Per egzaminą gins tiesiai į gatvę

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2014-12-17 06:00
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2014-12-17 06:00
Vairuotojo elgesį kelyje lemia ne laimingos skaičių kombinacijos, o tik praktika prie vairo. LŽ archyvo nuotrauka
„Re­gi­tros“ pra­kti­kos eg­za­mi­no me­tu vai­ruo­to­jai ki­tą­met ke­liaus tie­siai į mies­to gat­ves. Mat „Re­gi­tra“ ne­tru­kus at­si­sa­kys pra­kti­kos eg­za­mi­no da­lies aikš­te­lė­je. Au­to­mo­bi­lio sta­ty­mo ir ki­tus ma­nev­ra­vi­mo įgū­džius vai­ruo­to­jai, sie­kian­tys įgy­ti tei­sę vai­ruo­ti leng­vą­jį au­to­mo­bi­lį, de­mons­truos rea­laus eis­mo są­ly­go­mis.

Kan­čios sto­vė­ji­mo aikštelėje

Ženk­lu M pa­žy­mė­tas vai­ra­vi­mo mo­kyk­los au­to­mo­bi­lis ir už jo nu­sid­rie­ku­si ma­ši­nų ko­lo­na – daž­nas vaiz­das. Pyk­ti mąs­tan­čiam pi­lie­čiui, trum­pam įkliu­vu­siam už be­si­mo­kan­čio­jo vai­ruo­ti, lyg ir nė­ra ko - nė vie­nas ne­gi­mė­me mo­kė­da­mas. Įpras­tai to­kį vėž­lį ki­ti eis­mo da­ly­viai su­pra­tin­gai ir be gar­so sig­na­lų ap­len­kia.

Iš­lai­kęs eg­za­mi­ną ir įgi­jęs vai­ruo­to­jo pa­žy­mė­ji­mą, pra­de­dan­ty­sis au­to­mo­bi­lį pa­puo­šia ža­liu kle­vo la­pu. Ta­čiau at­sa­ko­my­bės krū­vis pa­čiam ten­ka vi­sai ki­tas. Pa­sta­ty­ti au­to­mo­bi­lio sau­sa­kim­šo­je sto­vė­ji­mo aikš­te­lė­je ša­lia sė­din­tis ins­truk­to­rius ne­be­pa­dės ir pa­pil­do­mo stab­džio pe­da­lo le­mia­mą aki­mir­ką nie­kas ki­tas ne­nus­paus.

Kuo dau­giau va­lan­dų prie vai­ro mo­ki­nys pra­lei­džia la­vin­da­mas įgū­džius, tuo la­biau menks­ta ti­ki­my­bė, kad vos įgi­jęs vai­ruo­to­jo pa­žy­mė­ji­mą jis rė­šis į ki­tą au­to­mo­bi­lį ar pa­ke­lės me­dį. Eis­mo įvy­kių sta­tis­ti­ka ro­do, kad kas de­šim­tas „kle­vu­kas“ per pir­muo­sius dve­jus me­tus tam­pa eis­mo įvy­kio kal­ti­nin­ku, o pa­da­ro­ma vi­du­ti­nė ža­la yra maž­daug de­šim­ta­da­liu di­des­nė nei la­biau pa­ty­ru­sių vai­ruo­to­jų su­ke­lia­mų ava­ri­jų.

„Jau pus­me­tį pa­ma­žu at­si­sa­ko­me pra­ti­mų aikš­te­lė­je. No­ri­me, kad eg­za­mi­nuo­ja­mie­ji mo­kė­tų val­dy­ti au­to­mo­bi­lį rea­lio­mis, o ne už­da­ros la­bo­ra­to­ri­jos są­ly­go­mis. An­traip, įgi­ję tei­sę vai­ruo­ti, vė­liau sto­vė­ji­mo aikš­te­lė­se kan­ki­na­si ir ki­tus kan­ki­na. B ka­te­go­ri­jos eg­za­mi­ne ki­tą­met aikš­te­lės ne­be­liks. Vie­nam klien­tui ap­tar­nau­ti ga­li­me skir­ti va­lan­dą lai­ko, tad pats eg­za­mi­nas mies­to gat­vė­se truks 40-45 mi­nu­tes. Jo me­tu ins­truk­to­rius sa­vo nuo­žiū­ra par­inks si­tua­ci­jas, ku­rio­se bus įver­ti­na­mi au­to­mo­bi­lio sta­ty­mo ir ma­nev­ra­vi­mo įgū­džiai, es­mė ne­si­keis“, - pa­aiš­ki­no „Re­gi­tros“ ge­ne­ra­li­nio di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas Sau­lius Šu­mi­nas.

Pra­ti­mai aikš­te­lė­je dings tik iš B ka­te­go­ri­jos pra­kti­kos eg­za­mi­no. No­rin­tie­ji įgy­ti tei­sę vai­ruo­ti mo­to­cik­lus ar su­nkias­vo­res trans­por­to prie­mo­nes aikš­te­lės ne­ap­lenks – rea­lio­mis eis­mo są­ly­go­mis tes­tuo­ti įgū­džius bū­tų per­ne­lyg pa­vo­jin­ga.

Būsimi vairuotojai egzamino metu visus įgūdžius demonstruos gatvėse, o ne aikštelėje./Romo Jurgaičio (LŽ) nuotrauka

Ne­liks ir maršrutų

Ki­tą­met B ka­te­go­ri­jos vai­ra­vi­mo eg­za­mi­ne ga­lu­ti­nai at­si­sa­ko­ma ne tik aikš­te­lės, bet ir kon­kre­čių kom­piu­te­rio at­si­tik­ti­nai par­en­ka­mų marš­ru­tų. Juos sa­vo nuo­žiū­ra dik­tuos ir im­pro­vi­zuos „Re­gi­tros“ eg­za­mi­na­to­riai.

S. Šu­mi­nas pa­žy­mė­jo, kad kei­čian­tis eg­za­mi­no tvar­kai jo kai­na liks ta pa­ti. Šiuo me­tu kai­na ski­ria­ma į dvi da­lis. Už pa­tį pra­kti­kos eg­za­mi­ną ke­ly­je ten­ka pa­klo­ti 58 li­tus (16,8 Eur), dar 49 li­tus (14,2 Eur), ku­ris bu­vo ži­no­mas kaip aikš­te­lės mo­kes­tis, rei­kia su­mo­kė­ti už „Re­gi­tros“ pa­tei­kia­mą B ka­te­go­ri­jos trans­por­to prie­mo­nę.

„Iš­kart po Naų­jų­jų aikš­te­lės ofi­cia­liai dar ne­at­si­sa­ky­si­me, nes rei­kia pa­keis­ti tei­sės ak­tą, nu­ma­tan­tį kai­ną iš dvie­jų da­lių – už aikš­te­lę ir už pra­kti­kos eg­za­mi­ną ke­ly­je. Ma­nau, kad tai pa­vyks pa­da­ry­ti per du tris mė­ne­sius, tuo­met ne­liks jo­kių tei­si­nių kliū­čių įgy­ven­din­ti eg­za­mi­no tvar­ką. Eg­za­mi­no kai­nos kol kas ti­krai ne­kel­si­me. Esa­ma iš­lai­kan­čių­jų iš pir­mo kar­to (jie pra­kti­kos eg­za­mi­ne su­da­ro 42-43 proc.), tai lei­džia mums ne­di­din­ti kai­nos. Ki­taip ta­riant, tie, ku­rie iš pir­mo kar­to ne­iš­lai­ko, ap­mo­ka eg­za­mi­ną ge­riau pa­si­ren­gu­sie­siems“, - at­sa­kė „Re­gi­tros“ ge­ne­ra­li­nio di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas.

Pa­sak jo, vi­suo­me­nė­je sklan­dan­tys nuo­gąs­ta­vi­mai, kad su­nkin­da­ma pra­kti­kos eg­za­mi­no są­ly­gas „Re­gi­tra“ sten­gia­si pa­si­pel­ny­ti, ne­tu­ri pa­grin­do. Eg­za­mi­nų kai­na skai­čiuo­ja­ma taip, kad pa­deng­tų šios vals­ty­bės įmo­nės są­nau­das. Jei iš­lai­kan­čių­jų iš pir­mo kar­to skai­čius ra­di­ka­liai im­tų di­dė­ti, aug­tų ir eg­za­mi­no kai­na.

Pa­tir­tis prie vai­ro - pa­tir­tis ir dar kar­tą pa­tir­tis – tik to­kia man­tra pa­dės tin­ka­mai par­eng­ti vai­ruo­to­ją iš­šū­kiams ke­ly­je. Vai­ruo­to­jų mo­ky­mą re­gu­liuo­jan­čios Vals­ty­bi­nės ke­lių trans­po­ro ins­pek­ci­jos (VKTI) vir­ši­nin­ko pa­va­duo­to­jas Da­rius Sa­dau­ny­kas ma­no, jog į „Re­gi­tros“ ini­ci­juo­tus eg­za­mi­no po­ky­čius rei­kė­tų žvelg­ti pla­čiau. „Pir­mą svar­bų žings­nį žen­gė­me leis­da­mi bū­si­miems vai­ruo­to­jams pa­pil­do­mos pa­tir­ties įgy­ti tre­ni­ruo­jan­tis su ati­tin­ka­mą sta­žą tu­rin­čiais šei­mos na­riais, ta­čiau li­ko pri­va­lo­mas vai­ra­vi­mo mo­ky­ma­sis mo­kyk­lo­je. No­ri­me gal­būt nuo ki­tų me­tų vi­du­rio ženg­ti to­liau - su­teik­ti al­ter­na­ty­vą eg­za­mi­nui „Re­gi­tro­je“ pa­si­reng­ti vien tik su šei­mos na­riais. Ne sė­dė­da­mas prie kom­piu­te­rio, o tik kuo dau­giau vai­ruo­da­mas rea­lio­mis eis­mo są­ly­go­mis pra­de­dan­tis vai­ruo­to­jas įgy­ja pa­tir­ties, ku­ri lei­džia sau­giai elg­tis ke­ly­je“, - pa­žy­mė­jo D. Sa­dau­ny­kas.

Saulius Šuminas patvirtino, kad kitąmet bus atsisakyta tiek B kategorijos egzamino dalies aikštelėje, tiek ir konkrečių maršrutų miesto gatvėmis./LŽ archyvo nuotrauka

Rei­tin­go idė­ją numarino

Kas ge­riau iš­mo­ko vai­ruo­ti – mo­kyk­lo­je iš to duo­ną pel­nan­tis ins­truk­to­rius ar bent pen­ke­rių me­tų sta­žą tu­rin­tys šei­mos na­riai (su­tuok­ti­niai, tė­vai, vai­kai, įvai­kiai, bro­liai, se­se­rys, se­ne­liai ir vai­kai­čiai)? Tai klau­si­mas, į ku­rį vie­na­reikš­mio at­sa­ky­mo nė­ra. Ne vi­si šei­mos na­riai, net ir tu­rin­tys sta­žą, tu­ri tin­ka­mų įgū­džių, ta­čiau ins­truk­to­rių bei vai­ra­vi­mo mo­kyk­lų pro­fe­sio­na­lu­mas taip pat ski­ria­si.

VKTI, siek­da­ma in­for­muo­ti vi­suo­me­nę apie ge­riau­sių re­zul­ta­tų pa­sie­ku­sias vai­ra­vi­mo mo­kyk­las bei pa­pil­do­mai jas mo­ty­vuo­ti, o mo­ky­tis vai­ruo­ti ke­ti­nan­tiems as­me­nims pa­dė­ti pa­si­rink­ti, šį gruo­dį pa­skel­bė ge­riau­sių re­zul­ta­tų pa­sie­ku­sias vai­ra­vi­mo mo­kyk­las. Jas at­rin­ko pa­gal teo­ri­jos bei pra­kti­kos eg­za­mi­nų „Re­gi­tro­je“ iš­lai­ky­mo iš pir­mo kar­to pro­cen­tą ir tai, ar mo­kyk­la per vie­nus me­tus ne­bu­vo baus­ta už rei­ka­la­vi­mų ne­si­lai­ky­mą.

Kiek anks­čiau ins­pek­ci­ja bu­vo su­ma­niu­si vi­suo­me­nei pa­teik­ti kur kas de­ta­les­nį vai­ra­vi­mo mo­kyk­lų rei­tin­gą: šios bū­tų įver­tin­tos ne tik pa­gal eg­za­mi­nų re­zul­ta­tus, bet ir dau­gy­bę ki­tų fak­to­rių – nuo au­to­mo­bi­lių par­ko nau­ju­mo iki ins­truk­to­rių kva­li­fi­ka­ci­jos. Ta­čiau to­kį ke­ti­ni­mą komp­li­ka­vo pa­si­py­lę vai­ra­vi­mo mo­kyk­lų skun­dai bei Kon­ku­ren­ci­jos ta­ry­bos pa­ti­ki­ni­mas, kad ins­pek­to­riai ki­ša no­sį ne vi­sai į sa­vo dar­žą ir rei­tin­ga­vi­mu ga­li iš­kreip­ti lais­vos kon­ku­ren­ci­jos prie­sa­kus.

„Kad ir ko­kius kri­te­ri­jus siū­lė­me, vis vie­niems ar ki­tiems ne­įtik­da­vo, nors al­ter­na­ty­vių kri­te­ri­jų nie­kas ne­si­ver­žė siū­ly­ti. To­dėl ga­liau­siai nu­spren­dė­me ne rei­tin­guo­ti, o pa­siųs­ti po­zi­ty­vią ži­nią ir pa­skelb­ti ge­riau­sių re­zul­ta­tų pa­sie­ku­sias vai­ra­vi­mo mo­kyk­las. Pa­gal pa­tį ob­jek­ty­viau­sią kri­te­ri­jų, ku­rio ne­įma­no­ma nu­gin­čy­ti. Ne­ga­li­me pa­ža­dė­ti, kad jų re­zul­ta­tus skelb­si­me kas­met. Gal­būt grį­ši­me prie rei­tin­go idė­jos, bet to­kiu at­ve­ju tek­tų sam­dy­ti rei­tin­ga­vi­mo pro­fe­sio­na­lus. Ki­taip ne­ap­si­gin­tu­me nuo kri­ti­kų, mat komp­lek­si­nis rei­tin­ga­vi­mas yra di­džiu­lis dar­bas“, - pa­ti­ki­no D. Sa­dau­ny­kas.

Kad eg­za­mi­nuo­to­jai nepiktnaudžiautų

Ins­pek­ci­jos su­da­ry­ta ko­mi­si­ja kiek­vie­no­je aps­kri­ty­je at­rin­ko po tris ge­riau­sių re­zul­ta­tų Lie­tu­vo­je pa­sie­ku­sias vai­ra­vi­mo mo­kyk­las. Kai ku­rio­se aps­kri­ty­se bu­vo at­rink­ta dau­giau vai­ra­vi­mo mo­kyk­lų, nes jų ver­ti­ni­mo re­zul­ta­tai bu­vo vie­no­di.

Ge­riau­sių re­zul­ta­tų pa­sie­ku­sia vai­ra­vi­mo mo­kyk­la Lie­tu­vo­je ta­po Vil­ka­viš­ky­je vei­kian­ti Va­len­ti­no Ja­lins­ko in­di­vi­dua­li įmo­nė. Šios vai­ra­vi­mo mo­kyk­los teo­ri­jos ži­nių eg­za­mi­nus VĮ „Re­gi­tra“ iš pir­mo kar­to iš­lai­kė 89,3 proc. mo­ki­nių, o pra­kti­nio vai­ra­vi­mo įgū­džių eg­za­mi­ną – dau­giau kaip 65 proc. mo­ki­nių.

„Šie­met ge­riau­si mes, o ki­tą­met gal­būt taps ki­ti. Ta­čiau sma­gu, kad kryp­tin­gos mū­sų pa­stan­gos kuo ge­riau par­eng­ti mo­ki­nius yra įver­tin­tos“, - pa­sie­ki­mo ne­su­reikš­mi­no 35 me­tus šio­je sri­ty­je dir­ban­tis vil­ka­viš­kie­tis V. Ja­lins­kas. Jo įsteig­ta vai­ra­vi­mo mo­kyk­la, ku­rio­je iš vi­so mo­ko ke­tu­ri ins­truk­to­riai, vei­kia aš­tuo­ne­rius me­tus.

V. Ja­lins­kas tei­gė, jog vai­ra­vi­mo mo­ky­me svar­biau­si ne iš­lai­ky­mo iš pir­mo kar­to pro­cen­tai, o tai, kad pra­de­dan­tis vai­ruo­to­jas tin­ka­mai pa­si­ren­gia to­liau sau­giai vai­ruo­ti ke­ly­je, ne­ke­lia pa­vo­jaus sau ir ki­tiems eis­mo da­ly­viams.

„Prak­ti­kos eg­za­mi­no pa­kei­ti­mus ver­ti­nu tei­gia­mai. Iki tol mo­ki­niai orien­tuo­da­vo­si pa­gal aikš­te­lė­je iš­mok­tus orien­ty­rus, o da­bar rea­lia­me eis­me de­mons­truo­da­mi įgū­džius tu­rės įver­tin­ti dau­giau fak­to­rių, ati­džiau ap­si­žiū­rė­ti. Kol vi­si ap­sip­ras, bus su­nkiau, iš­lai­kan­čių­jų iš pir­mo kar­to ga­li ir su­ma­žė­ti. Svar­bu, kad „Re­gi­tros“ eg­za­mi­nuo­to­jai tuo ne­pikt­nau­džiau­tų, ne­iš­gal­vo­tų pra­ti­mų, ku­riuos bū­tų su­nku at­lik­ti net ir la­biau pa­ty­ru­siam vai­ruo­to­jui, tuo la­biau pra­de­dan­čia­jam“, - įspė­jo V. Ja­lins­kas.

Raiz­go biu­ro­kra­ti­nę painiavą

Pa­na­šia įžval­ga su LŽ pa­si­da­li­jo ir Lie­tu­vos vai­ruo­to­jų mo­ky­mo ir kva­li­fi­ka­ci­jos kė­li­mo mo­kyk­lų aso­cia­ci­jos va­do­vas Da­rius Le­sic­kas. Jo ma­ny­mu, pa­pil­do­mų ne­su­sip­ra­ti­mų ga­li pa­dau­gė­ti ypač dėl to, jog at­si­sa­ko­ma kon­kre­čių eg­za­mi­no marš­ru­tų.

„Nors „Re­gi­tra“ sten­gia­si kel­ti eg­za­mi­nuo­to­jų kva­li­fi­ka­ci­ją, bend­ra­vi­mo ly­gis ne vi­sa­da aukš­tas, ne­re­tai ir dėl eg­za­mi­nuo­to­jų kal­tės ky­la ne­su­sip­ra­ti­mų. Kad at­si­sa­ko­ma pra­ti­mų aikš­te­lė­je, mes pri­ta­ria­me. Tai rei­ka­lin­gas eg­za­mi­no su­griež­ti­ni­mas, ta­čiau marš­ru­tų pa­nai­ki­ni­mas skam­ba dvip­ras­miš­kai. Bū­da­vo kon­kre­tus marš­ru­tas, da­bar su­tei­kia­me daug lais­vės eg­za­mi­nuo­to­jui, o tai at­ve­ria ke­lią įvai­rioms in­terp­re­ta­ci­joms“, - pa­žy­mė­jo D. Le­sic­kas.

Kal­bė­da­mas apie ban­dy­mą iš­rink­ti ge­riau­siai vai­ruo­to­jus par­en­gian­čias ša­lies mo­kyk­las, pa­šne­ko­vas taip pat ne­slė­pė dve­jo­nių. Anot vai­ra­vi­mo mo­kyk­lų aso­cia­ci­jos va­do­vo, iš rei­tin­go nau­da vi­suo­me­nei mi­ni­ma­li, mat ir da­bar vai­ra­vi­mo mo­kyk­lą są­mo­nin­gi mo­ki­niai ren­ka­si pa­gal pa­žįs­ta­mų ar in­ter­ne­te ap­tik­tas re­ko­men­da­ci­jas, ma­žiau są­mo­nin­gi – pa­gal kai­ną.

„Ge­riau jau dirb­tų ma­žin­da­mi biu­ro­kra­ti­nę pa­inia­vą vai­ra­vi­mo mo­ky­mo ir eg­za­mi­na­vi­mo pro­ce­se. Štai „Re­gi­tra“ pa­val­di Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jai, mo­kyk­las pri­žiū­ri prie Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­jos vei­kian­ti VKTI, o į ins­truk­to­rių ren­gi­mą trig­ra­šį dar įki­ša Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­ja. Kal­bant apie B ka­te­go­ri­jos vai­ruo­to­jų ren­gi­mą, biu­ro­kra­ti­nių ne­su­sip­ra­ti­mų yra ma­žiau, bet dėl pro­fe­sio­na­lių su­nkve­ži­mių ir au­to­bu­sų vai­ruo­to­jų si­tua­ci­ja par­adok­sa­li. To­dėl su­nkve­ži­mių vai­ruo­to­jus iki šiol eg­za­mi­nuo­ja­me kaip me­cha­ni­kus. Skir­tin­gų ins­ti­tu­ci­jų rei­ka­la­vi­mai daž­nai ne­su­tam­pa ar net vie­ni ki­tiems prieš­ta­rau­ja“, - ne­slė­pė pa­šne­ko­vas.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Skaityti visus komentarus (14)
Regitra  84.240.5.237 2015-10-16 10:34:45
Straipsnyje parašyta informacija klaidinga, nes pratimai aikštelėje privalomi.
0 0  Netinkamas komentaras
Praktikos egzaminas  84.240.5.237 2015-10-16 10:32:39
Šį mėnesį išlaikiau praktikos egzaminą Regitroje. Pratimai aišktelėje yra privalomi, bet jų buvo tik 3 : apsisukimas kiemelyje, vienas parkavimas ir T forma. Po pratimų aikštelėje važinėjimas po miestą. Parkavimo tipą ir maršrutus po miestą parinko egzaminatorius.
0 0  Netinkamas komentaras
sima  78.56.120.70 2015-04-08 16:27:32
Laikiau egzaminą prieš porą dienų. Pasak straipsnių ir visų įvairių kalbų aikštelės būti neturėjo,tačiau kaip matau čia kaip instruktoriui šaus į galvą. Kai pasibandžiau mašiną ir norėjau važiuoti į miestą, man liepė apsisukt ir drožti į aikštelę... išsimušiau iš vėžių,nes jos tikrai nebesitikėjau,kaip visur ir buvo kalbama..... :) ačiū už desinformaciją
1 0  Netinkamas komentaras
ka veikia FNTT STT ir t.t ir pan.  86.38.3.185 2014-12-22 19:39:42
mano nuomone, gal but, nesu isitikines, gal nesamone sneku, bet jus mane supratot, stafkie jei pazysti tiesiogiai 500lt, jei per tarpininka 800-1500lt kat. po nauju nuo 150 eu jei gerai pazisti iki 300 eu 350 loxam. nedirbu stt fntt bet viskas aisku ne man vienam :D LT RULIT I RAZRULIVAJET :)
0 0  Netinkamas komentaras
Tas Pats  86.38.232.133 2014-12-21 14:46:01
Ateinančiais metais bus 40 metų, kaip išlaikiau B kategoriją. Teorijai tada ruošėmės patys, vairavimo egzaminas buvo laikomas gatvėje, važiuojant su nuosava mašina. Egzaminuotojas sėdėdavo šalia, pasakydamas, kur važiuoti. Būdavo ir suktų nurodymų, ir jei susimaudavai- pats kaltas. Neturiu rimtesnės avarijos, išskyrus porą atvejų. Vieną kartą sankryžoje brūkštelėjau kitą, kitą kartą įpuoliau į galą, buvo slidu, o distancijos tada nelabai paisiau. Šiaip kvailystė yra visi tie įvažiavimo į garažą tikrinimai, parkavimosi egzaminai. Vis tiek to išmokstama žymiai vėliau. O kaip aš įvažiuosiu į garažą- grynai mano reikalas.
2 1  Netinkamas komentaras
Šian­dien į Lie­tu­vą at­vyks­ta Bel­gi­jos rotacinių pa­jė­gų ka­riai.
Eks­per­tai ir apž­val­gi­nin­kai ma­no, kad pa­sta­rie­ji ket­ve­ri me­tai mū­sų ša­liai ne­ta­po pro­ver­žio lai­ko­tar­piu. Esą reikš­min­ges­nius val­džios lai­mė­ji­mus ga­li­ma su­skai­čiuo­ti ant vienos ran­kos pirš­tų. [...]
NA­TO ne­prik­lau­san­ti Šve­di­ja pri­si­dės prie Lat­vi­jo­je įsi­kū­ru­sios Al­jan­so stra­te­gi­nės ko­mu­ni­ka­ci­jos kom­pe­ten­ci­jos cen­tro (STRAT­COM) veik­los, Bal­ti­jos jū­ros re­gio­ne pa­di­dė­jus įtam­pai su Ru­si­ja, penk­ta­die­nį [...]
Eu­ro­pos Są­jun­gos vy­riau­sio­ji įga­lio­ti­nė už­sie­nio rei­ka­lams ir sau­gu­mo po­li­ti­kai Fe­de­ri­ca Mog­he­ri­ni par­eiš­kė, kad yra itin svar­bu, kad Jung­ti­nės ty­rė­jų gru­pė (JTG) ga­lė­tų užbaigti sa­vo dar­bą [...]
Į Vil­nių Na­pa­leo­nas Kit­kaus­kas at­vy­ko 1960-ai­siais, bai­gęs stu­di­jas Kau­no po­li­tech­ni­kos ins­ti­tu­te, tai­gi jau 56 me­tai, kai yra vil­nie­tis.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
Ne me­mo­ria­li­nis mu­zie­jus. Bet ir ne lan­ky­to­jams ne­priei­na­mos sau­gyk­los, ku­rio­se pa­pras­tai pri­glo­bia­mi iš­ki­lių žmo­nių as­me­ni­nių daik­tai, įskai­tant bib­lio­te­kas, su­kaup­tus rin­ki­nius, įvai­rią ar­chy­vi­nę [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nė­je fil­har­mo­ni­jo­je spa­lio 6-ąją vyks Sau­liaus Lip­čiaus gy­ve­ni­mo 70-me­čiui ir kū­ry­bi­nės veik­los 50-me­čiui skir­tas ju­bi­lie­ji­nis kon­cer­tas „Ro­man­ti­kai – ro­man­ti­kams“. Nuo [...]
Vil­niu­je bai­gia­ma­ja­me Ino­va­ci­jų sa­vai­tės ren­gi­ny­je šeš­ta­die­nį ren­gia­mas ro­bo­tų par­adas ir ko­vos, bepiločių or­lai­vių pa­si­ro­dy­mai.
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Res­pub­li­ki­nė Kau­no li­go­ni­nė pir­ko dar­bus iš vie­nų ran­go­vų, o ga­vo iš ki­tų. Bend­ro­vei „Ir­dai­va“ jos su­bran­go­vė „Nis­ka­ma“ su­mo­kė­jo 478 tūkst. eu­rų už perleistą ga­li­my­bę re­mon­tuo­ti [...]
Klai­pė­dos uos­to pie­ti­nė­je da­ly­je per pu­san­trų me­tų įreng­ta pir­mo­ji dvie­jų ly­gių san­kry­ža pa­leng­vins trau­ki­nių ir ma­ši­nų ju­dė­ji­mą. Es­ta­ka­dos pro­jek­tas kai­na­vo dau­giau kaip 4 mln. eu­rų.
Pa­ne­vė­žio val­džia nu­ta­rė, kad ga­li­my­bės iš­si­mau­dy­ti na­muo­se ne­tu­rin­tiems mies­tie­čiams ge­riau­sia vie­ta tai da­ry­ti – pa­tal­pos pa­sta­te, ku­ria­me vei­kia Ne­mu­no po­lik­li­ni­ka. Jos darbuotojams toks su­ma­ny­mas [...]
Dar šie­met Ša­kių cen­tre tu­rė­tų iš­kil­ti pa­mink­las lie­tu­vių kal­bai. Ją sim­bo­li­zuos Ne­prik­lau­so­my­bės gat­vės alė­ja žen­gian­čios za­na­vy­kės mer­gai­tės skulp­tū­ra ir lietuviškos abė­cė­lės rai­dės [...]
„Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te an­trą per­ga­lę iš ei­lės iš­ko­vo­jo Pa­sva­lio „Pie­no žvaigž­dės“. Pa­sva­lie­čiai na­muo­se 71:59 (12:20, 24:12, 9:14, 26:13) įveikė „Šiau­lių“ ko­man­dą, [...]
Šeš­ta­die­nį vy­ko vie­nin­te­lės Lie­tu­vos „Vi­vus.lt“ rankinio ly­gos rung­ty­nės.
Lie­tu­vos ak­lų­jų bib­lio­te­ka šio­mis die­no­mis ne­įp­ras­tai šur­mu­liuo­ja: vi­si džiau­gia­si iš Rio de Ža­nei­ro grį­žu­siais bend­ra­dar­biais „auk­si­niais ber­niu­kais“, par­olim­pi­nius aukso me­da­lius par­ve­žu­siais [...]
Jau šį pir­ma­die­nį, spa­lio 3 die­ną, Vil­niaus vo­kie­čių bend­ruo­me­nės an­samb­lis at­liks pro­tė­vių dai­nas sos­ti­nė­je, Vo­kie­čių gat­vė­je. Čia bus pa­ka­bin­ta ir at­mi­ni­mo len­te­lė vokiečių kal­ba. Pen­kio­li­ka [...]
Spa­lio 1-ąją Me­dar­do Čo­bo­to tre­čio­jo am­žiaus uni­ver­si­te­to (MČTAU) sen­jo­rai iš­kil­min­gai pra­dė­jo nau­jus – jau dvi­de­šimt an­truo­sius – moks­lo me­tus. Tra­di­ciš­kai moks­lo metų pra­džios iš­va­ka­rė­se [...]
Ne­ga­li­te pa­kęs­ti sto­vė­ti ei­lė­je prie sa­vo mėgs­ta­mo res­to­ra­no? Ja­po­ni­jos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­ja „Nis­san“ su­gal­vo­jo iš­ma­nų bū­dą, ku­ris ti­krai pa­tiks jūsų skau­dan­čioms ko­joms.
Rug­sė­jis mus pa­si­ti­ko šil­tais orais, ir bu­vo grau­du skir­tis su at­os­to­go­mis. Jei pūs­tų šal­ti, bjau­rūs vė­jai su lie­tu­mi, tai psi­cho­lo­giš­kai bū­tų ti­krai leng­viau dar­buo­tis. Tačiau ši­lu­ma taip [...]
Pa­sau­lio kli­ma­tas iki 2050 me­tų at­šils dviem laips­niais Cel­si­jaus ir per­žengs ri­bą, ro­dan­čią, kad kli­ma­to po­ky­čių pro­ce­sas įgi­jo pa­vo­jin­gą mas­tą, ket­vir­ta­die­nį perspėjo sep­ty­ni iš­ki­lūs [...]
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Šian­dien Ra­dai­liuo­se, Klai­pė­dos ra­jo­ne, ati­da­ry­tas pir­ma­sis Bal­ti­jos ša­ly­se ir di­džiau­sias Eu­ro­po­je apverstas gy­ve­na­ma­sis na­mas. 
IT mil­ži­nė „Dell Tech­no­lo­gies“ pri­sta­tė at­nau­jin­tą ne­šio­ja­mą­jį kom­piu­te­rį „XPS 13“, jau lai­ko­mą ne tik vie­na sti­lin­giau­sių se­zo­no tech­no­lo­gi­nių nau­jie­nų, bet ir be­ne kom­pak­tiš­kiau­siu [...]
Gra­žuo­lis Ken­dis – apie 3 mė­ne­sių am­žiaus ka­ti­nu­kas ga­li bū­ti va­di­na­mas lū­ši­mi. Ži­no­ma, na­mi­ne lū­ši­mi, nes Ken­dis glos­to­mas burz­gia kaip trak­to­riu­kas ir yra tikras mei­lu­mo įsi­kū­ni­ji­mas.
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Užg­rū­din­ti vai­kai ser­ga re­čiau. At­ša­lus orams ne­ga­li­me vai­ko pa­vers­ti mi­mo­za, sau­go­ma nuo vė­jo gū­sio. Kaip iš­la­vi­ruo­ti, kad grūdindami jo ne­su­sarg­din­tu­me.
Jei vai­ko he­mog­lo­bi­no kie­kis ma­žas, tė­vai ga­li ne­rtis iš kai­lio grū­din­da­mi, ta­čiau li­gos vis tiek kibs. Kaip su­stip­rin­ti krau­ją prasidėjus li­gų se­zo­nui?
Stin­gas, ku­ris sa­vo nau­jau­siam al­bu­mui, be ki­tų, pa­si­rin­ko ir pa­bė­gė­lių kri­zės te­mą, Ber­ly­ne su­si­ti­ko su Si­ri­ją pa­li­ku­siais mu­zi­kan­tais ir pa­pra­šė jų leidimo įra­šy­ti dai­ną.
Šie vy­rai ir mo­te­rys vil­ki gra­žiau­sius ir bran­giau­sius dra­bu­žius pa­sau­ly­je, bet jų vei­duo­se atsispindi ab­so­liu­tus nuo­bo­du­lys.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip vertinate padėtį Lietuvoje per pastaruosius 4 metus?
Teigiamai. Pasiekta daug svarbių laimėjimų
Neutraliai. Pasirodėme neblogai, bet tikėjausi geriau
Neigiamai. Neišspręsta nei viena opi šaliai problema
Man tas pats. Niekada čia niekas nepasikeis
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami