Perspektyviausias nūdienos ES transporto technologijas įvardys Lietuvoje

Vidmantas UŽUSIENIS v.uzusienis@lzinios.lt 2015-10-21 06:00
Vidmantas UŽUSIENIS
v.uzusienis@lzinios.lt
2015-10-21 06:00
Dr. Algirdas Šakalys: "Lietuvos transporto paslaugų sektorius inovacijų srityje nedaug nusileidžia arba niekuo nenusileidžia daugeliui Vokietijos ir Švedijos žemių bei regionų. " LŽ archyvo nuotrauka
Spa­lio 21–23 die­no­mis Lie­tu­vo­je (Vil­niaus, Kau­no ir Klai­pė­dos mies­tuo­se) vil­ny­ja Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) 7-osios moks­lo ir ty­ri­mų prog­ra­mos pro­jek­to BEST­FACT bai­gia­mo­sios kon­fe­ren­ci­jos ren­gi­niai. 

Jie vyks­ta, pa­sak jos or­ga­ni­za­to­rių, ieš­kant si­ner­gi­jos su tuo pat me­tu Kau­ne vyk­sian­čia dar vie­na tarp­tau­ti­ne trans­por­ti­nin­kų kon­fe­ren­ci­ja „Trans­port Means 2015“ bei Klai­pė­do­je ren­gia­ma tarp­tau­ti­nės Ry­tu-Va­ka­rų trans­por­to ko­ri­do­riaus aso­cia­ci­jos (East-West Trans­port Cor­ri­dor – EWT­CA) Ge­ne­ra­li­ne Asamb­lė­ja.

Tarp­tau­ti­nia­me BEST­FACT pro­jek­te da­ly­vau­ja ir Lie­tu­vos moks­li­nin­kai. Pa­sak mū­sų ša­lies moks­lo pa­sau­lio at­sto­vo, bai­gia­mą­ją kon­fe­ren­ci­ją or­ga­ni­zuo­jan­čio Vil­niaus Ge­di­mi­no tech­ni­kos uni­ver­si­te­to In­ter­mo­da­li­nio trans­por­to ir lo­gis­ti­kos kom­pe­ten­ci­jų cen­tro va­do­vo dr. Al­gir­do Ša­ka­lio, BEST­FACT bu­vo plė­to­ja­mas ket­ve­rius me­tus, o svar­biau­sias pro­jek­to tiks­las bu­vo par­eng­ti uni­ka­lią me­to­do­lo­gi­ją ir iden­ti­fi­kuo­ti ge­riau­sią pra­kti­ką bei ino­va­ci­jas, ku­rios jau tai­ko­mos ar dar bus tai­ko­mos plė­to­jant daug eko­lo­giš­kes­nį už ki­tas trans­por­to rū­šis in­ter­mo­da­li­nį trans­por­tą, re­sur­sus tau­so­jan­čią lo­gis­ti­ką, in­for­ma­ci­nes tech­no­lo­gi­jas, nau­do­ja­mas ES kro­vi­nių ve­ži­mo vers­le.

Nuo teo­ri­jos – prie praktikos

Plė­to­jant BEST­FACT, kaip tei­gė moks­li­nin­kas, drau­ge bu­vo spren­džia­mas už­da­vi­nys, kaip ge­riau­sia pra­kti­ka ir ino­va­ci­jos šio­se sri­ty­se ga­lė­tų bū­ti pri­tai­ky­tos įvai­riuo­se ki­tuo­se re­gio­nuo­se, tu­rint tiks­lą di­din­ti bend­rą ES trans­por­to ir lo­gis­ti­kos sek­to­riaus kon­ku­ren­cin­gu­mą aps­kri­tai.

Dr. A. Ša­ka­lys sa­kė, kad BEST­FACT bai­gia­mo­jo­je kon­fe­ren­ci­jo­je bus sie­kia­ma pa­gal at­lik­tus ty­ri­mus pri­sta­ty­ti pers­pek­ty­viau­sias tech­no­lo­gi­jas ir prie­mo­nes, ku­rių įgy­ven­di­ni­mas tu­rė­tų pa­dė­ti kel­ti Eu­ro­pos tie­ki­mo gran­di­nių ir TEN-T trans­por­to ko­ri­do­rių pro­duk­ty­vu­mą bei kon­ku­ren­cin­gu­mą, pa­dė­ti aug­ti bend­rai ES ša­lių kro­vi­nių ve­ži­mo rin­kai, dar­niai trans­por­to ir lo­gis­ti­kos plė­trai Eu­ro­pos Są­jun­go­je.

Ki­ta ver­tus, kaip pa­žy­mė­jo moks­li­nin­kas, Lie­tu­va ir­gi tu­rės ga­li­my­bę pri­sta­ty­ti sa­vo pa­sie­ki­mus ir įdieg­tas ino­va­ci­jas trans­por­to sek­to­riu­je. Dr. A. Ša­ka­lio tvir­ti­ni­mu, čia iš­ties tu­ri­me kuo pa­si­džiaug­ti. Ne­se­niai, plė­to­jant ki­tą ES 7 moks­lo ir ty­ri­mų prog­ra­mos MET­RIC pro­jek­tą, bu­vo at­lik­tas ino­va­ci­jų Eu­ro­pos Są­jun­gos trans­por­to sek­to­riu­je ty­ri­mas. Jo re­zul­ta­tai par­odė, kad Lie­tu­vos trans­por­to pa­slau­gų sek­to­rius ino­va­ci­jų sri­ty­je ne­daug nu­si­lei­džia ar­ba nie­kuo ne­nu­si­lei­džia dau­ge­liui Vo­kie­ti­jos ir Šve­di­jos že­mių bei re­gio­nų. „Ši įdo­mi in­for­ma­ci­ja taip pat bus pri­sta­ty­ta kon­fe­ren­ci­jo­je“, – sa­kė LŽ pa­šne­ko­vas..

Ren­gi­nio da­ly­viams bus su­teik­ta ga­li­my­bė su­si­pa­žin­ti ir su jau įgy­ven­din­tais ar įdieg­tais mū­sų ša­ly­je pro­jek­tais – su jais kon­fe­ren­ci­jos da­ly­viai bus su­pa­žin­din­ti tech­ni­nių vi­zi­tų į Vil­niaus ir Kau­no in­ter­mo­da­li­nius vie­šuo­sius ter­mi­na­lus, Klai­pė­dos jū­rų uos­tą me­tu.

Da­ly­viai – iš 15 valstybių

BEST­FACT bai­gia­mo­jo­je kon­fe­ren­ci­jo­je da­ly­vaus su­si­sie­ki­mo mi­nis­tras Ri­man­tas Sin­ke­vi­čius, Klai­pė­dos me­ras Vy­tau­tas Grub­liaus­kas, di­džiau­sių Lie­tu­vos trans­por­to įmo­nių va­do­vai. Svar­biau­sias kon­fe­ren­ci­jos ren­gi­nys vyks spa­lio 23 die­ną Klai­pė­do­je. Lau­kia­ma, kad ja­me da­ly­vaus be­veik 150 da­ly­vių iš dau­giau kaip 15-os Eu­ro­pos Są­jun­gos ša­lių, o pra­ne­ši­mus skai­tys ži­no­mi moks­li­nin­kai ir trans­por­to in­dus­tri­jos at­sto­vai iš Aus­tri­jos, Bel­gi­jos, Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos, Olan­di­jos, Vo­kie­ti­jos, Suo­mi­jos, Šve­di­jos, Lie­tu­vos ir ki­tų ša­lių.

Be­ne įspū­din­giau­siai at­ro­do Mies­tų kro­vi­ni­nio trans­por­to se­si­jos pra­ne­šė­jų są­ra­šas: pra­ne­ši­mus apie trans­por­to to­bu­li­ni­mą mies­tuo­se skai­tys vie­ni gar­siau­sių šio sek­to­riaus spe­cia­lis­tų pa­sau­ly­je: Jac­kas Leo­nar­di iš Jung­ti­nės Ka­ra­lys­tės, An­ne-Lau­re Be­raud iš Pra­ncū­zi­jos, Chris­to­pe'as de Vog­he­lis iš Bel­gi­jos, Jur­ge­nas Schramp­fas iš Aus­tri­jos. Už­sie­nio ša­lių moks­li­nin­kai pa­teiks in­for­ma­ci­jos apie die­gia­mas ino­va­ci­jas, ku­rios jau ne­to­li­mo­je at­ei­ty­je pa­dės spręs­ti kro­vi­ni­nio trans­por­to ir lo­gis­ti­kos prob­le­mas di­džiau­sio­se sa­vo at­sto­vau­ja­mų ša­lių mies­tuo­se bei ap­lin­ki­niuo­se re­gio­nuo­se.

„Ne­tu­rė­tu­me pra­leis­ti pro­gos pa­si­sem­ti ži­nių apie tai, kaip ra­cio­na­liai or­ga­ni­zuo­ti kro­vi­nių trans­por­tą mies­tuo­se, efek­ty­viai in­teg­ruo­jant pa­sku­ti­nes my­lios ve­ži­mus su il­gų nuo­to­lių ve­ži­mais į vie­ną sis­te­mą. Nes tai yra vie­nas la­bai ak­tua­lių už­da­vi­nių pra­de­da­mo­je vyk­dy­ti Lie­tu­vos su­ma­nios spe­cia­li­za­ci­jos prog­ra­mo­je. Be abe­jo, daug nau­din­gos in­for­ma­ci­jos bus pa­teik­ta kon­fe­ren­ci­jos ple­na­ri­nė­je ir ki­to­se se­si­jo­se, kur bus api­bend­rin­ti BEST­FACT pro­jek­to svar­biau­si re­zul­ta­tai“, – sa­kė dr. A.Ša­ka­lys.

BEST­FACT kon­fe­ren­ci­ją re­mia bend­ro­vė „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­liai“, Klai­pė­dos vals­ty­bi­nis jū­rų uos­tas, in­for­ma­ci­nis ren­gi­nio rė­mė­jas yra dien­raš­tis „Lie­tu­vos ži­nios“.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Len­ki­jos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tro pa­ta­rė­jas po­li­to­lo­gas Prze­mys­ław Piotr Żu­raws­ki vel Gra­jews­ki ma­no, kad po SSRS žlu­gi­mo de­mo­kra­ti­ja Ru­si­jo­je ne­įsit­vir­ti­no dėl tam tikrų is­to­ri­nių prie­žas­čių. [...]
Bend­ro­vė „No­ta Be­ne“ at­si­sa­ko Lie­tu­vos ka­riuo­me­nei grą­žin­ti 174 tūkst. eu­rų, už ku­riuos ji pir­ko at­sar­gi­nę lauko vir­tu­vės įran­gą.
Eu­ro­pos Są­jun­ga pra­de­da vyk­dy­ti 348 mln. eu­rų ver­tės pa­gal­bos pro­jek­tą, pa­gal ku­rį pa­žei­džia­miau­siems pa­bė­gė­liams Tur­ki­jo­je bus skiriamos tie­sio­gi­nės iš­mo­kos.
Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja, Pra­ncū­zi­ja ir Jung­ti­nės Vals­ti­jos sek­ma­die­nį Jung­ti­nė­se Tau­to­se už­si­puo­lė Ru­si­ją dėl au­gan­čio žudynių mas­to Si­ri­jo­je.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
Liu­ci­jos Jū­ra­tės Kry­že­vi­čie­nės „Kū­ry­bi­nės trans­for­ma­ci­jos“ – teks­ti­lė, ak­va­re­lė, mo­no­ti­pi­jos, pro­jek­tai, tri­ma­čiai erd­vi­niai ob­jek­tai vie­no­je par­odo­je. Pa­sak pačios au­to­rės, trans­for­ma­ci­jos [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
„Twit­ter“ ar­ti­miau­siu me­tu ga­li su­lauk­ti for­ma­lių pa­siū­ly­mų dėl ak­ci­jų pir­ki­mo, pra­ne­šė CNBC. Tarp pre­ten­den­tų – „Goog­le“ ir „Sa­les­for­ce.com“. Pa­skel­bus šią ži­nią, „Twit­ter“ [...]
Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­te prie Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos (KPD) pra­ėju­sios sa­vai­tės pa­bai­go­je vy­ku­sia­me dvi­ša­lia­me Lie­tu­vos-Bal­ta­ru­si­jos pa­si­ta­ri­me nu­tar­ta kreip­tis dėl tolimesnio fi­nan­sa­vi­mo Rad­vi­lų [...]
Vyks­tant nuo Kau­no au­tos­tra­da Že­mai­ti­jos link,  už Cin­kiš­kio san­kry­žos, kiek dau­giau kaip ki­lo­me­tras, prie miš­ko yra ro­dyk­lė „Ša­ra­vų ąžuo­las. „Pa­va­žia­vus keletą ki­lo­me­trų nuo­ro­dos [...]
Sa­vait­ga­lį Lie­tu­vos par­odų ir kong­re­sų cen­tre „Li­tex­po“ šur­mu­lia­vo Vil­niaus spor­to fes­ti­va­lis. Di­džiau­sia­me spor­to ir svei­ka­tin­gu­mo ren­gi­ny­je sa­vo veik­lą pri­sta­tė virš šim­to įvai­riau­sių [...]
Sa­vait­ga­lį, rug­sė­jo 24–25 d., aukš­čiau­sią rei­tin­gą tu­rin­tys Lie­tu­vos gol­fo žai­dė­jai su­si­run­gė dėl ge­riau­sio­jo var­do. Po Drus­ki­nin­kų Vil­kės gol­fo klu­bo aikš­ty­ne vy­ku­sio Lietuvos gol­fo tu­ro [...]
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Lie­tu­vo­je pik­ty­bi­niai na­vi­kai yra an­tro­ji pa­gal daž­nu­mą mir­ties prie­žas­tis po šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų. Mū­sų ša­ly­je ši klas­tin­ga li­ga kas­met nu­si­ne­ša apie 8 tūkstančius gy­vy­bių. Vė­žio [...]
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip manote, kokie dabar yra Lenkijos ir Lietuvos santykiai?
Geri, bet reikėtų gerinti
Geri, gerinti nereikia
Atšalę visapusiškai
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami