Pigių skrydžių iš Vilniaus gali nebelikti

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2014-07-02 06:00
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2014-07-02 06:00
Lietuvos oro uostų generaliniu direktoriumi tapęs Gediminas Almantas žada geriau išnaudoti šalies oro bazių potencialą.   Romo Jurgaičio (LŽ) nuotrauka
Nuo šio an­tra­die­nio, lie­pos 1 die­nos, Vil­niaus, Kau­no ir Pa­lan­gos oro uos­tai da­lį veik­los vyk­do kar­tu – jie ta­po nau­jos vals­ty­bės įmo­nės "Lie­tu­vos oro uos­tai" (LTOU) fi­lia­lais. LTOU ge­ne­ra­li­nio di­rek­to­riaus par­ei­gas ei­na Ge­di­mi­nas Al­man­tas, iki šiol va­do­va­vęs Tarp­tau­ti­niam Vil­niaus oro uos­tui. Jis ža­da, kad įvyk­dy­ta reor­ga­ni­za­ci­ja ne tik už­ti­krins efek­ty­ves­nį ša­lies oro ba­zių dar­bą, bet ir bus aiš­kes­nės jų veik­los kryp­tys.

Kau­nas ke­lia problemų

Ti­ki­ma­si, kad bend­ra vals­ty­bės įmo­nė leis dar ge­riau val­dy­ti oro uos­tų fi­nan­sus, de­rin­ti kai­no­da­rą ir tu­rės pa­lan­kes­nes są­ly­gas de­ry­bo­se su skry­džių bend­ro­vė­mis. Ke­lei­viai, skren­dan­tys ir į Vil­nių, Kau­ną, Pa­lan­gą, ir at­gal, kol kas jo­kių pa­si­kei­ti­mų ne­pa­jus, lėk­tu­vai kils ir lei­sis kaip anks­čiau, vi­sos oro uos­tų ope­ra­ci­jos vyks įpras­tai.

„Koor­di­nuo­ta oro uos­tų tink­lo veik­la leis iš­sau­go­ti vi­sus tris tarp­tau­ti­nius oro uos­tus ir tuo pat me­tu už­ti­krin­ti vi­so tink­lo veik­los ren­ta­bi­lu­mą tiek trum­pa­lai­kė­je, tiek ir il­ga­lai­kė­je pers­pek­ty­vo­je“, – sa­kė su­si­sie­ki­mo mi­nis­tras Ri­man­tas Sin­ke­vi­čius.

Sėk­min­go veik­los mo­de­lio pa­ieš­kos, skry­džių, ypač pi­gių­jų, bend­ro­vėms smar­kiai de­ran­tis dėl kiek­vie­no oro uos­tams su­mo­ka­mo cen­to, – už­duo­tis ne iš leng­vų­jų. Eko­no­miš­kiau iki šiol se­kė­si tvar­ky­tis Vil­niaus oro uos­tui, ku­ris per­nai už­dir­bo 4 mln. li­tų pel­no. Su pliu­so ženk­lu pa­sta­ruo­ju me­tu vei­kė ir Pa­lan­gos oro uos­tas. Jo įkai­niai, nors inf­ras­truk­tū­ra ir skur­do­ka, yra vie­ni di­džiau­sių re­gio­ne.

Tuo tar­pu Kau­ne, pa­sak LTOU ge­ne­ra­li­nio di­rek­to­riaus, yra su­si­kau­pę ne­ma­žų nuo­sto­lių. „Ti­ki­mės, kad dėl mas­to eko­no­mi­jos ir efek­ty­ves­nio inf­ras­truk­tū­ros pa­nau­do­ji­mo ga­lė­si­me su­ma­žin­ti naš­tą Kau­nui. Pa­grin­di­nė Kau­no oro uos­to bė­da yra ta, kad ja­me yra su­kur­ta ga­na pla­ti inf­ras­truk­tū­ra, ta­čiau jos ap­kro­vi­mas yra per­ne­lyg ma­žas. Kai bran­gi oro uos­to inf­ras­truk­tū­ra ne­pa­kan­ka­mai iš­nau­do­ja­ma, su­nku ne tik pel­ną ge­ne­ruo­ti, bet ir pa­tį oro uos­tą iš­lai­ky­ti“, - pa­žy­mė­jo G. Al­man­tas.

Pa­šne­ko­vo ma­ny­mu, šiam oro uos­tui rei­kia pla­tes­nio avia­ci­nių ir ki­tų pa­slau­gų pa­ke­to – iš to oro uos­tas už­dirb­tų, nes oro bend­ro­vių mo­ka­mi mo­kes­čiai, net ir joms pa­di­di­nus skry­džių in­ten­sy­vu­mą bei marš­ru­tų kie­kį, le­mia­mos įta­kos oro uos­tų fi­nan­si­nei būk­lei ne­tu­rė­tų.

Laz­da ga­li išbaidyti

Nau­jo­ji vals­ty­bės įmo­nė pe­rė­mė vi­sus iki tol at­ski­rai vei­ku­sių oro uos­tų įsi­pa­rei­go­ji­mus. Da­bar­ti­niai su­si­ta­ri­mai su pi­gių skry­džių bend­ro­vė­mis ga­lio­ja dar pu­san­trų me­tų, to­dėl jau ki­tų me­tų pra­džio­je Lie­tu­vos oro uos­tai pra­dės de­ry­bas dėl nau­jos oro uos­tų kai­no­da­ros, ku­ri įsi­ga­lio­tų nuo 2016-ųjų.

G. Al­man­tas ne­sle­pia, kad Vil­niaus oro uos­to mo­kes­čiai šioms bend­ro­vėms pri­va­lo brang­ti. Pa­sak jo, pi­gių­jų žvilgs­nis tu­rė­tų bū­ti krei­pia­mas į Kau­ną. Vil­niu­je šiuo me­tu tai­ko­mi įkai­niai yra per ma­ži - oro uos­tas tie­siog per pi­gus, kad to­kios bend­ro­vės kaip „Rya­nair“ ar „Wiz­zair“ ak­ty­viau vyk­dy­tų veik­lą iš Kau­no.

Vil­nius, pa­gal nau­ją­ją LTOU vi­zi­ją, iš­liks sos­ti­nės oro uos­tas, ku­ria­me di­džiau­sias skry­džių skai­čius, bran­giau­sia inf­ras­truk­tū­ra ir pa­slau­gos oro bend­ro­vėms bei ke­lei­viams. Tuo tar­pu Kau­ne dė­me­sys tu­ri bū­ti su­telk­tas į pi­gių skry­džių bend­ro­ves, nes joms čia ge­riau­siai pri­tai­ky­ta inf­ras­truk­tū­ra ir ji tu­ri bū­ti pa­nau­do­ja­ma mak­si­ma­liai pa­gal esa­mą pa­jė­gu­mą.

LTOU va­do­vas LŽ pri­pa­ži­no, kad sie­kia­ma nau­ja kai­no­da­ros stra­te­gi­ja, ti­kė­ti­na, iš sos­ti­nės iš­bai­dy­tų lie­tu­vių pa­mėg­tas pi­gių skry­džių oro li­ni­jas, tad da­lis jų vyk­do­mų skry­džių per­si­kel­tų į Kau­ną ar Pa­lan­gą.

„Kiek­vie­na laz­da tu­ri du ga­lus. Tai ti­krai ne­bus nak­ti­nė mo­kes­čių re­for­ma. Ki­tų me­tų pra­džio­je sė­si­me su avia­kom­pa­ni­jų at­sto­vais, de­rė­si­mės ir kon­sul­tuo­si­mės dėl nau­jos kai­no­da­ros įve­di­mo. Ga­lu­ti­nis jos mo­de­lis tu­ri bū­ti nuo­dug­niai iš­dis­ku­tuo­tas, vi­siems pri­sta­ty­tas. Aiš­ku, pi­gių skry­džių avia­kom­pa­ni­jos yra ypač jau­trios kai­nos di­dė­ji­mui, ma­tyt įta­ką pa­jus. Jos ga­lės rink­tis pi­ges­nę al­ter­na­ty­vą – Kau­no oro uos­tą. Dar vie­na veiks­min­ga prie­mo­ne, ku­ri ga­lė­tų ska­tin­ti skry­džių bend­ro­ves plės­ti marš­ru­tų geog­ra­fi­ją ir in­ten­sy­vu­mą, ga­li tap­ti Marš­ru­tų plė­tros fon­das. Jei ne­pa­siū­ly­si­me nei vie­no, nei ki­to – Vil­niaus oro uos­to kai­nų di­dė­ji­mas tu­rės įta­kos skry­džių geog­ra­fi­jai“, - tei­gė G. Al­man­tas.

Plė­tros fon­das nepajuda

Marš­ru­tų plė­tros fon­das, ku­rį kaip vie­ną al­ter­na­ty­vų, vi­lio­jant avia­kom­pa­ni­jas, pa­tei­kė Lie­tu­vos oro uos­tų va­do­vas, kol kas sken­di mig­lo­se. Dek­la­ruo­ja­mas jo tiks­las - pa­gal­ba fi­nan­suo­jant rek­la­mos ar rin­ko­da­ros iš­lai­das į Lie­tu­vą pri­trauk­ti nau­jų ve­žė­jų, pa­to­ges­nių skry­džių kryp­čių. Ta­čiau tam pri­reik­tų bent 5 mln. li­tų kas­met – iš mo­kes­čių mo­kė­to­jų ki­še­nės.

Va­ka­rų Eu­ro­pos vals­ty­bė­se į to­kią funk­ci­ją vyk­dan­čius fon­dus sa­vo įna­šą daž­nai įne­ša ir tie­sio­giai gau­ses­niu tu­ris­tų srau­tu su­in­te­re­suo­tas vers­las – ke­lio­nių agen­tū­ros, ap­gy­ven­di­ni­mo įstai­gos, ta­čiau Lie­tu­vo­je to­kia pra­kti­ka kol kas vers­li­nin­kų ne­do­mi­na.

Nors, kaip ra­šy­ta anks­čiau, Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­ja pri­ta­ria to­kio fon­do rei­ka­lin­gu­mui ir ga­lė­tų iš da­lies jį fi­nan­suo­ti, Ūkio mi­nis­te­ri­ja di­de­lio su­si­do­mė­ji­mo šiuo pro­jek­tu ne­ro­do.

„Trum­pa­lai­kė­je pers­pek­ty­vo­je fon­das tu­rė­tų bū­ti fi­nan­suo­ja­mas iš biu­dže­to lė­šų, nes pri­va­tus vers­las at­si­sa­ko fi­nan­siš­kai da­ly­vau­ti. Tu­ri­me vi­siš­ką pa­lai­ky­mą iš Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­jos, ta­čiau Ūkio mi­nis­te­ri­ja to ne­de­mons­truo­ja. Jei fi­nan­si­nę par­amą vis dėl­to pa­vyk­tų gau­ti, fon­das pra­dė­tų veik­ti ki­tą­met“, - sa­kė LTOU va­das.

Šiaip ar taip, koor­di­nuo­jant vi­sos ša­lies skry­džių stra­te­gi­ją, Lie­tu­vos oro uos­tų lau­kia ne­men­ki iš­šū­kiai. Ar pa­si­tei­sins įgy­ven­din­ta reor­ga­ni­za­ci­ja, o pla­nuo­ja­ma kai­no­da­ra ne­iš­bai­dys ke­liau­jan­čių­jų į Lie­tu­vą ir iš jos pa­mėg­tų pi­gių skry­džių bend­ro­vių, pa­aiš­kės ki­tą­met.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Lie­tu­vos vals­ty­bi­nės ins­ti­tu­ci­jos kas­dien su­lau­kia tūks­tan­čių ban­dy­mų reng­ti ki­ber­ne­ti­nes at­akas, šim­tai jų ke­lia vi­du­ti­nę, o bent 5 proc. – rim­tą grės­mę, sa­ko Nacionalinio ki­ber­ne­ti­nio sau­gu­mo [...]
Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­kas „tvar­kie­tis“ Kęs­tas Koms­kis, krei­pę­sis į pro­ku­ro­rus su pra­šy­mu pe­rim­ti iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl jo bro­lio nu­šau­to pa­sie­nie­čių šuns, ki­ša­si į ty­ri­mą ir da­ro spau­di­mą [...]
Nau­ja­ja­me Džer­sy­je ket­vir­ta­die­nį ry­ti­nio pi­ko me­tu trau­ki­niui įsi­rė­žus į Ho­bo­ke­no sto­tį, žu­vo ma­žiau­sia trys žmo­nės, par­ei­gū­nams pa­tvir­ti­nus, kad su­žeis­tų­jų yra dau­giau negu 100, dau­ge­lio [...]
Ru­si­ja ket­vir­ta­die­nį pra­ne­šė te­be­tę­sian­ti bom­bar­da­vi­mo kam­pa­ni­ją Si­ri­jo­je, ne­pai­sy­da­ma JAV pers­pė­ji­mo, kad Va­šing­to­nas nu­trauks de­ry­bas dėl šio konf­lik­to, jei­gu Mask­va nesustabdys Ale­po puo­li­mo.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Spa­lio 1 ir 2 die­no­mis Pa­ne­vė­žio Juo­zo Mil­ti­nio dra­mos tea­tre įvyks iš­skir­ti­nė prem­je­ra – gar­saus len­kų ki­no ir tea­tro re­ži­sie­riaus, sce­na­ris­to, pro­diu­se­rio Krzysz­to­fo Zanussio „Hyb­ris (Pui­ky­bė)“. [...]
Ka­dai­se, so­viet­me­čiu, tai bu­vo mies­te­lio ar kai­mo kul­tū­ros na­mai, ku­riuos sta­tant bu­vo sie­kia­ma už­gož­ti vie­tos baž­ny­čią. Da­bar kai ku­rie jų te­be­vei­kia, ki­ti ap­leis­ti, o kai kurių pa­tal­po­mis nau­do­ja­si [...]
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
Rug­sė­jo 29 d., ket­vir­ta­die­nį, du­ris ofi­cia­liai at­vė­rė de­ši­nia­ja­me Ne­ries kran­te įsi­kū­ręs vers­lo mies­tas „Quad­rum“, į ku­rį Nor­ve­gi­jos įmo­nių gru­pė „Scha­ge Group“ investavo 100 mln. [...]
Trims Bal­ti­jos ša­lims po il­gų ir su­dė­tin­gų de­ry­bų pa­sie­kus su­si­ta­ri­mą, kad eu­ro­pi­nės ge­le­žin­ke­lio ve­žės pro­jek­to „Rail Bal­ti­ca“ ran­gos kon­kur­sai bū­tų skel­bia­mi ne tik per bend­rą įmo­nę, [...]
Vil­niu­je ket­vir­ta­die­nį pra­dė­jus šil­dy­mo se­zo­ną, ki­ti di­die­ji Lie­tu­vos mies­tai kol kas neketina šil­dy­ti na­mų.
Tau­ra­gės kraš­to mu­zie­jus pri­sta­to so­viet­me­čio pra­džią Lie­tu­vo­je pri­me­nan­čią NKVD būs­ti­nę su au­ten­tiš­ko­mis su­lai­ky­mo, tar­dy­mo ka­me­ro­mis ir kar­ce­riu. Mu­zie­jaus lan­ky­to­jams bus su­tei­kia­ma pro­ga [...]
Penk­ta­die­nį ir šeš­ta­die­nį Jo­na­vo­je vyks 22-ą kar­tą ren­gia­mas tarp­tau­ti­nis mo­te­rų tink­li­nio tur­ny­ras „A. Ogo­naus­ko at­mi­ni­mo tau­rė“. Ja­me var­žy­sis po dvi Lie­tu­vos ir Lat­vi­jos ko­man­das.
Žir­gų lenk­ty­nės Lie­tu­vo­je vis po­pu­lia­rė­ja, o šį spor­tą pa­ma­tę žiū­ro­vai lie­ka su­ža­vė­ti – taip tei­gia lenk­ty­nių Lie­tu­vo­je or­ga­ni­za­to­rė Eve­li­na Kol­bas­nik. Pir­mą sezoną lenk­ty­nes ren­gu­si [...]
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Kas­kart į Lie­tu­vą ar­ti­mų­jų, gi­mi­nių ir bi­čiu­lių ap­lan­ky­ti at­vyks­tan­ti ži­no­mo po­li­ti­ko, vi­suo­me­ni­nin­ko, gy­dy­to­jo Ka­zio Bo­be­lio naš­lė Da­lia Bo­be­lie­nė iš­vys­ta ge­rų po­ky­čių. Šįsyk ją itin [...]
Rug­sė­jo pra­džio­je Eko­no­mi­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo ir plė­tros or­ga­ni­za­ci­ja (EB­PO) pa­skel­bė kas­me­ti­nį švie­ti­mo duo­me­nų lei­di­nį „Žvilgs­nis į švie­ti­mą“ (anlg. Edu­ca­tion at a Glan­ce), ku­ria­me pir­mą [...]
Pi­gi ir leng­vai pa­ga­mi­na­ma sin­te­ti­nė kau­lų me­džia­ga, im­plan­tuo­ta žiur­kių stu­bu­ruo­se ir bež­džio­nių kau­ko­lė­se, sti­mu­liuo­ja kau­li­nio au­di­nio vys­ty­mą­si, trečiadienį pra­ne­šė moks­li­nin­kai.
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Sti­lin­gi me­di­niai lip­du­kai jū­sų kom­piu­te­riui? Tam­so­je švie­čian­tis bu­me­ran­gas? O gal­būt prie sta­lo prie sta­lo tvir­ti­na­ma ap­lin­kai draugiška šiukš­lių dė­žė? 
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Pe­ru pie­tuo­se pa­upį tvar­kę dar­bi­nin­kai ap­ti­ko da­lį se­no­vės in­kų al­to­riaus, ku­ris bu­vo lai­ko­mas din­gu­siu, tre­čia­die­nį pranešė Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja.
Aji Cha­ra­pi­ta rū­šies ai­trio­ji pa­pri­ka yra maž­daug žir­nio dy­džio. Kaip skel­bia­ma, ki­log­ra­mas šių prie­sko­nių ga­li kainuoti tūks­tan­čius eu­rų.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar išvados dėl numušto Malaizijos keleivinio lėktuvo pakeis Vakarų politiką Rusijos atžvilgiu?
Taip. Vakarai su Rusija elgsis griežčiau
Ne. Toliau bus vykdoma "dialogo ir kompromiso paieškos" politika
Išvados dar labiau išgąsdins Vakarus. Pozicija Maskvos atžvilgiu taps švelnesnė
Man nerūpi
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami