Per visą Ameriką – vos su vienu baku dyzelino

lzinios.lt 2015-06-24 06:00
lzinios.lt
2015-06-24 06:00
Kelionė su vienu degalų baku per visą Ameriką išilgai truks 6 dienas. LŽ archyvo nuotrauka
Pa­sau­lio čem­pio­nas, pro­fe­sio­na­lus lenk­ty­ni­nin­kas ir kas­ka­di­nin­kas Tan­ne­ris Fous­tas bei ki­ti au­to­mo­bi­lių spor­to en­tu­zias­tai šį sek­ma­die­nį iš­vy­ko į ne­įp­ras­tą ke­lio­nę – nuo At­lan­to van­de­ny­no pa­kran­tės Flo­ri­do­je iki Ra­mio­jo van­de­ny­no pa­kran­tės Ka­li­for­ni­jo­je be­veik sa­vai­tę jų au­to­mo­bi­lis rie­dės vos su vie­nu ba­ku dy­ze­li­no iš at­si­nau­ji­nan­čių ener­gi­jos šal­ti­nių.

Ko­man­da į ke­lio­nę lei­do­si ket­vir­tu pa­gal il­gį JAV trans­kon­ti­nen­ti­niu greit­ke­liu „In­ters­ta­te 10“, nu­sid­rie­ku­siu per 8 Ame­ri­kos vals­ti­jas. Bend­ro­vė „CLP Mo­tors­ports“ spe­cia­liai šiam iš­šū­kiui pri­tai­kė au­to­mo­bi­lį „Su­per­li­te Cou­pe“, ku­ris yra va­ro­mas "Volks­wa­gen" va­rik­liu, o dėl uni­ka­lių au­to­mo­bi­lio ae­ro­di­na­mi­nių sa­vy­bių bus sie­kia­mas mak­si­ma­lus grei­tis, ku­rį pa­di­dins dar ir leng­va aliu­mi­nio va­žiuok­lė bei stik­lo pluoš­to kė­bu­las.

Au­to­mo­bi­lio ba­kas prieš ke­lio­nę bu­vo pri­pil­dy­tas nau­jos kar­tos NExBTL dy­ze­li­no, ku­rį iš bio­ma­sės ga­mi­na Suo­mi­jos bend­ro­vė „Nes­te“. Pla­nuo­ja­ma, kad su vie­nu ba­ku de­ga­lų au­to­mo­bi­lis per še­šias die­nas įveiks be­veik 4000 ki­lo­me­trų.

Ko­man­do­je – au­to­mo­bi­lių spor­to entuziastai

Ke­lio­nės per Ame­ri­ką T. Fous­tas dar yra ži­no­mas ir kaip lai­dos au­to­mo­bi­li­nin­kams „Top Gear“ ve­dė­jas.

Kar­tu su juo į ke­lio­nę lei­do­si ir ki­ti grei­čio my­lė­to­jai – Pa­tas O’­Kee­fas, „Gol­den Ga­te Pe­tro­leum“ vi­cep­re­zi­den­tas ir „CLP Mo­tors­ports“ sa­vi­nin­kas, Lu­kas Lon­ber­ge­ras, pa­ty­ręs au­to­mo­bi­lių spor­to en­tu­zias­tas ir „CLP Mo­tors­ports“ ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius, bei Mi­chae­lis von Dis­ter­las, „CLP Mo­tors­ports“ vy­riau­sia­sis me­cha­ni­kas.

„Aš la­bai džiau­giuo­si dėl pro­jek­to, ku­ria­me da­ly­vau­ju. Va­žiuo­ti per vi­są Ame­ri­ką su vie­nu ba­ku NExBTL dy­ze­li­no – tai bus ti­krai įspū­din­ga ke­lio­nė“, – tei­gia ke­tu­ris kar­tus X žai­dy­nių nu­ga­lė­to­jas, tris kar­tus JAV ra­lio-kro­so čem­pio­nas ir du kar­tus „For­mu­la Drift“ čem­pio­nas T.Fous­tas.

Ba­ke - "di­de­lio na­šu­mo" dyzelinas

„A­me­ri­kie­čiai tu­ri se­nas ke­lia­vi­mo po ša­lį au­to­mo­bi­liu tra­di­ci­jas. Vie­ni tai da­ro siek­da­mi grei­čio re­kor­dų, ki­ti tie­siog iš­ky­lau­ja ant ra­tų. At­si­ra­do ko­man­da, ku­ri į tai pa­žvel­gė dar ki­taip – jie pri­ėmė iš­šū­kį pa­siek­ti ki­tą pa­kran­tę vos su vie­nu ba­ku dy­ze­li­no. Mū­sų ži­nio­mis, nie­kas anks­čiau nė­ra to da­ręs“, – sa­ko „Nes­te“ už pro­duk­tus iš at­si­nau­ji­nan­čių šal­ti­nių at­sa­kin­ga vyk­dan­čio­ji vi­cep­re­zi­den­tė Kai­sa Hie­ta­la.

NExBTL dy­ze­li­nas, ku­riuo prieš ke­lio­nę bu­vo pri­pil­dy­tas de­ga­lų ba­kas, yra pir­ma­sis ir kol kas vie­nin­te­lis pa­sau­ly­je dy­ze­li­nas iš bio­ma­sės. Šis dy­ze­li­nas tu­ri uni­ka­lią mo­le­ku­li­nę san­da­rą – jis ga­mi­na­mas hid­ri­nant au­ga­li­nį alie­jų ar gy­vu­li­nės kil­mės rie­ba­lus. Pa­gal che­mi­nę su­dė­tį NExBTL dy­ze­li­ną su­da­ro to­kie pat ang­lia­van­de­ni­lių jun­gi­niai kaip ir tra­di­ci­nį dy­ze­li­ną, to­dėl jis tin­ka vi­siems dy­ze­li­niams va­rik­liams. Be to, dėl aukš­to ok­ta­ni­nio skai­čiaus ir ki­tų sa­vy­bių, au­to­mo­bi­lio va­rik­lis ga­li pa­siek­ti kur kas di­des­nį efek­ty­vu­mą.

Ke­lio­nė per vi­są Ame­ri­ką pra­ėju­sį sek­ma­die­nį pra­si­dė­jo Džek­son­vi­ly­je (Flo­ri­dos vals­ti­ja) ir pa­si­baigs at­ei­nan­tį penk­ta­die­nį San­ta Mo­ni­ko­je (Ka­li­for­ni­jos vals­ti­ja).

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Du Lie­tu­vos Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­gų bū­riai šį sa­vait­ga­lį da­ly­vau­ja Lat­vi­jo­je vyks­tan­čio­se lau­ko tak­ti­nė­se pra­ty­bo­se, pra­ne­šė Krašto ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja.
At­sis­vei­kin­ti su žmo­gu­mi be pyk­čio ir Lie­tu­vos švie­suo­liu va­din­tu pro­fe­so­riu­mi mi­nios žmo­nių į VDU Di­džią­ją au­lą plūdo dvi die­nas.
Pra­ncū­zi­jos pre­zi­den­tas Fran­cois Hol­lan­de'as iš­reiš­kė vil­tį, kad par­ei­gū­nams ar­ti­miau­sias ke­le­tą sa­vai­čių pa­vyks per­kel­ti iki 9 tūkst. mig­ran­tų iš skur­džios sto­vyk­los Ka­lė į pri­ėmi­mo cen­trus [...]
Es­ti­jos rin­ki­kų ko­le­gi­jai šeš­ta­die­nį per an­trą­jį bal­sa­vi­mą ne­pa­vy­ko iš­rink­ti pre­zi­den­to Too­mo Hend­ri­ko Il­ve­so įpė­di­nio, nes nei vie­nas kan­di­da­tas ne­su­rin­ko pa­pras­tos balsų dau­gu­mos, to­dėl [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Vos prieš ke­le­tą sa­vai­čių iš di­džiau­sio pa­sau­ly­je me­nų fes­ti­va­lio Ško­ti­jos sos­ti­nė­je Edin­bur­ge su spe­cia­liuo­ju pri­zu grį­žęs AAT | Ar­tū­ro Arei­mos tea­tras nau­ją tea­tro sezoną pra­de­da prem­je­ra [...]
Kiek­vie­na mums su­teik­ta aki­mir­ka yra ne­įkai­no­ja­ma. Vie­nos iš­nyks­ta vos blyks­te­lė­ju­sios, o ki­tos, re­gis, tę­sia­si am­ži­ny­bę. Ta­čiau kiek­vie­no­je sly­pi ne­iš­ma­tuo­ja­mos ga­li­my­bės: vos per aki­mir­ką [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Sos­ti­nės ta­ry­bai ne­pri­ta­rus Vil­niaus kli­ni­ki­nės li­go­ni­nės reor­ga­ni­za­ci­jai, jos fi­lia­le An­ta­kal­nio li­go­ni­nė­je vis­tiek tu­rė­tų įsi­kur­ti Ge­ria­tri­jos cen­tras,  skir­tas su senėjimo pro­ce­sais su­si­ju­sioms [...]
Ru­si­jos am­ba­sa­do­rius Alek­sand­ras Udal­co­vas ne­įti­ki­no Šiau­lių va­do­vy­bės, kad cen­tri­nė­je mies­to aikš­tė­je rei­kė­tų pa­lik­ti sovietmečiu sta­ty­tą pa­mink­lą.
Ne­leng­vą per­ga­lę „Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te iš­ko­vo­jo „Žal­gi­rio“ krep­ši­nin­kai. Kau­nie­čiai na­muo­se 90:70 palaužė „Ju­ven­tus“ eki­pą.
Šeš­ta­die­nį Klai­pė­do­je ir Šiau­liuo­se star­ta­vo nau­ja­sis 2017m.Lie­tu­vos mo­te­rų rankinio ly­gos var­žy­bos.
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) par­ei­gū­nai, iš­ana­li­za­vę tei­sės ak­tus, reg­la­men­tuo­jan­čius pri­ėmi­mą į Lie­tu­vos di­džių­jų mies­tų mo­kyk­las, pa­da­rė iš­va­das, jog būtina to­bu­lin­ti tei­sės [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Bang­la­de­šo zoo­lo­gi­jos so­do pri­žiū­rė­to­jai tre­čia­die­nį su­ren­gė dviem liū­tams iš­kil­min­gas „ves­tu­ves“, ku­rio­se bu­vo ba­lio­nų ir net šir­dies pavidalo mė­sos py­ra­gas.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
An­tra­die­nį, rug­sė­jo 27-ąją, Vil­nius švęs Pa­sau­li­nę tu­riz­mo die­ną, to­dėl rug­sė­jo 24–25 ir 27 die­no­mis bus pa­siū­ly­ta net 20 eks­kur­si­jų ne­mo­ka­mai.
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Dau­ge­lis so­do ir dar­žo dar­bų jau at­lik­ta, ta­čiau ti­krai dar ne vi­si. No­rint sėk­min­gai už­baig­ti šį se­zo­ną ir pa­si­džiaug­ti der­liu­mi, rei­kia spė­ti lai­ku nu­im­ti li­ku­sias daržoves bei par­uoš­ti [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Ru­duo dar tik pra­si­dė­jo, ta­čiau per­ša­li­mo li­gos jau ima plis­ti. Per­mai­nin­gi orai ir ne­pa­kan­ka­mas rū­pi­ni­ma­sis sa­vo bei šei­mos na­rių svei­ka­ta daž­nai le­mia vie­ną ne­ma­lo­niau­sių ir su­nkiau­siai prog­no­zuo­ja­mų [...]
Bū­ti­ny­bė kas­dien kel­tis ir dirb­ti nuo de­vin­tos va­lan­dos yra la­biau­siai pa­pli­tu­si kan­ki­ni­mo for­ma šiuo­lai­ki­nė­je vi­suo­me­nė­je, tei­gia­ma Oks­for­do uni­ver­si­te­to pro­fe­so­riaus Pa­ulo Kelley at­lik­to ty­ri­mo [...]
„Šno­be­lio“ pre­mi­jos įteik­tos moks­li­nin­kams, ku­rie ty­ri­nė­jo me­la­gius, žiur­kėms už­mo­vė kel­nes ar­ba gyveno kaip žvė­rys.
Komentarai
Dienos klausimas
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami