Pernai geležinkelininkai uždirbo 20 milijonų

Vidmantas UŽUSIENIS v.uzusienis@lzinios.lt 2015-02-17 18:39
Vidmantas UŽUSIENIS
v.uzusienis@lzinios.lt
2015-02-17 18:39
Pernai "Lietuvos geležinkeliai" vežė 49 mln. tonų krovinių. Romo Jurgaičio (LŽ) nuotraukos
Bend­ro­vė „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­liai“ (LG) nu­ste­bi­no ge­res­niais nei ti­kė­ta­si 2014-ųjų veik­los re­zul­ta­tais, nors geo­po­li­ti­nė si­tua­ci­ja kro­vi­nių ve­ži­mo vers­lui bu­vo la­bai ne­pa­lan­ki. Bu­vo gau­ta ne tik dau­giau pa­ja­mų, bet ir už­dirb­ta mi­li­jo­nai pel­no.

LG pra­ne­šė per­nai tu­rė­ju­si 473 mln. eu­rų apy­var­tą, ar­ba 1,2 proc. dau­giau nei 2013-ai­siais (467,5 mln. eu­rų). 2014 m. bend­ro­vė per­ve­žė ir 0,2 proc. dau­giau kro­vi­nių (49 mln. to­nų), pa­ly­gin­ti su už­per­nai me­tais, ka­da kro­vi­nių apy­var­ta sie­kė 48,02 mln. to­nų. Per­nai ge­le­žin­ke­li­nin­kų už­dirb­tas pel­nas sie­kė 20 mln. eu­rų. Už­per­nai jo gau­ta 28,6 proc. dau­giau – 28 mln. eu­rų.

Pel­ną ma­ži­no gin­čai su „Orlen“

Blo­ges­nį re­zul­ta­tą lė­mė ne tik pra­si­dė­jęs eko­no­mi­nis ka­ras tarp Va­ka­rų ir Ru­si­jos, bet ir nie­kaip ne­si­bai­gian­tis by­li­nė­ji­ma­sis su len­kų val­do­ma Ma­žei­kių naf­tos per­dir­bi­mo ga­myk­la „Or­len Lie­tu­va“.

LG di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas Al­ber­tas Ši­mė­nas pa­žy­mė­jo, kad šie­met bend­ro­vė ga­lė­jo gau­ti ir maž­daug tiek pat pel­no, kiek jo už­dir­bo 2013 me­tais. Bet su­truk­dė atidėjiniai teis­mams, ku­rie sie­kė maž­daug 20 mln. li­tų (be­veik 6 mln. eu­rų). „Pel­nas ma­žes­nis. Mū­sų pel­ną su­ma­ži­no tai, kad mes by­li­nė­ja­mės su „Or­len“. Iš­au­go po­ra mi­li­jo­nų ir pa­lū­ka­nų mo­kė­ji­mas“, – pa­žy­mė­jo A. Ši­mė­nas.

Vis dėl­to LG ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Sta­sys Dai­lyd­ka džiau­gė­si, jog „ne­pai­sant su­dė­tin­gos si­tua­ci­jos ap­lin­ki­nė­se vals­ty­bė­se“, bend­ro­vė su­ge­bė­jo iš­lai­ky­ti sta­bi­lų kro­vi­nių srau­tą. „Mes pra­ra­do­me naf­tos pro­duk­tus, kas yra bran­gūs kro­vi­niai. Kom­pen­sa­vo­me pi­giais kro­vi­niais. Prie ne­igia­mos eko­no­mi­nės si­tua­ci­jos pri­si­dė­jo ir tai, kad „Klai­pė­dos naf­ta“ dėl su­tar­čių su Ru­si­jos bend­ro­ve „Li­tas­co“ sa­ve ap­ri­bo­jo ir ne­ga­li pri­im­ti bal­ta­ru­siš­kų naf­tos kro­vi­nių. Jie nu­ke­lia­vo į Ukrai­ną, o da­bar ir į Lat­vi­ją“, – ap­gai­les­ta­vo S. Dai­lyd­ka.

LG va­do­vas tei­gė, kad bai­gė­si tie lai­kai, kai prie ge­le­žin­ke­li­nin­kų bend­ro­vės eks­pe­di­ja­vi­mo sky­riaus du­rų ri­kia­vo­si ei­lės kro­vi­nius vež­ti trau­ki­niais no­rin­čių klien­tų. „Da­bar už­sa­ko­vų ieš­ko­me pa­tys. Ne­tgi pats va­žiuo­ju į Bal­ta­ru­si­ją, agi­tuo­ju po­ten­cia­lius už­sa­ko­vus. Iš de­šim­ties ap­lan­ky­tų po­ten­cia­lių klien­tų, žiū­rėk, vie­nas ir pa­si­ra­šo su mu­mis su­tar­tį“, - šyp­so­da­ma­sis kal­bė­jo S. Dai­lyd­ka.

Stasys Dailydka: "Prie neigiamos ekonominės situacijos prisidėjo ir tai, kad „Klaipėdos nafta“ dėl sutarčių su Rusijos bendrove „Litasco“ save apribojo ir negali priimti baltarusiškų naftos krovinių".

Ir jau rim­tai pri­dū­rė, kad už­sa­ko­vai vi­sa­me re­gio­ne ve­žė­jus bei lo­gis­tus iš Lie­tu­vos ver­ti­na už pa­ti­ki­mu­mą, kon­ku­ren­cin­gus ta­ri­fus ir pa­ly­gin­ti ge­rą inf­ras­truk­tū­rą. „Ir tai ga­lio­ja vi­sai mū­sų ša­lį ker­tan­čiai lo­gis­ti­nei gran­di­nei – nuo „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­lių“ iki Klai­pė­dos vals­ty­bi­nio jū­rų uos­to“, - pa­žy­mė­jo LG ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius.

Pa­gal mo­kes­čius - an­tri Lietuvoje

S. Dai­lyd­ka tei­gė, kad pra­ėju­siais me­tais LG įgy­ven­di­no in­ves­ti­ci­nių pro­jek­tų už re­kor­di­nę 400 mln. eu­rų su­mą. Šie­met pla­nuo­ja­mos 323 mln. eu­rų dy­džio in­ves­ti­ci­jos. 2015-ųjų va­sa­ros pa­bai­go­je ža­da­ma pa­baig­ti ir svar­biau­sią pa­sta­rų­jų me­tų Lie­tu­vos in­ves­ti­ci­nį pro­jek­tą – eu­ro­pi­nės vė­žės ge­le­žin­ke­lio "Rail Bal­ti­ca" at­kar­pos nuo Lie­tu­vos ir Len­ki­jos sie­nos iki Kau­no sta­ty­bą.

LG va­do­vas at­krei­pė dė­me­sį, kad nau­jų pro­jek­tų įgy­ven­di­ni­mas ga­lė­tų pra­si­dė­ti anks­čiau, ta­čiau kai ku­rie pro­ce­sai vis dėl­to strin­ga. "Ne­ga­li­me pra­dė­ti pir­ki­mo pro­ce­dū­rų, kol nė­ra pa­skir­tos Eu­ro­pos Są­jun­gos lė­šos", – tei­gė S. Dai­lyd­ka. Grei­čiau­siai jis pir­miau­sia čia tu­rė­jo ome­ny­je „Rail Bal­ti­ca 2“ pro­jek­tą, ku­riam grei­tu lai­ku pla­nuo­ja­ma kur­ti tech­ni­nius pro­jek­tus.

A. Ši­mė­nas sa­kė, kad „ver­ti­nant įmo­nės re­zul­ta­tus svar­bu ne tik įmo­nės gau­tos pa­ja­mos ir pel­nas bei vals­ty­bei mo­ka­mi di­vi­den­dai“. Pa­sak LG di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jo, per­nai LG į vals­ty­bės biu­dže­tą su­mo­kė­jo 3 mln. eu­rų di­vi­den­tų. Ta­čiau per mo­kes­čius biu­dže­tui, „Sod­rai“, sa­vi­val­dy­bėms vals­ty­bės ki­še­nė ge­le­žin­ke­li­nin­kų pi­ni­gais bu­vo pa­pil­dy­ta net 209 mln. eu­rų. LŽ duo­me­ni­mis, šis re­zul­ta­tas 2014-ai­siais ga­li bū­ti an­tras vi­so­je ša­ly­je.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Du Lie­tu­vos Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­gų bū­riai šį sa­vait­ga­lį da­ly­vau­ja Lat­vi­jo­je vyks­tan­čio­se lau­ko tak­ti­nė­se pra­ty­bo­se, pra­ne­šė Krašto ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja.
At­sis­vei­kin­ti su žmo­gu­mi be pyk­čio ir Lie­tu­vos švie­suo­liu va­din­tu pro­fe­so­riu­mi mi­nios žmo­nių į VDU Di­džią­ją au­lą plūdo dvi die­nas.
Pra­ncū­zi­jos pre­zi­den­tas Fran­cois Hol­lan­de'as iš­reiš­kė vil­tį, kad par­ei­gū­nams ar­ti­miau­sias ke­le­tą sa­vai­čių pa­vyks per­kel­ti iki 9 tūkst. mig­ran­tų iš skur­džios sto­vyk­los Ka­lė į pri­ėmi­mo cen­trus [...]
Es­ti­jos rin­ki­kų ko­le­gi­jai šeš­ta­die­nį per an­trą­jį bal­sa­vi­mą ne­pa­vy­ko iš­rink­ti pre­zi­den­to Too­mo Hend­ri­ko Il­ve­so įpė­di­nio, nes nei vie­nas kan­di­da­tas ne­su­rin­ko pa­pras­tos balsų dau­gu­mos, to­dėl [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Vos prieš ke­le­tą sa­vai­čių iš di­džiau­sio pa­sau­ly­je me­nų fes­ti­va­lio Ško­ti­jos sos­ti­nė­je Edin­bur­ge su spe­cia­liuo­ju pri­zu grį­žęs AAT | Ar­tū­ro Arei­mos tea­tras nau­ją tea­tro sezoną pra­de­da prem­je­ra [...]
Kiek­vie­na mums su­teik­ta aki­mir­ka yra ne­įkai­no­ja­ma. Vie­nos iš­nyks­ta vos blyks­te­lė­ju­sios, o ki­tos, re­gis, tę­sia­si am­ži­ny­bę. Ta­čiau kiek­vie­no­je sly­pi ne­iš­ma­tuo­ja­mos ga­li­my­bės: vos per aki­mir­ką [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Sos­ti­nės ta­ry­bai ne­pri­ta­rus Vil­niaus kli­ni­ki­nės li­go­ni­nės reor­ga­ni­za­ci­jai, jos fi­lia­le An­ta­kal­nio li­go­ni­nė­je vis­tiek tu­rė­tų įsi­kur­ti Ge­ria­tri­jos cen­tras,  skir­tas su senėjimo pro­ce­sais su­si­ju­sioms [...]
Ru­si­jos am­ba­sa­do­rius Alek­sand­ras Udal­co­vas ne­įti­ki­no Šiau­lių va­do­vy­bės, kad cen­tri­nė­je mies­to aikš­tė­je rei­kė­tų pa­lik­ti sovietmečiu sta­ty­tą pa­mink­lą.
Ne­leng­vą per­ga­lę „Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te iš­ko­vo­jo „Žal­gi­rio“ krep­ši­nin­kai. Kau­nie­čiai na­muo­se 90:70 palaužė „Ju­ven­tus“ eki­pą.
Šeš­ta­die­nį Klai­pė­do­je ir Šiau­liuo­se star­ta­vo nau­ja­sis 2017m.Lie­tu­vos mo­te­rų rankinio ly­gos var­žy­bos.
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) par­ei­gū­nai, iš­ana­li­za­vę tei­sės ak­tus, reg­la­men­tuo­jan­čius pri­ėmi­mą į Lie­tu­vos di­džių­jų mies­tų mo­kyk­las, pa­da­rė iš­va­das, jog būtina to­bu­lin­ti tei­sės [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Bang­la­de­šo zoo­lo­gi­jos so­do pri­žiū­rė­to­jai tre­čia­die­nį su­ren­gė dviem liū­tams iš­kil­min­gas „ves­tu­ves“, ku­rio­se bu­vo ba­lio­nų ir net šir­dies pavidalo mė­sos py­ra­gas.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
An­tra­die­nį, rug­sė­jo 27-ąją, Vil­nius švęs Pa­sau­li­nę tu­riz­mo die­ną, to­dėl rug­sė­jo 24–25 ir 27 die­no­mis bus pa­siū­ly­ta net 20 eks­kur­si­jų ne­mo­ka­mai.
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Dau­ge­lis so­do ir dar­žo dar­bų jau at­lik­ta, ta­čiau ti­krai dar ne vi­si. No­rint sėk­min­gai už­baig­ti šį se­zo­ną ir pa­si­džiaug­ti der­liu­mi, rei­kia spė­ti lai­ku nu­im­ti li­ku­sias daržoves bei par­uoš­ti [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Ru­duo dar tik pra­si­dė­jo, ta­čiau per­ša­li­mo li­gos jau ima plis­ti. Per­mai­nin­gi orai ir ne­pa­kan­ka­mas rū­pi­ni­ma­sis sa­vo bei šei­mos na­rių svei­ka­ta daž­nai le­mia vie­ną ne­ma­lo­niau­sių ir su­nkiau­siai prog­no­zuo­ja­mų [...]
Bū­ti­ny­bė kas­dien kel­tis ir dirb­ti nuo de­vin­tos va­lan­dos yra la­biau­siai pa­pli­tu­si kan­ki­ni­mo for­ma šiuo­lai­ki­nė­je vi­suo­me­nė­je, tei­gia­ma Oks­for­do uni­ver­si­te­to pro­fe­so­riaus Pa­ulo Kelley at­lik­to ty­ri­mo [...]
„Šno­be­lio“ pre­mi­jos įteik­tos moks­li­nin­kams, ku­rie ty­ri­nė­jo me­la­gius, žiur­kėms už­mo­vė kel­nes ar­ba gyveno kaip žvė­rys.
Komentarai
Dienos klausimas
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami