Per liūtis - skendusių automobilių antplūdis

lzinios.lt 2015-07-15 10:50
lzinios.lt
2015-07-15 10:50
Skendusius automobilius nuo "sveikų" be specialistų pagalbos dažniausiai atskirti neįmanoma. Romo Jurgaičio (LŽ) nuotrauka
Lie­tu­viš­kai va­sa­rai bū­din­gi ne vien sau­lė­ti ir šil­ti orai, bet ir ga­lin­gos liū­tys, ku­rios pri­da­ro de­šim­tis tūks­tan­čių eu­rų sie­kian­čios ža­los au­to­mo­bi­lių vai­ruo­to­jams.

Eu­ro­pos bend­ro­vės „ER­GO In­su­ran­ce“ Lie­tu­vo­je Trans­por­to prie­mo­nių ža­lų ad­mi­nis­tra­vi­mo sky­riaus va­do­vas Rai­mon­das Bie­liaus­kas sa­ko, kad pa­tvi­nu­sios gat­vės ir van­duo iš ri­kiuo­tės iš­ve­da ne­ma­žai trans­por­to prie­mo­nių, daž­nai re­mon­tuo­ti sken­du­sio au­to­mo­bi­lio jau ir ne­beap­si­mo­ka.

Pra­žu­do per ke­lias akimirkas

Anot drau­di­mo eks­per­to, lie­taus van­de­niui užt­vin­džius ke­lius ir gat­ves ten at­si­dū­ru­sių au­to­mo­bi­lių daž­niau­siai lau­kia liūd­nas li­ki­mas – jie ga­li bū­ti su­ga­din­ti vos per ke­le­tą aki­mir­kų, o daž­niau­siai pa­žei­džia­ma jų elek­tros ins­ta­lia­ci­ja ir va­rik­lis. Į pa­sta­ro­jo ci­lind­rus pa­te­kus van­de­niui, pa­žei­di­mus su­tvar­ky­ti bū­na ne tik su­dė­tin­ga, bet ir bran­gu.

„Net ir su­re­mon­ta­vus au­to­mo­bi­lį po to­kių ge­di­mų eg­zis­tuo­ja di­de­lė ti­ki­my­bė, kad at­ei­ty­je jam teks daž­nai lan­ky­tis re­mon­to dirb­tu­vė­se“, – ti­ki­na R. Bie­liaus­kas. - Vis dėl­to ne­ma­žai sken­duo­lių su­grįž­ta į gat­ves ar yra par­duo­da­mi, o juos įsi­gi­ję nau­ji šei­mi­nin­kai ne­re­tai nė ne­nu­tuo­kia apie anks­čiau au­to­mo­bi­lį iš­ti­ku­sią ne­sėk­mę“.

Užk­lu­pus stai­giai liū­čiai ir gat­ves pra­dė­jus sem­ti van­de­niui Eu­ro­pos bend­ro­vės „ER­GO In­su­ran­ce“ Lie­tu­vo­je eks­per­tai pa­ta­ria ne­si­leis­ti į avan­tiū­ras ir ne­mė­gin­ti au­to­mo­bi­lio ga­lin­gu­mo „plau­kiant“ per ba­las. Net jei at­ro­do, kad van­dens ly­gis nė­ra la­bai di­de­lis, jis ga­li pa­siek­ti va­rik­lį ar ki­tas svar­bias au­to­mo­bi­lio da­lis ir pra­žu­dy­ti trans­por­to prie­mo­nę.

Dau­gu­ma "sken­duo­lių" - iš užsienio

Nors nau­do­tų au­to­mo­bi­lių rin­ko­je pa­si­tai­ko iš­džio­vin­tų ir su­re­mon­tuo­tų au­to­mo­bi­lių iš Lie­tu­vos, di­džio­ji da­lis jų į mū­sų ša­lį, tei­gia­ma "ER­GO Lie­ru­va" pra­ne­ši­me ži­niask­lai­dai, at­ke­liau­ja iš už­sie­nio vals­ty­bių. Ypač daug jų at­ve­ža­ma iš Va­ka­rų Eu­ro­pos ir JAV. Ma­ty­ti ten­den­ci­ja, kad to­kių au­to­mo­bi­lių pa­dau­gė­ja po sti­chi­nių ne­lai­mių už­sie­nio ša­ly­se. Pa­pras­tai iš­gy­ven­to pot­vy­nio po­žy­mius pa­ste­bė­ti yra su­dė­tin­ga, juos ne vi­suo­met ap­tin­ka net ir pro­fe­sio­na­lūs meis­trai, o trū­ku­mai iš­ryš­kė­ja tik vė­liau.

Raimondas Bieliauskas: "Nemažai skenduolių sugrįžta į gatves ar yra parduodami, o juos įsigiję nauji šeimininkai neretai nė nenutuokia apie anksčiau automobilį ištikusią nesėkmę“. /LŽ archyvo nuotrauka

„To­kių per pot­vy­nius už­sie­nio vals­ty­bė­se ap­sem­tų au­to­mo­bi­lių antp­lū­dis į Lie­tu­vą bu­vo, pa­vyz­džiui, po 2013 me­tų va­sa­rą Vo­kie­ti­jos Ba­va­ri­jos ir Sak­so­ni­jos re­gio­nus užk­lu­pu­sių di­džiu­lių liū­čių“, – sa­ko R. Bie­liaus­kas.

Drau­di­kų at­sto­vas pa­ta­ria prieš per­kant au­to­mo­bi­lį vi­suo­met ge­rai pa­si­do­mė­ti jo pra­ei­ti­mi, nu­vež­ti į ser­vi­są nuo­dug­niam pa­ti­kri­ni­mui. Iš JAV at­ke­liau­jan­čius au­to­mo­bi­lius taip pat ga­li­ma pa­ti­krin­ti duo­me­nų re­gis­tre in­ter­ne­te – ad­re­su www.car­fax.com. Ati­tin­ka­me lau­ke­ly­je su­ve­dus au­to­mo­bi­lio kė­bu­lo VIN nu­me­rį, ga­li­ma su­si­pa­žin­ti su trans­por­to prie­mo­nės is­to­ri­ja, pa­ma­ty­ti, kaip ji at­ro­dė pa­sku­ti­nio auk­cio­no me­tu.

Drau­di­kai pa­brė­žia, kad įsi­gi­jus pra­ei­ty­je van­dens „ra­ga­vu­sį“ au­to­mo­bi­lį nė­ra aiš­ku, ko­kie ge­di­mai ir ka­da ga­li iš­kil­ti į pa­vir­šių bei ko­kie ga­li­mi pi­ni­gi­niai nuo­sto­liai dėl jų, to­dėl, jei ky­la abe­jo­nių dėl trans­por­to prie­mo­nės anks­tes­nio gy­ve­ni­mo, ge­riau jos ne­pirk­ti. Be to, pa­aiš­kė­jus, kad au­to­mo­bi­lio ge­di­mai su­si­ję su pra­ei­ty­je bu­vu­siu van­dens ap­sė­mi­mu, re­mon­to iš­lai­dų drau­di­mo bend­ro­vės ne­kom­pen­suo­ja.

Ap­lai­du­mo kaina

Drau­di­ko tei­gi­mu, pa­si­tai­ko si­tua­ci­jų, kai au­to­mo­bi­liai van­de­ny­je at­si­du­ria ne dėl gam­tos iš­dai­gų, o dėl vai­ruo­to­jų ne­at­sar­gu­mo ar iš­sib­laš­ky­mo. Vie­nas iš pa­vyz­džių – ne­įjung­tas ran­ki­nis stab­dis, pa­sta­čius au­to­mo­bi­lį ant šlai­to ne­to­li van­dens tel­ki­nio. R. Bie­liaus­ko tei­gi­mu, nors ir la­bai re­tai, bet to­kių at­ve­jų pa­si­tai­ko.

„To­kiu at­ve­ju ge­rai bent jau tai, kad au­to­mo­bi­lio vai­ruo­to­jui ar ke­lei­viams ne­gre­sia pa­vo­jus, nes šie jau bū­na iš­li­pę iš trans­por­to prie­mo­nės, ta­čiau, nors ir re­tai, pa­si­tai­ko at­ve­jų, ka­da nuo šlai­to į upę ar eže­rą nu­gar­ma­ma pa­pras­čiau­siai ne­at­sar­giai par­kuo­jant au­to­mo­bi­lį sto­vė­ji­mo aikš­te­lė­je ša­lia van­dens tel­ki­nio, su­mai­šius grei­čio ir stab­džių pe­da­lus, dėl per di­de­lio grei­čio ne­su­val­džius au­to­mo­bi­lio po­sū­ky­je“, – tei­gia R. Bie­liaus­kas - Pa­na­šus at­ve­jis yra pa­si­tai­kęs Vil­niu­je prie Ne­ries upės. Tuo­met gel­bė­tis iš skęs­tan­čio au­to­mo­bi­lio te­ko ir jo vai­ruo­to­jui bei ke­lei­viams“.

Anot drau­di­mo eks­per­to, to­kių in­ci­den­tų ri­zi­ką su­ma­žin­ti ga­li at­sa­kin­gas ke­lių eis­mo tai­syk­lių lai­ky­ma­sis, mak­si­ma­li vai­ruo­to­jo kon­cen­tra­ci­ja, ati­du­mas ir at­sar­gu­mas, ku­ris vai­ruo­jant ša­lia van­dens tel­ki­nio ar sta­tes­nio šlai­to tu­rė­tų bū­ti dar di­des­nis nei įpras­tai.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Prieš 25 me­tus įvy­kęs So­vie­tų Są­jun­gos žlu­gi­mas, pir­mo­jo fak­ti­nio Lie­tu­vos va­do­vo Vy­tau­to Lands­ber­gio tei­gi­mu, Eu­ro­pos is­to­ri­jo­je bus pa­žy­mė­tas kaip ne­ei­li­nis įvy­kis.
Iš Lie­tu­vos iš­vy­ko dar vie­na pa­bė­gė­lių šei­ma. Tai si­rai: du su­au­gę ir trys vai­kai, pranešė LNK Ži­nios.
Eu­ro­pos Są­jun­ga pra­de­da vyk­dy­ti 348 mln. eu­rų ver­tės pa­gal­bos pro­jek­tą, pa­gal ku­rį pa­žei­džia­miau­siems pa­bė­gė­liams Tur­ki­jo­je bus skiriamos tie­sio­gi­nės iš­mo­kos.
Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja, Pra­ncū­zi­ja ir Jung­ti­nės Vals­ti­jos sek­ma­die­nį Jung­ti­nė­se Tau­to­se už­si­puo­lė Ru­si­ją dėl au­gan­čio žudynių mas­to Si­ri­jo­je.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
Liu­ci­jos Jū­ra­tės Kry­že­vi­čie­nės „Kū­ry­bi­nės trans­for­ma­ci­jos“ – teks­ti­lė, ak­va­re­lė, mo­no­ti­pi­jos, pro­jek­tai, tri­ma­čiai erd­vi­niai ob­jek­tai vie­no­je par­odo­je. Pa­sak pačios au­to­rės, trans­for­ma­ci­jos [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
„Twit­ter“ ar­ti­miau­siu me­tu ga­li su­lauk­ti for­ma­lių pa­siū­ly­mų dėl ak­ci­jų pir­ki­mo, pra­ne­šė CNBC. Tarp pre­ten­den­tų – „Goog­le“ ir „Sa­les­for­ce.com“. Pa­skel­bus šią ži­nią, „Twit­ter“ [...]
Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­te prie Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos (KPD) pra­ėju­sios sa­vai­tės pa­bai­go­je vy­ku­sia­me dvi­ša­lia­me Lie­tu­vos-Bal­ta­ru­si­jos pa­si­ta­ri­me nu­tar­ta kreip­tis dėl tolimesnio fi­nan­sa­vi­mo Rad­vi­lų [...]
Vyks­tant nuo Kau­no au­tos­tra­da Že­mai­ti­jos link,  už Cin­kiš­kio san­kry­žos, kiek dau­giau kaip ki­lo­me­tras, prie miš­ko yra ro­dyk­lė „Ša­ra­vų ąžuo­las. „Pa­va­žia­vus keletą ki­lo­me­trų nuo­ro­dos [...]
Pir­ma­die­nį Bal­ta­ru­si­jos aukš­čiau­sio­sios le­do ri­tu­lio ly­gos rung­ty­nė­se Elek­trė­nų „E­ner­gi­ja“ na­muo­se po at­kak­lios ko­vos 3:4 (0:0, 2:4, 1:0) nu­si­lei­do „HC Brest“ eki­pai ir čem­pio­na­te pa­ty­rė [...]
Sa­vait­ga­lį Lie­tu­vos par­odų ir kong­re­sų cen­tre „Li­tex­po“ šur­mu­lia­vo Vil­niaus spor­to fes­ti­va­lis. Di­džiau­sia­me spor­to ir svei­ka­tin­gu­mo ren­gi­ny­je sa­vo veik­lą pri­sta­tė virš šim­to įvai­riau­sių [...]
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Lie­tu­vo­je pik­ty­bi­niai na­vi­kai yra an­tro­ji pa­gal daž­nu­mą mir­ties prie­žas­tis po šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų. Mū­sų ša­ly­je ši klas­tin­ga li­ga kas­met nu­si­ne­ša apie 8 tūkstančius gy­vy­bių. Vė­žio [...]
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar reikia izoliuoti Rusiją?
Taip. Kol neišnyks Maskvos agresija, su šia šalimi negali būti bendradarbiaujama 
Ne. Izoliacija tik mažina problemų sprendimo galimybę
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami