Per prabangą – į technologines aukštumas

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2014-05-19 06:00
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2014-05-19 06:00
AMG padalinio pasididžiavimas – net 751 AG išvystantis, keturiais ratais varomas elektrinis automobilis. Gamintojo nuotraukos
Nuo XX a. pir­mos pu­sės Eu­ro­pos ke­liuo­se do­min­tuo­jan­tys Vo­kie­ti­jos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jai sa­vo ga­lios ir pel­no šal­ti­nį re­gi ne tik po­pu­lia­riau­sių, ma­sėms skir­tų mo­de­lių ga­my­bo­je.

Šian­dien, kai iš­skir­ti­nu­mas tam­pa svar­bes­nis nei bet ka­da anks­čiau, di­džiuo­sius kon­cer­nus į prie­kį smar­kiai trūk­te­li smul­kes­ni jiems pri­klau­san­tys pre­mium kla­sės au­to­mo­bi­lius ku­rian­tys pa­da­li­niai.

Ne­si­bai­gian­ti tre­je­tu­ko kova

Šios ga­min­to­jų di­vi­zi­jos gau­na ir di­džiau­sią ga­ba­lą moks­li­niams ty­ri­mams ir vys­ty­mui ski­ria­mo py­ra­go. Ži­nant kad „Volks­wa­gen“ kon­cer­nas ne vie­nus me­tus iš ei­lės yra di­džiau­sias pri­va­tus in­ves­tuo­to­jas į ino­va­ci­jas pa­sau­ly­je – per­nai tam iš­lei­do 8,3 mlrd. eu­rų (28,6 mlrd. li­tų) – pre­mium seg­men­to au­to­mo­bi­lių iš­skir­ti­nu­mą ga­li­me iš­vys­ti vi­sai ki­to­je švie­so­je.

Mū­šis tarp VW, BMW ir MB tri­ju­lės dėl ino­va­ty­viau­sio ga­min­to­jo ti­tu­lo tę­sia­si ne vie­ną de­šimt­me­tį. Pe­ri­pe­ti­jų nie­kaip ne­pa­vyk­tų su­tal­pin­ti vien į no­ro di­din­ti par­da­vi­mus rė­mus. Pa­grin­di­nė au­to­mo­bi­lių pra­mo­nės evo­liu­ci­jos prie­žas­tis yra yra bū­tent tai, kad vo­kie­čiai, nuo­lat kon­ku­ruo­da­mi tar­pu­sa­vy­je ir ban­dy­da­mi in­ži­ne­ri­niais už­mo­jais persp­jau­ti var­žo­vus, į prie­kį va­ro ir vi­są ke­tu­rių ra­tų pa­sau­lį.

Pa­grin­di­nis pri­zas, ku­rį pa­vyks­ta nu­skin­ti nau­jau­sias tech­no­lo­gi­jas ku­rian­tiems, įspū­din­gas ark­lio jė­gų kai­me­nes po ka­po­tu su­tal­pi­nan­tiems ir žai­biš­ką ak­se­le­ra­ci­ją įval­dan­tiems pre­mium kla­sės au­to­mo­bi­lių pa­da­li­niams – ne­di­de­lė, bet la­bai įta­kin­ga pir­kė­jų gru­pė, nau­jau­sius še­dev­rus dos­niai įver­ti­nan­ti dė­me­siu ir pi­ni­gais.

Per­nai BMW M, „Au­di RS“ ir „Mer­ce­des AMG“ nau­jų mo­de­lių glo­ba­liai par­da­vė apie 70 tūkst. vie­ne­tų. Dar ge­res­nių re­zul­ta­tų, įsi­va­žia­vus pa­sau­lio eko­no­mi­kai, ti­ki­ma­si šie­met. Vi­du­ti­niš­kai vie­nas pir­kė­jas už aukš­tes­nės kla­sės nau­ją au­to­mo­bi­lį pa­klo­ja nuo 100 iki 150 tūkst. eu­rų (nuo 345 iki 518 tūkst. li­tų).

„Audi Sport Quattro“ pasipuošė lazeriniais žibintais.

Dė­me­sys ang­lies pluoštui

Pre­mium kla­sės au­to­mo­bi­lius ku­rian­čios in­ži­nie­rių di­vi­zi­jos pa­lai­ko glau­džius ry­šius su ga­min­to­jo lenk­ty­nių pa­da­li­niais, ruo­šian­čiais bo­li­dus „For­mu­lei-1“, Pa­sau­lio ra­lio čem­pio­na­tui, ki­toms svar­biau­sioms var­žy­boms. Pa­vyz­džiui, BMW M star­ta­vo, kaip at­ski­ras in­ži­ne­ri­nis pro­jek­tas šio Ba­va­ri­jos ga­min­to­jo mo­tos­por­to pa­da­li­ny­je.

In­ten­sy­vios lenk­ty­nės stu­mia ga­min­to­jus spar­čiai vys­ty­ti nau­jau­sias elek­tro­ni­kos tech­no­lo­gi­jas, ga­my­bo­je pri­tai­ky­ti ino­va­ty­vias me­džia­gas, kaip ang­lies pluoš­tas, to­bu­lin­ti va­rik­lių efek­ty­vu­mą. Vė­liau M, RS ar AMG nau­jo­vės pa­laips­niui nu­ke­liau­ja ir į pi­ges­nius BMW, „Au­di“, „Mer­ce­des“ mo­de­lius.

„BMW bu­vo, yra ir bus spor­tiš­kas au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jas, o M kla­sė – to spor­tiš­ku­mo eta­lo­nas. Pa­grin­di­nis il­ga­lai­kis tiks­las, vys­tant M pro­jek­tą, yra su kiek­vie­na nau­ja kar­ta su­ma­žin­ti ku­ro su­var­to­ji­mą ir ang­lies diok­si­do iš­me­ti­mą iki 30 pro­cen­tų. Taip pat mes sten­gia­mės su­ma­žin­ti au­to­mo­bi­lių svo­rį ir kas­kart su nau­ju mo­de­liu įves­ti į rin­ką nuo vie­nos iki tri­jų tech­no­lo­gi­nių nau­jo­vių“, - stra­te­gi­ją pa­aiš­ki­no BMW M pa­da­li­nio pre­zi­den­tas Fried­ri­chas Nitsch­ke.

Ang­lies kom­po­zi­to tech­no­lo­gi­ja, ku­rios žai­biš­ką po­pu­lia­rė­ji­mą pri­stab­do tik vis dar la­bai bran­gi, bet spar­čiai pin­gan­ti, šio pluoš­to ga­my­ba, M mo­de­liuo­se da­li­mis pri­tai­ko­ma jau vi­są de­šimt­me­tį. To­bu­li­nant tech­no­lo­gi­ją, per­nai bu­vo pri­im­tas sva­rus spren­di­mas. Nau­ja­ja­me i3 elek­tro­mo­bi­ly­je ang­lies kom­po­zi­tas nau­do­ja­mas ne­be ke­lioms da­lims – iš jo pa­ga­min­tas pra­ktiš­kai iš­ti­sas kė­bu­las.

Šo­ka gei­du­lin­gą viliotinį

47-erių me­tų su­kak­tį šie­met mi­nin­tis „Mer­ce­des“ AMG pa­da­li­nys yra se­niau­sias tarp tė­vy­na­ni­nių kon­ku­ren­tų. Tie­sa, „Mer­ce­des“ ofi­cia­liai AMG kon­tro­li­nį ak­ci­jų pa­ke­tą val­do nuo 1999-ųjų.

„Su­lie­ki­te „Mer­ce­des“ tri­kam­pę žvaigž­dę su tri­jų rai­džių AMG kom­bi­na­ci­ja ir prieš sa­ve iš­vy­si­te ma­ši­ną, ku­rios trokš­ta kiek­vie­nas au­to­mo­bi­lių ger­bė­jas“, - kuk­lu­mu ne­si­dangs­to AMG pa­da­li­nio vyk­dan­ty­sis di­rek­to­rius Ola Kael­le­nius. – „Mū­sų tiks­las yra vie­nin­te­lis ir pa­pras­tas – no­ri­me bū­ti gei­džia­miau­siu pre­mium kla­sės au­to­mo­bi­lių ga­min­to­ju pa­sau­ly­je“.

AMG, ku­rios mo­de­liai da­bar su­da­ro apie 2 proc. bend­rų pa­sau­li­nių „Mer­ce­des-Benz“ kon­cer­no par­da­vi­mų, pla­nuo­ja aug­ti. Prieš de­jus me­tus, mi­nė­da­ma 45-ąjį gim­ta­die­nį, AMG ko­man­da iš­si­kė­lė am­bi­cin­gus tiks­lus. Jie ke­ti­na 2017-ai­siais par­duo­ti 30 tūkst. AMG au­to­mo­bi­lių, kai per­nai bu­vo nu­pirk­ta 20 tūks­tan­čių. No­rė­da­mi įgy­ven­din­ti šį tiks­lą, AMG ke­ti­na per tre­jus me­tus sa­vo 22-ųjų siū­lo­mų mo­de­lių ga­mą iš­plės­ti iki tris­de­šim­ties.

„No­ri­me bū­ti pre­mium seg­men­to va­ro­mo­ji jė­ga. Sie­kia­me bū­ti pa­čiais svar­biau­siais ino­va­to­riais. To iš mū­sų ti­ki­si ir vi­sas MB kon­cer­nas, ku­rio tech­no­lo­gi­nė ga­lia yra ne­at­sie­ja­ma nuo mū­sų pa­da­li­nio įgy­ven­din­tų spren­di­mų“, - pa­žy­mė­jo O.Kael­le­nius.

„BMW X6 M Perdormance“ ristūnas iki 100 km/h įsibėgėja greičiau nei per 5 sekundes.

Iš Eu­ro­pos – į pasaulį

Prieš tris­de­šimt me­tų įkur­tas „Au­di Quat­tro“ pa­da­li­nys yra ge­rai ži­no­mas Eu­ro­pos pir­kė­jams, bet ne­la­bai ryš­kus pa­sau­li­nia­me kon­teks­te. To­dėl „Au­di“ rin­ko­da­ros spe­cia­lis­tai ne­re­tai „Quat­tro“ iš mo­de­lio pa­va­di­ni­mo skrai­di­na pa­lik­da­mi tik RS (ral­ly sport). Į Eu­ro­pos vai­ruo­to­jus tris de­šimt­me­čius su­si­kon­cen­tra­vęs „Quat­tro“ pa­da­li­nys tik prieš tre­jus me­tus žen­gė į JAV ir Ki­ni­jos rin­kas.

„Tai šiuo me­tu yra di­džiau­sias mū­sų iš­šū­kis. Nau­ja­sis RS7 mo­de­lis, skir­tin­gai nei jo pirm­ta­kai, pir­mą­kart bu­vo ku­ria­mas ne vien eu­ro­pie­čiams, bet ir Ame­ri­kos bei Ki­ni­jos au­to­ma­nams“, - pa­aiš­ki­no „Quat­tro“ pa­da­li­nio va­do­vas Fran­cis­cus van Mee­las.

Di­džio­ji dau­gu­ma glo­ba­liai par­duo­da­mų M, AMG ir RS mo­de­lių yra va­ro­mi ben­zi­ni­niais ag­re­ga­tais, ta­čiau BMW siū­lo ir pre­mium kla­sės dy­ze­li­nių va­rian­tų. O „Mer­ce­des“ su­kū­rė vi­sais ke­tu­riais ra­tais va­ro­mą elek­tri­nį su­pe­rau­to­mo­bi­lį, ku­ris pui­kuo­ja­si 751 AG ir mak­si­ma­liui 1001 Nm su­ki­mo mo­men­tu.

BMW tuo tar­pu pa­tei­kė pir­kė­jų teis­mui nau­jus M550d se­da­ną ir uni­ver­sa­lą bei X5 ir X6 vi­su­rei­gius. Pa­sta­rų­jų ga­lin­giau­sios ver­si­jos yra ap­rū­pin­tos tri­jų li­trų dar­bi­nio tū­rio, še­šių ci­lind­rų va­rik­liais su tri­mis tur­bi­no­mis. To­kia žvė­riš­ka jė­ga lei­džia nau­juo­sius X5 ir X6 iki 100 km/h skrai­din­ti grei­čiau nei per 5 se­kun­des.

Puo­se­lė­ja ben­zi­ni­nius agregatus

Aš­tuo­nių ar­ba dvy­li­kos ci­lind­rų dy­ze­li­niai va­rik­liai kons­truk­ci­joms bu­vo per­sun­kūs. Pa­sak BMW at­sto­vų, še­šių ci­lind­rų tri-tur­bo va­rik­lis yra op­ti­ma­liau­sias spren­di­mas, lei­dęs kar­tu su­ma­žin­ti bend­rą au­to­mo­bi­lio ma­sę.

„Iš pra­džių no­rė­jo­me šiais va­rik­liais ap­rū­pin­tus vi­su­rei­gius pri­skir­ti prie M kla­sės, bet ga­liau­siai pri­ėmė­me spren­di­mą juos pa­pil­do­mai žy­mė­ti, kaip „M Per­for­man­ce“ mo­de­lius. Jie skir­ti tiems pir­kė­jams, ku­rio no­ri tech­niš­kai ne­prie­kaiš­tin­go dy­ze­li­nio va­rik­lio ir ke­tu­rių va­ro­mų­jų ra­tų de­ri­nio“, - tei­gė F. van Mee­las.

AMG, anks­čiau siū­liu­si mo­de­lius ir su dy­ze­li­nė­mis jė­gai­nė­mis, to at­si­sa­kė. „Ne­sa­me nu­sis­ta­tę prieš dy­ze­li­nius va­rik­lius, ta­čiau esa­me ka­te­go­riš­ki vai­ra­vi­mo po­ty­rio klau­si­mu. Dy­ze­li­niai va­rik­liai pri­dė­tų pa­pil­do­mo svo­rio į au­to­mo­bi­lio prie­kį ir tai pa­kenk­tų au­to­mo­bi­lio di­na­miš­ku­mui“, - įsi­ti­ki­nęs O.Kael­le­niu­sas.

„Au­di“ bo­sai ir­gi įsi­ti­ki­nę, kad „Quat­tro“ kla­sei dy­ze­li­niai va­rik­liai yra ne­rei­ka­lin­gi. Pa­grin­di­nė to prie­žas­tis BMW „M Per­for­ma­ce“ li­ni­jai rim­tą kon­ku­ren­ci­ją su­da­ro dy­ze­li­niai „Au­di S“, ku­ri nė­ra „Quat­tro“ pa­da­li­nio da­lis, mo­de­liai.

Aki­vaiz­du, kad Vo­kie­ti­jos yra rim­tai nu­si­tei­ku­si au­gin­ti sa­vo pres­ti­ži­nių mo­de­lių pa­siū­lą. Rin­kos ana­li­ti­kai, at­siž­velg­da­mi į au­gan­čią pra­ban­gos pa­klau­są pa­sau­ly­je, tei­gia­mai ver­ti­na šiuos už­mo­jus. Pa­sak jų, to­kie mo­de­liai yra la­biau­siai gei­džia­mi jau­nes­nės am­žiaus gru­pės – iki 40-ies me­tų am­žiaus, di­na­miš­kų ir iš­sis­kir­ti ke­ly­je mėgs­tan­čių, va­do­vau­jan­čias par­ei­gas uži­man­čių as­me­nų, ku­rie ke­lia ne tik la­bai aukš­tus rei­ka­la­vi­mus sau, bet ir sa­vo au­to­mo­bi­liui. Be­lie­ka ras­ti op­ti­ma­liau­sią ke­lią į jų šir­dis ir ki­še­nes.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras so­cial­de­mo­kra­tas Juo­zas Ole­kas iš­sau­go­jo pos­tą. Tre­čia­die­nį į slap­tą bal­sa­vi­mą at­vy­ko vos 37 Sei­mo na­riai.
Že­mės ūkio mi­nis­trė „dar­bie­tė“ Vir­gi­ni­ja Bal­trai­tie­nė at­lai­kė opo­zi­ci­nių konservatorių su­reng­tą in­ter­pe­lia­ci­ją.
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma ir Ira­ko mi­nis­tras pir­mi­nin­kas Hai­de­ras al-Aba­di su­ta­rė, kad į Ira­ką pa­pil­do­mai bus at­siųs­ta 600 JAV ka­rių, ku­rie pa­dės reng­ti Mo­su­lo puo­li­mą, sa­kė tre­čia­die­nį [...]
Egip­to par­ei­gū­nai an­tra­die­nį iš­kė­lė Vi­dur­že­mio jū­ro­je nu­sken­du­sį mig­ran­tų lai­vą ir iš­trau­kė ma­žiau­siai 33 la­vo­nus, o pra­ei­tą sa­vai­tę įvy­ku­sios tra­ge­di­jos pa­tvir­tin­tų aukų skai­čius pa­di­dė­jo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
16-asis Len­kų ki­no fes­ti­va­lis vyks spa­lio 6 – 16 die­no­mis pen­kiuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se – Vil­niu­je, Kau­ne, Klai­pė­do­je, Ma­žei­kiuo­se ir Šal­či­nin­kuo­se. Len­ki­jos ins­ti­tu­to direktorius Mar­ci­nas Lapc­zyns­kis, [...]
Ak­to­riui, re­ži­sie­riui, bar­dui Kos­tui Smo­ri­gi­nui pa­skir­ta pir­mo­jo laipsnio vals­ty­bi­nė pen­si­ja.
Nau­jau­sias re­ži­sie­riaus Ig­no Miš­ki­nio dar­bas – tai tre­čia­sis jo pil­no me­tro fil­mas, po sėk­min­gai pa­si­ro­džiu­sių „Di­rin­gas“ ir „Ar­ti­mos švie­sos“.
Klai­pė­dos dra­mos tea­tras kvie­čia į prem­je­rą vai­kus – spa­lio 8 – 9 d. 12 val. tea­tras ro­dys spek­tak­lį pa­gal vie­ną gar­siau­sių pa­sau­ly­je kla­si­ki­nės vai­kų li­te­ra­tū­ros kny­gą – Ken­net­ho Gra­ha­me­‘o [...]
Ki­tų me­tų biu­dže­tas pla­nuo­ja­mas su ne­di­de­liu de­fi­ci­tu, ku­riam, kaip ti­ki­ma­si, Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja pri­tars, jei nau­ja­sis Dar­bo ko­dek­sas ir ki­ti so­cia­li­nės ap­sau­gos sis­te­mos pakeitimai bus pri­pa­žin­ti [...]
„Devs.LT“, ku­rian­ti dirb­ti­nio in­te­lek­to pa­grin­du vei­kian­čią prog­ra­muo­to­jų pa­ieš­kos plat­for­mą, jun­gia­si prie „Vil­nius Tech Park“ vers­lo vystymo par­tne­rių tink­lo. 
Baig­tas svar­bus Ve­liuo­nos Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ėmi­mo į dan­gų baž­ny­čios (Jur­bar­ko raj.) tvar­ky­bos dar­bų eta­pas. Jo me­tu res­tau­ruo­ti Vy­tau­ti­ne va­di­na­mos baž­ny­čios pa­ma­tai ir fa­sa­dai. Šie­met [...]
Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­ba (VSAT) su­lai­kė tar­ny­bi­nį pa­sie­nie­čių šu­nį nu­šo­vu­sį Ar­vy­dą Koms­kį, ku­ris yra Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­ko Kęs­to Koms­kio ir Pa­gė­gių me­ro Virginijaus Koms­kio bro­lis.
Tre­čia­die­nį bu­vo pra­tęs­tas Lie­tu­vos mo­te­rų ran­ki­nio čem­pio­na­to star­to rung­ty­nės tarp Ute­nos dau­gia­funk­ci­nio spor­to cen­tro (DSC) ir Vil­niaus LEU „Švie­sa-Eg­lė“ ko­lek­ty­vų. Ute­nos DSC – Vil­niaus [...]
„Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te „Lie­tu­vos ry­tas“ na­muo­se po itin at­kak­lios ko­vos 68:66 pa­lau­žė Pa­ne­vė­žio „Liet­ka­be­lį“ ir iš­ko­vo­jo tre­čią pergalę iš ei­lės.
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
Ty­ri­mų duo­me­ni­mis, be gim­to­sios kal­bos di­džio­ji dau­gu­ma lie­tu­vių mo­ka bent vie­ną už­sie­nio – pa­gal šią sta­tis­ti­ką esa­me vie­na iš pir­mau­jan­čių ša­lių Eu­ro­po­je. Vis dėl­to šiais lai­kais vie­nos [...]
Vie­nos di­džiau­sių Lie­tu­vos la­ze­ri­nių pro­duk­tų ir spren­di­mų tie­kė­jų „Al­tech­na R&D“ su­kur­ta itin plo­nų pjū­vių tech­no­lo­gi­ja šie­met pri­pa­žin­ta ge­riau­siu vers­lo ir moks­lo bend­ra­dar­bia­vi­mo [...]
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Sti­lin­gi me­di­niai lip­du­kai jū­sų kom­piu­te­riui? Tam­so­je švie­čian­tis bu­me­ran­gas? O gal­būt prie sta­lo prie sta­lo tvir­ti­na­ma ap­lin­kai draugiška šiukš­lių dė­žė? 
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
JAV ak­to­rius Ja­re­das Le­to pro­diu­suos fil­mą „War­ho­las“ ir vai­dins pa­grin­di­nį jo he­ro­jų. Juo­sto­je bus pa­sa­ko­ja­ma apie le­gen­di­nį po­pu­lia­rio­jo me­no pradininką An­dy War­ho­lą.
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami