Pereiti techninę apžiūrą – vis sunkiau

Vidmantas UŽUSIENIS v.uzusienis@lzinios.lt 2016-02-10 06:00
Vidmantas UŽUSIENIS
v.uzusienis@lzinios.lt
2016-02-10 06:00
Pernai privalomąją techninę apžiūrą perėjo beveik 80 proc. motociklų ir mopedų. LŽ archyvo nuotraukos
2015 me­tais ma­žė­jo skai­čius be­veik vi­sų trans­por­to prie­mo­nių, pri­va­lo­mą­ją tech­ni­nę ap­žiū­rą (TA) pe­rė­ju­sių iš pir­mo kar­to. Iš­im­tį su­da­rė tik­tai mo­to­cik­lai ir leng­vo­sios ko­mer­ci­nės trans­por­to prie­mo­nės.

Tai ro­do pra­ėju­sių me­tų Lie­tu­vos tech­ni­nės ap­žiū­ros įmo­nių aso­cia­ci­jos „Tran­seks­ta“ duo­me­nys. Tie­sa, per­nykš­tė sta­tis­ti­ka yra ly­gi­na­ma su 2013-ųjų, nes 2014 me­tų duo­me­nys, grei­čiau­siai dėl tais me­tais vy­ku­sio ma­si­nio trans­por­to prie­mo­nių iš­re­gis­tra­vi­mo, ne­bu­vo skel­bia­mi. Ta­čiau 2012-ai­siais ir anks­čiau iš pir­mo kar­to TA pe­rė­ju­sių ma­ši­nų skai­čius bu­vo di­des­nis, o jis ma­žė­jo nuo 2013 me­tų ko­vo 1 die­nos, įsi­tei­sė­jus griež­tes­niems Tech­ni­nių mo­to­ri­nių trans­por­to prie­mo­nių ir jų prie­ka­bų tech­ni­niams rei­ka­la­vi­mams. „Lie­tu­vos ži­nių“ duo­me­ni­mis, pa­vyz­džiui, 2011 me­tais TA iš pir­mo kar­to pe­rė­jo 52,6 proc. leng­vų­jų (M 1 kla­sės) au­to­mo­bi­lių, o 2013 me­tais – 51,14 pro­cen­to. 2015 me­tų re­zul­ta­tas (50,93 proc.) vai­ruo­to­jus tu­rė­tų nu­teik­ti dar pe­si­mis­tiš­kiau.

Gintautas Šlėderis: "Lietuvos transporto priemonių parkas ir toliau po truputį sensta, tai rodo ir statistika."

Var­go su­nkve­ži­mių vairuotojai

Per­nai pa­tys pa­vyz­din­giau­si bu­vo L kla­sės trans­por­to prie­mo­nių, prie ku­rių pri­ski­ria­mi mo­pe­dai, mo­to­cik­lai ir ki­tos ma­žiau nei ke­tu­ris ra­tus tu­rin­čios ma­ši­nos, vai­ruo­to­jai. 2013 me­tais at­lik­ti pa­kar­to­ti­nės TA bu­vo pri­vers­ti grįž­ti į tech­ni­nės ap­žiū­ros cen­trus (TAC) 28,52 proc. L kla­sės trans­por­to prie­mo­nių vai­ruo­to­jų (ati­tin­ka­mai iš pir­mo kar­to TA pe­rė­jo 71,48 proc. šios ka­te­go­ri­jos ma­ši­nų), per­nai to­kių li­ko 21,67 proc. (vie­no kar­to už­te­ko at­lik­ti 77,33 proc. trans­por­to prie­mo­nių).

Men­ką (0,03 proc.) pa­žan­gą pa­da­rė ir leng­vų­jų, ma­žiau kaip 3,5 t sve­rian­čių ko­mer­ci­nių trans­por­to prie­mo­nių (N1 kla­sės) vai­ruo­to­jai – 2013 me­tais iš pir­mo kar­to pe­rei­ti TA su­ge­bė­jo 5,46 proc. jų, per­nai – 5,49 pro­cen­to.

Dau­giau kar­tų nei ki­tų trans­por­to prie­mo­nių vai­ruo­to­jai TA cen­trus bu­vo pri­vers­ti ap­lan­ky­ti 3,5 t ir dau­giau sve­rian­tys (N2 ir N3 kla­sės) su­nkve­ži­miai. 2013 me­tais iš pir­mo ban­dy­mo TA bar­je­rą įvei­kė 60,99 proc. jų, o per­nai – jau tik 57,12 pro­cen­to.

2015 me­tų ro­dik­liai bu­vo blo­ges­ni nei prieš tre­jus me­tus ir vi­sų ki­tų trans­por­to prie­mo­nių ka­te­go­ri­jų – leng­vų­jų (M1 kla­sės) au­to­mo­bi­lių, au­to­bu­sų, prie­ka­bų. Pa­vyz­džiui, 2013-ai­siais iš pir­mo sy­kio TA pe­rė­jo 51,14 proc. M1 kla­sės ma­ši­nų, o per­nai – 50,93 pro­cen­to.

„Tran­seks­tos“ di­rek­to­rius Gin­tau­tas Šlė­de­ris „Lie­tu­vos ži­nioms“ sa­kė, kad Lie­tu­vos trans­por­to prie­mo­nių par­kas ir to­liau po tru­pu­tį sens­ta, tai ro­do ir sta­tis­ti­ka – se­nes­niems au­to­mo­bi­liams iš pir­mo kar­to įveik­ti TA ap­žiū­ros bar­je­rą yra daug su­nkiau nei apy­nau­jiems.

Be TA – apie 2–3 procentai

Vals­ty­bi­nės įmo­nės „Re­gi­tra“ duo­me­ni­mis, 2016 me­tų sau­sio 1 die­ną Lie­tu­vo­je bu­vo įre­gis­truo­ta 1 549 158 trans­por­to prie­mo­nės. Iš jų 1 257 473 su­da­rė leng­vie­ji (M 1 kla­sės) au­to­mo­bi­liai. Me­tų pra­džio­je 1 208 694 iš jų bu­vo pe­rė­ję TA. Be ap­žiū­ros bu­vo li­ku­sios 48 979 leng­vo­sios ma­ši­nos (apie 2,5 proc.).

2015 me­tų sau­sio 1-osios duo­me­nys bu­vo kiek kuk­les­ni. Iš 1 488 899 Ke­lių trans­por­to prie­mo­nių re­gis­tre re­gis­truo­tų ma­ši­nų 1 212 886 bu­vo leng­vo­sios. Iš jų pra­ėju­sių me­tų pra­džio­je TA ne­tu­rė­jo 41 064 leng­vie­ji (M 1 kla­sės) au­to­mo­bi­liai.

Šiais me­tais iš pe­rė­ju­sių­jų TA dau­giau­sia bu­vo „Volks­wa­gen“ (223 895). „Au­di“ (162 184) ir „O­pel“ (127 345) leng­vų­jų au­to­mo­bi­lių. Dau­giau­sia TA tu­rin­čių M1 kla­sės ma­ši­nų re­gis­truo­ta Vil­niu­je (240 472) ir Kau­ne (124 684).

Po­pu­lia­riau­sių 2016 me­tų sau­sio 1 die­ną tu­rė­ju­sių TA leng­vų­jų au­to­mo­bi­lių dešimtukas

VietaMarkėSkai­čius (vnt.)
1.„Volkswagen“223 895
2.„Audi“162 184
3.„Opel“127 345
4.„Toyota“85 866
5.„Ford“62 621
6.„Renault“66 938
7.BMW59 451
8.„Peugeot“42 811
9.„Mer­ce­des-Benz“41 798
10.„Nissan“36 722.

Šal­ti­nis: „Transeksta“

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
Pajamos  78.60.168.138 2016-02-11 07:15:21
Us kiekviena atvaziavima I TAC pajamos auga, ko nesupratot?
3 1  Netinkamas komentaras
Autobusas,  78.58.89.171 2016-02-10 14:39:36
kaip man būti jei ,kad būčiau tinkamas dirbti linijoje TA praeinu po 5 ar 6 karto kaip jums keleiviai atrodo,kad gal jau laikas mane nurašyti,nes už jūsų saugumą aš negarantuoju.
3 1  Netinkamas komentaras
atvažiavus su tavrkingu automobiliu  82.135.139.97 2016-02-10 14:14:18
problemų tikrai nebuvo.
6 2  Netinkamas komentaras
Sei­mo na­riai siū­lo grą­žin­ti vals­ty­bės ap­do­va­no­ji­mo sta­tu­są ke­tu­riems ži­ny­bi­niams ap­do­va­no­ji­mams – Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės kū­rė­jų sa­va­no­rių me­da­liui, Šau­lių žvaigž­dei, Šau­lių žvaigž­dės [...]
Že­mės ūkio mi­nis­trė „dar­bie­tė“ Vir­gi­ni­ja Bal­trai­tie­nė ir kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras so­cial­de­mo­kra­tas Juo­zas Ole­kas ga­lės ra­miai baig­ti sa­vo ka­den­ci­ją. Opozicijos par­eikš­tos in­ter­pe­lia­ci­jos [...]
Šve­di­jo­je nuo 2018 me­tų bus grą­žin­ta vi­suo­ti­nė ka­ro prie­vo­lė, pra­ne­šė gy­ny­bos ministras Pe­te­ris Hultq­vis­tas.
Va­kar bū­da­mas 93 me­tų mi­rė Shi­mo­nas Pe­re­sas. Per sa­vo po­li­ti­nę kar­je­rą jis du kar­tus ėjo prem­je­ro par­ei­gas, bu­vo lai­ko­mas Iz­rae­lio bran­duo­li­nės prog­ra­mos ar­chi­tek­tu, bet vė­liau, at­si­sa­kęs anks­tes­nių [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
16-asis Len­kų ki­no fes­ti­va­lis vyks spa­lio 6 – 16 die­no­mis pen­kiuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se – Vil­niu­je, Kau­ne, Klai­pė­do­je, Ma­žei­kiuo­se ir Šal­či­nin­kuo­se. Len­ki­jos ins­ti­tu­to direktorius Mar­ci­nas Lapc­zyns­kis, [...]
Ak­to­riui, re­ži­sie­riui, bar­dui Kos­tui Smo­ri­gi­nui pa­skir­ta pir­mo­jo laipsnio vals­ty­bi­nė pen­si­ja.
Nau­jau­sias re­ži­sie­riaus Ig­no Miš­ki­nio dar­bas – tai tre­čia­sis jo pil­no me­tro fil­mas, po sėk­min­gai pa­si­ro­džiu­sių „Di­rin­gas“ ir „Ar­ti­mos švie­sos“.
Klai­pė­dos dra­mos tea­tras kvie­čia į prem­je­rą vai­kus – spa­lio 8 – 9 d. 12 val. tea­tras ro­dys spek­tak­lį pa­gal vie­ną gar­siau­sių pa­sau­ly­je kla­si­ki­nės vai­kų li­te­ra­tū­ros kny­gą – Ken­net­ho Gra­ha­me­‘o [...]
Vers­las ra­gi­na­mas jau da­bar pra­dė­ti ruo­štis po po­ros me­tų griež­tė­sian­čiam as­mens duo­me­nų val­dy­mui ir sau­go­ji­mui. Mat nau­jų tai­syk­lių ne­si­lai­kan­čioms įmo­nėms grės bau­da iki 20 mln. eu­rų. [...]
Be­veik 2 tūkst. Lie­tu­vos pie­no ga­min­to­jų per ar­ti­miau­sius tris mė­ne­sius ke­ti­na su­ma­žin­ti ga­my­bą ir už tai ti­ki­si gau­ti 1,77 mln. eu­rų Eu­ro­pos Są­jun­gos par­amos lė­šų pa­gal liepą Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos [...]
Tau­ra­gės kraš­to mu­zie­jus pri­sta­to so­viet­me­čio pra­džią Lie­tu­vo­je pri­me­nan­čią NKVD būs­ti­nę su au­ten­tiš­ko­mis su­lai­ky­mo, tar­dy­mo ka­me­ro­mis ir kar­ce­riu. Mu­zie­jaus lan­ky­to­jams bus su­tei­kia­ma pro­ga [...]
Baig­tas svar­bus Ve­liuo­nos Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ėmi­mo į dan­gų baž­ny­čios (Jur­bar­ko raj.) tvar­ky­bos dar­bų eta­pas. Jo me­tu res­tau­ruo­ti Vy­tau­ti­ne va­di­na­mos baž­ny­čios pa­ma­tai ir fa­sa­dai. Šie­met [...]
Lie­tu­vos fut­bo­lo fe­de­ra­ci­jo­je (LFF) rink­ti­nių di­rek­to­riu­mi dir­bęs Ro­ber­tas Taut­kus ėmė­si nau­jos veik­los. Jo ini­cia­ty­va įkur­ta Lie­tu­vos fut­bo­lo žai­dė­jų są­jun­ga (LFŽS), kuri rū­pi­na­si pro­fe­sio­na­lių [...]
Lie­tu­vos vy­rų te­ni­so rink­ti­nė, Da­vi­so tau­rės se­zo­ną bai­gu­si pra­lai­mė­ji­mu Bos­ni­jai ir Her­ce­go­vi­nai, sa­vų žiū­ro­vų aki­vaiz­do­je vėl žais ne­grei­tai.
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
Ty­ri­mų duo­me­ni­mis, be gim­to­sios kal­bos di­džio­ji dau­gu­ma lie­tu­vių mo­ka bent vie­ną už­sie­nio – pa­gal šią sta­tis­ti­ką esa­me vie­na iš pir­mau­jan­čių ša­lių Eu­ro­po­je. Vis dėl­to šiais lai­kais vie­nos [...]
Vie­nos di­džiau­sių Lie­tu­vos la­ze­ri­nių pro­duk­tų ir spren­di­mų tie­kė­jų „Al­tech­na R&D“ su­kur­ta itin plo­nų pjū­vių tech­no­lo­gi­ja šie­met pri­pa­žin­ta ge­riau­siu vers­lo ir moks­lo bend­ra­dar­bia­vi­mo [...]
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Sti­lin­gi me­di­niai lip­du­kai jū­sų kom­piu­te­riui? Tam­so­je švie­čian­tis bu­me­ran­gas? O gal­būt prie sta­lo prie sta­lo tvir­ti­na­ma ap­lin­kai draugiška šiukš­lių dė­žė? 
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
Aji Cha­ra­pi­ta rū­šies ai­trio­ji pa­pri­ka yra maž­daug žir­nio dy­džio. Kaip skel­bia­ma, ki­log­ra­mas šių prie­sko­nių ga­li kainuoti tūks­tan­čius eu­rų.
Kamb­ri­jos gra­fys­tė­je (Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja) avis au­gi­nan­tis Pi­pas Simp­so­nas kū­ry­biš­kai ėmė ko­vo­ti su va­gi­mis. Jis pa­si­tel­kė į pa­gal­bą ryškiai oran­ži­nius da­žus.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami