Pirkdamas prabangų automobilį pasidomėk pardavėju

Vidmantas UŽUSIENIS v.uzusienis@lzinios.lt 2016-01-12 06:00
Vidmantas UŽUSIENIS
v.uzusienis@lzinios.lt
2016-01-12 06:00
Tarp PVM grobstytojų mėgstamų automobilių minimas ir itin brangus "Mercedes-Benz" visureigis. LŽ archyvo nuotrauka
Vals­ty­bi­nė mo­kes­čių ins­pek­ci­ja (VMI) ke­lia ban­kro­to by­las au­to­mo­bi­lių par­da­vi­mo su­kčių įsteig­toms va­di­na­mo­sioms prie­dan­gos įmo­nėms, per ku­rias, ga­li­mas da­ly­kas, bu­vo mi­li­jo­nais grobs­to­mas pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­tis (PVM), ta­čiau at­gau­ti pi­ni­gus į biu­dže­tą daž­nai ne­įma­no­ma.

Prieš ke­le­rius me­tus į Lie­tu­vą at­vy­kęs Es­ti­jos pi­lie­tis L. G. nu­si­pir­ko Aly­tu­je re­gis­truo­tą ri­bo­tos at­sa­ko­my­bės už­da­rą­ją ak­ci­nę bend­ro­vę „Torg“. Iš­kart už­vi­rė dar­bas. 2013-ųjų vi­du­ry­je įmo­nė per ke­lis mė­ne­sius Es­ti­jo­je įsi­gi­jo pra­ban­gių au­to­mo­bi­lių, ku­riuos tuč­tuo­jau par­da­vė pir­kė­jams Lie­tu­vo­je ir už­sie­ny­je. LŽ tu­ri­mi do­ku­men­tai ro­do, kad tų pa­čių me­tų va­sa­rą „Torg“ iš Es­ti­jos bend­ro­vės BRC nu­pir­ko 2012 me­tų lai­dos „Mer­ce­des-Benz ML 350“ (49 917 eu­rų) ir 2011-ųjų BMW X6 (už 49 500 eu­rų). Kai­na bu­vo aps­kai­čiuo­ta be pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čio (PVM), nes es­tai iš ša­lies iš­ve­ža­moms pre­kėms jo ne­tai­ko. Pir­kė­jui Lie­tu­vo­je abu pra­ban­gūs au­to­mo­bi­liai ka­žin ko­dėl bu­vo par­duo­ti už vie­no­dą kai­ną, ir jau su PVM, – kiek­vie­na ma­ši­na įver­tin­ta po 171 293 li­tus (49 650 eu­rų).

Lyg į vandenį

Už abu au­to­mo­bi­lius pir­kė­jas iš vi­so pa­klo­jo 342 586 li­tus, ar­ba 99 300 eu­rų. Nuo jų į Lie­tu­vos biu­dže­tą tu­rė­jo bū­ti su­mo­kė­ta apie 60 tūkst. li­tų (maž­daug 17,4 tūkst. eu­rų) PVM, ta­čiau įmo­nės sa­vi­nin­kas ir va­do­vas L. G., kaip tei­gia­ma, din­go kaip į van­de­nį, o kar­tu su juo – ir pi­ni­gai.

Fi­nan­si­nių nu­si­kal­ti­mų ty­ri­mo tar­ny­ba (FNTT) pra­dė­jo iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl ga­li­mo su­kčia­vi­mo, o PVM ad­mi­nis­truo­jan­ti Vals­ty­bi­nė mo­kes­čių ins­pek­ci­ja ini­ci­ja­vo ban­kro­to by­lą dėl ne­įvyk­dy­tų prie­vo­lių vals­ty­bei. „Torg“ ban­kru­ta­vu­sia įmo­ne 2015 me­tų ba­lan­džio 8 die­ną pa­skel­bė Kau­no apy­gar­dos teis­mas. Ta­čiau at­gau­ti ne­su­mo­kė­tus mo­kes­čius jau ga­li bū­ti per vė­lu.

Pa­sak LŽ šal­ti­nių, Es­ti­jos pi­lie­tis L. G. grei­čiau­siai bu­vo ti­krų­jų nau­dos ga­vė­jų sta­ty­ti­nis, be to, jis lyg ir spė­jo per­par­duo­ti „Torg“ lat­vei, ku­ri ir­gi, ma­tyt, tė­ra sta­ty­ti­nė. Lie­tu­vo­je anks­čiau, ret­sy­kiais – ir da­bar, nu­si­kal­ti­mų or­ga­ni­za­to­riai to­kioms „pa­rei­goms“ par­ink­da­vo pa­pras­čiau­sius val­ka­tas. Var­gu ar šie žmo­nės, ne­tgi jei es­tas su lat­ve bus su­ras­ti ir jiems par­eikš­ti kal­ti­ni­mai, tu­rės ga­li­my­bių ati­duo­ti sko­lą Lie­tu­vos biu­dže­tui.

VMI Kon­tro­lės de­par­ta­men­to di­rek­to­rė Vai­mi­ra Ja­kie­nė in­for­ma­vo, kad ty­ri­mas dėl vie­nos Dzū­ki­jos sos­ti­nė­je re­gis­truo­tos bend­ro­vės ti­krai vyks­ta. Ta­čiau dėl jo pa­slap­ties ins­pek­ci­jos at­sto­vė ti­ki­no ne­ga­lin­ti at­skleis­ti net ti­kro­jo įmo­nės pa­va­di­ni­mo.

Anot V. Ja­kie­nės, VMI ins­pek­to­riai ban­dė ras­ti bend­ro­vės va­do­vą, bet jų pa­stan­gos bu­vo be­vai­sės. „Kon­tro­lės veiks­mų me­tu (2013 me­tais) lan­ky­ta­si įmo­nės re­gis­tra­ci­jos ad­re­su Aly­tu­je, ta­čiau dau­gia­bu­čio na­mo bu­to du­rų nie­kas ne­ati­da­rė. Prie bu­to du­rų ir ant iš­ori­nių na­mo sie­nų ne­bu­vo iš­ka­bų, nu­ro­do­mų­jų ženk­lų, iš ku­rių ga­li­ma spręs­ti, kad čia įsi­kū­ru­si bend­ro­vė. Ne­bu­vo ir jo­kių jos veik­los po­žy­mių“, – dės­tė VMI Kon­tro­lės de­par­ta­men­to va­do­vė.

Aly­taus at­ve­jis tė­ra vie­nas iš dau­ge­lio, kai ga­li­mi su­kčiai gro­bė PVM nau­do­da­mie­si bran­giais au­to­mo­bi­liais ir pu­siau fik­ty­vio­mis ri­bo­tos at­sa­ko­my­bės už­da­ro­sio­mis ak­ci­nė­mis bend­ro­vė­mis.

Bendrovė "Krasta Auto Vilnius" mažiausiai du prabangius automobilius pirko iš PVM grobstymu įtariamos įmonės "Torg"./Romo Jurgaičio (LŽ) nuotrauka

Iš­ra­din­gai mė­to pėdas

Kaip pa­sa­ko­jo FNTT at­sto­vė spau­dai Rū­ta And­riuš­kai­tė, PVM grobs­ty­to­jai į bran­gių ma­ši­nų rin­ką me­tė­si dėl to, jog tai ga­ran­tuo­ja di­des­nę pi­ni­gų grą­žą per šio mo­kes­čio at­skai­tą. Anks­čiau to­kie su­kčiai pirk­da­vo ir par­duo­da­vo bui­ti­nę tech­ni­ką, ki­tas pre­kes, bet ši veik­la esą ne­da­vė grei­tos grą­žos kaip per­par­duo­da­mi de­šim­tis tūks­tan­čių eu­rų kai­nuo­jan­tys li­mu­zi­nai.

Šios ka­te­go­ri­jos nu­si­kal­ti­mai ta­po ypač po­pu­lia­rūs, kai Lie­tu­va ir ki­tos Ry­tų Eu­ro­pos ša­lys įsi­lie­jo į Šen­ge­no zo­ną, kai prie Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) vals­ty­bių sie­nų ne­be­li­ko mui­ti­nės pos­tų, kon­tro­lia­vu­sių PVM ap­mo­kes­ti­na­mų pre­kių ju­dė­ji­mą. Grobs­tant PVM Aly­tu­je nau­do­ta­si tik vie­nu, be­ne pa­čiu pa­pras­čiau­siu su­kčia­vi­mo me­to­du. Ta­čiau da­rant nu­si­kal­ti­mus pa­si­tel­kia­mos ir daug su­dė­tin­ges­nės sche­mos, ap­rė­pian­čios ne vien Bal­ti­jos ša­lis.

„Pas­ta­rai­siais me­tais pa­ste­bė­ta, kad tie pa­tys nau­ji ir nau­do­ti au­to­mo­bi­liai 5–6 kar­tus įre­gis­truo­ja­mi vals­ty­bės įmo­nė­je „Re­gi­tra“. Šios ma­ši­nos apd­rau­džia­mos, joms su­tei­kia­mi lai­ki­ni vals­ty­bi­niai nu­me­riai, ir jau tą pa­čią ar­ba ki­tą die­ną yra par­duo­da­mos Lat­vi­jos įmo­nėms bei iš­ga­be­na­mos at­gal į Lat­vi­ją ir re­gis­truo­ja­mos ten. Šių san­do­rių gran­di­nė­je kei­čia­mos Lie­tu­vos ir Lat­vi­jos įmo­nės, ku­rių var­du au­to­mo­bi­liai re­gis­truo­ja­mi, iš­ra­šo­mos par­da­vi­mo PVM sąs­kai­tos fak­tū­ros. 2015 me­tais bu­vo pra­dė­tas dau­gia­ša­lis pa­ti­kri­ni­mas, sie­kiant nu­sta­ty­ti ti­kruo­sius au­to­mo­bi­lių ga­vė­jus-nau­do­to­jus ir iš­siaiš­kin­ti, ku­rio­je san­do­rių gran­di­nės da­ly­je pa­da­ry­ta ža­los ša­lių biu­dže­tams. Šiuo me­tu pa­ti­kri­ni­mas vyks­ta to­liau, at­lie­ka­mi įmo­nių kon­tro­lės veiks­mai. To­kie san­dė­riai daž­nes­ni Lat­vi­jos pa­sie­nio te­ri­to­ri­jo­je (Šiau­liuo­se, Rad­vi­liš­ky­je). Mo­kes­čių ad­mi­nis­tra­to­rius da­bar da­ly­vau­ja tri­juo­se dau­gia­ša­liuo­se pa­ti­kri­ni­muo­se, ku­rie yra su­si­ję su nau­jų ir nau­do­tų au­to­mo­bi­lių pre­ky­bos san­dė­riais ES bei pre­ky­ba per in­ter­ne­ti­nius auk­cio­nus už­sie­ny­je (pa­vyz­džiui, Bel­gi­jo­je, Olan­di­jo­je)“, – at­sklei­dė V. Ja­kie­nė.

Nu­si­kal­ti­mo įrankiai

Ga­li­mų su­kčiau­to­jų veik­los mas­tas stul­bi­na. Pa­sak VMI Kon­tro­lės de­par­ta­men­to va­do­vės, „kon­tro­liuo­da­ma nau­do­tų au­to­mo­bi­lių ir jų de­ta­lių pre­ky­bos veik­lą“, 2014-ai­siais ins­pek­ci­ja at­li­ko 1175 kon­tro­lės veiks­mus, per ku­riuos nu­sta­tė 2,9 mln. li­tų (840,6 tūkst. eu­rų) pa­pil­do­mai mo­kė­ti­nų/­dek­la­ruo­ti­nų su­mų. 2015 me­tų sau­sį-lap­kri­tį VMI skel­bia at­li­ku­si 750 kon­tro­lės veiks­mų, ku­rių re­zul­ta­tas – dau­giau kaip 4,3 mln. eu­rų pa­pil­do­mai mo­kė­ti­nų ir dek­la­ra­ci­jo­se tiks­lin­ti­nų mo­kes­čių su­mų.

Čia kal­ba­ma apie vi­sus mo­kes­čius. Dėl PVM – at­ski­ra šne­ka. Anot FNTT at­sto­vės R. And­riuš­kai­tės, šiuo me­tu tar­ny­ba at­lie­ka ke­lis di­de­lius tarp­tau­ti­nius ty­ri­mus – ga­li­mi nu­si­kal­tė­liai, su­si­ję su pra­ban­gių au­to­mo­bi­lių per­par­da­vi­mu, įta­ria­mi į Lie­tu­vos ir ki­tų ES ša­lių biu­dže­tus ne­su­mo­kė­ję 3 mln. eu­rų PVM.

2015 me­tų va­sa­rą FNTT jau bu­vo pra­ne­šu­si apie sėk­min­gą tarp­tau­ti­niu mas­tu at­lik­tą ope­ra­ci­ją, per ku­rią su­lai­ky­ta apie 20 įta­ria­mų­jų, su­kčia­vu­sių PVM sri­ty­je. Nu­sta­ty­ta, kad jie nau­do­jo­si maž­daug 40 Lie­tu­vo­je re­gis­truo­tų prie­dan­gos įmo­nių, 43 Lat­vi­jo­je ir tri­mis Es­ti­jo­je. At­ro­do, to­kių gru­pių re­gio­ne gau­su.

Da­ry­da­mos nu­si­kal­ti­mus or­ga­ni­zuo­tos gru­puo­tės dau­giau­sia nau­do­jo vo­kiš­kų ir ja­po­niš­kų mar­kių bei mo­de­lių ma­ši­nas. LŽ tu­ri­muo­se do­ku­men­tuo­se mi­ni­mi BMW X5, BMW X6, „Le­xus RX450h“, „Toyo­ta Land Crui­zer“, kai ku­rių „Au­di“, „Mer­ce­des-Benz“ ir „Pors­che“ mar­kių au­to­mo­bi­liai.

Tu­ri aiškintis

Aly­tu­je re­gis­truo­tos įmo­nės „Torg“ ban­kro­to by­lo­je šmė­žuo­ja ir BMW at­sto­vės UAB „Kras­ta Au­to Vil­nius“ pa­va­di­ni­mas. Pra­ban­gių au­to­mo­bi­lių pir­ki­mo ir par­da­vi­mo su­tar­tys liu­di­ja, kad ga­li­mų PVM grobs­ty­to­jų įran­kiais ta­pu­sius „Mer­ce­des-Benz ML350“ ir BMW X6 nu­pir­ko sos­ti­nės bend­ro­vė.

Na­cio­na­li­nės že­mės tar­ny­bos (NŽT) vy­riau­sio­ji spe­cia­lis­tė Lau­ra Sap­kai­tė, anks­čiau dir­bu­si VMI ir da­ly­va­vu­si ti­riant mo­kes­čių mo­kė­ji­mo slė­pi­mo fak­tus, pri­si­pa­ži­no kvie­tu­si į po­kal­bį „Kras­ta Au­to Vil­nius“ at­sto­vus. Ar bu­vo kal­ba­ma ir apie gar­sios bend­ro­vės san­do­rius su Aly­taus „Torg“, bu­vu­si VMI dar­buo­to­ja tei­gė ne­pri­si­me­nan­ti.

„Mums ži­no­ma, jog at­lie­ka­mas toks ty­ri­mas, ta­čiau iš­sa­miau jo ko­men­tuo­ti ne­ga­li­me, kol ty­ri­mas dar ne­baig­tas. No­ri­me pa­brėž­ti, kad „Kras­ta Au­to“ pri­nci­pin­gai lai­ko­si įsta­ty­mų, tei­sės ak­tų, vers­lo eti­kos nor­mų. Esa­me vi­siš­kai pa­si­ren­gę bend­ra­dar­biau­ti su ty­ri­mą at­lie­kan­čio­mis ins­ti­tu­ci­jo­mis“, – tvir­ti­no Ole­gas Mar­ty­niu­kas, „Mo­dus gru­pės“, ku­riai pri­klau­so ir BMW at­sto­vė Lie­tu­vo­je UAB „Kras­ta Au­to“, val­dy­bos na­rys.

FNTT spe­cia­lis­tai pa­žy­mi, kad di­džiau­sią nau­dą iš to­kios nu­si­kals­ta­mos vei­kos gau­na jos or­ga­ni­za­to­riai. Šie as­me­nys va­do­vau­ja prie­dan­gos įmo­nėms, ku­rios per­par­duo­da au­to­mo­bi­lius ki­toms Lie­tu­vo­je re­gis­truo­toms bend­ro­vėms, tarp jų ir BMW bei ki­tų pra­ban­gių ma­ši­nų at­sto­vams.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
Krasta  77.240.249.202 2016-01-12 08:49:58
Sukčiai
0 0  Netinkamas komentaras
Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė ra­gi­na ge­ne­ra­li­nį po­li­ci­jos ko­mi­sa­rą Li­ną Per­na­vą įver­tin­ti pir­muo­sius po­li­ci­jos pert­var­kos re­zul­ta­tus ir tęs­ti ją tik įsi­ti­ki­nus, kad tai pagerino po­li­ci­jos dar­bą [...]
Itin bran­giai vir­tu­vės įran­kius Lie­tu­vos ka­riuo­me­nei par­da­vu­si bend­ro­vė „No­ta Be­ne“ pri­pa­žįs­ta su­kly­du­si, kad ne­in­for­ma­vo ka­riuo­me­nės, jog „auk­si­nius šaukš­tus“ perpardavė iš Lie­tu­vos [...]
Is­lan­di­ja pir­ma­die­nį pa­sis­kun­dė, kad Ru­si­jos oro pa­jė­gų bom­bo­ne­šiai skrai­do per­ne­lyg ar­ti ci­vi­li­nių lai­ne­rių, o nau­jau­sias in­ci­den­tas įvy­ko per vie­ną reisą iš Reik­ja­vi­ko.
Vo­kie­ti­jos ry­ti­nia­me Dres­de­no mies­te du spro­gi­mai drioks­te­lė­jo prie vie­nos me­če­tės ir tarp­tau­ti­nio kong­re­sų cen­tro, bet žmo­nės per šiuos iš­puo­lius ne­nu­ken­tė­jo, antradienį pra­ne­šė po­li­ci­ja.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Sce­nos erd­vės, de­ko­ra­ci­jų pro­jek­ta­vi­mas, es­ki­zų, brė­ži­nių kū­ri­mas ir rea­li­za­vi­mas, apš­vie­ti­mo par­in­ki­mas – 45-erių bri­tės Es Dev­lin kas­die­nis dar­bas. Sce­nog­ra­fę traukte įtrau­kė spal­vin­gas [...]
Šv. Je­ro­ni­mo pre­mi­ja už nuo­sek­lų, kryp­tin­gą dar­bą, ve­dan­tį lie­tu­vių skai­ty­to­jus į pra­ncū­zų ir fran­ko­fo­niš­ko­sios li­te­ra­tū­ros lo­by­ną ir su­bti­liai jį at­ve­rian­tį tur­tin­ga lietuvių kal­ba šie­met [...]
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Po tre­jų me­tų per­trau­kos Rob­bie Wil­liam­sas grįž­ta su il­gai lauk­tu nau­ju al­bu­mu. At­li­kė­jas pa­skel­bė, kad nau­ja­sis stu­di­ji­nis al­bu­mas va­din­sis „Hea­vy En­ter­tain­ment Show“. Vie­nuo­lik­ta­sis R.Wil­liams [...]
Eu­ro­po­je stip­ri­nant Šiau­rės ir Bal­ti­jos jū­rų pre­ky­bos tink­lą bei gau­siu fi­nan­sa­vi­mu ma­ži­nant uos­tų inf­ras­truk­tū­ros skir­tu­mus, kon­ku­ren­cin­gu­mui vis di­des­nį po­vei­kį da­ro geopolitinė įta­ka ir [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
Ku­lau­tu­vos pa­grin­di­nė mo­kyk­la kar­tu su Ku­lau­tu­vos jau­ni­mo cen­tru bai­gė įgy­ven­din­ti pro­jek­tą, ku­ris įga­li­no at­nau­jin­ti da­lį mo­kyk­los pa­tal­pų ir jo­se įkur­ti vai­kų die­nos cen­trą su at­vi­ra erd­ve [...]
Jau be­veik mė­nuo, kai Tau­ra­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos val­di­nin­kai ka­va iš me­ri­jos pa­sta­te sto­vin­čio apa­ra­to ga­li mė­gau­tis kiek šir­dis gei­džia, nes už ją mokėti ne­rei­kia. Iš­lai­dos [...]
Ki­tą mė­ne­sį Lie­tu­vos krep­ši­nio fe­de­ra­ci­jos (LKF) va­do­vai ofi­cia­liai pa­dė­kos Jo­nui Kaz­laus­kui už dar­bą na­cio­na­li­nė­je vyrų krep­ši­nio rink­ti­nė­je.
Šio­mis die­no­mis val­džios dė­me­sys nu­kreip­tas į ša­lies par­olim­pie­čius, Rio de Ža­nei­ro žai­dy­nė­se iš­ko­vo­ju­sius me­da­lius. Pir­ma­die­nį juos ir tre­ne­rius ap­do­va­no­jo ša­lies prezidentė Da­lia Gry­baus­kai­tė, [...]
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja par­agi­no pa­sku­bė­ti dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to vandens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam [...]
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
Pra­ėju­sią sa­vai­tę Lie­tu­vo­je smar­kiai iš­au­go ser­ga­mu­mas ūmio­mis vir­šu­ti­nių kvė­pa­vi­mo ta­kų in­fek­ci­jo­mis, an­tra­die­nį pa­skel­bė Už­kre­čia­mų­jų li­gų ir AIDS cen­tras (ULAC).
Tri­me­tis Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos pri­ncas Geor­ge'as sek­ma­die­nį li­ko su auk­le ir jau­nes­ne se­su­te pri­nce­se Char­lot­te. Jų tė­vai – pri­ncas Wil­lia­mas su žmo­na Ka­te – to­liau ke­lia­vo po Kanadą be sa­vo [...]
Es­ti­jos bu­riuo­to­ja Ing­rid Puus­ta sek­ma­die­nį ta­po pir­mą­ja mo­te­ri­mi, perp­lau­ku­sia Bal­ti­jos jū­rą bur­len­te. Ji nuo Fo­rio sa­los ne­to­li Šve­di­jai pri­klau­san­čio Got­lan­do nu­plau­kė iki Kaunispės uos­to Sa­re­mos [...]
Komentarai
Dienos klausimas
Ar reikia izoliuoti Rusiją?
Taip. Kol neišnyks Maskvos agresija, su šia šalimi negali būti bendradarbiaujama 
Ne. Izoliacija tik mažina problemų sprendimo galimybę
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami