Pirmąjį lietuvišką Dakaro visureigį testuos Italijoje

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2015-06-22 10:57
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2015-06-22 10:57
Egidijaus Babelio nuotrauka
Penk­ta­ja­me Pa­sau­lio ra­lio ma­ra­to­nų tau­rės eta­pe Ita­li­jo­je už­si­re­gis­tra­vo ir an­tra­sis lie­tu­vių eki­pa­žas – Vai­do­tas Ža­la ir Sau­lius Jur­ge­lė­nas. Šis eki­pa­žas star­tuos su pir­muo­ju lie­tu­viš­ku Da­ka­ro vi­su­rei­giu „Seat Leon Da­kar“, ku­rį su­kons­tra­vo vie­nas ta­len­tin­giau­sių ša­lies me­cha­ni­kų Da­rius Bie­se­vi­čius. Tai bus de­biu­ti­nės ra­lio ma­ra­to­nų lenk­ty­nės, ku­rio­se ofi­cia­liai už­re­gis­truo­tas lie­tu­vių su­kons­truo­tas bo­li­das.

Štur­ma­nas Sau­lius Jur­ge­lė­nas ne­slė­pė, kad pla­nai da­ly­vau­ti ra­lio ma­ra­to­nų var­žy­bo­se bu­vo puo­se­lė­ja­mi jau se­niai, ir ko­man­da ak­ty­viai da­ly­va­vo D. Bie­se­vi­čiaus vi­su­rei­gio pro­jek­ta­vi­me ir ga­my­bo­je. „Tai ti­krai įdo­mus vi­su­rei­gis. Da­rius Bie­se­vi­čius au­to­mo­bi­lių spor­te dir­ba jau dau­giau nei dvi­de­šimt me­tų. Jis į šį bo­li­dą su­dė­jo vi­sas sa­vo ži­nias ir pa­tir­tį. Tik to­dėl kar­tu nu­spren­dė­me im­tis to­kio su­dė­tin­go pro­jek­to.“ – sa­kė S. Jur­ge­lė­nas. Ša­lies ra­lio ger­bė­jams pui­kiai pa­žįs­ta­mas lenk­ty­ni­nin­kas Vai­do­tas Ža­la taip pat pa­sa­ko­jo, kad ne­kan­trau­ja su­grįž­ti į dy­ku­mos ma­ra­to­nų tra­sas. „Pas­ku­ti­niais me­tais mū­sų re­zul­ta­tai kla­si­ki­nio ra­lio var­žy­bo­se kur kas su­tvir­tė­jo, ra­do­me taip rei­ka­lin­gą sta­bi­lu­mo ir grei­čio for­mu­lę, ku­ri šie­met pa­de­da iš­si­lai­ky­ti ly­de­rių gre­to­se. Ti­kiuo­si, kad tai – spor­ti­nės bran­dos pa­grin­das, ku­ris mums pa­dės ne pra­sčiau pa­si­ro­dy­ti ra­lio ma­ra­to­nuo­se.“ – sa­kė V. Ža­la.

Egidijaus Babelio nuotrauka

Ita­li­jos ma­ra­to­no tech­ni­nė­je ko­mi­si­jo­je da­ly­vaus vie­nas svar­biau­sių FIA tei­sė­jų pra­ncū­zas Lio­ne­lis Car­re­‘as, ku­ris ap­žiū­rė­jęs lie­tu­vių su­kons­truo­tą vi­su­rei­gį nu­spręs, ar iš­duo­ti au­to­mo­bi­liui tarp­tau­ti­nį spor­ti­nį pa­są. „Šiai pro­ce­dū­rai ruo­šia­mės itin kruopš­čiai. Tei­sė­jai bus itin reik­lūs nau­jai su­kons­truo­tam vi­su­rei­giui, to­dėl tu­ri­me pa­si­rū­pin­ti, kad ne­kil­tų jo­kių abe­jo­nių dėl au­to­mo­bi­lio tech­ni­nio pa­ti­ki­mu­mo ir sau­gu­mo.“ – sa­kė pro­jek­to au­to­rius D. Bie­se­vi­čius. Lie­tu­viai sieks, kad vi­su­rei­gis bū­tų už­re­gis­truo­tas re­to­je T3 kla­sė­je, ta­čiau dėl nu­ma­to­mos kla­si­fi­ka­ci­jos pert­var­kos šių me­tų pa­bai­go­je ga­li tek­ti ten­kin­tis ir bend­ro­sios T1 ka­te­go­ri­jos pa­su.

„Seat Leon Da­kar“ vi­su­rei­gį D. Bie­se­vi­čius pro­jek­ta­vo ir kons­tra­vo be­veik dvy­li­ka mė­ne­sių. Bo­li­das su­kons­truo­tas nau­do­jant uni­ka­lią au­to­riaus su­pro­jek­tuo­tą vamz­de­li­nę kons­truk­ci­ją, tuo tar­pu di­zai­no ele­men­tai su­kur­ti pa­nau­do­jant se­ri­ji­nio „Seat Leon“ kė­bu­lo da­lis. Kol kas vi­su­rei­gy­je su­mon­tuo­tas 1.9 tur­bo­dy­ze­li­nis „Seat“ va­rik­lis, ta­čiau Da­rius iš­reiš­kė vil­tį, kad ar­ti­miau­siu me­tu pa­vyks iš­ban­dy­ti ir šiek tiek ga­lin­ges­nį „VW“ va­rik­lį. „Pag­rin­di­nė prie­žas­tis, ko­dėl pa­si­rin­ko­me ne­įp­ras­tai ma­žo dar­bi­nio tū­rio va­rik­lį, yra sie­kis su­ma­žin­ti bend­rą au­to­mo­bi­lio svo­rį. Pa­gal FIA reg­la­men­tą, kuo di­des­nis va­rik­lis, tuo aukš­tes­nė mi­ni­ma­laus svo­rio kar­te­lė. Mū­sų au­to­mo­bi­lio ku­ro są­nau­dos bus be­ne dvi­gu­bai ma­žes­nės nei ga­lin­gų ben­zi­nu va­ro­mų bo­li­dų“, – pa­sa­ko­jo D. Bie­se­vi­čius.

Manto Dilio nuotrauka.

„Ne­bū­si­me grei­ti tie­siuo­se ir leng­vuo­se ruo­žuo­se, bet „Seat Leon Da­kar” vi­si pri­va­lu­mai iš­ryš­kės su­nkio­se ir smė­lin­go­se at­kar­po­se. Bū­tent jos la­biau­siai ir le­mia ga­lu­ti­nį ma­ra­to­no re­zul­ta­tą”, - sa­kė S. Jur­ge­lė­nas.

Lie­tu­viai vi­su­rei­gy­je kruopš­čiai ap­gal­vo­jo vi­sus svar­biau­sius maz­gus pa­si­nau­do­jant sva­ria D. Bie­se­vi­čiaus pa­tir­ti­mi Da­ka­ro ma­ra­to­nuo­se. Di­de­lė da­lis trans­mi­si­jos ir pa­ka­bos da­lių pa­ga­min­tos spe­cia­liu Da­riaus už­sa­ky­mu. Ko­man­da pa­si­rin­ko ne­ma­žai ag­re­ga­tų ir iš tra­so­se pui­kiai iš­ban­dy­tų „Toyo­ta“ vi­su­rei­gių. “Pa­sie­kė­me idea­lų svo­rio pa­skirs­ty­mą tarp prie­ki­nės ir ga­li­nės ašių. Ag­re­ga­tai ir pa­grin­di­niai maz­gai iš­dės­ty­ti taip, kad bū­tų ga­li­ma grei­tai ir leng­vai juos ap­tar­nau­ti ar tai­sy­ti. Įdieg­tas ino­va­ci­jas bei tech­ni­nius spren­di­mus ga­lė­čiau var­din­ti ir var­din­ti”, - šyp­so­jo­si au­to­mo­bi­lio au­to­rius.

Tes­ta­vi­mo ir pa­si­ruo­ši­mo Da­ka­ro ma­ra­to­nui prog­ra­mo­je nu­ma­ty­ta dau­giau nei 10 tūkst. ki­lo­me­trų. „Seat Leon Da­kar” au­to­mo­bi­lis pa­si­ro­dys tiek vie­ti­nė­se, tiek tarp­tau­ti­nė­se lenk­ty­nė­se.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Ry­tų Ang­li­jo­je įsi­kū­ręs Pe­ter­bo­rough jau ne vie­nus me­tus at­si­du­ria Lie­tu­vos mu­zi­kan­tų gas­tro­lių są­ra­šuo­se, pra­de­dant And­riu­mi Ma­mon­to­vu ir bai­giant le­gen­di­ne gru­pe „Ron­do“. Šiemet šis mies­tas [...]
Lie­tu­vos žy­dų (lit­va­kų) bend­ruo­me­nė pik­ti­na­si ke­ti­ni­mais Vil­niaus se­na­mies­ty­je plė­to­ti abe­jo­ti­nus vers­lo pro­jek­tus, pri­si­den­gus is­to­ri­nės Di­džio­sios si­na­go­gos var­du. LŽB pra­ne­šė at­si­ri­bo­jan­ti [...]
Prieš­in­gai nei ma­nė dau­ge­lis ana­li­ti­kų ir eks­per­tų, Naf­tą eks­por­tuo­jan­čių ša­lių or­ga­ni­za­ci­jos (OPEC) na­rės tre­čia­die­nį Al­žy­re ne­ti­kė­tai, vi­sos rin­kos ir sa­vo pačių nuo­sta­bai, su­ge­bė­jo [...]
Šve­di­jo­je nuo 2018 me­tų bus grą­žin­ta vi­suo­ti­nė ka­ro prie­vo­lė, pra­ne­šė gy­ny­bos ministras Pe­te­ris Hultq­vis­tas.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Spa­lio 1 ir 2 die­no­mis Pa­ne­vė­žio Juo­zo Mil­ti­nio dra­mos tea­tre įvyks iš­skir­ti­nė prem­je­ra – gar­saus len­kų ki­no ir tea­tro re­ži­sie­riaus, sce­na­ris­to, pro­diu­se­rio Krzysz­to­fo Zanussio „Hyb­ris (Pui­ky­bė)“. [...]
Ka­dai­se, so­viet­me­čiu, tai bu­vo mies­te­lio ar kai­mo kul­tū­ros na­mai, ku­riuos sta­tant bu­vo sie­kia­ma už­gož­ti vie­tos baž­ny­čią. Da­bar kai ku­rie jų te­be­vei­kia, ki­ti ap­leis­ti, o kai kurių pa­tal­po­mis nau­do­ja­si [...]
Jau vie­nuo­lik­tus me­tus iš ei­lės ru­duo moks­lei­viams aso­ci­juo­ja­si ne tik su mo­kyk­li­ne ru­ti­na, bet ir su jiems skirtais pra­smin­gais fil­mais.
Nau­jau­sias re­ži­sie­riaus Ig­no Miš­ki­nio dar­bas – tai tre­čia­sis jo pil­no me­tro fil­mas, po sėk­min­gai pa­si­ro­džiu­sių „Di­rin­gas“ ir „Ar­ti­mos švie­sos“.
Įvai­riems pra­šy­mams ir pa­žy­moms, raš­tams ir do­ku­men­tams vals­ty­bi­nės ins­ti­tu­ci­jos kas­met su­eik­vo­ja vis ma­žiau po­pie­riaus. Tarp­ži­ny­bi­niam su­si­ra­ši­nė­ji­mui per­si­kė­lus į skaitmeninę erd­vę – [...]
Du penk­ta­da­liai ar­ba 40 proc. lie­tu­vių yra svars­tę pra­dė­ti nuo­sa­vą vers­lą, ro­do „Swed­bank“ Fi­nan­sų ins­ti­tu­to už­sa­ky­mu at­lik­ta Bal­ti­jos ša­lių apk­lau­sa apie pa­pil­do­mas pa­ja­mas.
Tau­ra­gės kraš­to mu­zie­jus pri­sta­to so­viet­me­čio pra­džią Lie­tu­vo­je pri­me­nan­čią NKVD būs­ti­nę su au­ten­tiš­ko­mis su­lai­ky­mo, tar­dy­mo ka­me­ro­mis ir kar­ce­riu. Mu­zie­jaus lan­ky­to­jams bus su­tei­kia­ma pro­ga [...]
Baig­tas svar­bus Ve­liuo­nos Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ėmi­mo į dan­gų baž­ny­čios (Jur­bar­ko raj.) tvar­ky­bos dar­bų eta­pas. Jo me­tu res­tau­ruo­ti Vy­tau­ti­ne va­di­na­mos baž­ny­čios pa­ma­tai ir fa­sa­dai. Šie­met [...]
Kau­no ra­jo­no „Hop­trans-Si­re­nų“ ko­man­dą pa­pil­dė dar vie­na ame­ri­kie­tė. Lie­tu­vos mo­te­rų krep­ši­nio ly­gos (LMKL) čem­pio­nės pa­si­ra­šė su­tar­tį su 28 me­tų puolėja Can­da­ce Wil­liams. 
Lie­tu­vos fut­bo­lo fe­de­ra­ci­jo­je (LFF) rink­ti­nių di­rek­to­riu­mi dir­bęs Ro­ber­tas Taut­kus ėmė­si nau­jos veik­los. Jo ini­cia­ty­va įkur­ta Lie­tu­vos fut­bo­lo žai­dė­jų są­jun­ga (LFŽS), kuri rū­pi­na­si pro­fe­sio­na­lių [...]
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
Ty­ri­mų duo­me­ni­mis, be gim­to­sios kal­bos di­džio­ji dau­gu­ma lie­tu­vių mo­ka bent vie­ną už­sie­nio – pa­gal šią sta­tis­ti­ką esa­me vie­na iš pir­mau­jan­čių ša­lių Eu­ro­po­je. Vis dėl­to šiais lai­kais vie­nos [...]
Vie­nos di­džiau­sių Lie­tu­vos la­ze­ri­nių pro­duk­tų ir spren­di­mų tie­kė­jų „Al­tech­na R&D“ su­kur­ta itin plo­nų pjū­vių tech­no­lo­gi­ja šie­met pri­pa­žin­ta ge­riau­siu vers­lo ir moks­lo bend­ra­dar­bia­vi­mo [...]
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Sti­lin­gi me­di­niai lip­du­kai jū­sų kom­piu­te­riui? Tam­so­je švie­čian­tis bu­me­ran­gas? O gal­būt prie sta­lo prie sta­lo tvir­ti­na­ma ap­lin­kai draugiška šiukš­lių dė­žė? 
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Pe­ru pie­tuo­se pa­upį tvar­kę dar­bi­nin­kai ap­ti­ko da­lį se­no­vės in­kų al­to­riaus, ku­ris bu­vo lai­ko­mas din­gu­siu, tre­čia­die­nį pranešė Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja.
Aji Cha­ra­pi­ta rū­šies ai­trio­ji pa­pri­ka yra maž­daug žir­nio dy­džio. Kaip skel­bia­ma, ki­log­ra­mas šių prie­sko­nių ga­li kainuoti tūks­tan­čius eu­rų.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar išvados dėl numušto Malaizijos keleivinio lėktuvo pakeis Vakarų politiką Rusijos atžvilgiu?
Taip. Vakarai su Rusija elgsis griežčiau
Ne. Toliau bus vykdoma "dialogo ir kompromiso paieškos" politika
Išvados dar labiau išgąsdins Vakarus. Pozicija Maskvos atžvilgiu taps švelnesnė
Man nerūpi
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami