Per 20 metų turės būti sukonstruota daugiau nei 31 tūkst. naujų orlaivių

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2014-09-26 11:35
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2014-09-26 11:35
"Airbus" nuotrauka
Be­si­vys­tan­čios rin­kos ir ur­ba­ni­za­ci­ja ska­ti­na or­lai­vių eis­mo in­ten­sy­vė­ji­mą. Šian­dien lėk­tu­vais ke­liau­ja po 3 mi­li­jar­dus ke­lei­vių, per­ga­be­na­ma po 50 mi­li­jo­nų to­nų kro­vi­nių per me­tus.

Skai­čiuo­ja­ma, kad avia­ci­jos sek­to­riaus po­vei­kis pa­sau­li­nei eko­no­mi­kai kas­met su­da­ro maž­daug 2,4 tri­li­jo­no JAV do­le­rių. Šian­dien avia­ci­ja yra to­kia ne­ats­ki­ria­ma dar­bo, ko­mer­ci­jos ir tarp­tau­ti­nės pre­ky­bos da­lis, kad ji ta­po tie­siog bū­ti­ny­be.

„A­via­ci­jos au­gi­mo tem­pai yra įspū­din­gi, o mū­sų nau­jau­sios prog­no­zės pa­tvir­ti­na, kad šis au­gi­mas – il­ga­lai­kis. Nors avia­ci­jos pra­sme to­kie bran­dūs re­gio­nai kaip Eu­ro­pa ir Šiau­rės Ame­ri­ka augs to­liau, Azi­ja ir be­si­vys­tan­čios rin­kos iš­sis­kirs di­na­mi­ne rai­da. To­kią au­gi­mo ten­den­ci­ją pa­tvir­ti­na ir tai, kad pa­gal vie­ti­nių marš­ru­tų skai­čių Ki­ni­ja per at­ei­nan­čius 10 me­tų taps di­džiau­sia avia­ci­jos rin­ka pa­sau­ly­je“, – tei­gia bend­ro­vės „Air­bus“ veik­los di­rek­to­rius ir klien­tų ap­tar­na­vi­mo sky­riaus va­do­vas Joh­nas Lea­hy.

Anot bend­ro­vės „Air­bus“ pa­sau­li­nės rin­kos prog­no­zės, per at­ei­nan­čius 20 me­tų ke­lei­vi­nio trans­por­to srau­tai kas­met augs po 4,7 proc. ir dėl to rei­kės su­kons­truo­ti apie 31 400 nau­jų (ne ma­žes­nių kaip 100 vie­tų) ke­lei­vi­nių ir kro­vi­ni­nių or­lai­vių, ku­rių kai­na sieks 4,6 tri­li­jo­no JAV do­le­rių. Iki 2033 m. ke­lei­vi­nių ir kro­vi­ni­nių or­lai­vių flo­ti­lė iš­augs nuo 18 500 iki 37 500, t. y. be­veik 19 000 or­lai­vių. Apie 12 400 se­nes­nių ir dau­giau ku­ro su­var­to­jan­čių ke­lei­vi­nių ir kro­vi­ni­nių or­lai­vių bus nu­ra­šy­ti.

Eko­no­mi­kos au­gi­mo tem­pai to­kio­se be­si­vys­tan­čio­se rin­ko­se kaip Azi­ja, Lo­ty­nų Ame­ri­ka, Af­ri­ka ir Vi­du­rio Ry­tai yra di­des­ni nei eko­no­mi­kos po­žiū­riu la­biau iš­si­vys­čiu­siuo­se re­gio­nuo­se. Be ki­to­kių reikš­min­gų da­ly­kų, tai le­mia, kad iki 2033 m. vi­du­ri­nio­sios kla­sės gy­ven­to­jų skai­čius tu­rė­tų iš­aug­ti ke­tur­gu­bai Azi­jos ša­ly­se, o vi­sa­me pa­sau­ly­je – nuo 33 proc. iki 63 proc. vi­sų gy­ven­to­jų. Di­dė­jant ur­ba­ni­za­ci­jai ir tur­to kon­cen­tra­ci­jai, avia­ci­jos did­mies­čių skai­čius vi­sa­me pa­sau­ly­je iš­augs dvi­gu­bai ir pa­sieks 91. Šie mies­tai taps cen­trais, ku­riuo­se bus su­ku­ria­ma dau­giau­siai tur­to pa­sau­ly­je, juo­se bus su­telk­ta 35 proc. pa­sau­lio BVP, per juos bus nu­kreip­ta 95 proc. to­li­mų­jų skry­džių.

Iš­si­vys­čiu­sio­se ša­ly­se tarp­tau­ti­niai trans­por­to srau­tai di­dės spar­čiau­siai. Be­si­vys­tan­čios eko­no­mi­kos ša­ly­se – Lo­ty­nų Ame­ri­ko­je, Af­ri­ko­je ir Ra­mio­jo Van­de­ny­no re­gio­no Azi­jos ša­ly­se – spar­čiau augs re­gio­ni­nio ir vie­ti­nio trans­por­to apim­tys. Pa­vyz­džiui, di­di­nant marš­ru­tų skai­čių ir oro trans­por­to prie­ina­mu­mą, bus pa­siek­ta, kad iki 2033 m. In­di­jo­je bus už­fik­suo­ti spar­čiau­siai au­gan­tys vie­ti­nių skry­džių srau­tai, o ša­lis taps vie­na iš 10 di­džiau­sių rin­kų.

„Air­bus“ prog­no­zuo­ja, kad ten­den­ci­ja kons­truo­ti di­des­nius mo­de­lius iš­liks, nes or­lai­viai skrai­do to­li­mai­siais marš­ru­tais ir ap­tar­nau­ja vis dau­giau re­gio­ni­nių ir vie­tos sek­to­rių. Per at­ei­nan­čius 20 me­tų pri­reiks be­veik 9 300 pla­taus kor­pu­so ke­lei­vi­nių ir kro­vi­ni­nių or­lai­vių, ku­rių kai­na ga­li siek­ti 2,5 tri­li­jo­no JAV do­le­rių. Tai yra 30 proc. vi­sų nau­jų or­lai­vių, ku­rie bus pa­teik­ti rin­kai prog­no­zuo­ja­muo­ju lai­ko­tar­piu, o jų kai­na su­da­ro 55 proc. šių or­lai­vių ver­tės.

„Ma­to­me, kad to­kių pla­taus kor­pu­so dvy­nių, kaip mū­siš­kiai „A350 XWB“ ir „A330­neo“, pa­klau­sa au­ga itin grei­tai. Šių nau­jos kar­tos or­lai­vių pa­klau­sa grei­čiau­siai vir­šis pa­siū­lą, ypač 2017–2022 m. ir vė­les­niu lai­ko­tar­piu, to­dėl, sa­vai­me su­pran­ta­ma, mes svars­to­me ga­li­my­bę pa­di­din­ti šių mo­de­lių ga­my­bos apim­tis“, – sa­ko Joh­nas Lea­hy. Pir­ma­sis „A350 XWB“ bus pri­sta­ty­tas vė­liau šiais me­tais, pir­ma­sis „A330­neo“ – 2017 m.

Pla­taus kor­pu­so or­lai­vių pa­klau­są su­da­ro apie 7 800 du ke­lei­vių pra­ėji­mo ta­kus tu­rin­čių or­lai­vių, ku­riuo­se įreng­ta nuo 250 iki 400 vie­tų, ir maž­daug 1 500 itin di­de­lių or­lai­vių, tu­rin­čių po 400 vie­tų ir skir­tų skrai­dy­ti marš­ru­tais, ku­riuo­se eis­mas yra in­ten­sy­viau­sias. Tu­rint ome­ny­je di­des­nį nei vi­du­ti­nis gy­ven­to­jų skai­čiaus au­gi­mą ir jų su­si­tel­ki­mą did­mies­čiuo­se bei ša­lia jų, ati­tin­ka­mai be­veik pu­sė nau­jų ke­lei­vi­nių pla­taus kor­pu­so or­lai­vių bus pri­sta­ty­ta oro li­ni­joms, esan­čioms Azi­jos ir Ra­mio­jo Van­de­ny­no re­gio­ne, po to Vi­du­rio Ry­tuo­se (16 proc.), Eu­ro­po­je (15 proc.) ir Šiau­rės Ame­ri­ko­je (9 proc.).

„Air­bus“ bus pa­si­ren­gu­si tap­ti vie­na iš pla­taus kor­pu­so or­lai­vių rin­kos ly­de­rių, ka­dan­gi mo­de­lio „A330“, „A350“ ir „A380“ or­lai­viai šiuo me­tu yra šiuo­lai­kiš­kiau­si ir uni­ver­sa­liau­si pro­duk­tai or­lai­vių, su­ge­ban­čių skrai­din­ti nuo 200 iki 500 ke­lei­vių seg­men­te. Įmo­nė prog­no­zuo­ja, kad siau­ro kor­pu­so or­lai­vių rin­ko­je, ku­rio­je tvir­tą ly­de­rio po­zi­ci­ją vi­sa­me pa­sau­ly­je uži­ma mo­de­lio „A320“ or­lai­vių šei­ma ir nau­jau­sios kar­tos mo­de­lio „A320­neo“ or­lai­vių šei­ma, per at­ei­nan­čius 20 me­tų tu­rės at­si­ras­ti dau­giau nei 22 000 nau­jų or­lai­vių, ku­rių ver­tė su­da­ro 2,1 tri­li­jo­no JAV do­le­rių – tai yra 2 000 or­lai­vių dau­giau nei prog­no­zuo­ta anks­čiau, šis skai­čius su­da­ro 70 proc. vi­sų nau­jų or­lai­vių, o jų kai­na sie­kia 45 proc. šių or­lai­vių ver­tės.

Siau­ro fiu­ze­lia­žo or­lai­vių pa­klau­sa to­kio­se rin­ko­se kaip Eu­ro­pa ir Šiau­rės Ame­ri­ka iš­liks di­de­lė – į šias rin­kas bus pri­sta­ty­ta ati­tin­ka­mai 22 proc. ir 21 proc. vi­sų nau­jų siau­rio kor­pu­so or­lai­vių. Ta­čiau abu šie re­gio­nai nu­blanks ša­lia spar­tė­jan­čios siau­ro kor­pu­so or­lai­vių pa­klau­sos Azi­jos ša­ly­se. Ją vi­sų pir­ma ska­tins Ki­ni­jos ir In­di­jos vie­ti­nės rin­kos bei di­dė­jan­tis pi­gių skry­džių seg­men­tas Pie­try­čių Azi­jo­je, o maž­daug 37 proc. vi­sų nau­jų siau­ro kor­pu­so or­lai­vių bus pri­sta­ty­ta į Azi­jos ir Ra­mio­jo Van­de­ny­no re­gio­no ša­lis.

Di­dė­jant or­lai­vių eis­mo apim­tims, nuo pra­ėju­sio am­žiaus de­vin­to­jo de­šimt­me­čio vi­du­ti­nio or­lai­vio dy­dis iš­au­go 40 proc., nes oro li­ni­jos mie­liau rink­da­vo­si di­des­nius nau­jus or­lai­vius ar­ba di­din­da­vo jau tu­ri­mus. Di­des­ni or­lai­viai, to­kie kaip „A380“, ne tik pa­ke­lia di­des­nes ap­kro­vas, juo­se efek­ty­viau iš­nau­do­ja­mas ri­bo­tas vie­tų skai­čius, o tai le­mia di­des­nį ke­lei­vių, bet ne skry­džių skai­čių (apie pla­nus di­din­ti skry­džių skai­čių bu­vo pra­ne­šęs Lon­do­no oro uos­tas „Heath­row“). Dė­me­sys tva­riai plė­trai su­tei­kė ga­li­my­bę per pa­sta­ruo­sius 40 me­tų ku­ro są­nau­das ir triukš­mo ly­gį su­ma­žin­ti ne ma­žiau nei 70 proc.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Šeš­ta­die­nį mi­rė gydytojas Re­mi­gi­jus Nar­gė­la.
Šian­dien į Lie­tu­vą at­vyks­ta Bel­gi­jos rotacinių pa­jė­gų ka­riai.
Bal­ta­ru­si­jos opo­zi­ci­ja šeš­ta­die­nį su­ren­gė pi­ke­tą sos­ti­nės Mins­ko cen­tre, per ku­rį gy­ven­to­jai bu­vo ra­gi­na­mi pa­si­ra­šy­ti pe­ti­ci­ją, kad anks­tes­nei na­cio­na­li­nei bal­tos ir raudonos spal­vos vė­lia­vai [...]
JAV vy­riau­sy­bė šeš­ta­die­nį bai­gė for­ma­lų in­ter­ne­to prie­žiū­ros vaid­me­nį ir per­da­vė sai­ty­no ad­re­sų sis­te­mos val­dy­mą tarp­tau­ti­nei ne pel­no or­ga­ni­za­ci­jai.
Į Vil­nių Na­pa­leo­nas Kit­kaus­kas at­vy­ko 1960-ai­siais, bai­gęs stu­di­jas Kau­no po­li­tech­ni­kos ins­ti­tu­te, tai­gi jau 56 me­tai, kai yra vil­nie­tis.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
Ne me­mo­ria­li­nis mu­zie­jus. Bet ir ne lan­ky­to­jams ne­priei­na­mos sau­gyk­los, ku­rio­se pa­pras­tai pri­glo­bia­mi iš­ki­lių žmo­nių as­me­ni­nių daik­tai, įskai­tant bib­lio­te­kas, su­kaup­tus rin­ki­nius, įvai­rią ar­chy­vi­nę [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nė­je fil­har­mo­ni­jo­je spa­lio 6-ąją vyks Sau­liaus Lip­čiaus gy­ve­ni­mo 70-me­čiui ir kū­ry­bi­nės veik­los 50-me­čiui skir­tas ju­bi­lie­ji­nis kon­cer­tas „Ro­man­ti­kai – ro­man­ti­kams“. Nuo [...]
Vil­niu­je bai­gia­ma­ja­me Ino­va­ci­jų sa­vai­tės ren­gi­ny­je šeš­ta­die­nį ren­gia­mas ro­bo­tų par­adas ir ko­vos, bepiločių or­lai­vių pa­si­ro­dy­mai.
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Res­pub­li­ki­nė Kau­no li­go­ni­nė pir­ko dar­bus iš vie­nų ran­go­vų, o ga­vo iš ki­tų. Bend­ro­vei „Ir­dai­va“ jos su­bran­go­vė „Nis­ka­ma“ su­mo­kė­jo 478 tūkst. eu­rų už perleistą ga­li­my­bę re­mon­tuo­ti [...]
Klai­pė­dos uos­to pie­ti­nė­je da­ly­je per pu­san­trų me­tų įreng­ta pir­mo­ji dvie­jų ly­gių san­kry­ža pa­leng­vins trau­ki­nių ir ma­ši­nų ju­dė­ji­mą. Es­ta­ka­dos pro­jek­tas kai­na­vo dau­giau kaip 4 mln. eu­rų.
Vil­niu­je dviem skve­rams ke­ti­na­ma su­teik­ti su so­vie­tų oku­pa­ci­ja ko­vo­ju­sių par­ti­za­nų va­do Juo­zo Luk­šos-Dau­man­to bei Ukrai­nos var­dus.
Pa­ne­vė­žio val­džia nu­ta­rė, kad ga­li­my­bės iš­si­mau­dy­ti na­muo­se ne­tu­rin­tiems mies­tie­čiams ge­riau­sia vie­ta tai da­ry­ti – pa­tal­pos pa­sta­te, ku­ria­me vei­kia Ne­mu­no po­lik­li­ni­ka. Jos darbuotojams toks su­ma­ny­mas [...]
Aly­taus „Dzū­ki­jos“ krep­ši­nin­kai gar­bin­gai prieš­ino­si Vil­niaus „Lie­tu­vos ry­tui“, ta­čiau sos­ti­nės klu­bas iš­li­ko vie­nin­te­lis dar ne­pa­ty­ręs pra­lai­mė­ji­mo „Te­te-a-Tete Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te. [...]
Ovi­di­jaus Ver­bic­ko rea­li­zuo­tas bau­di­nys at­ne­šė tris svar­bius taš­kus Klai­pė­dos „At­lan­tui“ Vil­niu­je. Tre­čio­je vie­to­je įsi­kū­ru­si uos­ta­mies­čio eki­pa an­trą sy­kį se­zo­ne įveikė čem­pio­na­to ly­de­rį [...]
Lie­tu­vos ak­lų­jų bib­lio­te­ka šio­mis die­no­mis ne­įp­ras­tai šur­mu­liuo­ja: vi­si džiau­gia­si iš Rio de Ža­nei­ro grį­žu­siais bend­ra­dar­biais „auk­si­niais ber­niu­kais“, par­olim­pi­nius aukso me­da­lius par­ve­žu­siais [...]
Jau šį pir­ma­die­nį, spa­lio 3 die­ną, Vil­niaus vo­kie­čių bend­ruo­me­nės an­samb­lis at­liks pro­tė­vių dai­nas sos­ti­nė­je, Vo­kie­čių gat­vė­je. Čia bus pa­ka­bin­ta ir at­mi­ni­mo len­te­lė vokiečių kal­ba. Pen­kio­li­ka [...]
Spa­lio 1-ąją Me­dar­do Čo­bo­to tre­čio­jo am­žiaus uni­ver­si­te­to (MČTAU) sen­jo­rai iš­kil­min­gai pra­dė­jo nau­jus – jau dvi­de­šimt an­truo­sius – moks­lo me­tus. Tra­di­ciš­kai moks­lo metų pra­džios iš­va­ka­rė­se [...]
Ne­ga­li­te pa­kęs­ti sto­vė­ti ei­lė­je prie sa­vo mėgs­ta­mo res­to­ra­no? Ja­po­ni­jos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­ja „Nis­san“ su­gal­vo­jo iš­ma­nų bū­dą, ku­ris ti­krai pa­tiks jūsų skau­dan­čioms ko­joms.
Rug­sė­jis mus pa­si­ti­ko šil­tais orais, ir bu­vo grau­du skir­tis su at­os­to­go­mis. Jei pūs­tų šal­ti, bjau­rūs vė­jai su lie­tu­mi, tai psi­cho­lo­giš­kai bū­tų ti­krai leng­viau dar­buo­tis. Tačiau ši­lu­ma taip [...]
Pa­sau­lio kli­ma­tas iki 2050 me­tų at­šils dviem laips­niais Cel­si­jaus ir per­žengs ri­bą, ro­dan­čią, kad kli­ma­to po­ky­čių pro­ce­sas įgi­jo pa­vo­jin­gą mas­tą, ket­vir­ta­die­nį perspėjo sep­ty­ni iš­ki­lūs [...]
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Šian­dien Ra­dai­liuo­se, Klai­pė­dos ra­jo­ne, ati­da­ry­tas pir­ma­sis Bal­ti­jos ša­ly­se ir di­džiau­sias Eu­ro­po­je apverstas gy­ve­na­ma­sis na­mas. 
IT mil­ži­nė „Dell Tech­no­lo­gies“ pri­sta­tė at­nau­jin­tą ne­šio­ja­mą­jį kom­piu­te­rį „XPS 13“, jau lai­ko­mą ne tik vie­na sti­lin­giau­sių se­zo­no tech­no­lo­gi­nių nau­jie­nų, bet ir be­ne kom­pak­tiš­kiau­siu [...]
Gra­žuo­lis Ken­dis – apie 3 mė­ne­sių am­žiaus ka­ti­nu­kas ga­li bū­ti va­di­na­mas lū­ši­mi. Ži­no­ma, na­mi­ne lū­ši­mi, nes Ken­dis glos­to­mas burz­gia kaip trak­to­riu­kas ir yra tikras mei­lu­mo įsi­kū­ni­ji­mas.
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Užg­rū­din­ti vai­kai ser­ga re­čiau. At­ša­lus orams ne­ga­li­me vai­ko pa­vers­ti mi­mo­za, sau­go­ma nuo vė­jo gū­sio. Kaip iš­la­vi­ruo­ti, kad grūdindami jo ne­su­sarg­din­tu­me.
Jei vai­ko he­mog­lo­bi­no kie­kis ma­žas, tė­vai ga­li ne­rtis iš kai­lio grū­din­da­mi, ta­čiau li­gos vis tiek kibs. Kaip su­stip­rin­ti krau­ją prasidėjus li­gų se­zo­nui?
Stin­gas, ku­ris sa­vo nau­jau­siam al­bu­mui, be ki­tų, pa­si­rin­ko ir pa­bė­gė­lių kri­zės te­mą, Ber­ly­ne su­si­ti­ko su Si­ri­ją pa­li­ku­siais mu­zi­kan­tais ir pa­pra­šė jų leidimo įra­šy­ti dai­ną.
Šie vy­rai ir mo­te­rys vil­ki gra­žiau­sius ir bran­giau­sius dra­bu­žius pa­sau­ly­je, bet jų vei­duo­se atsispindi ab­so­liu­tus nuo­bo­du­lys.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip vertinate padėtį Lietuvoje per pastaruosius 4 metus?
Teigiamai. Pasiekta daug svarbių laimėjimų
Neutraliai. Pasirodėme neblogai, bet tikėjausi geriau
Neigiamai. Neišspręsta nei viena opi šaliai problema
Man tas pats. Niekada čia niekas nepasikeis
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami