Pernai sėkmingiausius modelius registravo latviai

Vidmantas UŽUSIENIS v.uzusienis@lzinios.lt 2016-01-25 07:00
Vidmantas UŽUSIENIS
v.uzusienis@lzinios.lt
2016-01-25 07:00
Lietuvoje išskirtinių kupė "Rolls-Royce Wraith" registravimas pernai pašoko net 300 procentų.  LŽ archyvo nuotrauka
2015 me­tais Es­ti­jo­je, Lat­vi­jo­je ir Lie­tu­vo­je bu­vo įre­gis­truo­ti 52 085 nau­ji leng­vie­ji ke­lei­vi­niai ir ko­mer­ci­niai (M1 ir N1) kla­sės au­to­mo­bi­liai, ar­ba 7,6 proc. dau­giau nei už­per­nai (48 294). Prie rin­kos au­gi­mo dau­giau­sia pri­si­dė­jo tie­siog fan­tas­ti­nis re­gis­tra­vi­mo au­gi­mas Lat­vi­jo­je.

At­li­kus ty­ri­mų bend­ro­vės „Da­ta­Cen­ter“ dien­raš­čiui LŽ pa­teik­tų duo­me­nų ana­li­zę aiš­kė­jo, kad Lat­vi­jo­je iš de­šim­ties per­nai ge­riau­sius au­gi­mo re­zul­ta­tus par­odžiu­sių nau­jų leng­vų­jų au­to­mo­bi­lių mo­de­lių net pu­sė fik­sa­vo 1000 proc. ir dau­giau sie­ku­sį tei­gia­mą po­ky­tį. Lie­tu­vo­je ir Es­ti­jo­je to­kių bu­vo po vie­ną – ati­tin­ka­mai „Vol­vo XC 90“ (+2166,7 proc.) ir „Re­nault Es­pa­ce“ (+1300 proc.). Taip pat at­kreip­ti­nas dė­me­sys, kad di­džiau­sią au­gi­mą pra­ėju­siais me­tais ro­dę nau­jų au­to­mo­bi­lių mo­de­liai re­gis­tra­vi­mo skai­čiu­mi be­vil­tiš­kai at­si­li­ko nuo po­pu­lia­riau­sių M1 ir N1 kla­sės ma­ši­nų. Dau­gu­ma ge­riau­sią po­ky­tį per­nai par­odžiu­sių au­to­mo­bi­lių per­nai bu­vo re­gis­truo­ti vie­ne­tais, ge­res­niu at­ve­ju – de­šim­ti­mis.

Keis­ta „La­da 4x4“ sėkmė

Dau­giau­sia vi­so­se tri­jo­se Bal­ti­jos ša­ly­se bu­vo re­gis­truo­ta vi­siš­kai nau­jų „Nis­san Pul­sar“ ma­žy­lių (539, +1214,6 proc.), ta­čiau skai­čiu­mi nuo pa­sku­ti­nė­je po­pu­lia­riau­sių de­šim­tu­ke bend­rai Es­ti­jo­je, Lat­vi­jo­je ir Lie­tu­vo­je li­ku­sio „Volks­wa­gen Golf“ at­si­li­ko be­veik per­pus (1000;+16,9 proc.).

Ma­žu įre­gis­truo­tų mo­de­lių skai­čiu­mi ga­li­ma pa­aiš­kin­ti kar­tais ir su­nkiai įti­ki­mą au­to­mo­bi­lių re­gis­tra­vi­mo au­gi­mą. Tar­ki­me, pra­ėju­siais me­tais Lat­vi­jo­je bu­vo įre­gis­truo­ta vos 6 ma­žie­ji „O­pel Adam“. Bet ka­dan­gi 2014-ai­siais jų re­gis­tra­vi­mo re­zul­ta­tas te­bu­vo 1 au­to­mo­bi­lis, per­nai šio mo­de­lio ope­lių kai­my­ni­nė­je ša­ly­je pa­gau­sė­jo net 500 pro­cen­tų.

Pra­ėju­siais me­tais dau­giau­sia iš Bal­ti­jos ša­lių au­go Lie­tu­vos nau­jų au­to­mo­bi­lių rin­ka – Eu­ro­pos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jų aso­cia­ci­jos (ACEA) duo­me­ni­mis, 17,8 proc. Au­gi­mas Lat­vi­jo­je su­da­rė 10,5 proc. O štai Es­ti­jo­je vie­tos rin­ka pa­ty­rė 3 proc. nuo­smu­kį. Ta­čiau ana­li­zuo­jant po­pu­lia­riau­sių 2015 me­tų au­to­mo­bi­lių de­šim­tu­kus tri­jo­se Bal­ti­jos vals­ty­bė­se ky­la įspū­dis, kad per­nai di­na­miš­kiau­sia rin­ka pa­gal au­gi­mo re­zul­ta­tus bu­vo ne mū­sų, bet lat­vių. O la­biau­siai Lat­vi­jo­je pa­si­žy­mė­jo ru­siš­kas vi­su­rei­gis „La­da 4x4“, ku­rių Lat­vi­jo­je per­nai bu­vo įre­gis­truo­ta net 3220 proc. (!) dau­giau nei 2014 me­tais.

Tie­sa, ne­ofi­cia­liai kal­ba­ma, kad dau­gu­mą ru­siš­kų ma­ši­nų ar ne­tgi jas vi­sas įre­gis­tra­vo „La­da“ ga­min­to­jos „Av­to­VAZ“ at­sto­vai Lat­vi­jo­je. Ne­va per­nai ga­myk­los ga­mi­na­mų au­to­mo­bi­lių skai­čius pa­čio­je Ru­si­jo­je kri­to tra­giš­kai, net 42,7 proc., o vals­ty­bi­nės „Av­to­VAZ“ va­do­vy­bei esą pri­va­lu Krem­lių nors kuo pra­džiu­gin­ti. Pa­vyz­džiui, kad ir ta­ria­mai fan­tas­ti­niais tem­pais ky­lan­čiais par­da­vi­mais už­sie­ny­je.

To­kia ver­si­ja la­bai pa­na­ši į tei­sy­bę. Eu­ro­pos vers­lo aso­cia­ci­jos duo­me­ni­mis, per­nai Ru­si­jo­je nau­jų leng­vų­jų au­to­mo­bi­lių par­da­vi­mas smu­ko tra­giš­kais 45,7 proc., ar­ba 123 682 ma­ši­no­mis. O iš šio skai­čiaus net 118 211, ar­ba 95,6 proc. su­da­rė ru­siš­kos „La­da“. Tris tūks­tan­čius pro­cen­tų sie­kęs au­gi­mas Lat­vi­jo­je bū­tų nors šio­kia to­kia at­gai­va ban­kru­tuo­jan­čiais mar­kei. Ir vi­sai ne­svar­bu, kad esą lat­viai 2015-ai­siais re­gis­tra­vo vos 332 „La­da“ (per­nai – 10).

Lat­vi­jo­je 2015-ai­siais sep­tyn­my­liais tūks­tan­ti­niais pro­cen­tais, jei spręs­tu­me vien pa­gal au­gi­mo duo­me­nis, į vir­šų dar yrė­si „Nis­san Pul­sar“ (+2671,4 proc.), „Al­fa Ro­meo Giu­let­ta“ (+1425 proc.), „Fiat Pun­to“ (+1250 proc.), „Ci­troen Jum­per“ (+1100 proc.). Tie­sa, iš vi­sų šių mo­de­lių rim­tai ver­tin­ti­na ne­bent nau­jo­jo ja­po­niš­ko heč­be­ko „Pul­sar“ sėk­mė, ku­ris jau ne­to­li­mo­je at­ei­ty­je tu­ri vi­sas prie­lai­das tap­ti ne­tgi par­da­vi­mų ly­de­riu.

Lie­tu­viai pri­pa­ži­no nau­ją­jį „Vol­vo XC 90“

Lie­tu­va ir Es­ti­ja tu­ri tik po vie­ną nau­jo leng­vo­jo au­to­mo­bi­lio mo­de­lį, ku­rio re­gis­tra­vi­mas per­nai, pa­ly­gin­ti su 2014 me­tais, pa­šo­ko 1000 ir dau­giau pro­cen­tų. Ta­čiau abu mo­de­liai yra ver­ti to, kad bū­tų pri­pa­žin­ti. Skir­tin­gai nei, kaip ma­no­ma, dirb­ti­nai iš­pūs­tos šlo­vės pa­ky­lė­tas „La­da 4x4“ Lat­vi­jo­je.

2015 me­tais es­tai, pa­ly­gin­ti su už­per­nai, įre­gis­tra­vo 1300 proc. dau­giau šei­moms skir­tų vie­na­tū­rių „Re­nault Es­pa­ce“. Tie­sa, įre­gis­truo­tų au­to­mo­bi­lių skai­čius ne­bu­vo di­de­lis – vos 14.

Kiek dau­giau (68) per­nai Lie­tu­vo­je bu­vo nu­pirk­ta šve­diš­kų vi­su­rei­gių „Vol­vo XC90“, ku­rio nau­jau­sia lai­da mū­sų ša­ly­je bu­vo pri­sta­ty­ta pra­ėju­sios va­sa­ros pra­džio­je. O tai, kad nau­ja­sis vi­su­rei­gis jau spė­jo pel­ny­ti pri­pa­ži­ni­mą tarp pa­si­tu­rin­čių Lie­tu­vos vai­ruo­to­jų, ro­do jo net 2166,7 proc. iš­au­gęs re­gis­tra­vi­mas mū­sų ša­ly­je ly­gi­nant su 2014 me­tais.

10 nau­jų leng­vų­jų au­to­mo­bi­lių mo­de­lių, ku­rių re­gis­tra­vi­mas iš­au­go la­biau­siai Bal­ti­jos ša­ly­se 2015 metais

VietaModelisRe­gis­truo­ta au­to­mo­bi­lių (vnt.)Po­ky­tis (proc.)*
1.„La­da 4x4“337 (24)**+1304,2
2.„Nis­san Pulsar“539 (41)+1214,6
3.„Ford Transit“87 (7)+1142,7
4.„BMW 6 Gran Coupe“22 (2)+1000
5.„Volks­wa­gen Golf Sporstvan“9(1)+800
6.„Ca­dil­lac Escalade“6 (1)+500
7.„Ci­troen Jumper“33 (6)+450
8.„Ca­dil­lac SRX“10 (2)+400
9.„BMW 2 Se­ries Ac­ti­ve Tourer“73 (9)+266,6
10.„Vol­vo XC 90“141 (40)+252,5

*Pa­ly­gin­ti su 2014 me­tais.

**2014 me­tų re­gis­tra­vi­mo re­zul­ta­tas.

Šal­ti­nis: „Da­ta­Cen­ter“.

10 nau­jų leng­vų­jų au­to­mo­bi­lių mo­de­lių, ku­rių re­gis­tra­vi­mas iš­au­go la­biau­siai Lie­tu­vo­je 2015 metais

VietaModelisRe­gis­truo­ta au­to­mo­bi­lių (vnt.)Po­ky­tis (proc.)*
1.„Vol­vo XC 90“68 (3)+2166,7
2.„BMW Gran Coupe“21 (2)+950
3.„Volks­wa­gen Golf Sporstvan“9 (1)+900
4.„Jeep Wrang­ler Unlimited“6 (1)+500
5.„Au­di A7“11 (2)+450
6–7.„BMW 2 Se­ries Ac­ti­ve Tourer“5 (1)+400
6–7.BMW i315 (3)+400
7.„Ci­troen C4 Picasso“17(1) +325
8–11.„Rolls-Roy­ce Wraith“4 (1)+300
8–11.„Tes­la Mo­del S“4(1)+300
8–11.„Pors­che Boxer“4(1)+300
8–11.„Re­nault Twingo“4(1)+300

~*Pa­ly­gin­ti su 2014 me­tais.

**2014 me­tų re­gis­tra­vi­mo re­zul­ta­tas.

Šal­ti­nis: „Da­ta­Cen­ter“.

10 nau­jų leng­vų­jų au­to­mo­bi­lių mo­de­lių, ku­rių re­gis­tra­vi­mas iš­au­go la­biau­siai Lat­vi­jo­je 2015 metais

VietaModelisRe­gis­truo­ta au­to­mo­bi­lių (vnt.)Po­ky­tis (proc.)*
1.„La­da 4x4“332 (10)**+3220
2.„Nis­san Pulsar“194 (7)+2671,4
3.„Al­fa Ro­meo Giuletta“61 (4)+1425
4.„Fiat Punto“135 (10)+1250
5.„Ci­troen Jumper“12 (1)+1100
6.„BMW 4 Gran Coupe“9 (1)+800
7.7 se­ri­jos BMW22 (3)+566,7
8.„O­pel Adam“6 (1)+500
9.„Ci­troen Jumpy“11 (2)+450
10.„Ci­troen C4 Cactus“67 (14)+378,6

*Pa­ly­gin­ti su 2014 me­tais.

**2014 me­tų re­gis­tra­vi­mo re­zul­ta­tas.

Šal­ti­nis:“Da­ta­Cen­ter“.

10 nau­jų leng­vų­jų au­to­mo­bi­lių mo­de­lių, ku­rių re­gis­tra­vi­mas iš­au­go la­biau­siai Es­ti­jo­je 2015 metais

VietaModelisRe­gis­truo­ta au­to­mo­bi­lių (vnt.)Po­ky­tis (proc.)*
1.„Re­naul Espace“14 (1)**+1300
2.„Nis­san Pulsar“221 (23)+860,9
3.„Ca­dil­lac SRX“8(1)700
4.„Ca­dil­lac Escalade“6 (1)+500
5.„Hyun­dai ix20“45(9)+400
6.„Ško­da Fabia“582 (162)+259,3
7.B kla­sės „Mer­ce­des-Benz“7(2)+250
8.„BMW 2 Se­ries Ac­ti­ve Tourer“26(8)+225
9–13.„Land Ro­ver Ran­ge Rover“99 (33)+200
9–13.„Au­di RS7“3(1)+200
9–13.1 se­ri­jos BMW6(2)+200
9–13.„O­pel Cascade“3(1)+200

*Pa­ly­gin­ti su 2014 me­tais.

**2014 me­tų re­gis­tra­vi­mo re­zul­ta­tas.

Šal­ti­nis: „Da­ta­Cen­ter“.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Sei­mo pir­mi­nin­kė Lo­re­ta Grau­ži­nie­nė ti­ki­si, kad jos pa­teik­tas Sei­mo sta­tu­to pa­tai­sas dėl par­la­men­ta­rų iš­ei­ti­nių su­ma­ži­ni­mo pri­ims dar šios ka­den­ci­jos par­la­men­tas, nors ki­lus ginčams dėl svars­ty­mo [...]
Spar­čiai ar­tė­jant rin­ki­mų į Sei­mą die­nai, ad­vo­ka­tas Jo­nas Ivoš­ka iš­pla­ti­no krei­pi­mą­si į Lie­tu­vos Res­pub­li­kos pre­zi­den­tę „Dar kar­tą dėl LR Sei­mo rinkimų įsta­ty­mo kons­ti­tu­cin­gu­mo“.
Iz­rae­lio ly­de­riai ir mi­nios ge­din­čių žmo­nių ket­vir­ta­die­nį su­si­rin­ko aikš­tė­je prie par­la­men­to ati­duo­ti pa­sku­ti­nės pa­gar­bos bu­vu­siam pre­zi­den­tui ir No­be­lio pre­mi­jos laureatui Shi­mo­nui Pe­re­sui.
Prieš­in­gai nei ma­nė dau­ge­lis ana­li­ti­kų ir eks­per­tų, Naf­tą eks­por­tuo­jan­čių ša­lių or­ga­ni­za­ci­jos (OPEC) na­rės tre­čia­die­nį Al­žy­re ne­ti­kė­tai, vi­sos rin­kos ir sa­vo pačių nuo­sta­bai, su­ge­bė­jo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Spa­lio 1 ir 2 die­no­mis Pa­ne­vė­žio Juo­zo Mil­ti­nio dra­mos tea­tre įvyks iš­skir­ti­nė prem­je­ra – gar­saus len­kų ki­no ir tea­tro re­ži­sie­riaus, sce­na­ris­to, pro­diu­se­rio Krzysz­to­fo Zanussio „Hyb­ris (Pui­ky­bė)“. [...]
Ka­dai­se, so­viet­me­čiu, tai bu­vo mies­te­lio ar kai­mo kul­tū­ros na­mai, ku­riuos sta­tant bu­vo sie­kia­ma už­gož­ti vie­tos baž­ny­čią. Da­bar kai ku­rie jų te­be­vei­kia, ki­ti ap­leis­ti, o kai kurių pa­tal­po­mis nau­do­ja­si [...]
Jau vie­nuo­lik­tus me­tus iš ei­lės ru­duo moks­lei­viams aso­ci­juo­ja­si ne tik su mo­kyk­li­ne ru­ti­na, bet ir su jiems skirtais pra­smin­gais fil­mais.
Nau­jau­sias re­ži­sie­riaus Ig­no Miš­ki­nio dar­bas – tai tre­čia­sis jo pil­no me­tro fil­mas, po sėk­min­gai pa­si­ro­džiu­sių „Di­rin­gas“ ir „Ar­ti­mos švie­sos“.
Ko­pen­ha­go­je pri­sta­ty­tas bū­si­mo­jo vi­siš­kai su­yran­čio „Carls­berg“ bu­te­lio „Green Fi­ber Bott­le“ di­zai­nas. Pla­nuo­ja­ma, jog „Green Fi­ber Bott­le“ ban­do­mo­jo­je rin­ko­je pasirodys 2018 me­tais.
Įvai­riems pra­šy­mams ir pa­žy­moms, raš­tams ir do­ku­men­tams vals­ty­bi­nės ins­ti­tu­ci­jos kas­met su­eik­vo­ja vis ma­žiau po­pie­riaus. Tarp­ži­ny­bi­niam su­si­ra­ši­nė­ji­mui per­si­kė­lus į skaitmeninę erd­vę – [...]
Tau­ra­gės kraš­to mu­zie­jus pri­sta­to so­viet­me­čio pra­džią Lie­tu­vo­je pri­me­nan­čią NKVD būs­ti­nę su au­ten­tiš­ko­mis su­lai­ky­mo, tar­dy­mo ka­me­ro­mis ir kar­ce­riu. Mu­zie­jaus lan­ky­to­jams bus su­tei­kia­ma pro­ga [...]
Baig­tas svar­bus Ve­liuo­nos Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ėmi­mo į dan­gų baž­ny­čios (Jur­bar­ko raj.) tvar­ky­bos dar­bų eta­pas. Jo me­tu res­tau­ruo­ti Vy­tau­ti­ne va­di­na­mos baž­ny­čios pa­ma­tai ir fa­sa­dai. Šie­met [...]
Šeš­ta­die­nį Šiau­lių Zok­nių reg­bio sta­dio­ne bus karš­ta. Bū­tent čia vyks le­mia­mos ir in­tri­guo­jan­čios dvie­jų Šiau­lių gran­dų rung­ty­nės dėl reg­bio „Top“ lygos nu­ga­lė­to­jo var­do.
Kau­no ra­jo­no „Hop­trans-Si­re­nų“ ko­man­dą pa­pil­dė dar vie­na ame­ri­kie­tė. Lie­tu­vos mo­te­rų krep­ši­nio ly­gos (LMKL) čem­pio­nės pa­si­ra­šė su­tar­tį su 28 me­tų puolėja Can­da­ce Wil­liams. 
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Kas­kart į Lie­tu­vą ar­ti­mų­jų, gi­mi­nių ir bi­čiu­lių ap­lan­ky­ti at­vyks­tan­ti ži­no­mo po­li­ti­ko, vi­suo­me­ni­nin­ko, gy­dy­to­jo Ka­zio Bo­be­lio naš­lė Da­lia Bo­be­lie­nė iš­vys­ta ge­rų po­ky­čių. Šįsyk ją itin [...]
Ty­ri­mų duo­me­ni­mis, be gim­to­sios kal­bos di­džio­ji dau­gu­ma lie­tu­vių mo­ka bent vie­ną už­sie­nio – pa­gal šią sta­tis­ti­ką esa­me vie­na iš pir­mau­jan­čių ša­lių Eu­ro­po­je. Vis dėl­to šiais lai­kais vie­nos [...]
Vie­nos di­džiau­sių Lie­tu­vos la­ze­ri­nių pro­duk­tų ir spren­di­mų tie­kė­jų „Al­tech­na R&D“ su­kur­ta itin plo­nų pjū­vių tech­no­lo­gi­ja šie­met pri­pa­žin­ta ge­riau­siu vers­lo ir moks­lo bend­ra­dar­bia­vi­mo [...]
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Sti­lin­gi me­di­niai lip­du­kai jū­sų kom­piu­te­riui? Tam­so­je švie­čian­tis bu­me­ran­gas? O gal­būt prie sta­lo prie sta­lo tvir­ti­na­ma ap­lin­kai draugiška šiukš­lių dė­žė? 
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Pe­ru pie­tuo­se pa­upį tvar­kę dar­bi­nin­kai ap­ti­ko da­lį se­no­vės in­kų al­to­riaus, ku­ris bu­vo lai­ko­mas din­gu­siu, tre­čia­die­nį pranešė Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja.
Aji Cha­ra­pi­ta rū­šies ai­trio­ji pa­pri­ka yra maž­daug žir­nio dy­džio. Kaip skel­bia­ma, ki­log­ra­mas šių prie­sko­nių ga­li kainuoti tūks­tan­čius eu­rų.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar išvados dėl numušto Malaizijos keleivinio lėktuvo pakeis Vakarų politiką Rusijos atžvilgiu?
Taip. Vakarai su Rusija elgsis griežčiau
Ne. Toliau bus vykdoma "dialogo ir kompromiso paieškos" politika
Išvados dar labiau išgąsdins Vakarus. Pozicija Maskvos atžvilgiu taps švelnesnė
Man nerūpi
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami