Pernai pasaulį pribloškė gamintojai iš Suomijos

Vidmantas UŽUSIENIS v.uzusienis@lzinios.lt 2015-04-08 06:00
Vidmantas UŽUSIENIS
v.uzusienis@lzinios.lt
2015-04-08 06:00
Baltijos pajūryje įsikūrusiame Suomijos Ūsikaupunkio mieste pernai buvo surinkta 45 tūkst. A klasės "Mercedes-Benz".   LŽ archyvo nuotrauka
Pa­sau­lio au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jų aso­cia­ci­jos (OI­CA) duo­me­ni­mis, 2014-ai­siais pla­ne­to­je bu­vo pa­ga­min­ta 89 747 430 nau­jų leng­vų­jų au­to­mo­bi­lių, ar­ba 2,6 proc. dau­giau ne­gu už­per­nai (87 507 027). Įdo­mu, kad la­biau­siai, net 484 proc., nau­jų ma­ši­nų ga­my­ba pa­di­dė­jo Suo­mi­jo­je.

2014-ai­siais, kaip skel­bia OI­CA, dau­giau­sia nau­jų leng­vų­jų au­to­mo­bi­lių (47 322 100) nuo kon­ve­je­rių nu­rie­dė­jo Azi­jos ir Okea­ni­jos vals­ty­bė­se. Per­nai čia, pa­ly­gin­ti su 2013 me­tais, bu­vo fik­suo­tas 3,4 proc. ga­my­bos au­gi­mas (už­per­nai Azi­jos ir Okea­ni­jos ga­myk­los pa­ga­mi­no 45 816 600 ma­ši­nų). Ta­čiau la­biau­siai nau­jų au­to­mo­bi­lių ga­my­ba, pa­ly­gin­ti su 2013-ai­siais, šok­te­lė­jo Af­ri­ko­je (+11,3 proc.). Tie­sa, per 2014-uo­sius juo­da­ja­me že­my­ne nuo kon­ve­je­rių nu­rie­dė­jo vos 706 348 ma­ši­nos – dau­giau jų su­rin­ko net Slo­va­ki­ja (993 tūkst.).

Ru­si­jos drau­gai - duobėje

OI­CA skel­bia, kad per­nai di­džiau­si ne­vy­kė­liai bu­vo Pie­tų Ame­ri­kos nau­jų au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jai. Iš vi­so šia­me že­my­ne bu­vo su­rink­tos 3 864 628 leng­vo­sios trans­por­to prie­mo­nės, ar­ba net 16,5 proc. ma­žiau ne­gu 2013-ai­siais (4 630 172). La­biau­siai ne­si­se­kė kraš­tu­ti­nių rau­do­nų­jų val­do­mai Ve­ne­sue­lai (šio­je ša­ly­je nuo kon­ve­je­rių nu­rie­dė­jo tik 19 759 leng­vie­ji au­to­mo­bi­liai). Čia nau­jų ma­ši­nų ga­my­ba su­si­trau­kė la­biau­siai pa­sau­ly­je – 72,5 pro­cen­to. Nie­kam ne pa­slap­tis, kad ši dik­ta­to­riš­ka Pie­tų Ame­ri­kos vals­ty­bė yra vie­na di­džiau­sių vis la­biau į dik­ta­tū­ros pel­kę bren­dan­čios Ru­si­jos drau­gių.

Su­ta­pi­mas ar ne, ta­čiau nau­jų leng­vų­jų au­to­mo­bi­lių ga­my­ba ma­žė­jo ir ki­to­se šio že­my­no vals­ty­bė­se, ku­rios šlie­ja­si prie ru­sų. Bra­zi­li­jo­je 2013 me­tais bu­vo pa­ga­min­ta 3 146 118 ma­ši­nų, per­nai ši ša­lis jau skai­čia­vo 15,3 proc., o Ar­gen­ti­na – 22 proc. nuo­smu­kį.

Kaip nu­ro­do­ma OI­CA at­as­kai­to­je, po Azi­jos ir Okea­ni­jos 2014 me­tais dau­giau­sia nau­jų leng­vų­jų au­to­mo­bi­lių su­rink­ta Šiau­rės Ame­ri­ko­je (21 284 523, ar­ba 0,7 proc. dau­giau nei 2013-ai­siais). Tre­čią­ją vie­tą užė­mė Eu­ro­pos Są­jun­ga (16 976 883, +4,5 proc.). Nau­jų au­to­mo­bi­lių ga­my­bos re­zul­ta­tus Azer­bai­dža­ne, Bal­ta­ru­si­jo­je, Ka­zachs­ta­ne, Ukrai­no­je, Uz­be­kis­ta­ne, Ser­bi­jo­je, Tur­ki­jo­je ir Ru­si­jo­je OI­CA skai­čiuo­ja at­ski­rai nuo ES. Šio­se vals­ty­bė­se pra­ėju­siais me­tais nuo kon­ve­je­rių nu­rie­dė­jo 2 235 131 nau­jas au­to­mo­bi­lis, ar­ba net 12,6 proc. ma­žiau ne­gu 2013-ai­siais. Per­nai dau­giau­sia ma­ši­nų šia­me re­gio­ne pa­ga­mi­no ru­sai (1 886 646), ta­čiau skai­čiuo­jant vie­ne­tais ga­my­ba Ru­si­jo­je la­biau­siai ir kri­to. 2014-ai­siais čia nuo kon­ve­je­rių nu­rie­dė­jo 297 620 au­to­mo­bi­lių ma­žiau nei už­per­nai (ta­da ru­sai su­rin­ko 2 184 266 nau­jas ma­ši­nas).

Re­gio­ną iš duo­bės trau­kė tik Tur­ki­jos nau­jų trans­por­to prie­mo­nių ga­my­bos re­zul­ta­tai. Šio­je vals­ty­bė­je 2014 me­tais bu­vo pa­ga­min­ti 1 125 534 leng­vie­ji au­to­mo­bi­liai, ar­ba 4 proc. dau­giau ne­gu už­per­nai (1 125 534).

Suo­mi­jos fenomenas

Iš vals­ty­bių per­nai dau­giau­sia leng­vų­jų au­to­mo­bi­lių, OI­CA duo­me­ni­mis, pa­ga­mi­no Ki­ni­ja – 23 722 890, ar­ba 7,3 proc. dau­giau nei 2013-ai­siais (22 116 825). Be to, tai – 4,4 proc. dau­giau ne­gu per­nai jų nu­pir­ko pa­tys ki­nai (19 700 569).

An­tro­jo­je vie­to­je tarp di­džiau­sių ga­min­to­jų per­nai bu­vo Ja­po­ni­ja (9 774 558, +1,5 proc.), tre­čio­jo­je – Jung­ti­nės Ame­ri­kos Vals­ti­jos (11 660 699, +5,4 proc.), ket­vir­to­jo­je – Vo­kie­ti­ja (5 907 548, +3,3 proc.), penk­to­jo­je – Pie­tų Ko­rė­ja (4 524 932, +0,1 proc.).

2014-ai­siais di­džiau­sią, net 484,6 proc., au­gi­mą leng­vų­jų au­to­mo­bi­lių ga­my­bos sri­ty­je fik­sa­vo Suo­mi­ja. Šis fak­tas - nau­jie­na dau­ge­liui, taip pat ir ti­kriems rin­kos ži­no­vams. Nuo ka­da suo­miai ta­po vie­nais di­na­miš­kiau­sių pa­sau­ly­je ma­ši­nų ga­min­to­jų?

Pa­si­ro­do, Suo­mi­jos mies­te­ly­je su­nkiai lie­tu­viams iš­ta­ria­mu pa­va­di­ni­mu Ūsi­kau­pun­kis vie­tos kom­pa­ni­ja „Val­met Au­to“ jau se­niai ga­mi­na pra­ban­gios kla­sės au­to­mo­bi­lius („Pors­che“, „Lam­borg­hi­ni“), kab­rio­le­tus (BMW, „Mi­ni“, „Re­nault“) ir elek­tro­mo­bi­lius („Think“). Di­de­lis pa­ki­li­mas Suo­mi­jo­je jau­čia­mas nuo 2012-ųjų, kai vo­kie­čių „Daim­ler“ su­da­rė su­tar­tį su „Val­met Au­to“ dėl kom­pak­ti­nių A kla­sės au­to­mo­bi­lių „Mer­ce­des-Benz“ ga­my­bos. Suo­miai iki 2016-ųjų įsi­pa­rei­go­jo nuo kon­ve­je­rių nu­ri­den­ti 100 tūkst. mer­se­de­sų. Jau per­nai jų su­rin­ko 45 tūks­tan­čius.

Ru­si­jos ag­re­si­ja skau­džiai smo­gė Ukrai­nai. 2014-ai­siais ši ša­lis, kaip ro­do OI­CA pa­tei­kia­mi duo­me­nys, pa­gal nau­jų leng­vų­jų au­to­mo­bi­lių ga­my­bos nuo­smu­kį (-43 proc.) bu­vo an­tra pa­sau­ly­je.

Ša­lys, ku­rio­se nau­jų leng­vų­jų au­to­mo­bi­lių ga­my­ba 2014 m. iš­au­go dau­giau­sia pa­sau­ly­je

VietaŠalisPa­ga­min­ta au­to­mo­bi­lių (vnt.)Po­ky­tis (proc.)*
1.Suomija45 035 (7703)**+484,6
2.Iranas1 090 846 (743 647)+46,7
3.Marokas231 986 (167452)+38,5
4.Slovėnija118 591 (93 734)+26,5
4.Filipinai60 220 (52 260)+15,2

* Pa­ly­gin­ti su 2013 me­tais.

** Ga­my­bos re­zul­ta­tas 2013 me­tais.

Šal­ti­nis: OICA

Ša­lys, ku­rio­se nau­jų leng­vų­jų au­to­mo­bi­lių ga­my­ba 2014 m. smu­ko la­biau­siai pa­sau­ly­je

VietaŠalisPa­ga­min­ta au­to­mo­bi­lių (vnt.)Po­ky­tis (proc.)*
1.Venesuela19 759 (71 753)-72,5**
2.Ukraina28 751 (50 449)-43
3.Egiptas27 020 (39 050)-30,8
4.Tailandas1 880 007 (2 457 057)-23,5
5.Australija180 311 (215 926)-16,5

* Pa­ly­gin­ti su 2013 me­tais.

** Ga­my­bos re­zul­ta­tas 2013 me­tais.

Šal­ti­nis: OICA

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
Gamintojams  78.60.168.138 2015-04-08 07:37:13
Kodel mersai ar bmw,ai neateina i Lietuva? Mes jiems masinas rinktumem dau pigiau nei suomiai ir simtakart kokybiskiau nei kinai! Atsjradus Rail Baltica ir nuvezti galetume visur, kur tik uzsakovai pageidaus.
1 0  Netinkamas komentaras
Vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos va­do­vo Jo­no Mi­liaus at­lei­di­mo klau­si­mas iš­brauk­tas iš pir­ma­die­nio Vyriausybės po­sė­džio dar­bot­var­kės.
Baž­ny­ti­nio pa­vel­do mu­zie­jus (BPM) aiš­ki­na­si ga­li­my­bes į mū­sų ša­lį at­vež­ti eks­po­nuo­ti ypa­tin­gą re­lik­vi­ją – Lie­tu­vos glo­bė­jo šv. Ka­zi­mie­ro re­lik­vi­jo­rių, sau­go­mą Flo­ren­ci­jo­je, šv. Lau­ry­no [...]
JAV Res­pub­li­ko­nų par­ti­jos kan­di­da­tas į pre­zi­den­tus Do­nal­das Trum­pas sek­ma­die­nį per su­si­ti­ki­mą su Iz­rae­lio prem­je­ru Ben­ja­mi­nu Ne­ta­nya­hu pa­ža­dė­jo pri­pa­žin­ti Je­ru­za­lę „nedaloma“ žy­dų vals­ty­bės [...]
Jor­da­ni­jos sos­ti­nė­je sek­ma­die­nį nu­šau­tas įžy­mus ra­šy­to­jas Na­he­das Hat­ta­ras; iš­puo­lis įvy­ko Ama­ne prie teis­mo, ku­ria­me jam ke­tin­ta par­eikš­ti kal­ti­ni­mus is­la­mo įžei­di­mu, padarytu da­li­jan­tis ka­ri­ka­tū­ra [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Liu­ci­jos Jū­ra­tės Kry­že­vi­čie­nės „Kū­ry­bi­nės trans­for­ma­ci­jos“ – teks­ti­lė, ak­va­re­lė, mo­no­ti­pi­jos, pro­jek­tai, tri­ma­čiai erd­vi­niai ob­jek­tai vie­no­je par­odo­je. Pa­sak pačios au­to­rės, trans­for­ma­ci­jos [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Ke­tu­ris mė­ne­sius po Lie­tu­vos re­gio­nus ke­lia­vęs „Ki­no pa­va­sa­rio“ edu­ka­ci­nis pro­jek­tas „Ki­no ka­ra­va­nas“ bai­gi­nė­ja šių me­tų marš­ru­tą. Li­ko du mies­tai, trys sean­sai. Rug­sė­jo 28 die­ną Tel­šiuo­se [...]
Rug­sė­jo 26 die­ną Vil­niaus uni­ver­si­te­to Fi­zi­kos fa­kul­te­te vie­šės pro­fe­so­rius iš Vo­kie­ti­jos Uwe Eich­hof­fas. Sve­čias skai­tys pa­skai­tą „The Al­most Un­li­mi­ted Pos­si­bi­li­ties of NMR in Me­di­ci­ne“. 
„Twit­ter“ ar­ti­miau­siu me­tu ga­li su­lauk­ti for­ma­lių pa­siū­ly­mų dėl ak­ci­jų pir­ki­mo, pra­ne­šė CNBC. Tarp pre­ten­den­tų – „Goog­le“ ir „Sa­les­for­ce.com“. Pa­skel­bus šią ži­nią, „Twit­ter“ [...]
Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja at­si­sa­kė anks­čiau dek­la­ruo­tų pla­nų nai­kin­ti mo­bi­liai­siais te­le­fo­nais tei­kia­mo tarp­tink­li­nio ry­šio (roa­ming, – angl.) mokesčius ke­liau­jan­tiems eu­ro­pie­čiams.
Vyks­tant nuo Kau­no au­tos­tra­da Že­mai­ti­jos link,  už Cin­kiš­kio san­kry­žos, kiek dau­giau kaip ki­lo­me­tras, prie miš­ko yra ro­dyk­lė „Ša­ra­vų ąžuo­las. „Pa­va­žia­vus keletą ki­lo­me­trų nuo­ro­dos [...]
Rug­sė­jo 28-ąją tu­rė­tų pa­aiš­kė­ti, ar at­si­ras mai­ti­ni­mo įmo­nė, ga­lin­ti ir no­rin­ti šie­met rū­pin­tis Kau­no „Ži­bu­rio“ mo­kyk­los auk­lė­ti­nių mai­ti­ni­mu. Kol mies­to val­di­nin­kai suka gal­vas, kaip [...]
Sek­ma­die­nį Elek­trė­nuo­se Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio čem­pio­nai Elek­trė­nų „E­ner­gi­jos“ le­do ri­tu­li­nin­kai sto­jo į ko­vą Bal­ta­ru­si­jos aukš­čiau­sio­sios ly­gos rung­ty­nė­se su sve­čiais iš Bres­to. Elek­trė­nie­čiai [...]
Dvi­ra­ti­nin­kas Ai­dis Kruo­pis („Ve­ran­da's Wil­lems“) sek­ma­die­nį Bel­gi­jo­je lai­mė­jo 13-ąsias lenk­ty­nes „Gooik­se Pijl“ (1.2 ka­te­go­ri­ja). Už per­ga­lę 29-erių me­tų lie­tu­viui atiteko 40 pa­sau­lio [...]
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Šiuo­lai­ki­nia­me pa­sau­ly­je na­cio­na­li­nės bib­lio­te­kos tu­ri per­mąs­ty­ti sa­vo vaid­me­nį ir tap­ti vals­ty­bės so­cia­li­nio, tech­no­lo­gi­nio pro­ce­so da­li­mi. Tai lem­ta ir Na­cio­na­li­nei Martyno Maž­vy­do bib­lio­te­kai, [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Dau­ge­lis so­do ir dar­žo dar­bų jau at­lik­ta, ta­čiau ti­krai dar ne vi­si. No­rint sėk­min­gai už­baig­ti šį se­zo­ną ir pa­si­džiaug­ti der­liu­mi, rei­kia spė­ti lai­ku nu­im­ti li­ku­sias daržoves bei par­uoš­ti [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Vi­si ži­no, kad ta­ba­ko ga­mi­niai ken­kia svei­ka­tai, ir net nau­jo­sios e-ci­ga­re­tės ga­li tu­rė­ti kenks­min­gų tok­si­nų. Ta­čiau Tek­sa­so A&M uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad pats ni­ko­ti­nas [...]
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip manote, kokie dabar yra Lenkijos ir Lietuvos santykiai?
Geri, bet reikėtų gerinti
Geri, gerinti nereikia
Atšalę visapusiškai
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami