bal­suo­ja dėl to, ar su­teik­ti nau­jų ga­lių ša­lies žval­gy­bos tar­ny­boms, – tei­sę sek­ti veik­lą in­ter­ne­te, ti­krin­ti elek­tro­ni­nį pa­štą ir klau­sy­tis telefono po­kal­bių, kad [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Rug­sė­jo 26 die­ną Vil­niaus uni­ver­si­te­to Fi­zi­kos fa­kul­te­te vie­šės pro­fe­so­rius iš Vo­kie­ti­jos Uwe Eich­hof­fas. Sve­čias skai­tys pa­skai­tą „The Al­most Un­li­mi­ted Pos­si­bi­li­ties of NMR in Me­di­ci­ne“. 
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Per gais­rą dau­gia­bu­čio na­mo bu­te Kau­ne sek­ma­die­nio va­ka­rą žuvo du vy­rai.
Vil­niaus sa­vi­val­dy­bė sos­ti­nė­je ke­ti­na at­nau­jin­ti dar 13 pers­pė­ji­mo si­re­nų.
Sek­ma­die­nį Elek­trė­nuo­se Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio čem­pio­nai Elek­trė­nų „E­ner­gi­jos“ le­do ri­tu­li­nin­kai sto­jo į ko­vą Bal­ta­ru­si­jos aukš­čiau­sio­sios ly­gos rung­ty­nė­se su sve­čiais iš Bres­to. Elek­trė­nie­čiai [...]
Dvi­ra­ti­nin­kas Ai­dis Kruo­pis („Ve­ran­da's Wil­lems“) sek­ma­die­nį Bel­gi­jo­je lai­mė­jo 13-ąsias lenk­ty­nes „Gooik­se Pijl“ (1.2 ka­te­go­ri­ja). Už per­ga­lę 29-erių me­tų lie­tu­viui atiteko 40 pa­sau­lio [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Sek­ma­die­nį Piet­va­ka­rių Ki­ni­jo­je pra­dė­jo veik­ti di­džiau­sias pa­sau­ly­je ra­dio­te­les­ko­pas. Pe­ki­nas tei­gia, kad šis pro­jek­tas pa­dės žmo­ni­jai kos­mo­se ieš­ko­ti kitų gy­vy­bės for­mų.
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Dau­ge­lis so­do ir dar­žo dar­bų jau at­lik­ta, ta­čiau ti­krai dar ne vi­si. No­rint sėk­min­gai už­baig­ti šį se­zo­ną ir pa­si­džiaug­ti der­liu­mi, rei­kia spė­ti lai­ku nu­im­ti li­ku­sias daržoves bei par­uoš­ti [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Kiek­vie­nais me­tais pa­sku­ti­nį rug­sė­jo sek­ma­die­nį Pa­sau­li­nė šir­dies die­na. Įvai­rios svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­jos kvie­čia at­kreip­ti dė­me­sį į šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų pre­ven­ci­ją, ak­ty­ves­nį gy­ve­ni­mo [...]
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip manote, kokie dabar yra Lenkijos ir Lietuvos santykiai?
Geri, bet reikėtų gerinti
Geri, gerinti nereikia
Atšalę visapusiškai
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami