Pirkti sunkvežimius skatino ir garantijų pinigai

Vidmantas UŽUSIENIS v.uzusienis@lzinios.lt 2015-09-15 06:00
Vidmantas UŽUSIENIS
v.uzusienis@lzinios.lt
2015-09-15 06:00
Dauguma tų sunkvežimių, kurie anksčiau sėkmingai krovinius veždavo į Rusiją, Europai jau netinka. LŽ archyvo nuotrauka
Nau­jau­si Eu­ro­pos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jų aso­cia­ci­jos (ACEA) duo­me­nys ro­do, kad Lie­tu­va jau tre­čią mė­ne­sį iš ei­lės yra nau­jų su­nkve­ži­mių rin­kos au­gi­mo ly­de­rė tarp Bend­ri­jos vals­ty­bių.

ACEA skel­bia, kad lie­pos mė­ne­sį Lie­tu­vos fi­zi­niai ir ju­ri­di­niai as­me­nys įre­gis­tra­vo 267 nau­jus su­nkve­ži­mius, ar­ba fan­tas­tiš­kais 142,2 proc. dau­giau nei tą pa­tį 2014 me­tų mė­ne­sį. Toks re­zul­ta­tas iš es­mės be di­des­nės kon­ku­ren­ci­jos mū­sų ša­liai ga­ran­ta­vo pir­mą­ją vie­tą tarp tų Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) vals­ty­bių, ku­rių su­nkve­ži­mių rin­ka lie­pą plė­tė­si spar­čiau­siai. Lie­tu­va pa­gal šį ro­dik­lį bu­vo ly­de­rė ir ge­gu­žę bei bir­že­lį, kai fik­suo­tas šios ka­te­go­ri­jos trans­por­to prie­mo­nių re­gis­tra­vi­mo ki­li­mas ati­tin­ka­mai 155,3 proc. ir 142,7 pro­cen­to.

Su­nkve­ži­mių bumas

Duo­me­nis apie nau­jo­jo su­nkio­jo ko­mer­ci­nio trans­por­to re­gis­tra­vi­mą ACEA skel­bia kas mė­ne­sį. Prie jo yra pri­ski­ria­mos: 1) leng­ves­nės nei 3,5 to­nos ko­mer­ci­nės trans­por­to prie­mo­nės; 2) dau­giau nei 3,5 to­nos sve­rian­čios trans­por­to prie­mo­nės; 3) au­to­bu­sai ir ki­tas su­nku­sis spe­cia­lu­sis trans­por­tas; 4) dau­giau nei 16 to­nų svo­rio tu­rin­tis trans­por­tas (daž­niau­siai – su­nkve­ži­miai).

Erlandas Mikėnas: "Vežėjai atnaujina autoparką, nes kitos išeities nėra." /Ritos Stankevičiūtės nuotrauka

Di­džiu­lis su­nkve­ži­mių rin­kos au­gi­mas Lie­tu­vo­je la­bai pri­si­de­da prie ro­dik­lių ge­ri­ni­mo. Tad jau tre­čias mė­nuo iš ei­lės Lie­tu­va yra ir vi­so nau­jo su­nkio­jo trans­por­to re­gis­tra­vi­mo tarp 27 ES ša­lių (be Mal­tos) ly­de­rė - ge­gu­žę mū­sų rin­ka, pa­ly­gin­ti su tuo pa­čiu lai­ko­tar­piu 2014-ai­siais, aukš­tyn šo­ko 49 proc., o bir­že­lį ir lie­pą – po 60,8 pro­cen­to.

Lie­pą po trum­pos per­trau­kos Lie­tu­vos fi­zi­niai bei ju­ri­di­niai as­me­nys la­bai ak­ty­viai re­gis­tra­vo ir nau­ją dau­giau kaip 3,5 to­nos sve­rian­tį su­nkų­jį ko­mer­ci­nį trans­por­tą, ku­rio ne­ma­žą da­lį su­da­ro ir leng­viems kro­vi­niams vež­ti skir­tos ma­ši­nos. Lie­pą to­kios ka­te­go­ri­jos au­to­mo­bi­lių mū­sų ša­ly­je bu­vo įre­gis­truo­ta 271, ar­ba 133,6 proc. dau­giau nei 2014-ai­siais tuo pa­čiu me­tu (116). Toks re­zul­ta­tas lei­do Lie­tu­vai užim­ti pir­mą­ją vie­tą pa­gal au­gi­mo tem­pą ir šio­je su­nkio­jo ko­mer­ci­nio trans­por­to ka­te­go­ri­jo­je.

Re­gis­truo­da­mi iki 3,5 t svo­rio su­nkią­sias ko­mer­ci­nes trans­por­to prie­mo­nes lie­pą pa­gal šios ka­te­go­ri­jos ma­ši­nų di­na­mi­ką ES lie­tu­viai li­ko 9-oje, o re­gis­truo­da­mi au­to­bu­sus ir spe­cia­lų­jį ko­mer­ci­nį trans­por­tą – 17-oje vie­to­je.

At­si­nau­ji­na dėl Europos

Prieš ke­lis mė­ne­sius "įsi­siau­tė­ju­si" nau­jų su­nkve­ži­mių pa­klau­sa Lie­tu­vo­je Na­cio­na­li­nės ve­žė­jų au­to­mo­bi­liais aso­cia­ci­jos pre­zi­den­to Er­lan­do Mi­kė­no ne­ste­bi­na. Pa­sak jo, ji smar­kiai iš­au­go dėl to, kad ve­žė­jai yra pri­vers­ti stai­giai keis­ti kro­vi­nių ve­ži­mo kryp­tį iš Ry­tų į Va­ka­rus. Anks­čiau po­pu­lia­riau­sia kryp­tis bu­vo Ru­si­ja, į ku­rią ga­be­nant kro­vi­nius už­ten­ka su­nkve­ži­mių, ku­rių eko­lo­gi­jos stan­dar­tas yra „Eu­ro 3“. Nuo 2014 me­tų sau­sio 1 die­nos ES ša­ly­se re­gis­truo­ja­mi tik tie vil­ki­kai, ku­rie ati­tin­ka „Eu­ro 6“ eko­lo­gi­jos stan­dar­tą.

„Ma­siš­kai vil­ki­kus (Lie­tu­vos kro­vi­nių ve­ži­mo įmo­nės - aut.) per­ka dėl to „Eu­ro 6“. Ve­žė­jai at­nau­ji­na au­to­par­ką, nes ne­tu­ri ki­tos iš­ei­ties. Jie juo­kau­ja, kad nu­va­žia­vus į Eu­ro­pą su „Eu­ro 3“ stan­dar­tą ati­tin­kan­čia trans­por­to prie­mo­ne, šian­dien už ke­lio­nę dar tek­tų pri­mo­kė­ti. Ki­tas rei­ka­las, kad Bend­ri­jo­je eko­lo­gi­jos rei­ka­la­vi­mai ke­lia­mi daug spar­čiau, ne­gu mū­sų ve­žė­jams iš­ky­la nau­jos tech­ni­kos po­rei­kis. Per­kant „Eu­ro 6“ eko­lo­gi­jos stan­dar­tą ati­tin­kan­čią tech­ni­ką ten­ka mo­kė­ti bran­giau, nes pri­si­den­gę pa­čio­mis pa­žan­giau­sio­mis tech­no­lo­gi­jo­mis ga­min­to­jai, sa­ky­čiau, šiek tiek „už­me­ta“ ant rea­lios kai­nos. Jau yra at­ve­jis, kai šve­dų „Vol­vo“ bu­vo nu­baus­tas dėl kar­te­li­nio su­si­ta­ri­mo su ki­tais ga­min­to­jais“, - pa­sa­ko­jo „Li­na­vos“ va­do­vas.

Pa­de­da at­gau­ti pinigai

Ko­dėl nau­jų su­nkve­ži­mių pir­ki­mo bu­mas ki­lo tik da­bar, pra­ėjus dau­giau nei pu­san­trų me­tų nuo to lai­ko, kai įsi­ga­lio­jo ES drau­di­mas re­gis­truo­ti že­mes­nio nei „Eu­ro 6“ eko­lo­gi­jos stan­dar­to vil­ki­kus?

E.Mi­kė­nas spė­jo, jog tam ti­krą pa­ska­tą ga­lė­jo su­teik­ti ir me­tų pra­džio­je iš Tarp­tau­ti­nės ke­lių trans­por­to or­ga­ni­za­ci­jos (In­ter­na­tio­nal Road Tran­port Union – IRU) at­gau­ti pa­pil­do­mi ga­ran­ti­nio fon­do pi­ni­gai.

„Ti­kiuo­si, kad da­lį at­gau­tų lė­šų „Li­na­vos“ na­riai ti­krai nau­do­ja ES rei­ka­la­vi­mus ati­tin­kan­čiai tech­ni­kai įsi­gy­ti. Sa­ky­kim, pra­di­niams įna­šams, kai ma­ši­nos per­ka­mos iš­per­ka­mo­sios nuo­mos bū­du. Pa­pil­do­mai at­gau­tos lė­šos ypač svar­bios tiems ve­žė­jams, ku­rie anks­čiau in­ten­sy­viai va­ži­nė­jo į Ru­si­ją“, - sa­kė aso­cia­ci­jos „Li­na­va“ pre­zi­den­tas.

Pa­pil­do­mas ga­ran­ti­nis fon­das IRU pra­dė­tas rink­ti pa­sau­lį dre­bi­nant di­džiau­siai iki šiol žmo­ni­jos is­to­ri­jo­je eko­no­mi­kos kri­zei 2009-ai­siais. Pa­pil­do­mi pi­ni­gai bu­vo su­rink­ti par­da­vi­nė­jant „TIR Car­net“ kny­ge­les, prie nu­sta­ty­tos jų kai­nos pri­mo­kant 22 Švei­ca­ri­jos fran­kus (20,2 eu­ro). TIR yra tarp­tau­ti­nė drau­di­mo ga­ran­ti­jų sis­te­ma, ku­ri lai­duo­ja, jog ve­žė­jui ne­su­mo­kė­jus vi­sų mui­tų ir mo­kes­čių tai pa­da­rys na­cio­na­li­nis ga­ran­ti­nis su­si­vie­ni­ji­mas, ku­rio funk­ci­jas Lie­tu­vo­je at­lie­ka „Li­na­va“. Pa­pil­do­mi pi­ni­gai bu­vo pra­dė­ti rink­ti, kai pra­si­dė­jus kri­zei ban­kru­ta­vo ir ne­iš­ga­lė­jo mo­kė­ti nu­sta­ty­to drau­di­mo mo­kes­čio da­lis ve­žė­jų. Ma­ža to, ga­ran­ti­nis fon­das bu­vo švais­to­mas, aso­cia­ci­ja ne­be­ga­lė­jo lai­ku vyk­dy­ti sa­vo fi­nan­si­nių įsi­pa­rei­go­ji­mų.

Ta­čiau 2013 me­tų pra­džio­je ga­ran­ti­nis fon­das vėl bu­vo to­kio dy­džio, ko­kio rei­ka­la­vo IRU. Sko­los ir­gi bu­vo ati­duo­tos, ta­čiau prie­mo­kos už „TIR Car­net“ bu­vo ren­ka­mos to­liau. Iš vi­so pa­pil­do­mai ga­ran­ti­nia­me fon­de su­si­kau­pė 2 mln. 365 tūkst. 484 Švei­ca­ri­jos fran­kai (2 171 563 eu­rai), ku­riuos Lie­tu­vos ve­žė­jai ir at­siė­mė šie­met.

ES ša­lys, ku­rio­se spar­čiau­siai au­go nau­jų vil­ki­kų re­gis­tra­vi­mas, 2015 m. liepa

VietaŠalisRe­gis­truo­ta vil­ki­kų (vnt.)Po­ky­tis (proc.)*
1.Lietuva262+142,7
2.Ispanija1755+105
3.Portugalija315+104,5
4.Latvija113+94,8
5.Estija51+88,3
6.Slovakija427+69,4
7.Belgija722+55,9
8.Kroatija87+52,6
9.Italija990+50,5
10.Kipras3+50

*Pa­ly­gin­ti su 2014 m. lie­pos mėn.

Šal­ti­nis: ACEA.

ES ša­lys, ku­rio­se spar­čiau­siai au­go vi­so nau­jo su­nkio­jo ko­mer­ci­nio trans­por­to re­gis­tra­vi­mas, 2015 m. lie­pa

VietaŠalisRe­gis­truo­ta trans­por­to prie­mo­nių (vnt.)Po­ky­tis (proc.)*
1.Lietuva497+60,8
2.Airija957+56,6
3.Ispanija17 191+49,7
4.Rumunija1762+44,4
5.Kroatija738+41,7
6.Portugalija3185+41,1
7.Slovakija1070+32,6
8.Lenkija6379+30,8
9.Nyderlandai7170+30,2
10.Danija3688+29,8

*Pa­ly­gin­ti su 2014 m. lie­pos mėn.

Šal­ti­nis: ACEA.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Šian­dien į Lie­tu­vą at­vyks­ta Bel­gi­jos rotacinių pa­jė­gų ka­riai.
Eks­per­tai ir apž­val­gi­nin­kai ma­no, kad pa­sta­rie­ji ket­ve­ri me­tai mū­sų ša­liai ne­ta­po pro­ver­žio lai­ko­tar­piu. Esą reikš­min­ges­nius val­džios lai­mė­ji­mus ga­li­ma su­skai­čiuo­ti ant vienos ran­kos pirš­tų. [...]
Vi­di­nių ne­su­ta­ri­mų kre­čia­mos Is­pa­ni­jos so­cia­lis­tų par­ti­jos va­do­vai šeš­ta­die­nį ren­ka­si į su­si­ti­ki­mą, ku­ris ga­li iš­trauk­ti ša­lį iš už­si­tę­su­sios po­li­ti­nės ak­la­vie­tės ir nu­spręs­ti par­ti­jos [...]
Ma­žiau­siai dvi sprog­me­nų pri­krau­tos sta­ti­nės šeš­ta­die­nį bu­vo nu­mes­tos ant di­džiau­sios li­go­ni­nės Si­ri­jos su­ki­lė­lių kon­tro­liuo­ja­mo­je Ale­po mies­to da­ly­je, pra­ne­šė šiai įstaigai pa­gal­bą tei­kian­ti [...]
Į Vil­nių Na­pa­leo­nas Kit­kaus­kas at­vy­ko 1960-ai­siais, bai­gęs stu­di­jas Kau­no po­li­tech­ni­kos ins­ti­tu­te, tai­gi jau 56 me­tai, kai yra vil­nie­tis.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
Ne me­mo­ria­li­nis mu­zie­jus. Bet ir ne lan­ky­to­jams ne­priei­na­mos sau­gyk­los, ku­rio­se pa­pras­tai pri­glo­bia­mi iš­ki­lių žmo­nių as­me­ni­nių daik­tai, įskai­tant bib­lio­te­kas, su­kaup­tus rin­ki­nius, įvai­rią ar­chy­vi­nę [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nė­je fil­har­mo­ni­jo­je spa­lio 6-ąją vyks Sau­liaus Lip­čiaus gy­ve­ni­mo 70-me­čiui ir kū­ry­bi­nės veik­los 50-me­čiui skir­tas ju­bi­lie­ji­nis kon­cer­tas „Ro­man­ti­kai – ro­man­ti­kams“. Nuo [...]
Vil­niu­je bai­gia­ma­ja­me Ino­va­ci­jų sa­vai­tės ren­gi­ny­je šeš­ta­die­nį ren­gia­mas ro­bo­tų par­adas ir ko­vos, bepiločių or­lai­vių pa­si­ro­dy­mai.
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Res­pub­li­ki­nė Kau­no li­go­ni­nė pir­ko dar­bus iš vie­nų ran­go­vų, o ga­vo iš ki­tų. Bend­ro­vei „Ir­dai­va“ jos su­bran­go­vė „Nis­ka­ma“ su­mo­kė­jo 478 tūkst. eu­rų už perleistą ga­li­my­bę re­mon­tuo­ti [...]
Klai­pė­dos uos­to pie­ti­nė­je da­ly­je per pu­san­trų me­tų įreng­ta pir­mo­ji dvie­jų ly­gių san­kry­ža pa­leng­vins trau­ki­nių ir ma­ši­nų ju­dė­ji­mą. Es­ta­ka­dos pro­jek­tas kai­na­vo dau­giau kaip 4 mln. eu­rų.
Pa­ne­vė­žio val­džia nu­ta­rė, kad ga­li­my­bės iš­si­mau­dy­ti na­muo­se ne­tu­rin­tiems mies­tie­čiams ge­riau­sia vie­ta tai da­ry­ti – pa­tal­pos pa­sta­te, ku­ria­me vei­kia Ne­mu­no po­lik­li­ni­ka. Jos darbuotojams toks su­ma­ny­mas [...]
Dar šie­met Ša­kių cen­tre tu­rė­tų iš­kil­ti pa­mink­las lie­tu­vių kal­bai. Ją sim­bo­li­zuos Ne­prik­lau­so­my­bės gat­vės alė­ja žen­gian­čios za­na­vy­kės mer­gai­tės skulp­tū­ra ir lietuviškos abė­cė­lės rai­dės [...]
Nuo ki­to se­zo­no „SMScre­dit.lt A ly­go­je“ ne­bus ri­bo­ja­mas Eu­ro­pos Są­jun­gos pi­lie­ty­bę tu­rin­čių žai­dė­jų skai­čius. Tuo tar­pu le­gio­nie­riams iš ne ES ša­lių bus tai­ko­mas pereinamasis tre­jų me­tų [...]
Po „SMScre­dit.lt A ly­gos“ per­trau­kos Jo­na­vos „Lie­ta­vos“ fut­bo­li­nin­kai spa­lio 2 d. vyks į Vil­nių, kur Lie­tu­vos fut­bo­lo fe­de­ra­ci­jos (LFF) sta­dio­ne su­si­tiks su vie­na čem­pio­na­to lydere – „Tra­kų“ [...]
Lie­tu­vos ak­lų­jų bib­lio­te­ka šio­mis die­no­mis ne­įp­ras­tai šur­mu­liuo­ja: vi­si džiau­gia­si iš Rio de Ža­nei­ro grį­žu­siais bend­ra­dar­biais „auk­si­niais ber­niu­kais“, par­olim­pi­nius aukso me­da­lius par­ve­žu­siais [...]
Jau šį pir­ma­die­nį, spa­lio 3 die­ną, Vil­niaus vo­kie­čių bend­ruo­me­nės an­samb­lis at­liks pro­tė­vių dai­nas sos­ti­nė­je, Vo­kie­čių gat­vė­je. Čia bus pa­ka­bin­ta ir at­mi­ni­mo len­te­lė vokiečių kal­ba. Pen­kio­li­ka [...]
Šiuo me­tu ga­lio­jan­čią de­šimt­ba­lę ver­ti­ni­mo sis­te­mą Lie­tu­vos uni­ver­si­te­tuo­se ke­ti­na­ma pa­keis­ti iki ki­to rug­sė­jo.
Nau­jus ke­lius kos­mo­so ty­ri­muo­se pra­my­nęs Eu­ro­pos kos­mi­nis zon­das „Ro­set­ta“ penk­ta­die­nį bai­gė 12 me­tų tru­ku­sią odi­sė­ją, kai bu­vo nu­kreip­tas įsi­rėž­ti į ko­me­tą, kurią ly­dė­jo pa­sta­ruo­sius [...]
Rug­sė­jis mus pa­si­ti­ko šil­tais orais, ir bu­vo grau­du skir­tis su at­os­to­go­mis. Jei pūs­tų šal­ti, bjau­rūs vė­jai su lie­tu­mi, tai psi­cho­lo­giš­kai bū­tų ti­krai leng­viau dar­buo­tis. Tačiau ši­lu­ma taip [...]
Pa­sau­lio kli­ma­tas iki 2050 me­tų at­šils dviem laips­niais Cel­si­jaus ir per­žengs ri­bą, ro­dan­čią, kad kli­ma­to po­ky­čių pro­ce­sas įgi­jo pa­vo­jin­gą mas­tą, ket­vir­ta­die­nį perspėjo sep­ty­ni iš­ki­lūs [...]
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
IT mil­ži­nė „Dell Tech­no­lo­gies“ pri­sta­tė at­nau­jin­tą ne­šio­ja­mą­jį kom­piu­te­rį „XPS 13“, jau lai­ko­mą ne tik vie­na sti­lin­giau­sių se­zo­no tech­no­lo­gi­nių nau­jie­nų, bet ir be­ne kom­pak­tiš­kiau­siu [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Gra­žuo­lis Ken­dis – apie 3 mė­ne­sių am­žiaus ka­ti­nu­kas ga­li bū­ti va­di­na­mas lū­ši­mi. Ži­no­ma, na­mi­ne lū­ši­mi, nes Ken­dis glos­to­mas burz­gia kaip trak­to­riu­kas ir yra tikras mei­lu­mo įsi­kū­ni­ji­mas.
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Užg­rū­din­ti vai­kai ser­ga re­čiau. At­ša­lus orams ne­ga­li­me vai­ko pa­vers­ti mi­mo­za, sau­go­ma nuo vė­jo gū­sio. Kaip iš­la­vi­ruo­ti, kad grūdindami jo ne­su­sarg­din­tu­me.
Jei vai­ko he­mog­lo­bi­no kie­kis ma­žas, tė­vai ga­li ne­rtis iš kai­lio grū­din­da­mi, ta­čiau li­gos vis tiek kibs. Kaip su­stip­rin­ti krau­ją prasidėjus li­gų se­zo­nui?
Stin­gas, ku­ris sa­vo nau­jau­siam al­bu­mui, be ki­tų, pa­si­rin­ko ir pa­bė­gė­lių kri­zės te­mą, Ber­ly­ne su­si­ti­ko su Si­ri­ją pa­li­ku­siais mu­zi­kan­tais ir pa­pra­šė jų leidimo įra­šy­ti dai­ną.
Šie vy­rai ir mo­te­rys vil­ki gra­žiau­sius ir bran­giau­sius dra­bu­žius pa­sau­ly­je, bet jų vei­duo­se atsispindi ab­so­liu­tus nuo­bo­du­lys.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip vertinate padėtį Lietuvoje per pastaruosius 4 metus?
Teigiamai. Pasiekta daug svarbių laimėjimų
Neutraliai. Pasirodėme neblogai, bet tikėjausi geriau
Neigiamai. Neišspręsta nei viena opi šaliai problema
Man tas pats. Niekada čia niekas nepasikeis
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami