Per Visus Šventuosius – pigesnės kelionės

Vidmantas UŽUSIENIS v.uzusienis@lzinios.lt 2015-10-29 06:00
Vidmantas UŽUSIENIS
v.uzusienis@lzinios.lt
2015-10-29 06:00
Visų Šventųjų dieną traukinių keleiviai už kelionę mokės mažiau. Ritos Stankevičiūtės (LŽ) nuotraukos
Vi­sų Šven­tų­jų die­ną ke­lei­vi­niais trau­ki­niais va­žiuo­sian­tiems ar­ti­mų­jų ka­pų ap­lan­ky­ti žmo­nėms bi­lie­tai kai­nuos be­veik treč­da­liu pi­giau. Ge­rų nau­jie­nų tu­ri ir de­ga­li­nių tink­lai – de­ga­lai ir to­liau pigs.

Įdo­mu, kad nė vie­nas LŽ dien­raš­čio apk­laus­tas de­ga­li­nių tink­las spe­cia­lių kai­nų ak­ci­jų sa­vait­ga­lį ne­ža­dė­jo. Tie­siog ma­žas sa­vait­ga­lio dy­ze­li­no ir ben­zi­no kai­nas lems rin­ka.

„Pas­ta­rą­sias po­rą sa­vai­čių de­ga­lai maž­me­ni­nė­je pre­ky­bo­je ir taip nuo­sek­liai pi­go, o iki sa­vai­tės pa­bai­gos, jei pa­sau­ly­je ne­įvyks ko­kio ne­nu­ma­ty­to su­krė­ti­mo ar stai­ga ne­pab­rangs JAV do­le­ris, jie bus dar ke­liais cen­tais pi­ges­ni. Tai­gi pla­nuo­ja­me, kad sa­vait­ga­lį dy­ze­li­nas mū­sų de­ga­li­nių tink­le kai­nuos apie eu­rą, o ben­zi­nas – apie 1,08 eu­ro. Tai la­bai ge­ros kai­nos“, – LŽ sa­kė de­ga­li­nių tink­lo „Fuel Sta­toil Fuel&Re­tail Lie­tu­va“ de­ga­lų ka­te­go­ri­jos va­do­vas Ig­nas Kli­mai­tis.

Dalijus Žebrauskas: "Keleivių apklausos rodo, kad jie saugiausiai jaučiasi keliaudami traukiniais, bet prioritetą skiria kelionės kainai, laikui ir patogiam tvarkaraščiui."

Ge­le­žin­ke­li­nin­kų viliotinis

Bend­ro­vės „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­liai“ (LG) Ke­lei­vių ve­ži­mo di­rek­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas Da­li­jus Žeb­raus­kas pa­sa­ko­jo, kad Vi­sų Šven­tų­jų die­ną trau­ki­niais ke­liau­sian­tiems gy­ven­to­jams bus su­teik­ta 25 proc. bi­lie­tų kai­nos nuo­lai­da, bi­lie­tus įsi­gy­sian­tiems in­ter­ne­tu ad­re­su www.trau­ki­nio­bi­lie­tas.lt – 30 proc. nuo­lai­da. „Trau­ki­niai ga­li vež­ti la­bai di­de­lius ke­lei­vių srau­tus. Per di­džią­sias me­tų šven­tes, į di­džiau­sius fes­ti­va­lius ir ki­tus ren­gi­nius trau­ki­niais vi­suo­met ke­liau­ti pi­giau – an­tai lo­ja­lu­mo prog­ra­mos da­ly­viai ga­li ke­liau­ti gau­da­mi iki 50 proc. nuo­lai­dą“, – sa­kė LG at­sto­vas.

Vi­sų Šven­tų­jų die­na ir­gi pri­ski­ria­ma prie di­džių­jų me­tų šven­čių, ta­čiau nuo­lai­dos, ku­rios ga­lė­tų siek­ti net 80 proc., kaip dien­raš­tį LŽ in­for­ma­vo LG Ke­lei­vių ve­ži­mo di­rek­ci­ja, ne­bus. „Lo­ja­lu­mo prog­ra­ma tai­ko­ma tik­tai į ren­gi­nius, su ku­rių or­ga­ni­za­to­riais yra su­da­ry­tos su­tar­tys, vyks­tan­tiems ke­lei­viams. Vi­sų Šven­tų­jų die­na prie to­kių ne­pris­ki­ria­ma“, – LŽ in­for­ma­vo di­rek­ci­jos at­sto­vai.

Ta­čiau iki 30 proc. sie­kian­ti nuo­lai­da ir­gi ge­ro­kai at­pi­gins trau­ki­nių bi­lie­tus. Tar­kim, pi­giau­sias bi­lie­tas be nuo­lai­dos į Klai­pė­dą va­žiuo­jan­tiems „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­lių“ trau­ki­niais kai­nuo­ja 14,5 eu­ro, bran­giau­sias – 16 eu­ro, o pri­tai­kius nuo­lai­dą kai­na nu­kris ati­tin­ka­mai iki 10,15 eu­ro ir 11,20 eu­ro. Po­pu­lia­riau­sia­me marš­ru­te Vil­nius-Kau­nas nuo da­bar­ti­nių 4,70 eu­ro (pi­giau­sias bi­lie­tas) iki 7 eu­rai (bran­giau­sias bi­lie­tas) ke­lio­nės kai­na su­ma­žės ati­tin­ka­mai iki 3,29 eu­ro ir 4,90 eu­ro.

Tai ne­daug ma­žiau nei va­žiuo­jant au­to­bu­sais. Vil­niaus to­li­mo­jo su­si­sie­ki­mo kom­pa­ni­jos „Toks“ in­ter­ne­to sve­tai­nė­je skel­bia­ma, kad nu­va­žiuo­ti iš sos­ti­nės į Klai­pė­dą pi­giau­siai kai­nuo­ja 12 eu­rų, bran­giau­siai – 20,3 eu­ro, į Kau­ną – ati­tin­ka­mai 5,45 eu­ro ir 7,2 eu­ro. Per­kan­tiems au­to­bu­sų bi­lie­tus in­ter­ne­tu tai­ko­ma 5 proc. nuo­lai­da.

Jau­čia­si skriaudžiami

Pa­grin­di­niai ge­le­žin­ke­li­nin­kų kon­ku­ren­tai ve­žant to­li­mais ir vi­du­ti­niais at­stu­mais yra au­to­bu­sai. Ta­čiau LŽ apk­laus­tų di­džiau­sių to­li­mo­jo su­si­sie­ki­mo kom­pa­ni­jų „Toks“ ir „Kau­tra“ at­sto­vai sa­kė jo­kių spe­cia­lių ak­ci­jų Vi­sų Šven­tų­jų die­ną ne­pla­nuo­jan­tys. „Di­de­lių nuo­lai­dų mes, to­li­mo­jo su­si­sie­ki­mo kom­pa­ni­jos, da­ry­ti ir ne­ga­li­me, nes ši rin­ka nė­ra vi­siš­kai lais­va“, – kal­bė­da­mas su LŽ pa­brė­žė Kau­no bend­ro­vės „Kau­tra“ mar­ke­tin­go di­rek­to­rius Gin­tau­tas Pa­ku­sas.

Pa­sak jo, to­li­mo­jo su­si­sie­ki­mo au­to­bu­sais kom­pa­ni­jos ga­li tik la­bai ne­daug nu­kryp­ti nuo ve­ži­mo ta­ri­fų, tai es­mi­nės įta­kos bi­lie­tų kai­noms ne­da­ro. „Tu­ri­me šiek tiek lais­vės da­ry­ti nuo­lai­das, bet tik la­bai ne­di­de­les. Yra Trans­por­to leng­va­tų įsta­ty­mas, nu­sta­tan­tis leng­va­tas au­to­bu­sais va­žiuo­jan­tiems ke­lei­viams. Jų są­ra­še yra ne­įga­lie­ji, mo­ki­niai ir t. t. Ži­no­ma, ga­li­me leng­va­tas tai­ky­ti ir ki­tiems ke­lei­viams, ir net la­bai di­de­les, bet ta­da nuo vi­sos par­duo­tų bi­lie­tų kai­nos pri­klau­san­čius mo­kes­čius tu­rės mo­kė­ti pa­ti kom­pa­ni­ja. To­kiu at­ve­ju leng­va­tos reikš­tų nuo­sto­lį“, – sa­kė LŽ pa­šne­ko­vas.

Par­yš­ki­no pranašumus

Ki­ta ver­tus, kaip sa­kė „Toks“ ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Arū­nas Ind­ra­šius, kiek­vie­na trans­por­to rū­šis tu­ri sa­vų pra­na­šu­mų, ku­rio­mis pa­trau­kia ke­lei­vius.

Pa­vyz­džiui, au­to­bu­sai ne­ga­li pri­lyg­ti iš Vil­niaus į Kau­ną va­žiuo­jan­tiems trau­ki­niams. Trau­ki­niai mies­tus ski­rian­tį at­stu­mą įvei­kia maž­daug per va­lan­dą, au­to­bu­sai – per pu­san­tros. Ta­čiau ge­le­žin­ke­lio bė­giai yra tie­sūs, jais va­žiuo­da­mi trau­ki­niai ne­tu­ri ga­li­my­bių už­suk­ti į kiek­vie­ną pa­ke­liui esan­tį mies­te­lį, o tuo­met ir iš­ryš­kė­ja au­to­bu­sų pra­na­šu­mas. Tar­kim, iš Vil­niaus į Klai­pė­dą kur­suo­jan­tys au­to­bu­sai pri­rei­kus ga­li nu­kak­ti ir į at­okiau nuo pa­grin­di­nių trans­por­to ar­te­ri­jų įsi­kū­ru­sią gy­ven­vie­tę – Ario­ga­lą ar Ra­sei­nius, o trau­ki­niams to­kios ga­li­my­bės nė­ra.

Pa­sak „Toks“ va­do­vo A. Ind­ra­šiaus, šis au­to­bu­sų pra­na­šu­mas la­bai svar­bus per Vi­sų Šven­tų­jų ir Vė­li­nių die­nas, kai lan­ko­mi ka­pai. Pa­pras­tai ka­pi­nės įreng­tos prie vi­sų gy­ven­vie­čių, bet re­tą jų ga­li­ma pa­siek­ti trau­ki­niais.

Kaip ti­ki­no LG Ke­lei­vių ve­ži­mo di­rek­ci­jos di­rek­to­rius D. Žeb­raus­kas, ga­li­ma pa­si­gir­ti trau­ki­nių pra­na­šu­mais, ku­rių ne­tu­ri kai ku­rios ki­tos trans­por­to prie­mo­nės. „Tai yra sau­giau­sia trans­por­to rū­šis ne tik Lie­tu­vo­je, bet ir pa­sau­ly­je. At­lik­tos ke­lei­vių apk­lau­sos ro­do, kad ke­lei­viai sau­giau­siai jau­čia­si ke­liau­da­mi trau­ki­niais, ta­čiau pri­ori­te­tą ski­ria ke­lio­nės kai­nai, lai­kui ir pa­to­giam tvar­ka­raš­čiui. Va­žiuo­da­mi trau­ki­niais žmo­nės pa­si­tar­nau­ja ir gam­tai, nes trau­ki­niai yra pa­ti ža­liau­sia trans­por­to prie­mo­nė“, – pa­žy­mė­jo LG at­sto­vas.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
kodel?  78.60.168.138 2015-10-29 18:38:42
Kodel motociklai pamirsti? Junk uz lango - vasara!
0 0  Netinkamas komentaras
Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė ra­gi­na ge­ne­ra­li­nį po­li­ci­jos ko­mi­sa­rą Li­ną Per­na­vą įver­tin­ti pir­muo­sius po­li­ci­jos pert­var­kos re­zul­ta­tus ir tęs­ti ją tik įsi­ti­ki­nus, kad tai pagerino po­li­ci­jos dar­bą [...]
Itin bran­giai vir­tu­vės įran­kius Lie­tu­vos ka­riuo­me­nei par­da­vu­si bend­ro­vė „No­ta Be­ne“ pri­pa­žįs­ta su­kly­du­si, kad ne­in­for­ma­vo ka­riuo­me­nės, jog „auk­si­nius šaukš­tus“ perpardavė iš Lie­tu­vos [...]
Po­pie­žiaus Pra­nciš­kaus Len­ki­jo­je per Ka­ta­li­kų Baž­ny­čios pa­sau­lio jau­ni­mo die­nų ren­gi­nius nau­do­ti au­to­mo­bi­liai pir­ma­die­nį bu­vo iš­sta­ty­ti auk­cio­ne, o už juos gau­tos lė­šos bus skir­tos Si­ri­jos [...]
Tur­ki­ja dėl įta­ria­mų ry­šių su ne­sėk­min­gu lie­pos 15-osios ban­dy­mu įvyk­dy­ti per­vers­mą at­lei­do 87 žval­gy­bos agen­tū­ros dar­buo­to­jus, an­tra­die­nį pranešė vals­ty­bi­nė ži­niask­lai­da.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Sce­nos erd­vės, de­ko­ra­ci­jų pro­jek­ta­vi­mas, es­ki­zų, brė­ži­nių kū­ri­mas ir rea­li­za­vi­mas, apš­vie­ti­mo par­in­ki­mas – 45-erių bri­tės Es Dev­lin kas­die­nis dar­bas. Sce­nog­ra­fę traukte įtrau­kė spal­vin­gas [...]
Šv. Je­ro­ni­mo pre­mi­ja už nuo­sek­lų, kryp­tin­gą dar­bą, ve­dan­tį lie­tu­vių skai­ty­to­jus į pra­ncū­zų ir fran­ko­fo­niš­ko­sios li­te­ra­tū­ros lo­by­ną ir su­bti­liai jį at­ve­rian­tį tur­tin­ga lietuvių kal­ba šie­met [...]
Klai­pė­dos jau­ni­mo tea­tras (KJT) pa­si­tin­ka penk­tą­jį sa­vo se­zo­ną. Kū­rė­jai nau­ją į star­tą žen­gia su pir­mo­jo mo­nos­pek­tak­lio prem­je­ra ir pla­nuo­ja at­ei­ties dar­bus. Iš­skir­ti­nį KJT re­per­tua­rą jau [...]
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Eu­ro­po­je stip­ri­nant Šiau­rės ir Bal­ti­jos jū­rų pre­ky­bos tink­lą bei gau­siu fi­nan­sa­vi­mu ma­ži­nant uos­tų inf­ras­truk­tū­ros skir­tu­mus, kon­ku­ren­cin­gu­mui vis di­des­nį po­vei­kį da­ro geopolitinė įta­ka ir [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
Ku­lau­tu­vos pa­grin­di­nė mo­kyk­la kar­tu su Ku­lau­tu­vos jau­ni­mo cen­tru bai­gė įgy­ven­din­ti pro­jek­tą, ku­ris įga­li­no at­nau­jin­ti da­lį mo­kyk­los pa­tal­pų ir jo­se įkur­ti vai­kų die­nos cen­trą su at­vi­ra erd­ve [...]
Jau be­veik mė­nuo, kai Tau­ra­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos val­di­nin­kai ka­va iš me­ri­jos pa­sta­te sto­vin­čio apa­ra­to ga­li mė­gau­tis kiek šir­dis gei­džia, nes už ją mokėti ne­rei­kia. Iš­lai­dos [...]
Ki­tą mė­ne­sį Lie­tu­vos krep­ši­nio fe­de­ra­ci­jos (LKF) va­do­vai ofi­cia­liai pa­dė­kos Jo­nui Kaz­laus­kui už dar­bą na­cio­na­li­nė­je vyrų krep­ši­nio rink­ti­nė­je.
Šio­mis die­no­mis val­džios dė­me­sys nu­kreip­tas į ša­lies par­olim­pie­čius, Rio de Ža­nei­ro žai­dy­nė­se iš­ko­vo­ju­sius me­da­lius. Pir­ma­die­nį juos ir tre­ne­rius ap­do­va­no­jo ša­lies prezidentė Da­lia Gry­baus­kai­tė, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Kos­mi­nis te­les­ko­pas „Hubb­le“ pa­ste­bė­jo iki 200 km aukš­čio van­dens čiurkš­les, trykš­tan­čias vie­na­me apledėjusiame Ju­pi­te­rio pa­ly­do­ve.
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
De­vy­ni iš 10 žmo­nių vi­sa­me pa­sau­ly­je kvė­puo­ja pra­stos ko­ky­bės oru, an­tra­die­nį pa­skel­bė Pa­sau­li­nė svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­ja (PSO) ir par­agi­no im­tis dra­ma­tiš­kų veiks­mų prieš tar­šą, nu­le­mian­čią [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja par­agi­no pa­sku­bė­ti dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to vandens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam [...]
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Ja­po­ni­jos su­perg­rei­ta­sis trau­ki­nys pir­ma­die­nį bu­vo pri­vers­tas įvyk­dy­ti ava­ri­nį su­sto­ji­mą, nes ja­me tarp krės­lų bu­vo ap­tik­ta be­si­ran­gan­ti gy­va­tė, pranešė vie­ti­nė ži­niask­lai­da.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami