Pirmas sniego pliūpsnis vairuotojams sukėlė bėdų

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2015-12-28 14:14
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2015-12-28 14:14
Pasak draudikų, pirmą kartą žiemos sezono metu gausiau iškritęs sniegas iš karto 70–80 proc. kilsteli avarijų skaičių šalies keliuose. LŽ archyvo nuotrauka
Pir­mą kar­tą šią žie­mą gau­siai pa­sni­gus, vai­ruo­to­jai ra­gi­na­mi bū­ti kur kas ati­des­niais ke­ly­je, ta­čiau pir­mo­jo žie­mos eg­za­mi­no da­lis jų jau ne­iš­lai­kė.

Di­džiau­sia ša­lies ne gy­vy­bės drau­di­mo bend­ro­vė „Lie­tu­vos drau­di­mas“ tei­gia nuo sek­ma­die­nio va­ka­ro fik­suo­jan­ti gau­ses­nius pra­ne­ši­mus apie eis­mo įvy­kius sli­džia­me ke­ly­je. Pa­sak drau­di­kų, pir­mą kar­tą žie­mos se­zo­no me­tu gau­siau iš­kri­tęs snie­gas iš kar­to 70–80 proc. kils­te­li ava­ri­jų skai­čių ša­lies ke­liuo­se.

„Mū­sų skam­bu­čių cen­tras pir­ma­die­nį iki 11 val. ry­to jau su­lau­kė ke­lių de­šim­čių vai­ruo­to­jų pra­ne­ši­mų apie ava­ri­jas, ku­rios ki­lo po va­kar pra­si­dė­ju­sio pir­mo rim­to sny­gio. Per die­ną, su­in­ten­sy­vė­jus eis­mui, ti­kė­ti­na, kad ava­ri­jų skai­čius to­liau di­dės, nes bū­tent pir­ma­sis gau­sus snie­gas yra pats pa­vo­jin­giau­sias vai­ruo­to­jams – jie bū­na pa­mir­šę vai­ra­vi­mo žie­mą įgū­džius ir tu­ri iš nau­jo įpras­ti prie at­sar­ges­nio va­žia­vi­mo bei nuo­sai­kes­nių ma­nev­rų ke­ly­je. Ma­no­me, kad ir ar­ti­miau­sio­mis die­no­mis pa­vo­jus ke­ly­je iš­liks di­de­lis, nes si­nop­ti­kai ir to­liau prog­no­zuo­ja su­dė­tin­ges­nes są­ly­gas – žie­miš­kus orus, snie­go kri­tu­lius, to­dėl vai­ruo­to­jus ra­gi­na­me va­žiuo­ti ati­džiau“, – pa­žy­mė­jo „Lie­tu­vos drau­di­mo“ Ža­lų de­par­ta­men­to di­rek­to­rius Ar­tū­ras Juo­dei­kis,

Pa­sak jo, iki šiol bu­vęs ra­mus ir pa­ly­gin­ti šil­tas gruo­dis, kaip ir pra­ėju­sių me­tų žie­ma be pa­sto­vios snie­go dan­gos, vai­ruo­to­jams bu­vo pa­ly­gin­ti gai­les­tin­gi. Per par­ą „Lie­tu­vos drau­di­mas“ re­gis­tra­vo vi­du­ti­niš­kai po 150 ava­ri­jų – be­veik du­syk ma­žiau ne­gu daug žie­miš­kes­nį 2013–2014 m. šal­tą­jį se­zo­ną, kai kiek­vie­ną die­ną bend­ro­vė su­lauk­da­vo vi­du­ti­niš­kai po 250–300 pra­ne­ši­mų apie eis­mo įvy­kius.

Šie­met iki šiol di­džiau­sias ava­ri­jų skai­čius už­fik­suo­tas sau­sio 5-ąją – net 234 eis­mo įvy­kiai. Di­de­lio ava­rin­gu­mo prie­žas­tis bu­vo pir­mo­ji iš­ties žie­miš­kų vai­ra­vi­mo są­ly­gų die­ną pra­ėju­sį se­zo­ną, ir daug kur ša­lies ke­liuo­se su­si­for­ma­vo plik­le­dis. Dau­giau­sia ava­ri­jų 2013–2014 m. žie­mą taip pat bu­vo už­fik­suo­ta pir­mą kar­tą gau­siai pa­sni­gus – per die­ną jų skai­čius šok­te­lė­jo net apie 80 proc., iki 550.

„Lie­tu­vos drau­di­mas“ skai­čiuo­ja, kad iš­kri­tus snie­gui ar plik­le­džio me­tu do­mi­nuo­jan­čios smul­kios ava­ri­jos at­ne­ša vi­du­ti­niš­kai po 1000 eu­rų nuo­sto­lių. Aps­kri­tai, vi­du­ti­nė vie­nos ava­ri­jos me­tu pa­ti­ria­ma ža­la iš­au­go – per pra­ėju­sią žie­mą ji su­da­rė 867 eu­rus ir bu­vo apie 13 proc. di­des­nė, pa­ly­gin­ti su anks­tes­nių me­tų šal­tuo­ju se­zo­nu.

Kaip pa­ste­bė­jo A. Juo­dei­kis, svar­biau­sias re­cep­tas ne­pak­liū­ti į bend­ro­vės skai­čiuo­ja­mą žie­mos ava­ri­jų sta­tis­ti­ką yra pa­pras­tas – ko­ky­biš­kos žie­mi­nės pa­dan­gos ir tin­ka­mai pa­si­rink­tas grei­tis. Jei pir­mos šio pa­ta­ri­mo da­lies ša­lies vai­ruo­to­jams se­ka­si lai­ky­tis vis ge­riau, pa­vyz­džiui, po­li­ci­jos nu­baus­tų vai­ruo­to­jų už va­sa­ri­nių pa­dan­gų nau­do­ji­mą žie­mą kas­met ma­žė­ja, tai dėl an­tro­sios dar rei­kia pa­sis­teng­ti.

„At­si­ti­kus įvy­kiui, jo prie­žas­čių vi­sa­da ga­li­ma ieš­ko­ti ap­lin­ky­bė­se – gal­būt iš­veng­ti ava­ri­jos su­truk­dė sli­di ke­lio dan­ga, gal stai­giai stab­dy­ti pra­dė­jęs au­to­mo­bi­lis prie­ky­je ar ki­ta ne­ti­kė­ta kliū­tis. Kai ke­lio dan­ga yra sli­di, vai­ruo­to­jams svar­biau­sia yra va­žiuo­ti lė­čiau. Su­sik­los­čius itin ne­pa­lan­kioms oro są­ly­goms ke­ly­je, va­žia­vi­mas net ne­vir­ši­jant leis­ti­nos grei­čio ri­bos ga­li bū­ti ri­zi­kin­gas“, – tei­gė pa­šne­ko­vas.

Anot spe­cia­lis­to, vai­ruo­to­jai tu­rė­tų at­min­ti, kad va­žiuo­jant snie­gu pa­deng­ta ke­lio dan­ga stab­dy­mo at­stu­mas ga­li iš­aug­ti iki 2 kar­tų ir dau­giau, pa­ly­gin­ti su šla­pia ke­lio dan­ga. Be to, rei­kia įver­tin­ti, kad tam ti­kri ma­nev­rai au­to­mo­bi­liu tam­pa su­dė­tin­ges­ni ir jiems pri­rei­kia dau­giau lai­ko. Pa­vyz­džiui, pa­ju­dė­ti iš vie­tos dėl ant snie­go pra­si­su­kan­čių ra­tų daž­niau­sia trun­ka il­giau, to­dėl vai­ruo­to­jai tu­rė­tų ati­džiai aps­kai­čiuo­ti tiek sa­vo, tiek ki­tų eis­mo da­ly­vių grei­tį ir ne­su­da­ry­ti ne­ti­kė­tos kliū­ties.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Vi­du­ti­nio nuo­to­lio nor­ve­giš­koms ir ame­ri­kie­tiš­koms oro gy­ny­bos sis­te­moms NA­SAMS Lie­tu­va pla­nuo­ja iš­leis­ti dau­giau nei 100 mln. eu­rų.
Lie­tu­vos pi­lie­ti, keis­ki­mės ir pa­keis­ki­me sa­vo at­ei­tį Lie­tu­vo­je. Są­ži­nin­gai at­li­ki­me par­ei­gą Lie­tu­vai ir dėl sa­vęs 2016 me­tų LR Sei­mo rin­ki­muo­se. 
Jor­da­ni­jos sos­ti­nė­je sek­ma­die­nį nu­šau­tas įžy­mus ra­šy­to­jas Na­he­das Hat­ta­ras; iš­puo­lis įvy­ko Ama­ne prie teis­mo, ku­ria­me jam ke­tin­ta par­eikš­ti kal­ti­ni­mus is­la­mo įžei­di­mu, padarytu da­li­jan­tis ka­ri­ka­tū­ra [...]
Sek­ma­die­nį švei­ca­rai bal­suo­ja dėl to, ar su­teik­ti nau­jų ga­lių ša­lies žval­gy­bos tar­ny­boms, – tei­sę sek­ti veik­lą in­ter­ne­te, ti­krin­ti elek­tro­ni­nį pa­štą ir klau­sy­tis telefono po­kal­bių, kad [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Rug­sė­jo 26 die­ną Vil­niaus uni­ver­si­te­to Fi­zi­kos fa­kul­te­te vie­šės pro­fe­so­rius iš Vo­kie­ti­jos Uwe Eich­hof­fas. Sve­čias skai­tys pa­skai­tą „The Al­most Un­li­mi­ted Pos­si­bi­li­ties of NMR in Me­di­ci­ne“. 
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Per gais­rą dau­gia­bu­čio na­mo bu­te Kau­ne sek­ma­die­nio va­ka­rą žuvo du vy­rai.
Vil­niaus sa­vi­val­dy­bė sos­ti­nė­je ke­ti­na at­nau­jin­ti dar 13 pers­pė­ji­mo si­re­nų.
Sek­ma­die­nį Elek­trė­nuo­se Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio čem­pio­nai Elek­trė­nų „E­ner­gi­jos“ le­do ri­tu­li­nin­kai sto­jo į ko­vą Bal­ta­ru­si­jos aukš­čiau­sio­sios ly­gos rung­ty­nė­se su sve­čiais iš Bres­to. Elek­trė­nie­čiai [...]
Dvi­ra­ti­nin­kas Ai­dis Kruo­pis („Ve­ran­da's Wil­lems“) sek­ma­die­nį Bel­gi­jo­je lai­mė­jo 13-ąsias lenk­ty­nes „Gooik­se Pijl“ (1.2 ka­te­go­ri­ja). Už per­ga­lę 29-erių me­tų lie­tu­viui atiteko 40 pa­sau­lio [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Sek­ma­die­nį Piet­va­ka­rių Ki­ni­jo­je pra­dė­jo veik­ti di­džiau­sias pa­sau­ly­je ra­dio­te­les­ko­pas. Pe­ki­nas tei­gia, kad šis pro­jek­tas pa­dės žmo­ni­jai kos­mo­se ieš­ko­ti kitų gy­vy­bės for­mų.
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Dau­ge­lis so­do ir dar­žo dar­bų jau at­lik­ta, ta­čiau ti­krai dar ne vi­si. No­rint sėk­min­gai už­baig­ti šį se­zo­ną ir pa­si­džiaug­ti der­liu­mi, rei­kia spė­ti lai­ku nu­im­ti li­ku­sias daržoves bei par­uoš­ti [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Kiek­vie­nais me­tais pa­sku­ti­nį rug­sė­jo sek­ma­die­nį Pa­sau­li­nė šir­dies die­na. Įvai­rios svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­jos kvie­čia at­kreip­ti dė­me­sį į šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų pre­ven­ci­ją, ak­ty­ves­nį gy­ve­ni­mo [...]
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami